נספח 5 סעיפים מתוך חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963

להלן סעיפים מספר מתוך חוק שירות המדינה (משמעת),
התשכ"ג-1963, שעניינם המהות של עברות המשמעת, אמצעי
המשמעת, הליכי ההשעיה וכמה הוראות כלליות:
עובד מדינה שעשה בישראל או בחוץ לארץ אחת מאלה אשם
בעברת משמעת:  
17.
עשה מעשה, או התנהג, באופן שפגע במשמעת שירות
המדינה.  
1)
 
לא קיים את המוטל עליו כעובד המדינה על פי נוהג, חוק או
תקנה או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין, או
התרשל בקיום המוטל עליו כאמור.  
2)
 
התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד המדינה
או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב
של שירות המדינה.  
3)
 
התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו.
4)
 
השיג את מינויו בשירות המדינה במסירת ידיעה כוזבת או
בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין או בשימוש באיומים או בכוח
או באמצעים פסולים אחרים.  
5)
 
הורשע על עברה שיש עמה קלון.  6)
 
בנוסף לאמור בסעיף 17 לחוק, ייאשם בעברת משמעת עובד
הוראה שעשה במדינה או מחוצה לה אחת מאלה:  
 
התנהג התנהגות שאיננה הולמת עובד הוראה בישראל.  1)
 
הטיף לחוסר נאמנות למדינת ישראל או התנהג התנהגות
גלויה שיש בה ביטוי לחוסר נאמנות למדינת ישראל, בין
שעשה כאמור במסגרת עבודתו ובין מחוצה לה.
 
2)
 
עובד המדינה שהיה שותף לעברת משמעת, באופן שהיה עושה אותו
אחראי בפלילים לפי פרק ה' לפקודת החוק הפלילי, 1936, אילו הייתה
העברה עוון או פשע - אשם אף הוא בעברת משמעת.
 
18.
 
שר או מנהל כללי רשאים, בשל מעשה או מחדל של עובד
שיש בהם משום עברת משמעת, לנקוט כלפי העובד באחת
מאלה:
1) התראה
2) נזיפה.  
א.
31.
שר או מנהל כללי לא ינקטו באמצעי כאמור אלא לאחר
שניתנה לעובד הזדמנות להביא את טענותיו לפניהם או לפני
מי שהם הסמיכו לכך.  
ב.
 
אמצעי כאמור בסעיף זה לא ייחשב כאמצעי משמעת לעניין
סעיף 62.
 
ג.   
שר, נציב השירות, היועץ המשפטי לממשלה, מנהל כללי וסגנו לענייני
מינהל ומנהל יחידת סמך רשאים להגיש לתובע קובלנה על עברת משמעת
שעבר עובד המדינה, הן ביזמתם הם והן על פי תלונה שהוגשה להם.
 
32.
 
 
בית הדין מוסמך להחליט על אחד או אחדים מאמצעי משמעת
אלה:
1) התרעה.
2) נזיפה.
3) נזיפה חמורה.  
34.
הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע.  4)
 
הפקעת משכורת בסכום שיקבע בית הדין ושלא יעלה על
החלק השישי ממשכורתו החודשית של העובד, לתקופה שלא
תעלה על שישה חודשים; לעניין פסקה זו "המשכורת
החודשית" - המשכורת הקובעת שלפיה הייתה משתלמת
קצבתו של העובד אילו יצא לקצבה ביום מתן ההחלטה.  
5)
 
העברתו - בתיאום עם המנהל הכללי של המשרד או מי
שהמנהל הכללי מינה לכך - למשרה אחרת או למקום עבודה
אחר במשרדו, בהגבלת זמן או ללא הגבלה.  
6)
 
פסילה, לאחר העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר,
למילוי תפקידים מסוימים, במידה ולתקופה שייקבע.  
7)
 
פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, כולם או מקצתם, או ללא
תשלום פיצויי פיטורים, ורשאי הוא להורות על תשלום
פיצויי הפיטורים שנשללו, כולם או מקצתם, כפי שיחליט,
למי שהעובד חייב בפרנסתם.  
8)
 
פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה
בדרך אחרת, למילוי תפקידים מסוימים לצמיתות או
לתקופה שיקבע.  
9)
 
פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה
בדרך אחרת, לשירות המדינה לצמימות או לתקופה שיקבע.
10)
 
בצירוף לאמצעי משמעת אחר - פרסום החלטת בית הדין,
כולה או מקצתה, באופן שיקבע בית הדין.
 
11)
 
 
עובד שהוגשה עליו קובלנה לפי סעיף 32, רשאי נציב השירות
להשעותו ממשרתו בשירות המדינה. התחילה חקירה פלילית של
המשטרה נגד עובד בעברה שלדעת נציב השירות יש עמה קלון, רשאי
נציב השירות להשעותו ממשרתו בשירות המדינה לאחר התייעצות
עם היועץ המשפטי לממשלה או עם בא כוחו.
 
