4. בחינות
בחינות בגרות 4.3
עדכונים בנושא בחינות הבגרות בגיאוגרפיה - מועד קיץ
התשס"ג
4.3‎-9
בחוזר המפמ"ר לגיאוגרפיה סג/2 מיום שני, א' באדר א' התשס"ג, 3 בפברואר
2003, פורסמו הוראות מעודכנות באשר לנוהלי ההיבחנות בבחינות הבגרות
בגיאוגרפיה של תלמידים בעלי זכאות לשאלון מותאם ולבחינה בעל פה, וכן
של עולים חדשים ועיוורי צבעים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רית לגיאוגרפיה, הגב' דליה
פניג,
טל' 02‎-5603598 (בימים שני ושלישי) או 056‎-282237.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003