המשך נספח 7 סדנאות
תוספת א' לסדנה א'

תוספת ב' לסדנה א'  1  2  

תוספת ג' לסדנה א'
מתוך פסק דין בית המשפט העליון של השופטים ברק, ביניש ואנגלרד משנת
98, תיק ע"פ 4596/98
הכרעה בשאלת הלגיטימיות של ענישה גופנית כלפי ילדים מושפעת במידה
רבה מהשקפות חברתיות-ערכיות. השקפות אלה נתונות כמובן לשינויים
בהתאם להתפתחויות חברתיות ותרבותיות; מה שנראה טוב ונכון בעבר,
יכול שלא להיראות כך בהווה. (השווי: י' אנגלרד, א' ברק ומ' חשין, דיני
הנזיקין - תורת הנזיקין הכללית הנ"ל, בעמ' 424, הערת שוליים 13; כן ראו:
פסק-הדין בעניין שדה אור הנ"ל, בפסקה 7 לפסק-הדין).
פסק-הדין בעניין שדה אור הנ"ל משקף את השינויים שחלו בחברה
הישראלית בתחום הנושק לעניין שלפנינו. בעוד שבהלכת ראסי משנת
1953 נקבע כי מורים ואנשי חינוך מוסמכים להטיל עונשי גוף "מתונים
ומתקבלים את הדעת" על תלמידיהם, הרי בהלכת
שדה אור שניתנה זה לא
מכבר נפסק על ידי השופטת דורנר, שאליה הצטרפו בהסכמה השופטים
אור ואנגלרד, בזו הלשון:

"אמנם בפסק הדין הראשון שדן בסוגיה של ענישה גופנית במסגרת מערכת
החינוך - ע"פ 7/53 ראסי נ' היועה"מ, פ"ד ז 790, בעמ' 795‎-794 - נקבע כי
מותרת ענישה גופנית על-ידי מורים ומנהלים. אך מאז ניתן פסק-דין זה
חלפו כ-45 שנים, וההשקפה שבוטאה בו, המתירה שימוש באמצעי אלימות
לצרכים חינוכיים, אינה הולמת עוד את הנורמות החברתיות המקובלות
עלינו...

...על-פי ההשקפות החינוכיות המקובלות כיום, שימוש בכוח למטרות
חינוכיות הוא עצמו מחבל בהשגת אותן מטרות, ככל שמדובר בחינוך
לחברה סובלנית ונטולת אלימות גופנית ומילולית... לעניין זה אין
חשיבות לגבי חומרתו של העונש הגופני שהופעל כלפי הילד. ככלל, עונש
גופני אינו יכול להוות אמצעי לגיטימי בידי מורים, גננות או אנשי חינוך
אחרים. תפיסת עולם שגויה בהקשר זה מסכנת את שלומם של הילדים,
ועלולה לפגוע בערכי היסוד של חברתנו - כבוד האדם ושלמות הגוף."

(פסקאות 8, 7 לפסק הדין)

וראו דברי הנשיא ברק בע"פ 4405/94, מדינת ישראל נ ' מרבת עבד אלגני, פ"ד
מח(5) 192:

"אלימות פיזית כלפי תלמיד אסורה היא. מלקות, מכות ומשיכות אוזניים
- אין מקומן בבית-הספר. חדר הכיתה הוא מקום הוראה ולא זירת
אלימות. גופו של תלמיד ונפשו אינם הפקר. כבודו כאדם נפגע אם מוריו
מפעילים כלפיו אלימות פיזית."
 
25.
 