א.
47.
נציב השירות לא ישעה עובד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא
את טענותיו לעניין ההשעיה תוך תקופה שיקצוב לו לפני נציב השירות
או לפני מי שנציב השירות הסמיך לכך דרך קבע או לעניין פלוני,
ואולם אם העובד כבר הביא טענותיו לעניין השעיה דחופה בהתאם
לסעיף 48, רשאי נציב השירות להשעותו אף בטרם ניתנה לו
הזדמנות כאמור, ובלבד שייתן לו הזדמנות סמוך לאחר מכן להביא
את טענותיו לעניין ההשעיה, והוא הדין לעניין העברתו הזמנית
לעבודה אחרת לפי סעיף קטן (ד).  
ב.   
היה העובד מועסק במספר משרות בשירות המדינה, רשאי נציב
השירות להשעותו כאמור בכולן או בחלק מהן.  
ג.   
בכל מקום שנציב השירות רשאי להשעות עובד לפי סעיף זה, רשאי
הוא, במקום להשעותו, להעבירו זמנית לעבודה אחרת במשרה שאחת
מדרגותיה אינה נמוכה מדרגת משרתו של העובד, ובלבד שדרגת
העובד במשרה שאליה הוא מועבר לא תהיה נמוכה מדרגתו עכב
העברתו, או, בהסכמת העובד, לעבודה במשרה שדרגתה נמוכה
מדרגת משרתו.  
ד.   
הושעה עובד, תימשך ההשעיה עד שיחליט המוסמך לכך שלא
להעמידו לדין פלילי או משמעתי, ואם הועמד לדין פלילי או משמעתי
- עד למתן פסק הדין הסופי באותם הליכים. ואולם רשאי נציב
השירות להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר.
 
ה.   
 
היה לשר יסוד סביר להניח כי עובד המדינה, ביודעין, מעל בתפקידו
או השתמש בו לרעה, או שהפר את המשמעת הפרה זדונית וחמורה,
או עבר עברה פלילית שיש עמה קלון, והיה השר סבור כי המשך
עבודתו של העובד יביא לפגיעה חמורה בשירות המדינה, רשאי הוא
להשעותו לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר ימים, לאחר שנתן לו,
תוך תקופה שיקצוב לו, הזדמנות להביא את טענותיו לעניין זה לפניו
או לפני מי שהוא הסמיך לכך, דרך כלל או לעניין מסוים.  
א.  48.
במקום להשעותו רשאי השר להעביר את העובד לעבודה אחרת
באותו משרד, במשרה שאליה רשאי נציב השירות להעבירו לפי סעיף
47, בתנאים ולתקופה האמורים בסעיף קטן (א).  
ב.   
השר רשאי להאריך את תקופת ההשעיה או ההעברה כאמור לתקופה
שלא תעלה בסיכום על שלושים ימים.  
ג.   
סמכויות השר לפי סעיף זה נתונות גם למנהל הכללי של משרדו ואינן
גורעות מסמכות נציבות השירות לפי סעיף 47.
 
ד.   
עובד שהשעהו נציב השירות או שופט לפי סעיף 43(ב), תשולם לו
במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, לרבות תקופת השעייתו
הקודמת לפי סעיף 48, מחצית ממשכורתו הקובעת, וממועד זה
ואילך תשולם לו משכורתו הקובעת המלאה, ואולם אב בית הדין,
ממלא מקומו או חבר בית הדין הכשיר להתמנות שופט בית משפט
שלום שאב בית הדין הסמיך לכך, רשאי, לפי בקשת התובע או
העובד, לפי העניין, להקטין או להפסיק את התשלום לתקופת
ההשעיה, כולה או מקצתה, ובתקופה של ששת חודשי ההשעיה
הראשונים גם להגדיל את
התשלום - הכול בתנאים שייראו לו.  
א.  49.
התשלום על פי סעיף זה יהיה תשלום זמני וכפוף להחלטה הסופית
של בית הדין למשמעת או נציב השירות, לפי העניין; היה התשלום
חלק ממשכורתו הקובעת של העובד, תעוכב היתרה באוצר המדינה
לכל תקופת השעייתו.  
ב.   
שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מבחנים, סדרי דין והוראות
מיוחדות בדבר ראיות בהליכי בקשה לפי סעיף קטן (א).  
ג.   
על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יעלה בחודש פלוני התשלום הזמני
המשתלם למושעה על הסכום שבו עודפת משכורתו הקובעת על
הכנסותיו מעבודות חוץ באותו חודש.
 
