נספח 2 חוק העונשין, התשל"ז-1977

סימון ו'1: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע (תיקון: תש"ן)

 הגדרות (תיקון: התש"ן, התש"ס)
בסימן זה -
"אחראי על קטין או חסר ישע" - כל אחד מאלה:  
368א.
 
הורה או מי שעליו האחריות לצורכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו
או לשלומו של קטין או של חסר ישע - מכוח דין, החלטה
שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור
לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;
 
(1)   
בין משפחה של קטין ושל חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה
שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של ההורה, סבו
או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או
דודתו;
 
(2)   
מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע,
ומלאו לו שמונה עשרה שנים, ובלבד שקיימים ביניהם יחסי
תלות או מרות.
 
(3)   
"חסר ישע" -   
מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו
השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו,
לבריאותו או לשלומו;
 
 
"מעשה" - לרבות מחדל;
"פקיד סעד" - מי שמונה לכך לפי חוק.
 
 
 תקיפת קטין או חסר ישע (תיקון: התש"ן)  368ב.
 
התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו - מאסר חמש
שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו - מאסר
שבע שנים.
 
(א)
 
נעברה עברה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה
חמורה, דינו של התוקף - מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי
על הקטין או חסר הישע, דינו - מאסר תשע שנים.
 
(ב)
 
לעניין סעיף זה, "חבלה" - בין גופנית ובין נפשית.
 
(ג)
 
 התעללות בקטין או בחסר ישע (תיקון: התש"ן)
העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית -
דינו מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו -
מאסר תשע שנים.
 
368ג.
 
 חובת דיווח (תיקון: התש"ן, התשנ"א, התש"ס)  368ד.
 
היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי מקרוב נעברה עברה בקטין או
בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם
האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו דינו - מאסר
שלושה חודשים.
 
(א)
 
רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר,
פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש
צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע - שעקב עיסוקם
במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עברה
בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו - חובה עליהם לדווח על כך
בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו דינו -
מאסר שישה חודשים.
 
(ב)
 
היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר
על קטין או חסר ישע עבר בו עברה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם
האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו דינו - מאסר
שישה חודשים.
 
(ג)
 
נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת
חינוכית או טיפולית אחרת עברת מין לפי סעיפים 345 עד 348, או
עברה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף 368ב(ב) או עברת התעללות
לפי סעיף 368ג, חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור לדווח על
כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו
דינו - מאסר שישה חודשים.
 
(ד)
 
חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין.  (ה)
 
פקיד סעד שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה בצירוף
המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל
אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הוועדת שהקים
שר המשפטים לעניין זה; חברי ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז,
והוא יהיה היושב-ראש, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה ופקיד
סעד מחוזי.
 
(ו)
 
הגיע למשטרה מידע לפי סעיף ו', תעביר אותו לפקיד סעד, ולא תפעל
לפני שתיוועץ בפקיד הסעד, אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה
סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת
העברת המידע לפקיד סעד וההתייעצות עמו לאחר מכן, אלא אם כן
נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית
כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לפקיד סעד וההתייעצות
עמו לאחר מכן.
 
(ז)
 
 
בסעיף זה, למעט בסעיף קטן (ד), "עברה" - עברות זנות לפי סעיפים
199, 201, 202, 203, 203א, 203ב, 203ג ו-205א, עברה של
פרסום והצגת תועבה לפי סעיף 214(ב1), עברה של סיכון החיים
והבריאות לפי סעיף 337, עברת מין לפי סעיפים 345 עד 348
ו-351, עברה של נטישה או הזנחה לפי סעיפים 361 ו-362 ועברה
של תקיפה או התעללות לפי סעיפים 368ב ו-368ג.
 
(ח)
 
 תקנות (תיקון: התש"ן)
שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ראשי להתקין תקנות לביצוע סימן זה.
 
368ה.
 


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003