ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
שמירה על הפרטיות באתרי האינטרט הבית-ספריים 3.6‎-3
 
2 במרס 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. מבוא
טכנולוגיית המידע והתקשורת, ההופכת לחלק מחיינו יותר ויותר , אינה
פוסחת על מערכת החינוך. הסביבה המתוקשבת מביאה לפתח מוסדות החינוך
בישראל - בתי ספר וגני
ילדים - עולם ומלואו של עושר תרבותי ויכולות חינוכיות בשילוב של מלל,
צליל ותמונה, בצד סיכונים של חשיפה לאתרים עם מסרים שליליים ועוינים.
מוסדות החינוך בעידן האינטרנט ניצבים בפני האתגר החינוכי של הקניית ידע
ומיומנות לשימוש בכלי טכנולוגיית המידע ושל פיתוח יכולות של למידה
עצמית וכושר שיפוט של הבחנה בין מידע מועיל למידע מזיק. הקמת אתר
אינטרנט המשלב בחובו פעילויות של יצירה עצמית, כיתתית ומוסדית תתרום
ליתר מעורבות חברתית ולהרגשת שייכות למוסד החינוכי ולקהילייה הסובבת
אותו.
יש לדאוג לכיבוד החוק ולשמירה על אתיקה ועל מוסר בתכנים המופיעים
באתר ובפורומי הדיון בו. האחריות להתנהלות אתר האינטרנט מוטלת על
מנהל המוסד.
2. הזכות לפרטיות בהוראות החוק
הזכות לפרטיות מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו התשנ"ב-1992, שבו
נקבע כי האדם זכאי לפרטיות בצנעת חייו: אין להיכנס לרשות היחיד ללא
הסכמתו או לערוך חיפוש על גופו, בגופו ובכליו, ואין לפגוע בסוד שיחו של
האדם, בכתביו או ברשומותיו.
הזכות לפרטיות הילד מעוגנת באמנה הבינלאומית לזכויות הילד שנחתמה על
ידי מדינת ישראל בשנת 1990 ואושררה בתאריך .4.6.91 בסעיף 16 לאמנה
נקבע כי החוק יגן על הילד מפני פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו
ובפרטיות משפחתו וביתו, או מפני פגיעה בכבודו ובשמו הטוב.
בסעיף 12 לחוק זכויות התלמיד התשס"א-2000 נאמר: " במוסד חינוך לא
יימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר." סעיף
14 לחוק מטיל חובת סודיות לגבי מידע אודות התלמיד: "מי שהגיע אליו מידע
על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד
ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו."
בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 נקבע כי לא יפגע אדם בפרטיות זולתו
ללא הסכמתו, וסעיף 2 לחוק מגדיר מהי פגיעה בפרטיות:
"2. פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:
בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;
 
(1) 
האזנה האסורה על פי חוק;
 
(2) 
צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;
 
(3) 
פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו
או לבזותו;
 
(4) 
העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש
בתוכנו בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכול אם אין הכתב בעל ערך
היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו;
 
(5) 
שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם רווח;
 
(6) 
הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם;
 
(7) 
הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם שנקבעה בהסכם
מפורש או משתמע;
 
(8) 
שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר שלא
למטרה שלשמה נמסרה;
 
(9) 
 
פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות
(1) עד (7) או (9)."
 
(10)
3. שמירה על פרטיות באינטרנט
על כל העוסקים בחינוך - מפקחים, מנהלי בית ספר, גננות ומורים - להקפיד
על קיום השמירה על הפרטיות של התלמידים והעובדים במוסדות החינוך,
בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.
ככל שהדבר נוגע לאתרי אינטרנט של מוסדות חינוך, יש להקפיד על כללים
אלו הקפדה יתרה, וזאת לאור יכולת התפוצה של אתרים אלו ואי היכולת
לוודא את הזהות ואת המטרות של הנכנסים לאתרים.
מאחר שקיימת אפשרות שאנשים המעורערים בנפשם ינסו ליצור קשר עם
התלמידים למטרות פסולות, על צוות המוסד החינוכי לבחון בקפידה את
התועלת אל מול הנזק של פרסום שמות תלמידים, כתובות הדוא"ל
(email)
שלהם ותמונותיהם או של שיתופם בפעילויות באתר האינטרנט של המוסד.
בכל מקרה יש להקפיד שלא ייכללו באתר תכנים או תמונות העלולים לבייש
או להשפיל את באי המוסד החינוכי. כאשר מתנהלים באתר פורומי דיון, יש
למנות לכל פורום מנהל שיהיה אחראי להסרת חומרי נאצה, חומרים מבישים
וחומרים בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
אלה הפרטים שמותר לפרסם בהסכמת ההורים (או האפוטרופוס)
והתלמידים בכתב:
שם התלמיד/ה עם כתובת הדוא"ל (הדואר האלקטרוני) שלו/ה
הקול של התלמיד/ה
מידע אודות הישגים כלליים של התלמיד/ה
פעילות אחרת באתר, כגון השתתפות בפורומים, פרסום חיבורים ודעות וכד'.
אסור בהחלט לפרסם את הפרטים האלה:
כתובת מגורי התלמיד/ה ומספר הטלפון
 
