תכניות לימודים
9.
תכניות מיוחדות 9.14
"נוער חושב מחר" - תיכוניסטים כותבים על חזון מדינת
ישראל למאה ה-21
9.14‎-2
 
רקע
 
1.
לפני מאה שנה כתב בנימין זאב הרצל את הרומן האוטופי "אלטנוילנד".
חזונו של הרצל התממש והפך למציאות מרשימה ויוצאת דופן.
האגף לחינוך על-יסודי מזמין את תלמידי כיתות י'-י"ב מכל המגזרים
לכתוב בנושאים המדברים אל לבם ולתאר כיצד הם רואים את עצמם
משתלבים בחזון של מדינת ישראל.
 
 
 
יעדי הפרויקט "נוער חושב מחר"
 
2.
מתן הזדמנות לתלמידי התיכון להיות שותפים בגיבוש חזון
מדינת ישראל
 
-   
עידוד חשיבה עתידנית ומעורבות ציבורית בקרב בני הנוער  -   
התנעת תהליך רב-שנתי לשיתוף בני נוער בגיבוש חזונה של
מדינת ישראל
 
-   
הפקת אוגדן שיכיל אסופת מאמרים ובו החיבורים הנבחרים על
חזון מדינת ישראל למאה ה-21, שיופץ במוסדות החינוך
העל-יסודי, במוסדות אקדמיים ובקרב קובעי המדיניות
בישראל.
 
-   
התחרות
 
3.   
התחרות היא תחרות חיבורים המיועדת לתלמידי כיתות י'-י"ב.
בחיבור התלמידים מתבקשים לסרטט קווים לחזונה של מדינת
ישראל במאה ה-21. החיבור יכול להתמקד בתחום אחד או יותר.
תוכן החיבור יכול להיות אוטופי או ריאליסטי, ואפשר לכתוב אותו
בסגנון חופשי, כסיפור או כמאמר.  
3.1
 
 
על החיבור להיות בן עד 5000 מילים, מודפס בקובץ WORD, גופן
"דוד", גודל 12 ורווח .1.5 יש לשמרו בסיומת (Rich Text Format)
R.T.F.
את החיבור יש לשלוח עד יום א', כ"ה בניסן התשס"ג, 27 באפריל
2003, לכל המאוחר, באחד משני האופנים האלה:
 
3.2
 
 
בדוא"ל: navako@education.gov.il  א.   
בדואר רגיל (חובה לצרף דיסקט עם קובץ (WORD, לכתובת זו:
הגב' יפה פס מנהלת הגף לפיתוח פדגוגי, האגף לחינוך על-יסודי,
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.  
ב.   
התחרות תנוהל על ידי ועדת היגוי אשר תבחר את החיבורים הזוכים.
הוועדה תורכב מאנשי חינוך, מאנשי ציבור, מאנשי אקדמיה ומאנשי
תרבות. 15 המאמרים הטובים ביותר יזכו לפרסום באסופה שתודפס
ותופץ במסגרת הפרויקט. כותבי החיבורים הנבחרים, מנהלי בית
ספרם ומחנכיהם יוזמנו לטקס חגיגי בהשתתפות הנהלת משרד
החינוך ונבחרי ציבור. שלוש היצירות הטובות ביותר תזכינה את
כותביהן בפרס נוסף, מחשב נייד.
 
3.3
 
 
 
הנחיות למנהלים/למורים
 
4.
לבתי הספר תישלח, בתחילת חודש פברואר, ערכת התחרות שתכיל
כרזות ודפי מידע.
 
4.1
 
 
מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לפרסום הנושא, לתליית כרזות
התחרות על גבי לוחות המודעות ברחבי בית הספר ולהפצת דפי
המידע בכיתות י'-י"ב. במידת האפשר יש לתלות בכל כיתה את דף
המידע במקום בולט.
 
4.2
 
 
יש לנסות לעודד את התלמידים להשתתף בפרויקט זה. אפשר להפעיל
את המחנכים את הרכזים החברתיים ומורים להיסטוריה ולאזרחות.
 
4.3
 
 


אפשר לקבל מידע נוסף על הפרויקט ועל התחרות באתר של
האגף לחינוך על-יסודי: www.education.gov.il/high-school .

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003