המשך נספח 4 ממצאים מדוח ביניים על האלימות במערכת החינוך,
התשס"ב*

לוחות חטיבות ביניים - דוח ביניים התשס"ב
ג. קרבנות תלמידים לאלימות מצד צוות בית הספר
לוח 2.ג.1: קרבנות לאלימות צוות לפי כלל התלמידים

שיעור המדווחים
באחוזים
 
 
13.6  תפס ודחף אותך בכוונה 
8.6  נתן לך בעיטה או אגרוף 
14.0  צבט אותך 
10.3  נתן לך סטירה 
26.2  לעג לך או העליב אותך או השפיל אותך במילים 
18.0  קרא לך בשמות לא יפים 
6.6  העליב את המשפחה שלך 
12.4  קילל אותך 
4.5  העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
4.0  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה מינית) 
3.0  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") בצורה מינית 

לוח 2.ג.2: קרבנות לאלימות צוות לפי קבוצות
כיתה 
ט' ב-%
כיתה 
ח' ב-%
כיתה 
ז' ב-%
בנות 
ב-%
בנים 
ב-%
כולל 
ב-%
 
13.4  13.7  13.8  6.1  19.1  13.6  תפס ודחף אותך בכוונה 
9.0  8.7  8.1  2.9  13.1  8.6  נתן לך בעיטה או אגרוף 
13.8  13.8  14.4  7.0  19.4  14.0  צבט אותך 
10.6  10.0  10.2  3.6  15.5  10.3  נתן לך סטירה 
29.4  26.7  22.9  25.2  26.4  26.2  לעג לך או העליב אותך או השפיל
אותך במילים
 
17.5  18.7  17.8  13.1  22.0  18.0  קרא לך בשמות לא יפים 
7.0  7.2  5.6  4.2  8.4  6.6  העליב את המשפחה שלך 
14.3  11.7  11.2  7.5  16.2  12.4  קילל אותך 
5.5  3.9  4.1  2.8  5.5  4.5  העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
4.5  3.4  4.2  3.3  4.4  4.0  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה מינית) 
3.1  2.9  3.0  2.3  3.5  3.0  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים")
בצורה מינית
 

המשך לוח 2.ג.2: קרבנות לאלימות צוות לפי קבוצות
  לא  ממלכתי
לא   
בדואי
ב-%
 
יהודי
ב-%
 
דתי
ב-%
 
ממלכתי
ב-%
 
יהודי
ב-%
 
יהודי
ב-%
 
 
19.2  24.3  14.3  9.4  24.0  10.8  תפס ודחף אותך בכוונה 
24.2  25.7  4.5  3.7  25.6  3.9  נתן לך בעיטה או אגרוף 
25.9  29.4  14.2  8.1  29.2  9.9  צבט אותך 
23.3  31.7  6.0  3.9  31.2  4.5  נתן לך סטירה 
29.2  30.0  26.0  24.8  29.9  25.2  לעג לך או העליב אותך או
השפיל אותך במילים
 
26.2  30.2  17.3  13.7  30.0  14.8  קרא לך בשמות לא יפים 
14.4  13.0  5.1  4.6  13.1  4.8  העליב את המשפחה שלך 
19.2  25.7  9.3  8.6  25.3  8.8  קילל אותך 
12.1  10.0  2.6  3.1  10.1  2.9  העיר לך הערות עם כוונות
מיניות
 
12.2  8.6  2.1  2.9  8.8  2.7  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה
מינית)
 
9.0  3.4  2.8  2.8  3.7  2.8  בצורה מינית 
נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים")

