חוזר זה מבוטל


ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
השירות הפסיכולוגי-החינוכי - "סל שירותים" - רשימת
השירותים הפסיכולוגיים
3.7‎-30
 
2 במרס 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  מבוא  1. 
השירות הפסיכולוגי שואף לספק שירות לאוכלוסיית גילאי 18‎-3,
ובחינוך המיוחד לגילאי 21‎-3. בשלב זה ניתן שירות במרבית
המקומות לגילאי 15‎-5, ובחינוך המיוחד לגילאי 21‎-3.
 
1.1   
השירות הפסיכולוגי ניתן על ידי הרשות המקומית, ונתמך
תקציבית ומפוקח מקצועית על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי
(שפ"י) במשרד החינוך באמצעות הפסיכולוג המחוזי.
 
1.2   
כיוון שהצרכים הפסיכולוגיים של אוכלוסיית הילדים מרובים
ומגוונים, ומספר המשרות המקצועיות הקיימות שונה מיישוב
ליישוב ובדרך כלל הוא רחוק מלכסות את הצרכים, נוצרה שונות
רבה באספקת השירותים ולעתים אף אי-בהירות בקרב הציבור
באשר לשירותים הניתנים בכל יישוב. הדברים שלהלן נועדו
להבהיר את הנושא.
 
1.3   
במשרד החינוך נקבע זה מכבר "מפתח כיסוי" הלוקח בחשבון את
מספר הילדים הלומדים ביישוב בשכבות הגיל השונות ואת מספר
מוסדות החינוך לסוגיהם. לפי נתונים אלה נקבע תקן מומלץ
למשרות שתוקצינה ביישוב למתן שירות פסיכולוגי הולם לילדים
במערכת החינוך, כדלקמן:
 
1.4   
 תקן אחד ל-500 ילדים בגנים לגילאי 4‎-3, בגני חובה ובכיתה א' -   
תקן אחד ל-1000 תלמידים בכיתות ב'-י"ב  - 
תקן אחד ל-300 תלמידים בחינוך המיוחד.  - 
מספר המסגרות לפסיכולוג במשרה מלאה הוא עד 3 בתי ספר
רגילים או עד 15 גנים (ראה נספח).
על פי מפתח זה אפשר לחשב בכל רשות מקומית את "אחוז
הכיסוי" העכשווי ביישוב. זאת על ידי חילוק מספר משרות
הפסיכולוגים העובדים בפועל בשירות הפסיכולוגי-חינוכי (השפ"ח)
המקומי במספר התקנים המומלץ על פי המפתח, כפול 100.
במציאות הנוכחית אחוז הכיסוי נמוך בהרבה מ-100% במרבית
היישובים, ובממוצע הארצי הוא נמוך מ-50%.
יתרה מזאת, המפתח נקבע, כאמור, לפני שנים לא מעטות, ומאז
חלו תמורות בהגדרת תפקידי הפסיכולוגים במערכת החינוך
ובקהילה, שנדרשו עם הזמן לתת שירותים נרחבים יותר בתחומים
חדשים, שבעבר לא נכנסו להגדרת תפקידם. יש לצפות אפוא,
שכאשר ייערך ניתוח עיסוק עדכני, ולפיו יעודכן אף המפתח
להמלצה על תקנים, יהיה אחוז הכיסוי הקיים על פי מצבת כוח
האדם הנוכחית אף נמוך מכפי שהוא היום.
 
 
סל השירותים - הסבר כללי  2. 
הנהלת השירות הפסיכולוגי-ייעוצי החליטה לפרסם רשימה
בסיסית של שירותים שהשפ"ח המקומי יספק לאוכלוסיית
התלמידים (ולמי שמופקדים על התפתחותם התקינה - הוריהם
וצוותי החינוך). סל זה אמור להינתן כאשר "אחוז הכיסוי" בשפ"ח
המקומי הוא 100%. עם זאת, כאשר אחוז הכיסוי נמוך מכך,
יפחתו באופן זמני השירותים שיינתנו מתוך הרשימה הבסיסית
הזו, עד להשלמת מספר המשרות ל-100% כיסוי.
הן כשהכיסוי מלא, ובמיוחד כשהכיסוי חלקי, יקיימו מנהל
אגף/מחלקת החינוך ברשות המקומית ומנהל השפ"ח דיון, ובו
יוחלט על השירותים שיינתנו ועל השירותים שיוצאו (עפ"י הצורך)
מתוך הרשימה הבסיסית. הדיון על היקף השעות שתוקצינה ייעשה
בכפיפות למטרות שפ"י ולמטרות היישוב, ויילקחו בחשבון
הצרכים והאפיונים הייחודיים של היישוב. אם יהיו חילוקי דעות,
יכריע הפסיכולוג המחוזי. ההסכם יתורגם לתכנית עבודה שנתית
שתימסר לאישורו של הפסיכולוג המחוזי בתחילת כל שנה. תכנית
מחוזית תוגש לאישור הפסיכולוג הראשי.
 
