דרכי הוראה
6.
אמצעי הוראה 6.1
כנס בנושא יזמות במתמטיקה 6.1‎-3
האגף לחינוך על-יסודי יקיים כנס בנושא "יזמות במתמטיקה" ביום ראשון,
כ"ב בסיוון התשס"ג, .22.6.03 הכנס מיועד למנהלים ולמורים בחטיבת
הביניים ובחטיבה העליונה.
בתי-ספר המפעילים יזמות שיש בהן חידוש או שיפור באחד הנושאים הבאים
מתבקשים לשלוח את תיאור היזמה אל הגב' יפה שגב-שעשוע, מנהלת
המחלקה ליזמות ולמשימות ומפקחת ארצית בנושא, לצורך הצגתן בכנס:
* דרכי ההוראה
* ארגון הלמידה
* למידה בינתחומית.
יש להדגיש בתיאור היזמה את המטרות ואת המאפיינים הייחודיים
בהפעלתה.
גם בתי-ספר שהם בשלב של גיבוש רעיונות לקראת הפעלתה של יזמה
מוזמנים להעלות את מחשבותיהם על הכתב. רעיונות מעניינים וייחודיים
ייכללו באוגדן המתוכנן להתפרסם מטעם האגף לחינוך על-יסודי.
מוצע לעקוב אחר פרטים נוספים שיתפרסמו על הכנס באתר האינטרט של
האגף לחינוך על-יסודי,
http://www.education.gov.il/high-school.
מידע נוסף בנושא יזמות מצוי באתר המחלקה לקידום יזמות ומשימות,
http://www.education. gov.il/high-school/peiluyot.htm. .


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' יפה שגב-שעשוע, מנהלת
המחלקה ליזמות
ולמשימות ומפקחת ארצית בנושא, טל' 02‎-5603263/4
ו-02‎-5603227 (מזכירות).
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003