דברים אלה, שנאמרו לגבי מורים, גננות ואנשי חינוך, יפים לדעתי גם לעניין הורים,
על-אף השוני במעמדם ובזכויותיהם של האחרונים ביחס לילדיהם, לעומת אלה של
  אנשי חינוך כאמור.
26.
סדנה לחדר מורים כתגובה לחשיפת אירוע של פגיעת איש צוות
בתלמיד  
ב. 
פיתחה שוש צימרמן
כאשר יש חשד כי תלמיד בית הספר נפגע על ידי מבוגר מתוך צוות בית
הספר, מתעורר קושי רגשי גדול בצוות החינוכי, והקושי מתעצם כאשר
מדובר בפגיעה מינית. במצב זה איש הצוות בבית הספר עלול להיות מוצף
ברגשות קשים ואף לחוות קונפליקטים רבים: מצד אחד כעס על החשוד
כפוגע, ומצד שני רחמים עליו או אפילו הזדהות עמו; מצד אחד רצון
להוקיע את ההתנהגות הפוגעת, ומצד שני צורך להיות נאמן לקולגה
בעבודה; מצד אחד דחף לפעול על פי הנטייה הטבעית שלא להתערב
בעניין, ומצד שני דחף לפעול על פי מה שמתחייב מן התפקיד.
במצב מורכב זה אי אפשר להישאר נייטראלי, ויש הכרח לנקוט עמדה
ערכית, לעתים חד משמעית, כדי לפעול באופן מקצועי.
מטרתו של דיון זה -  
 
ללבן סוגיות ודילמות הקשורות בטיפול באירוע של חשד לפגיעה של
איש צוות בתלמיד;  
א.
 
להבהיר את החוקים ואת הנהלים המחייבים את אנשי החינוך במצבים
מעין אלה  
ב.   
לגבש תפיסה ודרכי התמודדות של חדר המורים עם אירועים מסוג זה.
ג.   
להלן כמה נושאים לדיון ולהבהרה הקשורים בסיטואציה מעין זו:
 
 
אילו דילמות עולות במהלך הטיפול בחשד כי אחד מאנשי הצוות פגע
בתלמיד/ה (פגיעה פיזית או מינית)? התייחסו לדילמות בהקשר של
התלמיד/ה הנפגע/ת ובהקשר של המורה החשוד/ה כפוגע/ת.  
-   
כיצד אפשר להעביר לתלמיד מסר שבית הספר מאמין לו ויתמוך בו
בסיטואציה מעין זו?  
-   
מה תפקידם של צוות המורים אל מול איש הצוות המואשם בפגיעה?
כיצד אפשר לבצע תפקיד זה?  
-   
אילו חוקים ונהלים מחייבים את מנהל בית הספר ואת צוות המורים
במהלך הטיפול באירוע של חשד לפגיעה של איש צוות בתלמיד? מה
יש לעשות על פי חוק, וממה יש להימנע?
 
-   
במהלך הדיון אפשר לתרגל מצבי סימולציה של שיחה -
- בין מנהל בית הספר למורה החשוד כפוגע;
- בין מורה מתוך הצוות לתלמיד הנפגע;
- בין מורה מתוך הצוות לאיש הצוות החשוד כפוגע.  
 
בתכנון הדיון, ובדיון עצמו, ישתתפו היועץ החינוכי ו/או
הפסיכולוג החינוכי. אפשר להיעזר לצורך התכנון במדריך
המחוזי מטעם שפ"י. אפשר לזמן לדיון גם פקיד סעד או חוקר
נוער של המשטרה כדי לקבל מענה לשאלות ולגבש דרכים
לעבודה בשיתוף פעולה.
במהלך הדיון יש ל לנקודות ולקשיים האלה:  
 
טבעי שאנשי צוות יזדהו עם עמית החשוד כפגיעה. כדאי
לברר מה עומד ביסוד תחושת ההזדהות ולהצביע על
ההתנהגות המתחייבת מן המורה בתוקף תפקידו.  
-   
קיים קושי ביחס לביצוע חובת הדיווח. מתעוררות שאלות
של אמינות המתלונן, וכן מתעוררים ספק לגבי תוכן התלונה
וחשש שהדיווח יפגע בעתידו של החשוד כפוגע ועוד. חשוב
להבהיר שאי אפשר להפעיל שיקול דעת לגבי נושא הדיווח
וכי הדרך היחידה לבדוק עובדתית את אשר אירע היא
באמצעות חקירה מקצועית של המשטרה.
 