לוח 2.ג.3: קרבנות לאלימות צוות לפי מגדר ולפי קבוצות
ממ"ד ב-%  ממלכתי ב-%  לא יהודי ב-%  יהודי ב-%   
בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים   
5.3  17.9  5.8  11.6  7.3  36.4  5.7  14.0  תפס ודחף אותך בכוונה 
1.3  5.8  1.4  5.4  8.0  38.7  1.4  5.6  נתן לך בעיטה או אגרוף 
4.2  18.3  5.5  9.5  13.1  41.3  5.2  12.9  צבט אותך 
1.8  7.7  1.3  5.7  11.3  46.1  1.4  6.5  נתן לך סטירה 
28.2  25.0  25.1  23.1  23.3  34.9  25.7  23.8  השפיל אותך במילים 
לעג לך או העליב אותך או
11.8  19.5  11.1  15.8  19.1  38.1  11.3  17.3  קרא לך בשמות לא
יפים
 
3.5  5.7  3.7  5.2  5.9  18.5  3.7  5.4  העליב את המשפחה
שלך
 
5.2  11.0  5.8  11.1  14.0  33.9  5.7  11.0  קילל אותך 
2.2  2.8  2.5  2.8  4.1  14.7  2.4  2.8  העיר לך הערות עם
כוונות מיניות
 
2.2  2.1  2.6  2.6  5.9  11.1  2.5  2.4  ניסה "להתחיל אתך"
(בצורה מינית)
 
2.8  2.8  2.3  3.1  1.8  5.2  2.4  3.0  בצורה מינית 
נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים")

המשך לוח 2.ג.3: קרבנות לאלימות צוות לפי מגדר ולפי קבוצות
בדואי ב-%  לא יהודי ב-%   
בנות  בנים  בנות  בנים   
7.7  31.0  7.3  36.7  תפס ודחף אותך בכוונה 
9.7  37.9  7.9  38.7  נתן לך בעיטה או אגרוף 
11.6  40.0  13.2  41.4  צבט אותך 
9.1  37.0  11.5  46.7  נתן לך סטירה 
24.2  34.9  23.2  34.9  לעג לך או העליב אותך או השפיל אותך במילים 
19.0  33.8  19.2  38.3  קרא לך בשמות לא יפים 
8.2  20.3  5.7  18.4  העליב את המשפחה שלך 
11.8  27.0  14.1  34.3  קילל אותך 
4.0  20.2  4.2  14.4  העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
6.4  18.1  5.8  10.6  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה מינית) 
3.6  14.0  1.6  4.7  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") בצורה מינית 

לוח 2.ג.4: אלימות צוות כלפי תלמידים לפי כלל התלמידים -
השוואה בין התשנ"ט להתשס"ב
התשס"ב
ב-%
 
התשנ"ט
ב-%
 
 
13.6  10.9  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר תפס ודחף אותך
בכוונה
 
8.6  4.8  לך בעיטה או אגרוף 
מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה לפגוע בך נתן
26.2  25.8  השפיל אותך במילים 
מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר לעג לך או העליב אותך או
12.4  13.5  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר קילל אותך 
4.5  5.3  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
4.0  4.4  בצורה מינית 
מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר ניסה "להתחיל אתך"
3.0  4.0  ("שלח ידיים") בצורה מינית 
מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר נגע או ניסה לגעת בך

לוח 2.ג.5: קרבנות לאלימות צוות - השוואה לפי מגדר בין התשנ"ט
להתשס"ב
התשס"ב ב-%  התשנ"ט ב-%   
בנות
בנים  בנות
בנים   
6.1  19.1  4.9  17.1  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר תפס ודחף אותך
בכוונה
 
2.9  13.1  1.5  8.2  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה לפגוע בך נתן 
לך בעיטה או אגרוף
25.2  26.3  23.1  28.6  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר לעג לך או העליב אותך 
או השפיל אותך במילים
7.5  16.2  8.7  18.7  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר קילל אותך 
2.8  5.5  3.4  5.2  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר העיר לך הערות עם 
כוונות מיניות
3.3  4.4  3.8  6.9  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר ניסה "להתחיל אתך" 
בצורה מינית
2.3  3.5  2.4  5.6  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר נגע או ניסה לגעת בך 
("שלח ידיים") בצורה מינית

