9. תכניות לימודים
חינוך למורשת ישראל 9.15
פרס "מורשת תרבות ישראל" לחטיבות הביניים הממ'
העבריות לשנה"ל התשס"ג
9.15‎-2
במטרה לסייע לבתי הספר בהעמקת הידע על ערכי תרבות ישראל ובחינוך
לערכים אלה הופצה בהתשס"ב תכנית המסגרת "מורשת תרבות ישראל". כדי
לעודד את בתי הספר להפעיל תכנית זו בצורה הראויה ביותר, הוחלט שבתי
הספר שיימצאו ראויים לכך יזכו בתעודות הערכה.
להלן הקריטריונים והמסגרת הארגונית לצורך הערכתם של בתי
הספר:
רשימת הקריטריונים והמדדים לקריטריונים  1. 
התכנים והערכים שנבחרו מתוך תכנית "מורשת" מותאמים
לאוכלוסיית התלמידים בבתי הספר:
 
1.1
 
 
בית הספר מבצע בתכנית התאמות המשקפות את הגיוון
באוכלוסייתו.
 
   
התכנית משתלבת בתרבות הבית ספרית, ומשתקפת בתהליך
ההוראה-הלמידה במקצועות השונים ובפעילות החינוכית הכוללת של
בית הספר:
 
1.2
 
 
התכנית והערכים של תכנית "מורשת" משתקפים בתכנית
העבודה הבית-ספרית ובהפעלתה על ידי המורים.
 
   
קיימת זיקה בין תכנית העבודה של הצוותים השונים בבית
הספר ובין תכנית "מורשת".
 
   
בית הספר מעודד הישגים בתחום הידע ומתמודד עם שאלות ערכיות
העולות מתוך כל אחד מהנושאים שבחר:
בית הספר מקיים דרכי הערכה מגוונות.
בית הספר מאפשר דיונים בשאלות ערכיות.
 
1.3
 
 
בית הספר מקיים סביבת למידה פעילה, חווייתית ומגוונת, ומשלב
למידה חוץ-בית-ספרית:
 
1.4
 
 
מרכיבי סעיף זה יבואו לביטוי בתכנית העבודה השנתית.     
הפעילות תשתקף בחזות בית הספר ובפעילות התלמידים בכיתות
ומחוצה להן.
 
   
צוות המורים בבית הספר מעורב בתכנון, בביצוע ובהערכה של
התכנית ושל התהליך:
 
1.5
 
 
בבית הספר קיימים מבנים ארגוניים המאפשרים מעורבות
מורים (השתלמויות, צוותי עבודה, לוח זמנים וכדומה).
 
   
בית הספר מלווה את תכנית ה"מורשת" בהערכה מעצבת.
 
   
המסגרת הארגונית
תהליך הבחירה ילווה בצוותי בחירה מחוזיים וארציים.
בתי הספר שיגישו את מועמדותם ייבדקו על ידי ועדה מחוזית שתמליץ
של מועמדיה לפני ועדה ארצית אשר תבחן את ההמלצות ותקבע את
הזוכים בפרס הארצי. הפרס הוא מוסדי.
להלן השלבים של תהליך הבחירה:  
2. 
בכל מחוז תוקם ועדת שיפוט מחוזית, בהרכב הזה:  2.1
 
 
מנהל המחוז - יו"ר     
רפרנטית של מטה שנהר-קרמניצר - מרכזת הוועדה     
מפקח כולל, רפרנט לחינוך העל-יסודי     
מפקח כולל מהחינוך העל-יסודי במחוז     
מפקח ממינהל החברה והנוער.     
בית הספר יגיש את מועמדותו לוועדה המחוזית (ראה את טופס
הבקשה בנספח להלן).
 
2.2
 
 
כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת שיפוט ארצית המלצות מנומקות על
שני בתי ספר העומדים בקריטריונים שהובאו לעיל.
 
2.3
 
 
ועדת השיפוט הארצית תקבע את הערכתה למוסדות שהומלצו לפרס
על יסוד ההמלצות של המחוזות והסיורים של חבריה במוסדות
המומלצים. הוועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המזכירות הפדגוגית.
 
2.4
 
 
להלן הרכב הוועדה הארצית:  2.5
 
 
יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הוועדה     
נציג המנהלת הכללית     
מנהלת האגף לתכניות לימודים או נציגה     
מנהלת האגף לחינוך על-יסודי או נציגה     
מנהל מינהל החברה והנוער או נציגו     
מרכזת מטה שנהר-קרמניצר או נציגה     
נציג המפמ"רים.     
לוח הזמנים  2.6
 
 
הגשת המלצות לוועדות המחוזיות: עד כ"א באדר ב' התשס"ג
(25.3.03).
 
   
הגשת ההמלצות של הוועדות המחוזיות לוועדת השיפוט
הארצית: עד י"ג באייר התשס"ג (15.5.03).
 
   
סיום סיורי השטח של ועדת השיפוט הארצית: עד ט"ו בסיוון
התשס"ג (15.6.03).
 
   
קביעת הזוכים: עד סוף שנת הלימודים (סוף חודש יוני).     
טקס חלוקת הפרסים ייערך בראשית שנת הלימודים התשס"ד.
 
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ציפי לביא, רכזת הוועדה,
מפקחת ארצית במטה שנהר-קרמניצר, טל' 02‎-5603537.


נספח טופס להגשת מועמדות לפרס על יישום תכנית "מורשת תרבות
ישראל" בחטיבת הביינים הממ' בחינוך העברי לשנת הלימודים
התשס"ג
פרטים על בית הספר
סמל המוסד:____________________________________
שם ביה"ס:_______________________   המחוז:________________________
כתובת ביה"ס:____________________________________
מס' הטלפון שלו:____________________________________
שם המנהל/ת:____________________________________
מס' הטלפון הנייד של המנהל/ת:____________________________________
מס' הכיתות בחטיבה:________________   כיתות מיוחדות:________________________
מס' התלמידים:____________________________________
השנה שבה הוקם ביה"ס:____________________________________
מספר השנים שהמנהל/ת משמש/ת בתפקיד:____________________________________
מס' הטלפון שלו____________________________________
שם המפקח/ת על ביה"ס:____________________________________
מס' הטלפון הנייד של המפקח/ת:____________________________________
 
1. 
נימוקים מפורטים להגשת מועמדות לפרס (על פי הקריטריונים שפורסמו
בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" סג/7, סעיף 9.15‎-2):

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
הערות: ________________________________________________
_______________________________________________________

חתימה:____________________
תאריך:____________________

יש להקפיד על מילוי כל הנתונים המבוקשים בטופס!  
2. 
על ההמלצה להגיע למנהל המחוז שבתחומו המוסד המומלץ לא יאוחר
מ-כ"א באדר ב' התשס"ג, 25 במרס 2003.
 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003