3. ומנהל ארגון
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מרס 3.5‎-4
פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשס"ג, 19‎-17
במרס 2003. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר ב' התשס"ג, 20
במרס 2003, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003