2.1   
מומלץ כי ייערך דיון מקדים, בתחילת כל שנת לימודים, בין
הפסיכולוג ובין מנהל המוסד החינוכי לגבי אופן הניצול של "הזמן
המקצועי" העומד לרשות המוסד, ב לשירותים הרשומים
בסל הבסיסי ובהתחשב בעדיפויות, כדלקמן. בהקשר זה חשוב כי
תהיה התחשבות בראייה המקצועית הבלתי תלויה של פסיכולוג
המוסד החינוכי בהערכת הצרכים ובבניית תכנית העבודה
בכפיפות למטרות שפ"י.  
2.2   
על אף ומעבר להסכמות שתיקבענה בין הפסיכולוג/השירות
הפסיכולוגי ובין מנהל המוסד החינוכי, יש לקחת בחשבון את
הצורך בהוצאת הפסיכולוג מתכנית העבודה הקבועה לצורך גיבוי
מערכות חינוכיות אחרות העלולות להזדקק לשירותיו בעטיים של
אירועים חריגים, אסונות, מצבי חירום וכיו"ב.
 
2.3   
כל שפ"ח ישתתף בפיתוחם ובקידומם של השירותים
הפסיכולוגיים על ידי השתתפות במשימות ברמה ארצית, כגון
השתתפות בוועדות במשרד החינוך, במטה ובמחוז, והשתתפות
בוועדות בינמשרדיות ובוועדות הכנסת. ההקצאה תותאם לגודל
התחנה ולמספר המשרות. המפתח להקצאה: על כל תקן פסיכולוג
(משרה מלאה) יוקצה יום אחד שנתי למשימה ארצית.
 
2.4   
השירות המשלים: השפ"ח, בשיתוף עם הרשות המקומית, ישקול
את האפשרות לספק את השירותים המצויים בסל המשלים על ידי
מימונם ממקורות תקציביים אחרים, הן ממסדיים והן פרטיים,
באופנים ארגוניים שונים (מימון הרשות המקומית, קניית
שירותים מרצון ע"י הורים וכד'). מפרט סל השירותים והגורמים
המבצעים אותו יסוכמו טרם הפעלתו בין מנהל השפ"ח למנהל
מחלקת/אגף החינוך ברשות.
ייעשה מאמץ לשמור על אינטגרציה של השירותים הניתנים לילדי
היישוב, ולכן אנו רואים יתרון וחשיבות בתפקיד המרכז והמתאם
של השפ"ח המקומי, באחריות מנהל השפ"ח.
עם זאת, כל אדם זכאי, כמובן, לקנות את השירותים שהוא מממן
מכיסו במקום שיחפוץ. השפ"ח המקומי ישאף לתת את השירות
המשלים באמצעות ניצול כוח האדם הקיים ובמידת הצורך בגיוס
אנשי מקצוע נוספים.
השירות המשלים יינתן מעבר לשעות העבודה הקיימות, תוך
הפרדה ברורה - ארגונית, תקציבית ומקצועית - בין שתי היחידות
ובכפיפות לכללי האתיקה המקצועיים. אופן ההפעלה, דרכי
התשלום וכו' יתואמו בין מנהל השפ"ח לבעלי התפקידים ברשות
המקומית (הגזבר, המזכיר, מנהל כוח האדם וכו'), בכפיפות
להנחיות שתינתנה על ידי מרכז השלטון המקומי.
אין לספק שירותי חובה באמצעות הסל המשלים.
 