מידע רגיש הנוגע לצנעת אישיותו/ה, משפחתו/ה ומצבו/ה הכלכלי
 
מידע אודות ציונים והערכות לימודיות, למעט מידע מאובטח ומוגן
המאפשר גישה של התלמידים לציוניהם בלבד.
 
4. קבלת הסכמת ההורה/האפוטרופוס והתלמיד/התלמידה
המוסד החינוכי יפנה להורי התלמידים בכתב ויודיע להם על קיום אתר
האינטרנט עם כתובתו או על הכוונה להקים אתר אינטרנט. במכתב יוסבר
להורים מה הן המטרות האתר ויפורטו תכניו והפעילויות שתיכללנה בו ושיש
כוונה לשתף בהן את התלמידים.
במכתב יצוין במפורש כי לא ייחשפו באתר בית הספר כתובות מגורים של
תלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש על תלמידים הנוגע לצנעת אישיותם
ולמצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות. כמו כן יוסבר להורים, כי
יוכלו לבקש בכל עת להסיר ולהפסיק את השתתפות ילדם באתר האינטרנט,
ובקשתם תכובד לאלתר.
למכתב יצורף טופס להחתמת ההורה (ראה את נוסח הפנייה להורה ואת טופס
הסכמת ההורה בנספח להלן).
רק לאחר קבלת כתב הסכמה מפורשת מההורים ומהתלמידים אפשר
יהיה לצרפם לפעילות שניתנה הסכמה לגביה.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' טובה בן ארי, הממונה על יישום חוק
זכויות התלמידים, טל' 02‎-5603274 ו-02‎-5603384.


5. נספח
טופס לקבלת הסכמת הורה/אפוטרופוס
לכבוד
הורי התלמיד/ה
_________________

הנדון: קבלת הסכמתכם להכללת בנך/בתך בפעילויות אתר האינטרנט
שמוסדנו הקים/יקים
כתובת האתר היא:_____________________________
האתר נבנה/ייבנה לצורך המטרות האלה:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
באתר נכללים/ייכללו התכנים האלה:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו באתר כתובות
המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים
על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים
והערכות לימודיות.
ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר:
א. רישום שמות תלמידים
ב. כתובות הדוא"ל של התלמידים
ג. הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם
ד. שימוש בקולות תלמידים
ה. שיתוף תלמידים בפורומים
ו. פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים.
כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמתכם
המפורשת לכך. נא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם ושלחוהו
לבית הספר. אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות
המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את
בקשתכם.
בכבוד רב,

תאריך:___________      חתימת המנהל/ת:_________________


טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות באינטרנט
לכבוד
המנהל/ת ____________  בית הספר_____________
בתשובה למכתבך מיום__________ ובכפיפות לאמור בו הריני להביע את הסכמתי
לשיתוף בני/בתי______________ מהגן/מכיתה______________ בפעילויות האינטרנט האלה:
א. רישום שם בני/בתי כן/לא
ב. כתובת הדוא"ל (הדואר האלקטרוני) של בני/בתי כן/לא
ג. הצגתו/ה בתמונה של בני/בתי, בכפיפות לאישור בחתימתי על כל תמונה
ותמונה
כן/לא
ד. שימוש בקול בני/בתי כן/לא
ה. הסכמה לשיתוף תלמידים בפורומים
ו. פרסום חיבור או הבעת דעה של בני/בתי כן/לא
תאריך:___________   שם ההורה:_________________   חתימה:______________
שם התלמיד:_________________   חתימה:______________


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003