2. אורחות חיים במוסדות החינוך
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
היום הבינלאומי ללא עישון במערכת החינוך - פעילות
ותחרות פרסים
2.5‎-1
היום הבינלאומי ללא עישון יתקיים השנה בארץ ביום ה', כ"ז באייר
התשס"ג, (29.5.03). מערכת החינוך נערכת לקראת יום זה באחריות
השירות הפסיכולוגי-ייעוצי ובשיתוף המחלקה לבריאות במשרד, האגודה
למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום
הישראלי למניעת עישון, משרד הבריאות - המחלקה לחינוך לבריאות
ושירותי בריאות כללית- היחידה לקידום בריאות.
מנהלי מוסדות החינוך נקראים להקדיש לקראת יום זה שיעורים
מיוחדים למניעת עישון, טבק ומוצרי טבק.
בשל התרחבות התופעה של עישון נרגילות יש לייחד לנושא זה פעילויות
מיוחדות שתדגשנה את נזקי עישון הנרגילות ואת חשיבות ההימנעות
מאימוץ התנהגות זו.
יש להיעזר בחוזר "הוראות הקבע" סב/3(ב), סעיף 2.5‎-6 "מניעת עישון
סיגריות ומוצרי טבק במוסדות החינוך".
 
1. 
לקבלת עצה, הדרכה, הרצאות וחומרי עזר אפשר לפנות -
1) לשירות הפסיכולוגי-הייעוצי, משרד החינוך, היחידה
לתכניות למניעת סמים, פקס' 02‎-5603256, דוא"ל
cochiel@education.gov.il ;
 
 
2) לאגודה למלחמה בסרטן:
א. לקבלת חומר הסברה באופן מרוכז לכיתה: טל'
03‎-5719578
ב. להזמנת הרצאות ממדריכים וממומחים בנושא מניעת נזקי
העישון:
באזור המרכז: טל' 03‎-5719577; באזור ירושלים: טל'
02‎-6233293 ו-02‎-6256721; באזור חיפה: טל'
  04‎-8381411/2
 
 ג. לקו הפתוח בנושא הגמילה מעישון, טל' 800‎-599995‎-1;
 
 
3) למשרד הבריאות, למחלקה לחינוך לבריאות: פקס'
02‎-6235399
 
 
4) לאתר בנושא עישון ונוער: www.smoky.co.il
 
 
5) לשירותי בריאות כללית, המחלקה לחינוך וקידום בריאות,
דוא"ל
Hed@clalit.org.il . למידע ולמענה על שאלות אפשר לפנות
לאתר הבריאות www.miok.co.il , למדור "נוער עשרים
פלוס".
 
 
תחרות פרסים
לקראת היום הבינלאומי ללא עישון תתקיים תחרות פרסים בין מוסדות
החינוך שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא העישון. התחרות תתקיים על
ידי השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך, בחסות הליגה למניעת
מחלות ריאה ושחפת ובשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן ושירותי
בריאות כללית.
הפרסים יחולקו מטעם הליגה למניעת מחלת ריאה ושחפת ביום
הבינלאומי בכנס חגיגי. פרטים נוספים יינתנו רק לבתי הספר שימלאו את
הטופס שלהלן ויירשמו כמשתתפים בתחרות. עדיפות תינתן לפיתוח
רעיונות בנושא הנרגילות.
אלה הפרסים המוצעים:  
2. 
פרס ראשון בשווי 4,000 ש"ח  -   
פרס שני בשווי 2,000 ש"ח  -   
פרס שלישי בשווי 1,000 ש"ח  -   
פרס מיוחד בסך 3,000 ש"ח למוסד החינוכי שיפתח תכנית בנושא
הנרגילות שתכלול רציונל, מטרות, פעילויות וחומרי מידע (החומר
יוגש על גבי תקליטור בצירוף חוברת נלווית).
 
-   
להשתתפות בתחרות על המוסד החינוכי לעמוד בקריטריונים האלה:   
המוסד יפעיל תכנית על פי עקרונות המניעה הכוללים מידע, עמדות
וצרכים, כישורי חיים ופעילויות חווייתיות תוך קיום דיאלוג עם
התלמידים ועירובם בתכנית.
 
א.   
המוסד יערב גורמים מהקהילה כשותפים, כמנחים, כמרצים וכד'.
מוסד דתי יערב את רב המוסד ואת רבני הקהילה בעניין פסקי הלכה
בנושא איסור העישון. מוסדות חינוך ערביים ודרוזיים יערבו את איש
הדת המקובל עליהם או יבצעו פעילויות ייחודיות בנושא.
 
ב.   
המוסד החינוכי ישלב את פעילויות החינוך במקצועות הלימוד
השונים.
 
ג.   
המוסד יתעד את הפעילויות בקלטת וידיאו, בדיסק, במצגת, בכרזות
או בחוברת עם תמונות להמחשה, ויצרף בנספח הסבר על הפעילות,
על היקפה ועל מספר התלמידים המשתתפים בה.
 
ד.   
ועדה מיוחדת תבחר את מוסדות החינוך הזוכים. את העבודות
המתועדות יש לשלוח לא יאוחר מיום כ"ה בניסן התשס"ג, 27.4.03, לגב'
דגנית פלס, מדריכה ארצית בתכניות למניעת עישון, הדסה נעורים
40298.
המעוניינים להשתתף בתחרות ימלאו את הטופס שלהלן וישלחו אותו
לשפ"י, היחידה לתכניות מניעה:
 
 
אל: היחידה לתכניות מניעה - שפ"י
פקס' 02‎-5603256
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911
אני מעוניין/ת להשתתף בתחרות הפרסים בנושא העישון.
     
שם מפעיל
התכנית+ מס'
טלפון ופקס'
 
תיאור
התכנית
השכבה/ הכיתה שבה
תופעל התכנית ומס'
התלמידים
 
מס'
הטלפון או
הפקס'
 
שם
ביה"ס
שם
המנהל/ת
           
           
           
           
           
           


המעוניינים לקבל את החוברת "חופשי לנשום" ו"לא"ב - לשאוף אוויר נקי",
המיועדות לכיתות ז'-ט', יפנו ליחידת המניעה בנושאי טבק, אלכוהול וסמים
אחרים בשפ"י, פקס' 02‎-5603256. יש לפרט את הבקשה ולצרף כתובת
למשלוח ואת פרטי המבקש.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003