אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
השתתפות תלמידים בעלי מגבלות בריאותיות בטיולים או
בפעילות חוץ-בית-ספרית
2.2‎-39
 
2 במרס 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


תלמידים בעלי מגבלות בריאותיות או במצבי בריאות מיוחדים אינם מנועים
מלהשתתף בטיולים או בפעילות חוץ-בית-ספרית אלא במקרים חריגים שבהם
המאמץ הנדרש, התנאים או אופי הפעילות אינם מאפשרים זאת על פי חוות
דעת רפואית.
צוות המוסד החינוכי יקבל מההורים, מהאחות, ובמידת הצורך גם מגורם
רפואי, מידע והנחיות לגבי ההיערכות הנדרשת.
על צוות המוסד החינוכי ליידע ולעדכן במידע זה את הגורם הרפואי המוסמך
המלווה את הטיול או את הפעילות.


בשאלות אפשר לפנות אל המפקחת על הבריאות במשרד,
הגב' עירית ליבנה, טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003