דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
הוראות לאישור ספרי לימוד-תיקון לסעיף 6.3‎-4 בחוזר
הוראות הקבע סג/5(ב)
6.3‎-5
 
2 במרס 2003
 
  תאריך תחולה 
תיקון סעיף
6.3‎-4 בחוזר
הוראות הקבע
סג/5(ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  

בחוזר הוראות הקבע סג/5(ב), סעיף 6.3‎-4, פרסמנו הוראות לאישור ספרי
לימוד, ואנו מבקשים להכניס כמה תיקונים. לפיכך יש להחליף את עמודים
4‎-3 ו-12‎-9 של הסעיף בעמודים שלהלן.
תכנית חובה: חלק מתכנית הלימודים שהוא בגדר חובה החלה על
מוסד חינוך.
 
2.14
 
תכנית ייחודית: חלק מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה המיועד
למסגרת תכנית חובה או למסגרת לימודי רשות והמאושר על-ידי משרד
החינוך.
 
2.15
 
תכנית לימודים תקפה: תכנית חובה, תכנית בחירה, תכנית רשות
ותכנית ייחודית שהיא בתוקף באותה העת.
 
2.16
 
תכנית רשות: חלק מתכנית הלימודים במוסדות חינוך יסודיים
ובחטיבות הביניים המיועדת למסגרת לימודי הרשות ואשר אושרה
על-ידי משרד החינוך.
 
2.17
 
3. תהליך קבלת האישור
בקשה למתן אישור
 
3.1 
אישור יינתן אך ורק לספרים הבאים, באישור הממונה:  א.   
ספר לימוד שנכתב בהתאם לתכנית הלימודים התקפה  1)   
מדריך למורה  2)   
חוברת העבודה הנספחת לספר לימוד שהוגש לאישור או
שאושר.
 
3)   
את הספרים הבאים אין להגיש לאישור: ספרי העשרה, ספרי יען,
ספרים כלליים וספרי עזר. אפשר ללמד מספר עזר, בתנאי שהוא
יילמד בנוסף לספר הלימוד המאושר ולא במקום ספר הלימוד.
 
ב.   
בקשה למתן אישור לספר לימוד תוגש לממונה לפי הטופס שבנספח
לחוזר זה. הבקשה תיחתם בידי המבקש לאחר מילוי הפרטים
הנדרשים בטופס, ויצורפו אליה -
 
ג.   
שלושה עותקים מודפסים של כתבי-היד של ספר הלימוד ושל
המדריך למורה (ספר שיצא במהדורה מסחרית לא יטופל);
 
1)   
אישורים בחתימת היועץ/המדריך המדעי, העורך הלשוני,
העורך הדידקטי-פדגוגי והעורך הגראפי של ספר הלימוד ושל
המדריך למורה
 
2)   
המחאה לתשלום בעבור השירות הניתן על-ידי הממונה, לפי
קביעת הממונה, שתהיה על פי התעריפים שאושרו על-ידי
חשב המשרד
 
3)   
כל העזרים הנלווים: מפות, תמונות, איורים, כרזות וכו';  4)   
ספר לימוד יכול להופיע בכרך אחד או בכמה כרכים, בתנאים
האלה:
 
ד.   
הספר או חלקיו יכסו את כל תכנית הלימודים באותו מקצוע
לשנת לימודים אחת ויוגשו ביחד לגף לאישור ספרי לימוד.
למרות האמור לעיל אפשר יהיה להגיש לאישור חומר לימוד
העוסק באחד מנושאי החובה או באחד מנושאי הרשות
שבתכנית ושהיקפו 45 שעות שנתיות, במקרים הבאים בלבד:
בחומרי לימוד במדע ובטכנולוגיה לבית הספר היסודי
ולחטיבת הביניים ובחומרי לימוד לחטיבה העליונה.
 
1)   
מחיר הספר או חלקיו לא יעלה על המחיר המרבי שיפורסם
בחוזר המנכ"ל.
 
2)   
תלמידים יוכלו לרכוש כל חלק בנפרד, ומחירו יהיה יחסית
לחומר השלם.
 
