דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד 6.3
פרסומי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים 6.3‎-1
 
תכניות לימודים  1.
מולדת, חברה ואזרחות לכיתות ב'-ד', לבית הספר
הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, התשס"ג
תכנית זו מחליפה את תכנית הלימודים למולדת ולחברה שפורסמה
בהתשל"ט.
זוהי תכנית לימודים אינטגרטיבית המתייחסת לסביבות השונות
בזוויות ראייה מגוונות. התכנית משלבת את לימודי המולדת והחברה
עם החינוך לאזרחות (יישום דו"ח קרמניצר) ועם לימודי תולדות
היישוב. הוראת המקצועות כאשכול ולא כל מקצוע בנפרד הולמת את
המדיניות של האגף לחינוך יסודי.
בתי הספר קיבלו שלושה עותקים של התכנית החדשה המיועדים
לצוותי המורים בכיתות ב', ג' ו-ד'. כדי להטמיע את תכנית הלימודים
בבתי הספר מתקיימות השתלמויות מורים במרכזי פסג"ה שונים
במחוזות, והן מונחות על ידי מדריכים מקצועיים למולדת, לחברה
ולאזרחות ליהודים, לערבים ולדרוזים.
 
1.1
 
 


אפשר לפנות אל המדריכות המחוזיות לקבלת סיוע וייעוץ:
מחוז ירושלים ומנח"י: הגב' רונית בן אריה, טל' 054‎-602338;
מחוז מרכז:
הגב' עלמה וגנשטין, טל' 067‎-830125; מחוז תל אביב: הגב' אסתר
מרקוביץ,
טל' 054‎-219108; מחוז דרום: הגב' טובה קוז'קרו, טל'
058‎-360433; מחוז חיפה: הגב' זיוה סטולבוב, טל'
052‎-255962; מחוז צפון: הגב' רותי אללוף,
טל' 050‎-783551; ממ"ד ארצי: הגב' דרורית פת, טל'
050‎-706569;
ערבים ודרוזים ארצי: הגב' חנה נחאס, טל' 052‎-827205.


אזרחות לחטיבה העליונה, לבתי ספר יהודיים (כלליים
ודתיים), ערביים ודרוזיים, מהדורה מעודכנת, התשס"ב
התכנית נשלחה לכל בתי הספר.
 
1.2
 
 
מקרא לחינוך הקדם-יסודי הממלכתי, מתוך תכנית
הלימודים במקרא לגן הילדים ולכיתות א'-י"ב, התשס"ג
התכנית נשלחה לכל גני הילדים.  
1.3
 
 
מקרא למערכת החינוך הממלכתית מגן הילדים עד כיתה
י"ב, התשס"ג

תכנית לימודים זו מחליפה את תכנית הלימודים במקרא שפורסמה
בשנת התשמ"ה. התכנית החדשה היא המשך לתכניות הקודמות
שפורסמו מאז התשט"ז ועד התשמ"ה, על כל הטוב הצפון בהן, תוך
התאמה לתנאים המשתנים ולחידושים הנדרשים.
התכנית מאמצת את גישת ועדת שנהר ללימודי היהדות ורואה
במקרא חלק מן הלימודים ההומניסטיים המנחילים תרבות וערכים
ומעניקים כלים לבניית השקפת עולם וזהות יהודית וישראלית.
נשלחו 3 עותקים לבתי הספר היסודיים, לחטיבות הביניים ולבתי
הספר העל-יסודיים.
 
1.4
 
 
 
חומרי למידה  2.
מקרא לבית הספר הכללי, לחטיבה העליונה
"כציפור בכלוב" מלכות חזקיהו ביהודה, לכיתה י' (לפי תכנית
הלימודים החדשה)
ימיה של מלכות חזקיה (698‎-727 לפני הספירה) הם פרק בעל
חשיבות רבה בתולדות עם ישראל בתקופת המקרא. עיבוד הנושא
הוא דגם המצביע על אפשרות לרכז מסביב לנושא אחד מקורות
לימוד מכתובים שונים במקרא (מלכים, ישעיה ודברי הימים)
וממקורות חוץ-מקראיים (ממצאים ארכיאולוגיים מארץ ישראל
ומאשור). בדגם מוצעים גם מבחר של תיאורי התקופה שתיארו
היסטוריונים מתקופות שונות וקטעים ממחקריהם של חוקרי מקרא
שונים.
החומר איננו בנוי להוראה פרונטלית בכיתה. חלקים ניכרים ממנו
מאפשרים למידה עצמית או למידה קבוצתית. לצורך לימוד מעמיק
נדרשים רק שיעורי סיכום אחדים.
בנושא המקראי משולבים תכנים מתחומי הדעת ארכיאולוגיה,
היסטוריה, גיאוגרפיה היסטורית ותולדות האמונות והדעות
(תיאולוגיה). מלבד הגישה הבלשנית-היסטורית האופיינית ללימוד
המקרא מוצעות ללומדים גם מתודות מתחום הספרות, הספרות
המשווה והרטוריקה. בכך נעשה ניסיון להעמיק את למידת המקרא
ולהעשירה בתכנים ובמתודות מתחומים אחרים.
לנושא שלושה פרקים, וכל פרק פותח במבוא שהוא מדריך למורה
המלמד את הפרק ובד בבד משמש מדריך לתלמיד הלומד את הפרק.
במרכז כל פרק עומד הטקסט המקראי.
הפרק הראשון דן במסע סנחריב ליהודה בהיבט
היסטורי-ארכיאולוגי. הפרק השני מתמקד בהיבט ספרותי-רטורי,
ועניינו נאום רבשקה. הפרק השלישי עוסק בהיבט התיאולוגי-ההגותי
של תקופת חזקיהו.
 