לוח 2.ג.6: קורבנות לאלימות צוות - השוואה לפי יהודי-לא יהודי
בין התשנ"ט להתשס"ב
התשס"ב ב-%  התשנ"ט ב-%   
לא יהודי  יהודי  לא יהודי  יהודי   
24.0  10.8  16.2  9.4  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר תפס 
ודחף אותך בכוונה
25.6  3.9  12.5  2.6  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה 
לפגוע בך נתן לך בעיטה או אגרוף
29.9  25.2  25.3  26.0  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר לעג לך 
או העליב אותך או השפיל אותך במילים
25.3  8.8  23.6  10.7  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר קילל 
אותך
10.1  2.9  6.5  3.7  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר 
העיר לך הערות עם כוונות מיניות
8.8  2.7  9.9  4.0  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר ניסה 
"להתחיל אתך" בצורה מינית
3.7  2.8  6.7  3.3  בצורה מינית 

לוח 2.ג.7: קורבנות לאלימות צוות - השוואה לפי ממלכתי-ממ"ד
בין התשנ"ט להתשס"ב
התשס"ב ב-%  התשנ"ט ב-%   
ממ"ד  ממלכתי  ממ"ד  ממלכתי   
14.2  9.4  13.2  8.4  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר תפס  
ודחף אותך בכוונה
4.5  3.7  5.1  2.0  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה 
לפגוע בך נתן לך בעיטה או אגרוף
25.9  24.8  30.1  24.9  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה 
העליב אותך או השפיל אותך במילים
9.3  8.6  12.6  10.1  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר 
קילל אותך
2.6  3.1  4.2  3.7  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר העיר לך 
הערות עם כוונות מיניות
2.1  2.9  4.0  4.0  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר ניסה 
"להתחיל אתך" בצורה מינית
2.8  2.8  4.0  3.1  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר נגע או 
ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") בצורה מינית

חטיבות עליונות - אלימות מצד צוות בית הספר כלפי תלמידים
שיעור לא קטן של תלמידים בחטיבות העליונות מדווחים על אלימות כלפיהם
מצד אנשי צוות בית הספר (לוח 3. ג. 1). אחד מכל ארבעה תלמידים
(27.9%) מדווח שמישהו מאנשי צוות בית הספר לעג לו, העליב או השפיל
אותו בחודש האחרון, 16.5% אמרו שאיש צוות קרא להם בשמות לא יפים,
ו-9.7% אמרו שאיש צוות קילל אותם, אולם רק 6.3% אמרו שאיש צוות
העליב את משפחתם. אלימות פיזית נפוצה פחות - 11.3% ציינו שצבטו
אותם, 8.6% שתפסו ודחפו אותם בכוונה, 7.0% דיווחו על קבלת בעיטה או
אגרוף ו-6.4% אמרו שסטרו להם.
שיעור התלמידים שדיווחו על הטרדה מינית מצד חברי צוות היה נמוך מזה:
5.1% מהתלמידים ציינו שמישהו מאנשי הצוות העיר להם הערות עם כוונות
מיניות, 4.8% שמישהו ניסה להתחיל אתם בצורה מינית, ו-2.7% אמרו
שאיש צוות "שלח ידיים".

בנים לעומת בנות
בחנו את ההבדלים בין הקבוצות השונות (לוח 3. ג. 2). בדרך כלל שיעור
הדיווח של בנים על אלימות צוות בית הספר כלפיהם הוא באופן משמעותי
גדול מזה של הבנות. ההבדלים הבולטים נגעו לקבלת בעיטה או אגרוף
(13.5% בקרב הבנים לעומת 1.0% בקרב הבנות), סטירה (11.5% מהבנים
לעומת 1.9% מהבנות), צביטה (19.4% לעומת 3.9%) ודחיפה (14.9%
מהבנים לעומת 3.0% מהבנות). קשה להבחין במגמה ברורה כשמדובר
בהשוואה בין דרגות הכיתה השונות. בכל התחומים של אלימות צוות הפערים
בין הכיתות אינם גדולים.