3)   
תבחינים למתן אישור
 
3.2 
לא ייתן הממונה אישור לספר אלא אם כן הוא סבור כי תובטח רמה
נאותה, המתאימה לתכנית הלימודים התקפה בסוג ספר הלימוד
שהבקשה מתייחסת אליו, וזאת בעניינים המפורטים להלן:  
 
תוכנו מתאים לתכנית הלימודים התקפה וכולל את כל תכנית
החובה, וכן לפחות מחצית מחומר הבחירה והרשות הכלולים
בנושא.
 
א.   
הספר מדויק, מעודכן וערוך בידי מדען או בר-סמכא בנושא.  ב.   
יש בו ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של שני המינים.  ג.   
אין בו פגיעה במיעוטים או בקבוצה, בעדה או בתרבות כלשהי.  ד.   
הוא אינו כולל, בכל צורה שהיא, פרסומת מסחרית, מפלגתית או
פוליטית.
 
ה.   
הוא מלווה במדריך נפרד למורה.  ו.   
צורתו נאה והולמת את דרכי החינוך וההוראה.
 
ז.   
אישור קבלת הבקשה
 
3.3 
הממונה יאשר בכתב את קבלת הבקשה.  א.   
הוגשה בקשה, וראה הממונה כי לא התמלא לגביה תנאי מן
התנאים שפורטו לעיל, יודיע על כך למבקש, ולעניין הוראות אלה
תיחשב הבקשה כבקשה שהוגשה כדין אך ורק לאחר שמולאו
לגביה התנאים שפורטו לעיל.
 
ב.   
הערכת בקשה
 
3.4 
כל ספר לימוד ומדריך למורה (להלן "הספר") שניתן לגביו אישור
קבלה על-ידי הממונה יימסר למעריך אחד לפחות שהוא מדען או
בר-סמכא.
 
א.   

מהדורות ניסוי
 
4.5 
ספר לימוד במהדורת ניסוי יותר בתנאים האלה:   
הניסוי יהיה מבוקר, רשמי ובפיקוח משרד החינוך.  א.   
יוקפד לרשום על הספר "לשימוש פנימי - לא למכירה".  ב.   
עם תום הניסוי יטופל האישור לספר כספר לימוד לפי הנהלים
בחוזר זה.
 
ג.   
5. מפרט טכני לספרי לימוד
נייר הפנים לא יעלה על נייר "כרומו" שמשקלו 90 גרם או על נייר נטול
עץ שמשקלו 90 גרם או על נייר שווה ערך לניירות אלה.
 
5.1 
משקל נייר העטיפה בספרי לימוד לא יעלה על 220 גרם לספר שבו עד
220 עמודים ולא יעלה על 250 גרם לספר שבו מעל 220 עמודים.
למינציה לא תותר בחוברת עבודה.
 
5.2 
ככלל תותר הדפסת ספר בצבעים בהיקף שלא יעלה על 32% מכלל
העמודים. המו"ל/המחבר יהיה רשאי להוציא ספר בצבעים ובהיקף
שיעלה על 32%, ובלבד שמחיר הספר בצבעים מלאים לא יעלה על
מחיר הספר בהיקף של 32% צבע. יש להקפיד על עימוד יעיל ועל
ניצול מרבי של הנייר המודפס.  
א.  5.3 
חוברות עבודה תודפסנה לכל היותר בשני צבעים. המשרד יאשר
חוברת עבודה שיש הכרח להוציאה ביותר משני צבעים בתנאי
שמחירה לצרכן יהיה כמחיר אותה חוברת בשני צבעים. בקשות
יש להפנות אל הממונה על אישור ספרי לימוד.
 
ב.   
יש להקפיד על תכנון העימוד, על גודל האות, על רוחב השורה, על
רווחים, על שוליים ועל פורמט שינצל את השטח המרבי של לוח הדפוס.
בחוברות עבודה יש להקפיד במיוחד על היקף עמודים חסכוני.
 
5.4 
הכריכה תהיה כריכה רכה בלבד, על פי התקן הישראלי מס' 1374
מפברואר 1990.
 
5.5 
המשרד ממליץ לחלק את החזר ההשקעה החד-פעמית לתשתית הספר
(עריכה, הגהות, סידור, עיצוב גראפי, צילום) על פני חמש שנים.
 