2.5   
 
סל השירותים הבסיסי  3. 
כיוון שכאמור לעיל במרבית השירותים הפסיכולוגיים אי אפשר לספק
את מלוא "הסל הבסיסי" בשל אחוז כיסוי נמוך מ-100%, מצאה
הנהלת שפ"י לנכון להציג את רשימת השירותים על פי סדר עדיפויות
מומלץ.
עם זאת, יש לאפשר לכל מנהל שפ"ח לקבוע את העדיפויות שלו בתיאום
עם מנהל אגף/מחלקת החינוך (ובמידת הצורך בסיוע הפסיכולוג
המחוזי). זאת כדי להתחשב במאפיינים הייחודיים והשונים של כל
יישוב ולאפשר שיקול דעת אוטונומי למופקדים על הנושא בכל יישוב.
מול עיניהם יעמדו שיקולים כמו אחוז הכיסוי, מספר
המתמחים/המומחים/המומחים הבכירים בשירות, מידת הפיזור
הגיאוגרפי של הרשות (למשל מועצות אזוריות), זמינותם של שירותים
משיקים בקהילה (מרפאת בהר"ן, שירותים טיפוליים ציבוריים וכד')
ותנאים ייחודיים הקיימים ביישוב.
כאמור לעיל, אין לספק שירותי חובה באמצעות הסל המשלים.
להלן רשימת השירותים הנכללים בסל הבסיסי:
 
 
שירותי החובה
השירותים הבאים יינתנו בכל השירותים הפסיכולוגיים, והיקפם
ואפיונם ייקבעו על ידי מנהל התחנה ועל ידי שאר הגורמים
(הפסיכולוג המחוזי, מנהל מחלקת החינוך וכו'):
 
3.1
 
מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי (א) לצוותים פדגוגיים:
למנהלים, למחנכים, למורים, לגננות וליועצות ו-(ב) להורים,
בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות
הנפש שלהם במערכת החינוך ברמות של איתור ומניעה
 
א.   
במקרים של ילדים בסיכון - התערבות מערכתית במסגרת
החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלוונטיים, הערכה
ראשונית של הילד והמלצות לגבי המשך ההתערבות
 
ב.   
אבחון והערכה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, כמתחייב
מחוק החינוך המיוחד, טיפול בתלמידים לקויי למידה, וכן כל
הפעולות הנגזרות מחוק החינוך המיוחד המובא בחוזרי
המנכ"ל, כמו השתתפות בוועדות השמה, בוועדות מתי"א,
בוועדות שיבוץ וכד'
 
ג.   
התערבות טיפולית ראשונית לילדים בסיכון (עד 5 פגישות),
  בהתאם לשיקול מקצועי
ד.   
במקרי חירום - התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית,
במערכת החינוך ובקהילה.
 
ה.   
שירותים שמומלץ לכללם בעדיפות ראשונה  3.2   
השתתפות בפורומים בין-מקצועיים במערכת החינוכית לשם
בניית תכנית התערבות רב-מקצועית לילדים הזקוקים לכך
 
א.   
מתן הדרכה וקונסולטציה למנהלים ולצוותים חינוכיים
בהיבט מערכתי/ארגוני (ייעוץ למנהלים ולמורים בנושאים
מערכתיים-ארגונים/בית ספריים) לקידום תהליכי צמיחה
רגשית-חינוכית במערכת החינוך
 
ב.   
טיפול בתלמידים לקויי למידה (נוהל הטיפול בתלמידים
לקויי למידה ייקבע בהמשך, כנגזרת של חוק תלמידים לקויי
למידה הנמצא בתהליך חקיקה מתקדם).
 
ג.   
שירותים שמומלץ לכללם בעדיפות שנייה  3.3   
עבודה פסיכולוגית מערכתית הכוללת -  א.   
ייעוץ לגורמים עירוניים (למשל: מחלקת הרווחה, קב"ס)
שלא ממערכת החינוך בקשר לתלמידים מהמסגרת
החינוכית שהפסיכולוג עובד בה;
 
   
השתתפות בצוותי היגוי ליזמות חינוכיות ובוועדות
מקצועיות שונות ביישוב (מעבר למצוין לעיל ב"עדיפות
ראשונה")
 
   
עבודה פסיכולוגית פרטנית הכוללת -  ב.   
הערכה ואבחון של תלמידים לצורך השתלבותם
התקינה במערכת החינוכית ואבחון הבשלות בגיל הרך
(להוציא אבחונים ספציפיים שהוגדרו מלכתחילה
כשייכים לסל המשלים - ראה להלן), הכוללים פעילות
אבחון והערכה, מתן משוב, גיבוש המלצות לדרכי
טיפול, דיווח בכתב על פי הצורך לגורמים שונים, ליווי
ההורים והמערכת החינוכית;
 
   
ייעוץ וקונסולטציה קצרי טווח להורים (עד 5 פגישות);     
התערבות טיפולית קצרת טווח לילד (עד 5 פגישות).
 
