9. תכניות לימודים
מקצועות הלימוד 9.7
תכנית לימודים חדשה - עברית לביה"ס העי"ס הממלכתי
והממלכתי דתי, התשס"ג
9.7‎-5
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים פיתח תכנית לימודים חדשה בעברית
לבית הספר העל-יסודי הממלכתי והממלכתי-דתי. תכנית הלימודים החדשה
יוצאת מתוך כמה הנחות יסוד, ובהן מעמדה של העברית בת זמננו הן כלשון
חיה והן כנושאת את מורשת התרבות ומקומה המרכזי של הלשון בתפקודו
של התלמיד בבית הספר ומחוצה לו. התכנית מדגישה את פיתוח המודעות
הלשונית, בד בבד עם טיפוח הכשירות הלשונית, ומעודדת את השילוב בין
ענפי הלשון. ארבעת פרקי התכנית הם מערכת הצורות, אוצר המילים
והמשמעים, התחביר, ההבנה וההבעה.
התכנית תישלח לכל בתי הספר.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003