2.1
 
 


אפשר לרכוש את הספר בהוצאת "מעלות" ובכל חנויות הספרים.היסטוריה לחטיבת הביניים
לימודי היסטוריה בחטיבת הביניים - מבחר הצעות לארגון
הלמידה בשיעורי היסטוריה, מדריך למורה
המדריך עוסק ביישום תכנית הלימודים החדשה. הוא כולל תכנון
הוראת למידה בכיתות ז', ח' ו-ט' ודוגמאות.
במדריך שלושה נספחים:
 
2.2
 
 
לידת הנצרות בארץ-ישראל בתקופת שלטון הרומאים - יחידת
גישור לכיתה ז'
 
א.   
המהפכה הצרפתית ונפוליאון, יחידת גישור לכיתה ח'  ב.   
מלחמת העולם הראשונה, יחידת גישור לכיתה ט'.
 
ג.   


אפשר לרכוש את המדריך בהוצאת "מעלות" ובכל חנויות הספרים. 
נושאים בין-תחומיים
על רב-תחומיות, בין תחומיות ומה שביניהם; אסופת
מאמרים ודגמים בנושאים בין-תחומיים

הספר פותח בכמה מאמרים עיוניים, והם הבסיס שעליו נבנו
התכניות המוצגות בחלקו השני. בחלקו הראשון נדונים המושגים
הקשורים בבין-תחומיות (דיסציפלינה, רב-תחומיות וא-תחומיות).
בחלק השני מוצגים דגמים שונים של יחידות לימודיות:  
2.3
 
 
התכנית הפותחת, "לפתוח ספר", מציעה קריאת טקסטים מתוך
"ארון הספרים היהודי".
 
1.   
"הארץ לגבולותיה" מדגימה שילוב בין שני מקצועות לימוד:
היסטוריה וגיאוגרפיה.
 
2.   
מודל רב-תחומי טיפוסי מוצג בתכנית "המחלוקת": המושג "
מחלוקת" נדון דרך מקצועות שונים.
 
3.   
"מבני פולחן" הוא דגם שמטרתו לבחון את המשותף למבנים
שונים שייעודם תפילה ופולחן ואת המרכיבים התרבותיים
הייחודיים שבכל אחד מהמבנים האלה.
 
4.   
הנושא "לבוש" נדון כתכנית רב-תחומית הכוללת כמה נושאי
משנה. כל אחד מהם מציג שאלה ונדון באורח בין-תחומי
במקצועות הרלוונטיים; למשל: היסטוריה, טכנולוגיה
וסוציולוגיה.
 
5.   
נושא "המהפכה" מייצג דגם נוסף של הצעה לתכנית שהיא
רב-תחומית וא-תחומית.
 
6.   
התכנית בנושא "הגיבורים" מנסה להבהיר את המושג "גיבור" על
היבטיו השונים כפי שעולה מן המיתולוגיה, מהמקרא,
מההיסטוריה, מהפסיכולוגיה ומהסוציולוגיה.
 
7.   
"שוליית הקוסם" - המיתוס של הגולם הקם על יוצרו - היא
יחידת לימוד שמהותה התמודדות עם דילמה אקזיסטנציאלית
בסיסית - חידת מקומו של האדם בעולם.
 
8.   
המורים והמחנכים יוכלו להיעזר בספר באופנים אחדים:   
בחירה בנושא אחד או בנושאים אחדים כפי שהם מובאים בספר
א.   
פיתוח נושא בבית הספר על-פי דגם אחד או על-פי דגמים אחדים
המובאים בספר
 
ב.   
העשרה עצמית מהניסיון הרב שצבר הצוות בנושא הבין-תחומי
והמשך פיתוחו.
 
ג.   
עתה, עם הוצאת הספר לאור, מוקם אתר אינטרנט שבו מוארים
נושאים שונים מתוך הספר, ואפשר יהיה להסתייע בו. כתובתו של
האתר:
www.education.gov.il/tochniyot-limudim.
 
 


את המדריך אפשר לרכוש בהוצאת "מעלות" ובחנויות הספרים.