   
סל השירותים המשלים  4. 
סל זה כולל את כל השירותים שאינם כלולים בסל הבסיסי
ושלקבלתם יש צורך במקורות מימון נוספים (כספי רשויות, קניית
שירותים מרצון ע"י הורים וכד'):
 
4.1   
אבחונים ספציפיים: אבחוני הדלגה - הקדמת המעבר לגן
חובה ולכיתה א' (מומלץ לבצע אבחון הדלגה לילידי דצמבר
לצורך הקדמת הרישום לכיתה א' במסגרת הסל השוטף, ללא
גבייה); אבחון לצורך מיון למסגרות ייחודיות כגון כיתות
מחוננים; התאמת דרכי ההיבחנות ודרכי הטיפול בחטיבות
הביניים ובחטיבות העליונות (בכפיפות לשינויים שיחולו
בנוגע לתלמידים לקויי למידה); אבחונים שהם מעניינם של
גופים ומוסדות שאינם נגזרת ישירה של טיפול השפ"ח
בתלמיד
 
א.   
התערבויות טיפוליות (מעבר ל-5 פגישות)  ב.   
עבודה קבוצתית עם תלמידים  ג.   
השתלמויות, סדנאות והרצאות למחנכים ולצוותי חינוך  ד.   
בית ספר להורים וסדנאות להורים  ה.   
השתלמויות, סדנאות והרצאות לבעלי מקצועות חינוכיים
וטיפוליים אחרים בקהילה
 
ו.   
כל שירות הרשום בסל הבסיסי בעדיפות ראשונה ושנייה
ושסוכם לגביו שבשל "אחוז הכיסוי" הנמוך הוא יועבר זמנית
לסל המשלים
 
ז.   
שירותים פסיכולוגיים למסגרות שאינן באחריות השפ"ח, כמו
מעונות יום, מסגרות טיפת חלב וכו'.
 
ח.   
תעריפי הסל המשלים ומתכונת התשלום פורסמו על ידי
מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות באמצעות
חוזר המנכ"ל של מרכז השלטון המקומי.
 
4.2   


בשאלות אפשר לפנות אל הפסיכולוגים המחוזיים של המשרד.


נספח קריטריונים לתקינה של פסיכולוגים בשפ"חים
(נגזרים מ"סל השירותים")
 
5. 
הבסיס לתקינה
מספר התלמידים הלומדים במסגרות החינוכיות בתחום
העיר/היישוב:
 
1.   
תקן אחד ל-500 ילדים בגנים לגילאי 4‎-3, בגני חובה
ובכיתה א'
 
-   
תקן אחד ל-1000 תלמידים בכיתות ב'-י"ב  -   
תקן אחד ל-300 תלמידים בחינוך המיוחד.  -   
קריטריונים להגדלת התקן  2.   
20% מהתקן מוקצים לניהול.  2.1   
אפשר להוסיף עד 40% לבסיס התקינה על סמך 3
קריטריונים, בהמלצת הפסיכולוג המחוזי:
 
2.2   
תוספת של עד 25% לתקינה בהמלצת הפסיכולוג
המחוזי לאוכלוסיות מיוחדות:
 
א.   
-עולים חדשים עד 3 שנים בארץ (מעל 30%
באוכלוסייה)
 
 
-אוכלוסייה במצב כלכלי-חברתי נמוך, מובטלת, ענייה   
-אוכלוסייה בקו העימות   
-יישובים חדשים (שפ"ח חדש)   
-מועצות אזוריות (פיזור גיאוגרפי)   
-אוכלוסייה במצב חברתי מיוחד (ריבוי מקרי אלימות,
משפחות חד-הוריות, התעללויות מיניות וכו')
 
 
תוספת של עד 15% בתקינה לשיפור איכות השירות:  ב.   
-שירותים לגילאי 3‎-0   
-עבודה קהילתית-מערכתית   
-יזמות ופרויקטים ייחודיים   
(התוספת יכולה להינתן גם עבור היות השפ"ח מוסד
  מוכר בחוק להתמחות).
 
תקן מול תקן ביזמה משותפת של הרשות המקומית
ומשרד החינוך.
 
ג.   
אפשר להוסיף תקן זמני כמענה למצבים מיוחדים וחולפים.  2.3   
הערה: מספר המסגרות לפסיכולוג במשרה מלאה לא יעלה על 3
בתי ספר רגילים או על 15 גנים.
 
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003