בחינות
4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות באנגלית: הפעלת מבנה הצבירה 4.3‎-8
בהמשך להודעה בנושא הפעלת מבנה הצבירה בבחינות הבגרות באנגלית
שהופיעה בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), סעיף 4.3‎-17, לחוזר המפמ"ר
תשס"ג/1, ברצוננו להזכיר כי תלמידים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים
התשס"ג בכיתה י' ילמדו וייבחנו על פי תכנית הלימודים החדשה ועל פי מודל
הצבירה.
החל משנת הלימודים התשס"ד תהיה לנבחנים אפשרות לבחור בין כל
השאלונים (שאלונים א'-ו') לפי התקדמותם ורמתם בלימודי האנגלית.
אפשרות זו פתוחה בשנת הלימודים התשס"ד לנבחנים הלומדים בכיתות י'
ו-י"א בלבד. תלמידים הלומדים בכיתה י"ב ייבחנו על פי המתכונת הקיימת.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לאנגלית, ד"ר ג'ודי שטיינר,
טל' 02‎-5603587 ו-056‎-282273.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003