פעולות שעל מוסד החינוך לעשות בכל מקרה של פגיעה מילולית
שאינה חייבת דיווח (ראשונה או חוזרת)
 
1.8
ליווי התלמיד הנפגע ותמיכה בו
החל מחשיפת אירוע הפגיעה חלה על בית הספר החובה לבחון אם
התלמיד הנפגע זקוק לליווי או לתמיכה. אם יש צורך בתמיכה כזו, היא
תינתן באמצעות אחד מבין אנשי המקצוע האלה: היועץ החינוכי,
הפסיכולוג, המחנך או דמות חינוכית משמעותית אחרת עבור התלמיד.
התלמיד ייפגש עם הדמות המלווה אותו באופן סדיר, והמלווה יפעיל
שיקול דעת והתחשבות בצורכי הילד.
 
 1.8.1
יידוע התלמיד הנפגע והוריו
מנהל המוסד החינוכי יידע את התלמיד הנפגע ואת הוריו על כך שהתלונה
מטופלת.
 
 1.8.2
שמירה על סודיות
אין לנקוב בשמו של התלמיד הנפגע במהלך ההתערבות בתוך מערכת
החינוך לאחר גילוי האירוע, כמו למשל בפגישת כלל צוות המורים.
במקביל יש להקפיד על סודיות ועל שמירת כבודו של עובד ההוראה
החשוד כפוגע ולהקפיד על דיון ענייני.
 
 1.8.3
תיעוד של תהליך הטיפול בפגיעה של עובד הוראה בתלמיד
שאינה חייבת דיווח
כל בעלי התפקידים במערכת החינוך יתעדו בכתב את מהלך הטיפול
באירוע מרגע שהמידע יגיע לידיעתם. התיעוד יישמר בארון נעול בחדר
המנהל.
 
 1.8.4


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003