5.6 
במסגרת התהליך של אישור ספרי הלימוד וחוברות העבודה ימציאו
המחבר או המו"ל למשרד גם מפרט טכני (סוגי נייר, הפרדת צבעים,
כריכה) ותחשיב מפורט למחיר לצרכן. המשרד יהיה רשאי לא לאשר
ספר לימוד או חוברת עבודה אם ישתכנע שמחירם לצרכן גבוה מן
המקובל.
 
5.7 
ימשיך לחול הפיקוח על המחירים של ספרי הלימוד כפי שהיה נהוג עד
כה.
 
5.8 
6. השתתפות של נושא משרה בחיבור ספר לימוד
נושא משרה המבקש להשתתף בכתיבת ספר לימוד שאינו מטעם משרד
החינוך חייב לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת היתר אל הממונה על אישור ספרי
לימוד לפני הגשת הספר לבדיקה, וכן עליו להשיג אישור לעבודה נוספת
בהתאם להוראות התקשי"ר.
7. תהליך ניסיוני לאישור של ספרי לימוד
להלן תיאור מסלול נוסף לאישור ספרי לימוד. מסלול זה יהיה פתוח למו"לים
בעלי ניסיון בפיתוח ספרי לימוד ועזרי הוראה, שפיתחו במהלך 3 השנים
האחרונות לפחות 10 כותרים(1), והללו אושרו על ידי הגף לאישור ספרי
לימוד. מסלול זה יופעל על בסיס ניסיוני ויוערך מחדש לאחר שנה. אף
שהמסלול פתוח לכל המו"לים המתאימים, מובא לתשומת לבם שאם יידרשו
תיקונים בתום השנה ייתכן שיהיה צורך להדפיס את הספרים מחדש על
חשבון המו"לים.
על המשתתפים במסלול זה לעמוד בדרישות האלה:
המו"ל ידווח על גבי טופס שיוכן על ידי הגף לאישור ספרי לימוד על
כוונתו להוציא לאור את הכותר המסוים. בטופס זה יצוינו הפרטים
האלה: שם הספר (שם זמני), ראשי הפרקים שלו, הניסוי המתוכנן
בכיתות (מספר הכיתות, שכבת הגיל וכו').
 
7.1 
 
טופס זה יועבר לגף לאישור ספרי לימוד כ-15 חודשים לפני
מועד פרסומו המשוער של הכותר.
 
7.2
תוכנו של הספר יתאים לתכנית הלימודים שבתוקף. הוא יכלול את כל
תכנית החובה ולפחות מחצית מחומר הבחירה/הרשות שבתכנית.
 
7.3 
הספר יהיה מעודכן בתכניו וערוך על ידי מדען או בר סמכא שיאשרו
בכתב.
 
7.4 
בספר יהיה ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של בני שני המינים בתכנים,
בגרפיקה ובלשון.
 
7.5 
בספר לא תהיה פגיעה במיעוטים או בקבוצה או בעדה או בתרבות
כלשהי. הספר יותאם בתכנים, בגרפיקה ובלשון לכל אוכלוסיות היעד
שתכנית הלימודים מיועדת להן.
 
7.6 
הספר לא יכלול בצורה כלשהי פרסומת מסחרית, מפלגתית או פוליטית.
 
7.7 
צורתו תהיה נאה והולמת את דרכי החינוך וההוראה.
 
7.8 
כל ספר ילווה במדריך למורה.
 
7.9 
שם היועץ/העורך המדעי, העורך הלשוני, העורך הדידקטי-הפדגוגי
  והעורך הגראפי יצוינו בדף הקרדיט של הספר ושל המדריך למורה.
7.10
 
ספר לימוד יכול להופיע בכרך אחד או בכמה כרכים, ובלבד שיתקיימו
התנאים האלה:
 
7.11
 
הספר או חלקיו יכסו את כל תכנית הלימודים באותו מקצוע לשנת
לימודים אחת ויוגשו ביחד לגף לאישור ספרי לימוד. למרות
האמור לעיל אפשר יהיה להגיש לאישור חומר לימוד העוסק באחד
מנושאי החובה או באחד מנושאי הרשות שבתכנית ושהיקפו 45
שעות שנתיות, במקרים הבאים בלבד: בחומרי לימוד במדע
ובטכנולוגיה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים ובחומרי לימוד
לחטיבה העליונה.
 
