חוזר זה בוטל

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
איסור הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים - עדכון
סעיף 3.7‎-26 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)
3.7‎-31
 
1 במרס 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
3.7‎-26 בחוזר
הוראות הקבע
סג/3(א)
 
  מטרת הפרסום  


 
   
סעיף זה מחליף את סעיף 3.7‎-26 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א).
גן הילדים הוא מסגרת לימודית חינוכית החייבת בסדר מתוכנן לטובתו של כל
ילד וילד. לפיכך אין להוציא ילדים מגן הילדים לפני סיום יום הלימודים,
פרט לילדים הזקוקים לקבל טיפול רפואי שאי אפשר לקבלו לאחר שעות
הפעילות בגן, באישור ההורים. להלן שעות ההתחלה והסיום של הלימודים
בגן:
יום לימודים בגן רגיל מתחיל בשעה 7.55 ומסתיים בשעה 13.20,
וביום שישי בשעה .12.45
 
בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים מתחיל בשעה 7.55
ומסתיים בשעה 15.30, למעט יום בשבוע שנקבע כיום קצר ומסתיים
בשעה 13 ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים בשעה 12.
 


בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך קדם-יסודי, טל'
03‎-6896011.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003