3. ומנהל ארגון
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
לוח הזמנים להגשת הצעות לבתי ספר ייחודיים
על-אזוריים ולמרחבי חינוך בחינוך הממלכתי ובחינוך המוכר
שאינו רשמי
3.1‎-4
בסעיף 3.1‎-19 בחוזר הוראות הקבע סג/6(ג) פרסמנו את הוראות הקבע
הנוגעות להקמת בתי ספר ייחודיים על-אזוריים ומרחבי חינוך בחינוך
הממלכתי ובחינוך המוכר שאינו רשמי.
להלן לוח הזמנים לשנת 2003:
בתי הספר ומרחבי החינוך יכינו את בקשותיהם לפי המתחייב מהחוזר
הנ"ל ויגישו אותן לרשות המקומית ולאחר מכן למחוז. העתק של
הבקשות יש להעביר אל הוועדה הארצית לפי הכתובת שלהלן. הבקשות
תטופלנה ברשות המקומית ולאחר מכן במחוז על פי המתחייב מהוראות
הקבע.
 
1. 
הבקשות תוגשנה לוועדה הארצית עד לתאריך כ"ח באדר ב' התשס"ג,
1.4.03, בלוויית כל האישורים הדרושים וכן חוות הדעת וההמלצות של
הרשות ושל הוועדה המחוזית.
 
2. 
בתי ספר שהגישו בקשות לטיפול בזמן ועמדו במתחייב בהוראות
ובהנחיות בחוזר סג/6(ג) יטופלו במסגרת מפגש הוועדה של שנה זו.
 
3. 
אישור הוועדה הארצית יינתן בתאריך ט"ו בסיוון התשס"ג (15.6.03).
 
4. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מזכירות הוועדה ליישום בתי ספר
ייחודיים
על-אזוריים ומרחבי חינוך, טל' 02‎-5603804, דוא"ל
ganitva@int.gov.il ,
אינטרנט www.education.gov.il/experimental .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003