   
מחיר הספר או חלקיו לא יעלה על המחיר המרבי שיפורסם בחוזר
המנכ"ל על ידי משרד החינוך.
 
   
תלמידים יוכלו לרכוש כל כרך בנפרד, ומחירו יהיה יחסית לחומר
השלם.
 
   
למדריך למורה יצרף המו"ל בסופו טופס הערכה המיועד למורים.
הטופס יסופק למו"ל על ידי הגף לאישור ספרי לימוד. טופס זה ישמש
את הגף לקבלת משוב על החומר לתלמיד ולמורה.
 
7.12
 
הגף לאישור ספרי לימוד יעבד את המשוב, ואם יימצא צורך להכניס
תיקונים, תועבר הדרישה בצורה מפורטת למו"ל, והוא יחויב להכניס
תיקונים להדפסה הסמוכה למועד הגעת הבקשה אליו. צירוף
התיקונים לא ייחשב כמהדורה חדשה. הכנסת התיקונים לגוף
הספר תתבצע רק במהדורה החדשה שכל מו"ל חייב להגיש לאישור
מחודש לקראת תום 5 שנים מיום פרסום הספר.
 
7.13
 
לקראת הדפסת הספר יעביר המו"ל לגף לאישור ספרי לימוד
את האישורים של היועץ/המדריך המדע, העורך הלשוני,
העורך הדידקטי-הפדגוגי והעורך הגראפי, ובכפיפות לכך יקבל
המו"ל את מספר האישור הזמני לשנתיים בלבד של הכותר.
 
7.14
 
על גבי הכותר יציין המו"ל באופן ברור כי הספר אושר באישור זמני של
משרד החינוך (לשנתיים מיום הוצאתו), כדלקמן:
"באישור משרד החינוך מספר____________________
הספר מאושר עד לתאריך__________________ (5 שנים מיום הוצאתו לאור)."
 
7.15
 
הספר או חלקיו והמדריך למורה יוגשו לגף לאישור ספרי לימוד ביחד,
לשם אישור פרסומם בחוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים.
 
7.16
 
מו"ל שלא יעמוד בדרישות המפורטות לעיל תישלל ממנו
האפשרות להשתתף במסלול הניסיוני.

 
7.17
 
המו"ל מתחייב שלא להוציא מהדורה חדשה לפני תום חמש שנים מיום
פרסום הספר בחוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים, אלא אם נדרש
  לכך על ידי הממונה על הגף
7.18
 
לאישור ספרי לימוד. אם לא ייעשה כך יוצא הספר מרשימת ספרי
הלימוד המאושרים באורח אוטומטי.
 
 
שישה חודשים לפני תום התוקף של האישור הזמני יודיע הממונה למו"ל
אם תוקף האישור הזמני הוארך לשלוש שנים נוספות או שמא עליו
להכניס תיקונים משמעותיים לספר בעקבות המשוב על הספר שקיבל
הממונה.
 
7.19
 
על המו"ל להגיש מהדורה מתוקנת, אם נדרש לכך על ידי הממונה,
כאמור ב-7.19, עד 31 בדצמבר שלאחר הודעת הממונה באותה שנה,
אם ברצונו שהספר יפורסם בחוזר המנכ"ל בכפיפות לאישור הממונה.
 
7.20
 
אם לא יפעל המו"ל בהתאם להוראות בתת-סעיף 7, יוצא הספר מרשימת
ספרי הלימוד המאושרים באורח אוטומטי.
 
7.21
 
הגף לאישור ספרי לימוד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר למו"ל
השתתפות במסלול הניסוי בכפיפות להנמקות.
 
7.22
 
8. לוח זמנים
חוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים יפורסם בחודשים מרס או
אפריל של כל שנה על ידי הגף לאישור ספרי לימוד.
 
8.1 
בחודש יוני של כל שנה תפורסם בחוזר המנכ"ל רשימת ההשלמות
והתיקונים" לחוזר ספרי הלימוד המאושרים.
 
8.2 
(1) לעניין זה כותר הוא ספר לימוד+מדריך למורה או ספר לימוד+חוברת
עבודה+מדריך למורה.


בשאלות אפשר לפנות אל הממונה על אישור ספרי לימוד,
מר בנימין לוי, טל' 02‎-5603004.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003