4. בחינות
בחינות בגרות 4.3
כללי הערעור על ציון של בחינת בגרות - תוספת לסעיף
183 בחוזר נא/4
4.3‎-22
 
1 אפריל 2003
 
  תאריך תחולה 
תוספת סעיף
בחוזר 183
נא/4
 
  מטרת הפרסום  


בהמשך לכללי הערעור על ציון של בחינת בגרות שפורסמו בסעיף 183 בחוזר
נא/4 נציין כי על בית ספר המבקש לערער על ציון בחינה של תלמידו לפעול
כדלקמן:
עליו לצרף לערעור גם את מכתב התלמיד המבקש לערער על ציונו.
 
1. 
עליו לצלם את מחברת הבחינה במלואה ולשמור את ההעתק אצלו.
תצלום המחברת יבטיח כי אם מסיבה כלשהי היא לא הגיעה לאגף
הבחינות יהיה אפשר להשתמש בתצלום הנמצא בבית הספר.
 
2. 
תוקף הוראה זו החל מבחינות מועד קיץ התשס"ג.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר ידידיה בן שמחון, טל' 02‎-5602580
ו-02‎-5602464.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003