-   
סדנה לדיון בסוגיית הפגיעה של עובדי הוראה בתלמידים באמצעות משדר טלוויזיה  ג. 
פיתחו אורנה המר ומרגלית יובל
בסדרה "עניין של זמן" שהפיקה הטלוויזיה החינוכית יש משדרים דרמטיים
העוסקים במגוון היחסים בין תלמידים בגיל ההתבגרות, מורים והורים.
במשדר "מגנה כרטה"* (קוד קלטת 58‎-70) באים לידי ביטוי מצבי פגיעה של עובדי
הוראה בתלמיד:
 
פגיעה פיזית - מורה (מחנך) סוטר לתלמיד 1.
 
פגיעה מילולית - מורה להיסטוריה "מביע צער" על הצטרפות תלמיד
בעייתי לכיתתו. הוא עושה זאת בטון מזלזל ובהבעת פנים דוחה, עם
כניסתו לשיעור ובנוכחות כל תלמידי הכיתה, וגורם לתלמיד לחוש
נעלב, מושפל ונלעג.
 
2.
 
תקציר המשדר
לכיתה בא תלמיד חדש, ירון סגלשמו. ירון הוא נער מחונן וחריף
היוצר פרובוקציות לרוב ומתקשה למצוא את מקומו בחברה ומועבר
מכיתה לכיתה. גם המורים מתקשים להתמודד אתו: גבאי,
המורה להיסטוריה, מעליב אותו, ומתי, המחנך והמורה לחינוך גופני,
נקלע אתו לוויכוח קשה ומרים עליו יד.

 

מצבי פגיעה אלה וההתמודדות עמם במשדר מחדדים שאלות העוסקות לא
רק בשמירה על כבוד התלמיד אלא גם בשמירה על כבוד המורה ובמתח
שביניהם.
המושגים והנושאים בטבלה הבאה מעוררים שאלות באשר להתמודדות
עם מצבי תסכול וקושי בעבודת החינוך. יחד עם זאת הם מדגישים את
גבולות החוק כפי שהם באים לידי ביטוי בחוזר המנכ"ל:

הצעת מושגים ונושאים לדיון לפני הצפייה במשדר ובעקבותיה:
ציטטות מקבילות מתוך
חוזר המנכ"ל
מטפורות מילוליות ותמונות
מתוך המשדר

 
המושגים
והנושאים
  לדיון
במבוא לחלק הראשון: "כל
עובד הוראה ... מחויב
לשמור על כבודו, על שלומו
ועל ביטחונו של התלמיד
ולהימנע מכל פגיעה בו."
 
התנהגותו של סגל מתנשאת, חצופה
ומתריסה, ובכך מעמידה במבחן את
הסובבים אותו. מתי, המחנך, עובר
את הגבול ברגע של חולשה,
וסותר לו.
 
גבולות, סף, קווים
אדומים
 
1. במבוא לחלק הראשון:
"היחסים בין עובדי הוראה
לתלמידיהם אינם יחסים
סימטריים, בהיותם יחסים
בין בגירים לקטינים ...
מחויבות זו ... מבוססת על
תפיסת עולם הרואה במורה
הבוגר דמות חינוכית
משמעותית המשמשת מודל
להזדהות ולהפנמה."
 
במשדר מוצגים שורה של מאבקי
כוחות: בין סגל (התלמיד החדש)
ובין מוריו ומחנכו, מתי; בין
התלמידים התומכים במתי (המכה),
לבין סגל (המוכה); בין התלמידים
לבין אלון (המתנגד לעצומה
התומכת
במורה המכה); וכן מאבק פנימי של
שני המורים לנוכח ההתגרות של
סגל
בהם - מאבק העולה בדיאלוג
ביניהם.
 
עימות על רקע
פרובוקציה
 
1.3.5: "יש ליידע את
הורי התלמיד הנפגע על
הפגיעה סמוך לגילוי
האירוע..."
 
לסגל יש קשיי הסתגלות (הוא
מחונן),
והוא מכריז על עצמו
אאוטסיידר, אך
למעשה הוא כמה לקרבה
ולקשר עם
נערה, נוגה; יש קשר הדדי
אמיץ
בין התלמידים לבין המחנך;
המחנך
מנסה להכיל ולקבל את סגל;
מוצגת גם מעורבות המחנך
לעומת
חוסר המעורבות של האב.
 
