3. נספחים
נספח 1 טופס דיווח לממונה על הפרט ועל תנאי שירות במשרד על אירוע פגיעה
בתלמיד ע"י מורה

פרטי ממלא הטופס
השם:______________
התפקיד:______________
הכתובת: ______________
מספר הטלפון:______________
תאריך:______________
 
 
פרטי המורה החשוד כפוגע
מספר הזהות:______________
שם המשפחה והשם הפרטי:______________
הכתובת הפרטית: ______________
מספר הטלפון והטל' הנייד:______________
אחוז המשרה, מקצוע ההוראה, הדרגה והוותק:______________
פירוט האירוע
תיאור האירוע: ____________________________
__________________________________________
שם הנפגע/ים והכיתה/תות:____________________________
__________________________________________

שמות העדים וכתובותיהם (יש לצרף בכתב עדויות ראשוניות של העדים. אם
העדים הם תלמידים, יש לציין את שמותיהם המלאים ואת הכיתות שהם
לומדים בהן. עדותם תיגבה ע"י מבוגר מצוות בית-הספר המוכר להם, כגון
מורה, יועץ, פסיכולוג, מרכז שכבה. כל עדות, הן של מבוגר והן של תלמיד,
צריכה להיות חתומה. עדות בכתב יד צריכה להיות מלווה גם בנוסח מודפס):
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
אם הוגשה תלונה במשטרה, יש למלא פרטים אלו:
שם המתלונן וכתובתו: ______________
שם הנילון: ______________
שם תחנת המשטרה שבה הוגשה התלונה: ______________
מספר התלונה: ______________
תאריך התלונה: ______________
יועדף אישור בכתב מאת התחנה על הגשת התלונה.
 
  ______________  
חתימת ממלא הטופס
 
 


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003