המגזר היהודי לעומת הלא-יהודי
בכל הדיווחים על אלימות צוות היה שיעור הדיווח במגזר הלא-יהודי גבוה
במידה ניכרת מזה שבמגזר היהודי. ההבדלים הבולטים הם בתחום הפגיעה
הפיזית: קבלת אגרוף או בעיטה (14.0% מהתלמידים הלא היהודים לעומת
3.0% מהתלמידים היהודים) סטירה (12.3% לעומת 3.1%) וצביטה
(21.3% לעומת 5.6% בקרב התלמידים היהודים). גם הטרדה מינית שכיחה
יותר - 7.6% מהתלמידים במגזר הלא-יהודי אמרו שאיש צוות ניסה להתחיל
אתם לעומת 3.2% במגזר היהודי, ו-7.6% אמרו שהעירו להם הערות מיניות
לעומת 3.7% מהתלמידים היהודים.

הפיקוח הממלכתי לעומת הפיקוח הממלכתי-דתי
יש הבדלים מסוימים בין דיווחי התלמידים בפיקוח הממלכתי (היהודי) לבין
הדיווחים בממלכתי דתי. בפיקוח הממלכתי דתי יש יותר דיווחים על סטירות
(4.3% לעומת 2.7%) ועל צביטות (5.9% לעומת 5.5%). בשאר ההתנהגויות
שיעורי הדיווח על פגיעות מצד אנשי
הצוות הם גבוהים יותר בפיקוח הממלכתי. הבדלים בולטים נוגעים לתחום
ההטרדה
המינית - 3.7% מהפיקוח הממלכתי מדווחים שניסו להתחיל אתם לעומת
1.5% מהפיקוח הממלכתי דתי, ו-4.2% אמרו שהעירו להם הערות מיניות
לעומת 1.9% בממלכתי דתי.

לא-יהודי לעומת לא-יהודי בדואי
בהשוואה בין התלמידים הלא-יהודים לבין התלמידים הבדואים לא נמצאו
הבדלים רבים. ההבדלים הבולטים הם בתחום ההטרדה המינית שעליה
מדווחים יותר התלמידים
הבדואים - 7.3% מדווחים על כך שאיש צוות "שלח ידיים" לעומת 3.3%,
ו-13.0% אמרו שניסו להתחיל אתם מבחינה מינית לעומת 7.5% בקרב
התלמידים הלא-יהודים האחרים.

