5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
פרס שרת החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים
בחינוך לבטיחות בדרכים
5.2‎-4
פרס שרת החינוך ושר התחבורה ניתן מדי שנה לבתי-ספר מצטיינים
שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בכל האמצעים
החינוכיים ובשילוב כל מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.
הפעילות לקראת הפרס מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי - ובשני
מסלולים: לבית הספר היסודי ולבית הספר העל-יסודי.
בשנת הלימודים התשס"ג יבקרו חברי הוועדות הארציות בבתי-ספר
המצטיינים במהלך חודש מרס 2003 ועד ליציאה לחופשת הפסח (ב-ו' בניסן
התשס"ג, 7.4.03).
את פירוט המטרות, הנהלים ואמות המידה למתן הפרס ראה בחוזר הוראות
הקבע סא/4(א), סעיף 5-.5.2


לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות אל המפקחים על
החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003