3. ומנהל ארגון
רישום והעברות תלמידים 3.10
הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים
התשס"ד
3.10‎-3
 
מועד הרישום  1.
הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשס"ד ייערך מיום
שלישי, ו' בניסן התשס"ג (8 באפריל 2003), עד יום שלישי, י"ג בניסן
התשס"ב (15 באפריל 2003).
 
 
 
חייבי הרישום  2.
נערים ונערות שסיימו כיתה ח' בבית הספר היסודי ביישובים שטרם
עברו חיטוב
 
2.1
 
 
נערים ונערות שסיימו כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית, שאינה
  חטיבה בבית ספר שש-שנתי.
2.2
 
 
 
חובת הרישום  3.
חובת הרישום חלה על ההורים.  3.1
 
 
על אף האמור לעיל, נערים ונערות רשאים לרשום את עצמם, בתנאי
שיביאו עמם תעודת זהות או דרכון של אחד משני ההורים ומכתב
  הרשאה מאחד מהם.
3.2
 
 
     
מקום הרישום  4.
נערים ונערות שסיימו בית ספר יסודי בן שמונה כיתות  4.1
 
 
באין אזור רישום יירשמו נערים ונערות אלה בכל מוסד מוכר
שבתחום הרשות המקומית ובתיאום אתה.
 
א.   
הם יירשמו במוסד חינוך מוכר אחר באחד מן המקרים האלה:  ב.   
אם אין ברשות החינוך המקומית שהנערים גרים בה מוסד
חינוך מוכר
 
1)
 
אם הורי התלמידים רוצים שהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר
דתי, וברשות החינוך המקומית שהם גרים בה אין אלא מוסד
חינוך מוכר שאינו דתי, או להפך
 
2)
 
אם התירה רשות החינוך המקומית שהם גרים בה את
רישומם במוסד חינוך מוכר שמחוצה לה, מסיבות אלה:
א) אם המוסד הוא ישיבה תיכונית, ישיבה טכנולוגית או
כיתות המשך ישיבתיות, או אם ההורים מבקשים לרשום את
ילדיהם למוסד פלוני משום שיש בו נתיב, מגמה או מסלול
שאין במוסד החינוכי ברשות החינוך המקומית שהם גרים
בה
 
3)
 
ב) אם המוסד הוא בעל אופי ארצי או שהוא מוסד פנימייתי.   
נערים ונערות שסיימו כיתה ט'  4.2
 
 
אם אין בהמשכה כיתה י', הם יירשמו בכל מוסד חינוך מוכר.  א.   
נערים ונערות שסיימו כיתה ט' והמבקשים להירשם למוסד
חינוך מחוץ לרשות החינוך המקומית שהם גרים בה יצטיידו
באישור לימודי חוץ. אישור זה יינתן ללא דיון. קבלת האישור
תאפשר לרשות המקומית לעקוב אחר תהליך הרישום ולקיים את
חוק לימוד החובה. אין באישור לימודי-חוץ לתלמידי כיתה י'
משום התחייבות מלכתחילה לכסות את הוצאות הנסיעה של
התלמיד או הוצאות אחרות.
 
ב.   
אישור העברה לבוגרי כיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים  4.3
 
 
ביקשו הורים להעביר תלמיד לבית ספר אחר בטרם סיים את
לימודיו בחטיבת הביניים, יפנו אל בית הספר הרצוי להם רק
לאחר שיצטיידו באישור רשות החינוך המקומית בתחום
מגוריהם. אם בית הספר הרצוי להם הוא ברשות מקומית
אחרת, הם יקבלו לאחר מכן גם את אישור הרשות המקומית
שבית הספר נמצא בה.
 
א.   
רשות החינוך המקומית תאשר העברה אם התלמיד מבקש ללמוד
במוסד חינוך עם פנימייה.
 
ב.   
חריגי גיל  5.   
על פי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (תיקון מס' 11, התשל"ח-1978),
יהיו זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי -  
 
כל מי שחל עליהם חוק לימוד חובה;