הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

9. תכניות לימודים
חינוך גופני 9.3
תיקונים שנעשו לאחרונה בחוק הספורט ובחוק מכוני
כושר (רישוי ופיקוח)
9.3‎-10
 
1 אפריל 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש   מטרת הפרסום  


 
התיקון לחוק הספורט
 
1.
חוק הספורט (תיקון מס' 4), התשס"ג-2002*
תיקון סעיף 1      
בחוק הספורט, התשמ"ח-1988(1) (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 -  1.
במקום ההגדרה "תעודת הסמכה" יבוא:
"'תעודת הסמכה' -
 
(1)
 
תעודה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאת
אחד מאלה:
 
 
בית ספר בישראל שהכיר בו השר לעניין זה;  (1)
 
בית ספר מחוץ לישראל, ובלבד שוועדה כאמור בסעיף 4 הכירה
בתעודה;
 
(2)
 

   
מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראה לחינוך גופני, ובלבד שהשר
הכיר במוסד לעניין זה ושהתעודה ניתנה לבוגר המוסד בתנאים
שקבע השר, הכול ב, בין השאר, לתכנית הלימודים של
המוסד להכשרת עובדי הוראה כאמור ולהתמחויות המתקיימות
בו;";
 
(3)
 
בסופו יבוא:
"'מוסד מוכר' -
 
(2)
 
מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח-1958,(2) או מוסד שקיבל היתר לפי החוק האמור."
 
 
 
התיקון לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח)
שפורסם בספר החוקים 1873 בתאריך י"ד
בכסלו התשס"ג (19.11.02)
 
2.
תחילתו של התיקון בתום שנה מיום פרסומו.
חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון), התשס"ג-2002*
תיקון סעיף 1
       
בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994(3) (להלן - החוק
העיקרי), בסעיף 1 -
 
1.
לפני ההגדרה "חוק הספורט" יבוא:
"'הורה' -
 
(1)
 
לרבות אפוטרופוס וכל מי שהקטין נמצא במשמורתו על פי דין;"   
אחרי ההגדרה "מדריך" יבוא:
"מדריך לאימון קטינים" -
 
(2)
 
מדריך שתעודת ההסמכה או ההיתר הזמני שניתנו לו מעידים שעבר
הכשרה מתאימה להדרכת קטינים במכון כושר, כפי שקבע השר;"
 
 
בסופו יבוא:
"'השר' - שר המדע התרבות והספורט."
 
(3)
 
תיקון סעיף 3          
בסעיף 3 לחוק העיקרי -  2. 
האמור בו יסומן "(א)" ובו, בסופו, יבוא: "השר, באישור ועדת
החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים מיוחדים של מכוני
כושר שיהיו פטורים מהוראת סעיף קטן זה.";
 
(1)
 
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:  (2)
 
על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א), בכל עת שקטינים
מתאמנים במכון כושר יהיה נוכח במקום מדריך לאימון
קטינים, והוא בלבד יהא רשאי, בכפוף להוראות שקבע השר
לפי פסקה (2), ללמד קטין את דרכי הפעלתם של מכשירים
במכון הכושר ולפקח על אימונו.
 
(1)
"(ב)
 
השר רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה, ב, בין
השאר, לגיל קטינים המתאמנים:
(א)המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך לאימון
קטינים יכול להדריך בעת ובעונה אחת;
 
(2)
 
(ב)מגבלות גיל לגבי סוגי אימונים או לגבי הפעלה של סוגי
מכשירים;
 
 
(ג)כללי בטיחות שיחולו לגבי אימון והדרכת קטינים במכון
כושר."
 
 
תיקון סעיף 4
     
בסעיף 4 לחוק העיקרי -  3. 
בסעיף קטן (א) -  (1)
 
האמור בו יסומן "(1)" ובו, בסופו, יבוא: "ואשר ניתנה במהלך
90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן
קבוע במכון הכושר; השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע
הוראות לעניין תעודה רפואית לפי פסקה זו.";
 
(א)
 
אחרי פסקה (1) יבוא:  (ב)
 
השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות לעניין
תעודות רפואיות תקופתיות שעל מתאמן קבוע להמציא למכון
הכושר במועדים שיקבע; קבע השר כאמור, יוכל מתאמן
קבוע להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא
למכון הכושר תעודה רפואית תקופתית כפי שקבע השר.
 
"(2)
 
 
   
קטין שהתקבל כמתאמן קבוע במכון כושר לפי הוראות פסקה (ו),
יוכל להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא תעודה
רפואית כאמור באותה פסקה מדי שנתיים והצהרה כאמור בסעיף
קטן (ב) בכל שנה שבה לא היה עליו להמציא תעודה רפואית
כאמור.";
 
(3)
 
בסעיף קטן (ב), בסופו, יבוא: "ואם המתאמן האקראי הוא קטין - רק
לאחר שהמציא למכון הכושר הצהרה כאמור, החתומה בידי אחד
מהוריו".
 
(2)
 
תיקון סעיף 5
     
בסעיף 5 לחוק העיקרי -  4. 
במקום כותרת השוליים יבוא "הסכמת הורה לאימון קטין"  (1)
 
בסעיף קטן (א), במקום "הסכמה של נציגו" יבוא "הסכמה בכתב של
אחד מהוריו";
 
(2)
 
סעיף קטן (ב) - בטל.
 
(3)
 
תיקון סעיף 8
בסיעף 8 לחוק העיקרי, במקום "שר החינוך והתרבות", יבוא "השר".
 
5. 
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו.
 
6. 
אין בתיקון החוק של מכוני הכושר משום שינוי בהוראות למורים
לחינוך גופני לגבי ההוראה בחדרי כושר בבתי הספר, ויש לנהוג על
פי הוראות הקבע שפורסמו בחוזר הוראות הקבע נח/8(ב), סעיף
7-.5.1 הוראות חדשות תפורסמה בתחילת שנת הלימודים התשס"ד.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, מר
אברהם זוכמן,
טל' 03‎-6896136.


* התקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשס"ג (12 בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסדר
פורסמו בהצעות חוק 3176, מיום ו' באב התשס"ב (15 ביולי 2002), עמ' 904.
(1) ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשס"א, עמ' 178.

(2) ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
* התקבל בכנסת ביום ו' בכסלו התשס"ג (11 בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר
פורסמו בהצעות חוק 3161, מיום כ"ט בתמוז התשס"ב (9 ביולי 2002), עמ' 848.
(3) ס"ח התשנ"ד, עמ' 110.



הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003