4. בחינות
בחינות בגרות 4.3
תאריך בחינת הבגרות בחינוך גופני - התשס"ג 4.3‎-10
בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני, 3 י"ל, תיערך ביום חמישי, כ"ט בניסן
התשס"ג (1.5.03), בשעה 9, והבחינה ב-י"ל אחת (השלמה ל-5 י"ל) תיערך
באותו מועד, בשעה .12.30
מועד הבחינה המעשית, י"ל אחת (השלמה ל-5 י"ל), יתואם ישירות בין בתי
הספר ובין מכללת זינמן במכון וינגייט.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר
והממונה על החינוך הגופני, טל' 03‎-6896136.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003