7. חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי
תחרויות 7.12
תחרות ארצית לציורים, לכרזות ולבולים: מבי"ס לבית
חינוך מנקודת מבטו של ילד
7.12‎-2
המינהל הפדגוגי והמזכירות הפדגוגית מקיימים תחרות ציורים, כרזות ובולים
בנושא "זכויות נותנים ומקבלים במוסדות חינוך".
במסגרת התחרות שהוכרז עליה בחוזר "הודעות ומידע" סג/2, סעיף 7.12‎-1,
ייבחרו גם 3 ציורים שיופקו מהם 3 בולים על ידי השירות הבולאי שברשות
הדואר. החלטת הוועדה הארצית לבחירת הציורים לבולים תתפרסם בטקס
הסיום, בתאריך ח' באייר התשס"ג, (15.5.03).
המועד המשוער להנפקת הבולים הוא שנת 2004. התלמידים הזוכים יקבלו
פרסים מתנת שירות הדואר.


למידע נוסף:
- הגב' טובה בן ארי, הממונה על יישום חוק זכויות התלמידים, טל'
02‎-5603384
- ד"ר נעמי יפה, המפמ"ר לאמנות ולתיאטרון, טל' 02‎-5603595.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003