4. בחינות
בחינות בגרות 4.3
עבודת גמר בחקלאות - הבהרה לסעיף 4.3‎-18 בחוזר
הוראות הקבע סג/2(א)
4.3‎-21
 
1 אפריל 2003
 
  תאריך תחולה 
הבהרה סעיף
4.3‎-18 בחוזר
הוראות הקבע
סג/2(א)
 
  מטרת הפרסום  


תלמיד הנבחן על עבודת גמר צמודה בחקלאות בהיקף של 5 י"ל פטור מבחינת
המעקב בחקלאות בהיקף של י"ל אחת.
עבודת גמר בחקלאות בהיקף של 4 י"ל אינה פוטרת מחובת בחינת המעקב.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר למדעי החיים והחקלאות ולמדעי
הסביבה,
מר ישראל ויסנשטרן, טל' 056‎-282087 ו-03‎-6898829.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003