השוואה בין התשנ"ט להתשס"ב
בשנת התשס"ב התלמידים מדווחים על עלייה מסוימת בפגיעות פיזיות מצד
הצוות (לוח 3. ג. 4). יש עלייה ניכרת בדיווח על אגרוף ועל בעיטה - מ-4.3%
ל-7.0% - ועלייה מסוימת בדיווח על עלבונות והשפלות (מ-25.0 ל-27.9%),
אך ירידה בקללות (מ-12.3% ל-9.7%). לפי לוח 3. ג. 4 אפשר לראות שאצל
הבנים חלה עלייה ניכרת למדיי בדיווחים על קללות מצד איש צוות (מ-6.7%
ל-15.8%) לעומת יציבות אצל הבנות (4.4% לעומת 4.2% בהתשס"ב).
לעומת זאת, אצל הבנים חלה ירידה תלולה במיוחד בניסיונות אנשי צוות
להתחיל אתם באופן מיני (מ-17.1% ל-4.9%).
כאשר משווים בין המגזר הלא-יהודי למגזר היהודי (לוח 3. ג. 5) נראה
שבקרב התלמידים היהודים חלו ירידות בשיעור הדיווחים על אלימות צוות
הרבה יותר מאשר בקרב התלמידים הלא-יהודיים. במגזר הלא-יהודי חלה
עלייה ניכרת בדיווחים על קבלת בעיטה או אגרוף מצד איש צוות (מ-8.4%
ל-14.0%), ולעומת זאת יש ירידה מסוימת במגזר היהודי (מ-3.4%
ל-3.0%). כמו כן, בעוד שבקרב התלמידים היהודים יש יציבות בכל הקשור
להערות מיניות (3.7%), יש יותר מהכפלה במגזר הלא-יהודי - מ-3.6%
ל-7.6% בשנת התשס"ב. גם השכיחות של הדיווחים על לעג ועל עלבון עלו
במידה ניכרת במגזר הלא-יהודי (מ-23.1% ל-33.6%) בהשוואה ליציבות
במגזר היהודי (25.4% לעומת 24.6%).
יש הבדלים מסוימים בדפוסי השינוי של הפיקוח הממלכתי לעומת הפיקוח
הממלכתי דתי (לוח 3. ג. 6). אלו הם הבדלים לא גדולים. ההבדלים הבולטים
יותר - בעוד שבפיקוח הממלכתי הייתה ירידה בניסיונות לנגיעה מינית מצד
אנשי צוות (4.0% לעומת 2.5%), הייתה עלייה קטנה בפיקוח הממלכתי דתי
- מ-1.2% ל-%.2.0 כמו כן, בעוד שבפיקוח הממלכתי הייתה ירידה קלה
בדיווחים על קבלת בעיטה או אגרוף מאיש צוות (מ-3.6% ל-3.0%), הייתה
עלייה מסוימת בפיקוח הממלכתי דתי (מ-2.5% ל-2.9%).

לוחות חטיבות עליונות - דוח ביניים התשס"ב

ג. קרבנות תלמידים לאלימות מצד צוות בית הספר
לוח 3.ג.1: קרבנות לאלימות צוות לפי כלל התלמידים

שיעור המדווחים
באחוזים
 
 
8.6  תפס ודחף אותך בכוונה 
7.0  נתן לך בעיטה או אגרוף 
11.3  צבט אותך 
6.4  נתן לך סטירה 
27.9  לעג לך או העליב אותך או השפיל אותך במילים 
16.5  קרא לך בשמות לא יפים 
6.3  העליב את המשפחה שלך 
9.7  קילל אותך 
5.1  העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
4.8  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה מינית) 
2.7  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") בצורה מינית 

לוח 3.ג.2: קרבנות לאלימות צוות לפי קבוצות
לא יהודי
יהודי  כיתה י"א
כיתה י'
בנות
בנים  כולל   
ב-%  ב-%  ב-%  ב-%  ב-%  ב-%  ב-%   
13.6  5.7  8.4  8.8  3.0  14.9  8.6  תפס ודחף אותך בכוונה 
14.0  3.0  6.6  7.3  1.0  13.5  7.0  נתן לך בעיטה או אגרוף 
21.3  5.6  11.0  11.5  3.9  19.4  11.3  צבט אותך 
12.3  3.1  6.4  6.4  1.9  11.5  6.4  נתן לך סטירה 
33.6  24.6  27.4  28.3  25.4  30.5  27.9  לעג לך או העליב אותך או 
השפיל אותך במילים
22.5  13.0  16.2  16.7  10.1  23.7  16.5  קרא לך בשמות לא יפים 
9.0  4.7  6.0  6.5  3.3  9.5  6.3  העליב את המשפחה שלך 
14.6  6.8  10.5  9.1  4.2  15.8  9.7  קילל אותך 
7.6  3.7  4.4  5.6  2.8  7.7  5.1  העיר לך הערות עם כוונות
מיניות
 
7.6  3.2  4.3  5.2  4.8  4.9  4.8  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה
מינית)
 
3.4  2.4  2.5  3.0  1.6  4.0  2.7  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח 
ידיים") בצורה מינית