ד.   
אחריותו של עובד המדינה לפי חוק זה בשל עברת משמעת פלונית אינה
גורעת מאחריותו הפלילית בשל אותו מעשה או מחדל, ומותר לנקוט נגדו
אמצעי משמעת לפי חוק זה אף אם נענש או זוכה על אותו מעשה או
מחדל בבית המשפט.
 
61.
הוגשה קובלנה על אדם לפי סעיף 32, והוגש בשל אותו מעשה או
מחדל גם כתב אישום לבית משפט על עברה פלילית, או שהיועץ
המשפטי לממשלה הודיע לאב בית הדין שבכוונתו שיוגש כתב אישום
כזה, יעוכבו, על אף האמור בסעיף 61, ההליכים לפי חוק זה עד גמר
ההליכים בפלילים, והוא הדין אם הוגשה הקובלנה לאחר הגשת כתב
האישום כאמור.  
א.  61א'.
נגמרו ההליכים בפלילים, או שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע לאב
בית הדין שחזר בו מכוונתו להגיש כתב אישום, ימשיכו בהליכים
משמעתיים לפי חוק זה.  
ב.   
סעיף קטן (א) לא יחול אם נתקיימה אחת מאלה:  ג.   
האדם שעליו הוגשה קובלנה הסכים שיישפט תחילה בבית הדין
למשמעת.  
1)   
בית הדין החליט, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, כי
נסיבות המקרה מחייבות להקדים הליכים לפי חוק זה להליכים
בפלילים.  
2)   
שום דבר בסעיף זה לא יגרע מסמכויות ההשעיה לפי הפרק הרביעי.
 
ד.   
הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי שנוהל
נגד אדם יראו אותם כמוכחים בדיון נגד אותו אדם לפני בית
הדין למשמעת.
 
61ג'.
 
לא יינקטו נגד עובד המדינה אמצעי משמעת על עברת משמעת אחת יותר
מפעם אחת... ולא יינקטו הליכים משמעתיים נגד עובד בשל עברת
משמעת שממנה זוכה בהליך לפי חוק זה.
 
62.
 
לא יינקטו אמצעי משמעת לפי חוק זה נגד עובד המדינה על
עברות משמעת שנודעו לשר, למנהל הכללי או לסגנו לענייני
מינהל, למנהל יחידת סמך, לנציב השירות או ליועץ המשפטי
לממשלה שנתיים או יותר לפני הגשת הקובלנה לתובע או לפני
מועד הגשת תלונה לפי סעיף 22; אלא שבחישוב תקופה זו לא
יבוא במניין הזמן שבו נמשכו במשטרה או בבית המשפט
חקירה או דיון פלילי בשל אותם מעשה או מחדל. לעניין סעיף
זה רואים דיון כנגמר כאשר אין עוד ערעור עליו.
 
64.
פרישתו של עובד מהשירות אינה מפסקת הליכים שהתחילו בהם נגדו
לפני בית הדין, והוא רשאי להמשיך בדיון אם ראה צורך בכך.
 
65.
מותר להתחיל בהליכים לפני בית הדין אף לאחר שפרש העובד
מהשירות, ובלבד שהתובענה תוגש תוך שנתיים מיום הפרישה או תוך
שנה מיום סיום חקירת המשטרה או הדיון הפלילי, לפי המאוחר, על פי
הוראות היועץ המשפטי לממשלה או נציב השירות או לפי בקשת העובד.
 
66.
פורסמו ידיעות על עובד המדינה המייחסות לו עברת משמעת, והיה בדרך
הפרסום ובהיקפו כדי לפגוע בעובד, רשאי העובד לבקש מנציב השירות
להורות על עריכת חקירה בעברה זו. ראה הנציב על פי תוצאות החקירה
כי אין אמת בידיעות אלה, יודיע על כך לעובד בכתב. ראה שיש יסוד
לידיעה, יורה לתובע להגיש תובענה. העובד רשאי לפרסם את הודעת
הנציב בדרך הנראית לו.
 
67.
 
עובד המדינה לא יפוטר בגלל עברת משמעת אלא על פי פסק דין
של בית הדין. הוראה זו לא תחול על פיטורים בתקופת הניסיון
הנהוגה לגבי המשרה הנדונה ולא על פיטורים מחמת הרשעה
בעברה שיש עמה קלון, ופיטורים בשתי נסיבות אלה לא ייראו
כאמצעי משמעת לעניין סעיף 62.
 
68.
 
עובד המדינה לא יושעה בגלל עברת משמעת או משום שהתחילה
חקירת המשטרה נגדו אלא בהתאם להוראות הפרק הרביעי
(פרק ההשעיה) או בהתאם לחוק אחר הקובע הוראה מפורשת
בנדון.
 
69.


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003