 
שפות לחטיבה העליונה  2.4
 
 
באותו כוכב-לכת, השפה הרוסית לחטיבה העליונה
הספר נועד ללומדי רוסית כשפה זרה לקראת בחינות הבגרות
ברמת 5 י"ל.
הספר נכתב לפי העיקרון הקומוניקטיבי, וכלולים בו טקסטים
שאופיים מונולוגי, טקסטים שאופיים דיאלוגי ומונולוגים שיש
בהם יסודות דיאלוגיים העשויים לפתח את "הדיבור הרוסי" הן
בכתב והן בעל פה.
בספר עשרה פרקים התואמים את החלוקה למצבים ולנושאים
שבתכנית הלימודים ואת החומר הדקדוקי הנלווה אליהם. בספר
שזורה מערכת תרגילים: תרגילים מכינים, תרגילים צמודי טקסט
ותרגילי סיכום. מבנה הספר מאפשר למורים לקבוע את סדר
הוראת הפרקים לפי רמת הלומדים וצורכיהם ואף לבחור
מביניהם - במקרים מסוימים - רק בחלקים המתאימים להם.
 
1.
 


את הספר אפשר לרכוש בהוצאת "מעלות" ובחנויות הספרים.

     
בחינות בגרות - קובץ למורים לערבית ול"עולם הערבים
והאסלאם" בחטה"ע בבתיה"ס העבריים

קובץ בחינות הבגרות מתפרסם זו השנה השנייה ברציפות, והוא
כולל בתוכו נושאים מספר:
 
2.
 
פירוט התכנים והמבנה של בחינת הבגרות בערבית וב"עולם
הערבים והאסלאם" לשנת הלימודים התשס"ג (ההבהרות
והעדכונים לשנת התשס"ג הובלטו על ידי רקע כהה, לנוחיות
המורים)
 
א.   
שאלוני בחינות הבגרות בערבית משנת התשס"ב  ב.   
דגמי תשובות לבחינות שנועדו למעריכי בחינות הבגרות
וכוללים אפשרויות שונות של תשובות.
 
ג.   
החוברת יצאה לאור בשיתוף עם אגף המפמ"רים ונשלחה לכל
המורים לערבית בחטיבה העליונה.
 
 
מדע וטכנולוגיה  2.6
 
 
המים - חומר לחיים - ספר לתלמיד ותקליטור - לחטיבת
הביניים
הספר נכתב לתלמידי חטיבת הביניים על פי תכנית הלימודים
החדשה במדע ובטכנולוגיה, והוא מציג את נושא מאזן המים
ביצורים החיים בגישה אינטגרטיבית. משולבים בו היבטים
מדעיים מתחומי הביולוגיה והכימייה, היבטים חברתיים
ויישומים טכנולוגיים. הנושאים המרכזיים בספר: הצורך במים
ביצורים חיים, הקשר בין תכונות המים ובין תפקודם ביצורים,
השמירה על מאזן המים באדם, בבעלי החיים ובצמחים,
התאמות למחסור במים ולחיים בתוך המים וכן בעיות הקשורות
למים בעולם ובישראל.
המהדורה המסחרית של הספר כוללת תקליטור המלווה את
פרקי הספר, ובו מאגר מידע, תמונות, סרטים ופעילויות ברמות
קושי שונות. השימוש בתקליטור מעשיר ומגוון את הלמידה
ומאפשר התאמה לעבודה.
החומר פותח על ידי צוות משותף של האגף לתכנון ולפיתוח
תכניות לימודים במשרד החינוך ושל המרכז להוראת המדעים
באוניברסיטה העברית בירושלים.
 
1.
 
המים - חומר לחיים - מדריך למורה
במדריך משולב הספר לתלמיד והתקליטור.
 
2.
 


אפשר לרכוש את הספרים בהוצאת "מעלות" ובחנויות הספרים.

 
לקראת התחזית - פרקים במטאורולוגיה - תכנית מוט"ב
לחטיבה העליונה

מזג האוויר הוא תופעת טבע שהאדם חוזה אותה כל העת
ואורחות חייו מושפעות ממנו. בספר "לקראת התחזית" כלולים
פרקים נבחרים במדע המטאורולוגיה העוסק בחקר תופעות מזג
האוויר. דגש מיוחד מושם בספר על מזג האוויר בישראל, יוחד בו
פרק לנושא "חיזוי מזג האוויר", וניתנים בו לתלמידים כלים
הדרושים לפירוש מידע מטאורולוגי ולהבנת תחזית מזג האוויר.
את פרקי הספר מלווים קטעי הרחבה. בחלקם מוסברים מושגי
יסוד שונים (בעיקר מתחום הפיזיקה) הדרושים להבנת תופעות
מטאורולוגיות, ובקטעי הרחבה אחרים מתוארות תופעות
מטאורולוגיות מיוחדות. הספר כולל גם הצעות לניסויים
הממחישים תופעות מטאורולוגיות וכן פעילויות באינטרנט
ושאלות.
הספר נועד לתלמידי בית הספר העל-יסודי הלומדים את המקצוע
מדע וטכנולוגיה בחברה (תכנית הלימודים מוט"ב).
 
3.
 

אפשר לרכוש את הספר בהוצאת "מעלות" ובחנויות הספרים.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003