הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב 5.2‎-11
 
2 במרס 2003
 
  תאריך תחולה 
תיקון סעיף
5.2‎-10
בחוזר הוראות
הקבע סג/5(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. הגדרת התפקיד של משמרות הזה"ב
פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית-הספר. משרד
החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' (שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב)
כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים
או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב
כפי שהן מופיעות בחוזרי המנכ"ל.
התפקיד של משמרות הזה"ב הוא לאפשר ולסייע להולכי הרגל, ובעיקר לילדי
בית הספר הצעירים, לחצות בבטחה כבישים במעברי חצייה הסמוכים לבית
הספר תוך שימוש בתמרור "עצור" נייד (ב/38) ובהתחשב בתנאי הדרך
ובתעבורה.
תלמידי משמרות הזה"ב פועלים בשעות הקריטיות שבהן תלמידי בתי-הספר
היסודיים נמצאים בדרך, לפני תחילת הלימודים ובסיומם. אחריות התפקיד
מחייבת להפעיל במשמרות הזה"ב רק את התלמידים הבוגרים בבית-הספר
היסודי, מכיתה ו' ואילך.
בבתי-הספר שיש בהם כיתות בוגרות יותר, בקריות חינוך ובבתי-ספר יסודיים
שחטיבות הביניים צמודות אליהם מומלץ להציב במשמרות הזה"ב תלמידים
מכיתות בוגרות יותר (ח' או ט'), בתנאי שהם יקבלו את ההכשרה המתאימה.
2. הגדרת בעלי התפקידים בהקשר של פעילות משמרות הזה"ב
תלמידי משמרות הזה"ב: תלמידים מכיתות ו' או מכיתות בוגרות
יותר, שהוכשרו על-ידי שוטרות ההדרכה לסייע לתלמידים צעירים
לחצות את הכביש במעברי החצייה שנקבעו לכך על-ידי הצוות המקצועי
וסמוך לבתי-הספר היסודיים (להלן: "תלמידי המשמרות" או "תלמידי
משמרות הזה"ב").
 
2.1 
שוטר/ת הדרכה: שוטרת או שוטר שהוסמכו על-ידי אגף התנועה
במשטרת ישראל לשמש מדריכי זה"ב בבתי-הספר היסודיים ולהכשיר
את תלמידי משמרות הזה"ב (להלן: "שוטר/ת הדרכה" או "שוטרי
הדרכה").
 
2.2 
מנהל/ת בית-הספר: מנהלת או מנהל המוסד החינוכי שמשמרות
הזה"ב פועלות בו.
 
2.3 
המורה המרכז את פעילות משמרות הזה"ב: מורה שנקבע/ה על-ידי
מנהל בית-הספר לרכז את פעילות משמרות הזה"ב בשנה נתונה. המורה
המרכז יכול להיות כל מורה מבית-הספר או רכז/ת הבטיחות בדרכים,
על-פי החלטתו של מנהל בית-הספר.
 
2.4 
מחנך/ת כיתה: המורה המחנך/כת את הכיתה הפועלת במשמרות הזהב
או המקבל/ת הכשרה לקראת פעילות זו (להלן: "המחנכים" או "מחנכי
הכיתות" או "מחנך/כת הכיתה").
 
2.5 
מפקדי משמרות הזה"ב: תלמידים שנבחרו למילוי תפקיד זה על-ידי
שוטר/ת ההדרכה ומחנך/כת הכיתה (להלן: "מפקדי משמרות הזה"ב" או
"מפקדי המשמרות").
 
2.6 
הצוות המקצועי: גוף של הרשות המקומית המורכב מנציג משטרת
ישראל, מנציג הרשות המקומית, מנציג ועד ההורים ומנציג ארגון
המנהלים באותה רשות וביישוב. את הצוות המקצועי ירכז יו"ר מטה
הבטיחות ברשות המקומית או, במקומות שאין בהם מטה בטיחות, נציג
מוסמך של הרשות המקומית.
 
2.7 
צוות מטה ארצי: צוות המנחה את עבודת הצוותים המקצועיים
ברשויות ומפקח עליה. בצוות יהיו נציגים של מרכז השלטון המקומי,
משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ארגון המנהלים
הארצי, ארגון ההורים הארצי ומשרד החינוך.
 
2.8 
3. הקמת צוות מקצועי ברשות המקומית והגדרת תפקידיו
הרשות המקומית אחראית להקמת צוות מקצועי שחבריו יהיו נציג
משטרת ישראל, נציג הרשות המקומית, נציג ועד ההורים ונציג מנהלי
בתי-הספר ביישוב. את הצוות המקצועי ירכז, כאמור לעיל, יו"ר מטה
הבטיחות ברשות המקומית או הנציג הנבחר של הרשות המקומית.
 
3.1 
רכז הצוות המקצועי יזמן את מנהלי בתי הספר לכל דיון הנוגע לבית
ספרם, ובכלל זה החלטות בדבר קביעת מעברי החצייה שתלמידי
משמרות הזה"ב עומדים לידם סמוך לבית-ספרם.
 
3.2 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003