לוח 3.ג.2: קרבנות לאלימות צוות לפי קבוצות
בדואי 
ב-%
לא יהודי 
ב-%
ממלכתי 
דתי ב-%
ב-% ממלכתי   
16.0  13.6  5.0  5.9  תפס ודחף אותך בכוונה 
15.9  13.9  2.9  3.0  נתן לך בעיטה או אגרוף 
17.2  21.4  5.9  5.5  צבט אותך 
13.2  12.3  4.3  2.7  נתן לך סטירה 
27.5  33.7  19.5  26.2  לעג לך או העליב אותך או השפיל 
אותך במילים
23.6  22.5  10.6  13.8  קרא לך בשמות לא יפים 
11.3  9.0  3.9  4.9  העליב את המשפחה שלך 
15.5  14.6  5.1  7.3  קילל אותך 
9.4  7.5  1.9  4.2  העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
13.0  7.5  1.5  3.7  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה מינית) 
7.3  3.3  2.0  2.5  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") 
בצורה מינית

לוח 3.ג.3: קרבנות לאלימות צוות לפי מגדר ולפי קבוצות
ממ"ד ב-%  ממלכתי ב-%  לא יהודי ב-%  יהודי ב-%   
בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים   
1.9  9.1  3.4  8.6  3.0  26.6  3.0  8.7  תפס ודחף אותך בכוונה 
0.2  6.4  0.7  5.2  1.8  29.0  0.6  5.5  נתן לך בעיטה או אגרוף 
1.9  11.1  2.7  7.9  6.1  40.1  2.5  8.6  צבט אותך 
1.2  8.5  0.6  4.7  3.8  23.2  0.7  5.5  נתן לך סטירה 
19.1  19.9  26.5  25.6  26.6  42.0  24.6  24.4  לעג לך או העליב אותך או 
השפיל אותך במילים
6.0  16.6  9.2  18.3  12.8  34.5  8.4  18.0  קרא לך בשמות לא
יפים
 
1.5  7.1  2.9  7.0  4.6  13.9  2.5  7.1  העליב את המשפחה
שלך
 
1.8  9.5  2.8  11.9  6.8  24.1  2.6  11.4  קילל אותך 
1.6  2.3  3.5  4.9  2.3  14.3  3.0  4.4  העיר לך הערות עם
כוונות מיניות
 
1.2  1.9  4.2  3.4  7.0  8.6  3.4  3.0  ניסה "להתחיל אתך"
(בצורה מינית)
 
2.0  2.1  1.3  3.6  1.8  5.4  1.5  3.3  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") 
בצורה מינית

המשך לוח 3.ג.3: קרבנות לאלימות צוות לפי מגדר ולפי קבוצות
בדואי ב-%  לא יהודי ב-%   
בנות  בנים  בנות  בנים   
5.5  27.5  2.9  26.6  תפס ודחף אותך בכוונה 
5.6  27.3  1.7  29.0  נתן לך בעיטה או אגרוף 
7.6  27.8  6.1  40.3  צבט אותך 
4.0  24.5  3.8  23.1  נתן לך סטירה 
25.4  29.5  26.6  42.2  לעג לך או העליב אותך  
או השפיל אותך במילים
16.1  31.9  12.8  34.6  קרא לך בשמות לא יפים 
8.6  13.7  4.6  13.9  העליב את המשפחה שלך 
11.7  18.0  6.7  24.2  קילל אותך 
6.4  13.5  2.3  14.3  העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
12.6  13.8  6.9  8.4  ניסה "להתחיל אתך" (בצורה מינית) 
4.2  10.9  1.8  5.3  נגע או ניסה לגעת בך ("שלח  
ידיים") בצורה מינית

לוח 3.ג.4: אלימות צוות כלפי תלמידים לפי כלל התלמידים -
השוואה בין התשנ"ט להתשס"ב
התשס"ב
ב-%
 