שייכות, קשר
והסתגלות
 
1. במבוא לחלק
הראשון: "החוזר מייחד
פרק להיערכות המערכת
החינוכית לצורך תמיכה
במורים וחיזוק
כוחותיהם להתמודדות
יעילה עם מצבים של
הפרת משמעת מצד
התלמידים."
 
"הכדור בידיו" - בידי מי
בעצם?
תוך כדי ויכוח סגל חובט
בכדור שבידי
מתי. הכדור שנשמט מסמל את
אבדן
השליטה.
 
שליטה עצמית
ואבדן שליטה
עצמית
 
- בחוזר מושם דגש על
סמכות המנהל כאחראי
מרכזי לטיפול בפגיעות
עובדי הוראה בתלמידים
-
- 1.5.2: ברשימת
העברות של עובדי הוראה
שחלה עליהן חובת דיווח
למשטרה על פי נוהל
נכללת גם ענישה גופנית.
 
במשדר נגיעות שונות בסמכות
המבוגרים: הסמכות של הנהלת
ביה"ס, סמכות המחנך, סמכות
המורה
המקצועי, סמכות האב וסמכות
החוק.
האב מתעשת ומפעיל את
סמכותו
כלפי בנו לשמע ההתרחשות
בביה"ס. המחנך יוצא מכליו,
וסוטר לסגל המתגרה.
 
סמכות ושימוש
לרעה בסמכות
 
1.6: ברשימת הפגיעות
של מורים בתלמידים
שלא חלה עליהן חובת
דיווח נכללת גם פגיעה
מילולית, "אותה אמירה
שיש בה לעג, עלבון
והשפלה על פי
קריטריונים של האדם
הסביר".
 
המורה להיסטוריה מביע צער
על
שסגל הצטרף לכיתתו, ופוגע
בו.
 
פגיעה מילולית
 
- 1.1.13: "הפרדה בין
עובד ההוראה החשוד
כפוגע לבין התלמיד
הנפגע"
- 1.3.14: "אפשרות
להשעיה דחופה ע"י
מנכ"ל המשרד"
 
המחנך הפוגע מדווח על כך
למנהל
ומרחיק את עצמו מביה"ס, לא
לפני
שהוא עושה פעולה
מוסרית-חינוכית
בהבהירו לתלמידיו את המשגה
שעשה
ודוחה את תמיכתם במעשהו
השגוי.
 
הפרדה
 
1.3.15: "ליווי
התלמיד הנפגע
ותמיכה
(רגשית) בו..."
 
המחנך הפוגע מתייסר על כי
עבר את הקווים האדומים שלו,
מתנצל בפני סגל, וזה מצדו
מביע,
בעקיפין, חרטה על הפגיעה
במורה.
אלון, החבר לכיתה, תומך
רגשית
בסגל ומאפשר לו לבטא את כאב
היותו
"אפס בספורט" ואת תסכוליו
העמוקים.
 
ליווי ותמיכה
 
1.3.19:
"אירוע של
פגיעת עובד
הוראה בתלמיד
יוצר טלטלה
עזה במוסד
החינוכי ...
ובקרב
אוכלוסיית
התלמידים
וההורים."
 
כל תלמידי הכיתה, פרט לאלון,
אינם רואים כל פסול בסטירה
שנתן
המחנך, מזדהים אתו ומאשימים
את
התלמיד (את סגל). הם אף
מנסחים
עצומה למניעת הרחקתו של
המחנך.
אלון הוא היחיד המגנה את
הפגיעה
האלימה של המחנך, ותומך
בסגל, אף
כי הוא מבקר את התנהגותו.
 
השפעות
מערכתיות
 


אפשר לרכוש את קלטת המשדר במרפ"ד הארצי בירושלים (לפי קוד הקלטת),
רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים, טל' 02‎-5601351, פקס'
02‎-5601356.
משך הקלטת כ-27 דקות, ומחירה 55 ש"ח.
מגנה כרטה (Magna Carta Libertatum) הוא שם כתב הזכויות של
אנגליה שקבע את עליונות החוקה והחוק מעל למלך והבטיח את זכויות
האזרחים (ניתן ע"י המלך ג'ון באנגליה ב-1215), ד' פינס (1958), מילון
לועזי-עברי, עמיחי, ת"א.

 
*


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003