טיפול מערכת החינוך בפגיעה מילולית של עובד הוראה בתלמיד
שאינה חייבת דיווח
 
1.7
 תלונה ראשונה  1.7.1
יידוע המנהל
על כל מקרה של פגיעה מילולית של עובד הוראה
בתלמיד שאינה חייבת דיווח יש ליידע את מנהל המוסד
החינוכי. חובת היידוע של המנהל חלה על כל עובד הוראה שהגיע
אליו מידע בדבר פגיעת עובד הוראה בתלמיד. תלמידים או הוריהם
יפנו ישירות אל מנהל המוסד החינוכי כאשר יש בידיהם תלונה על
פגיעה של עובד הוראה בתלמיד.
 
 א.
ניהול המקרה כאשר מנהל המוסד חשוד כפוגע
במקרה שמנהל המוסד הוא החשוד כפוגע, ימלא המפקח של המוסד החינוכי
את מקומו של המנהל בכל תהליך הטיפול באירוע.
 
 ב.
בירור פרטי המקרה
על המנהל לברר את פרטי המקרה עם התלמיד עצמו ועם עובד ההוראה
שהתלונה נסבה עליו, עם כל אחד מהם בנפרד, בנוכחות בעל תפקיד נוסף
מבית הספר. אין לערוך עימות בין התלמיד לעובד ההוראה.
 
 ג.
יידוע הורי התלמיד הנפגע
אם הורי התלמיד הנפגע אינם יודעים על פגיעת עובד ההוראה בילדם, על
המנהל ליידע אותם אודותיה. אם התלמיד מגלה התנגדות ליידוע הוריו יש
לבחון את מניעיו ולהיוועץ ביועץ, בפסיכולוג או בפקיד הסעד.
 
 ד.
דרישה לפעולה מתקנת
כאשר מנהל המוסד החינוכי מתרשם כי אכן אירעה הפגיעה בתלמיד, עליו
לדאוג שעובד ההוראה הפוגע יבצע פעילות מתקנת כגון התנצלות בעל-פ
ה א בכתבו או התנצלות פומבית, שיחה או הבהרה שהפגיעה לא תישנה.
מטרת הפעולה המתקנת היא לשפר את מערכת היחסים בין עובד ההוראה לתלמיד.
אם מנהל המוסד מתרשם כי מקורה של הפגיעה באי הבנה,
בפרשנות שונה של המציאות וכד', עליו לפעול לשיפור מערכת
היחסים בין עובד ההוראה לתלמיד ולפתיחת "דף חדש" בקשר ביניהם.
 
 ה.
תלונה חוזרת
כאשר מדובר בתלונה חוזרת על עובד הוראה שפגע בתלמיד, גם אם
התלונה הגיעה מתלמיד אחר, יש לחזור על כל השלבים שצוינו לעיל
ובנוסף לנקוט צעדים אלו:
 
 1.7.2
יידוע המפקח
כאשר מדובר בתלונה חוזרת של עובד הוראה שפגע בתלמיד, ומנהל
בית הספר מתרשם כי אכן אירעה הפגיעה בתלמיד, עליו ליידע את
המפקח.
 
 א.
שיחת בירור בין המפקח למורה הפוגע
מפקח המוסד החינוכי יזמן את עובד ההוראה לשיחה אודות
אירוע הפגיעה, ובה ימסור העובד את גרסתו לאירוע. גרסה
זו תימסר באותו מעמד גם בכתב.
המפקח יתריע בפני המורה בעל פה ובכתב כי מדובר בתלונה
חוזרת וכי עליו לפעול לשינוי התנהגותו. העתק המכתב
יתויק בתיק האישי של המורה.
אם ידוע על מעורבות המשטרה במקרה, על המפקח להיוועץ
במשטרה ועם הממונה על הפרט במשרד בשאלת קיום
הפגישה.
 
 ב.
פעולות מתקנות, ובכלל זה הפרדה בין עובד
ההוראה לתלמיד הנפגע על מפקח בית הספר, בשיתוף עם מנהל המוסד החינוכי,
לקבוע פעולות מתקנות ומסייעות כמענה אפשרי לפגיעה, כגון
קבלת סיוע מגורם מקצועי, הפרדה בין עובד ההוראה
לתלמיד הנפגע (ראה 1.3.13) או כל מענה אחר המתאים
לאופי הפגיעה והמעוגן בנהלים.
 
 ג.
תלונה שלישית ומעלה
כאשר מדובר החוזרת בפעם השלישית או יותר, יש לחזור על כל השלבים
  שצוינו לעיל ובנוסף לפעול כדלקמן:
 1.7.3
יידוע מנהל המחוז
מפקח המוסד יידע את מנהל המחוז אודות פגיעת עובד ההוראה בתלמיד.
 
 א.
יידוע הממונה על הפרט ועל תנאי השירות במשרד
מנהל המחוז יידע את הממונה על הפרט במשרד אודות
התלונה על עובד ההוראה על גבי טופס הדיווח המובא
בנספח 2 לחוזר זה.
 
 ב.
חקירת הממונה על הפרט
נעשתה פנייה אל הממונה על הפרט במשרד, תיערך חקירה
לצורך בדיקת האפשרות של העמדת עובד ההוראה לדין
משמעתי. (על "חוק המשמעת" ומשמעותו ראה בנספח 5
לחוזר זה).
 
 ג.


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003