התשנ"ט
ב-%
 
 
8.6  8.1  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר תפס ודחף
אותך בכוונה
 
7.0  4.3  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה לפגוע בך נתן לך 
בעיטה או אגרוף
 27.9  25.0 מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר לעג 
או העליב אותך או השפיל אותך במילים
9.7   12.3 מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר
קילל אותך
 
5.1  5.6  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר העיר 
לך הערות עם כוונות מיניות
4.8  3.7  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר ניסה 
"להתחיל אתך" בצורה מינית
2.7  3.5  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר נגע או ניסה 
לגעת בך ("שלח ידיים") בצורה מינית

לוח 3.ג.5: קרבנות לאלימות צוות - השוואה לפי מגדר בין התשנ"ט להתשס"ב
התשס"ב ב-%  התשנ"ט ב-%   
בנות 
בנים  בנות 
בנים   
3.0  14.9  2.0  13.9  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר תפס 
ודחף אותך בכוונה
1.0  13.5  0.6  7.9  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה לפגוע בך נתן 
לך בעיטה או אגרוף
25.4  30.5  23.5  26.6  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר לעג לך או העליב אותך 
או השפיל אותך במילים
4.2  15.8  4.4  6.7  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר קילל
אותך
 
2.8  7.7  2.2  5.2  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר העיר לך הערות עם 
כוונות מיניות
4.8  4.9  7.4  17.1  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר העיר לך הערות עם 
כוונות מיניות
1.6  4.0  1.7  5.2  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר נגע או ניסה לגעת בך
("שלח ידיים") בצורה מינית

לוח 3.ג.6: קרבנות לאלימות צוות - השוואה לפי
יהודי-לא יהודי בין התשנ"ט להתשס"ב
התשס"ב ב-%  התשנ"ט ב-%   
לא יהודי  יהודי  לא יהודי  יהודי   
13.6  5.7  11.5  7.3  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר 
ודחף אותך בכוונה
14.0  3.0  8.4  3.4  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצהו
לפגוע בך נתן לך בעיטה א
אגרוף
33.6
 
24.6
 
23.1
 
25.4
 
מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר לעג לך 
או העליב אותך או השפיל אותך במילים
14.6  6.8  8.6  4.9  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר קילל 
אותך
7.6  3.7  3.6  3.7  העיר לך הערות עם כוונות מיניות 
7.6  3.2  17.1  11.2  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר ניסה 
"להתחיל אתך" בצורה מינית
3.4  2.4  3.6  3.4  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר נגע
או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים")
בצורה מינית
לוח 3.ג.7: קורבנות לאלימות צוות - השוואה לפי ממלכתי-ממ"ד
בין התשנ"ט להתשס"ב
התשס"ב ב-%   התשנ"ט ב-%    
ממ"ד  ממלכתי  ממ"ד  ממלכתי   
5.0  5.9  8.4  7.1  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר תפס 
ודחף אותך בכוונה
2.9  3.0  2.5  3.6  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר שרצה 
לפגוע בך נתן לך בעיטה או אגרוף
19.5  26.2  25.3  25.4  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר לעג לך או
העליב אותך או השפיל אותך במילים
5.1  7.3  2.7  5.4  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר 
קילל אותך
1.9  4.2  2.5  4.0  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר העיר לך 
הערות עם כוונות מיניות
1.5  3.7  9.4  11.7  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר ניסה 
"להתחיל אתך" בצורה מינית
2.0  2.5  1.2  4.0  מישהו מהמבוגרים בצוות בית הספר נגע או 
ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") בצורה מינית

תרשים 5: אלימות צוות לפי שלבי חינוך - מתוך מחקר קודם
של פרופ' בנבנישתי, בשנת 2000

תרשים 6: אלימות צוות בבתי הספר היסודיים לפי ממלכתי,


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003