דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

תוכן העניינים
מבוא
ביאורי הסימנים וראשי התיבות
מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים

ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'
1.
ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'- ו'
2.
ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ז'- ט'
3.
ספרי לימוד (כולל דפי עדה ומדריכים) לכיתות י'- י"ב
4.
ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים
5.
ספרי קודש
6.
אטלסים, מפות ולגלובוסים
7.
חינוך גופני
8.
ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
9.מבוא
רשימה זו כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת הלימודים התשס"ב.
ברשימה צוינו גם מחירי הספרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה יוסרו כל הספרים שאישורם ניתן לפני 5 שנים ויותר, אלא
אם הוגשה בקשה לאישורם מחדש בהתאם להוראות הקבע. אי לכך לא יופיעו עוד סימני
הכוכביות ליד הספרים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות, כמובא בהוראות המנכ"ל בעניין
ספרים לתלמידים (חוזר נג/4, סעיף 163; עיקרי ההוראות מובאים בנספח א לחוזר זה).
כמו כן, המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע ההנחיות בדבר ההיערכות לשנת
הלימודים התשס"ב, כמובא בנספח ב לחוזר זה.

מנהלי בתי הספר יביאו את הרשימה בהקדם האפשרי לעיונם של כל המורים, ולאחר
קביעת רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים התשס"ב תימסרנה הרשימות לתלמידים.
בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית ספרית בלבד.

בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב ממנהלי המחוזות.

בהתאם לסעיף 16 ז' לחוק הפיקוח על המצרכים ושירותים, התש"ח-1957, מפורטים
כאן מחיריהם של ספרי הלימוד. המחירים המצוינים ברשימה שבחוזר זה כוללים
מע"מ בשיעור18%. זאת למעט הספרים בהוצאות שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג
לחוזר זה.

המחירים המופיעים בחוזר הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם רשאים,
בשום מקרה, לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם זאת, הם רשאים לתת
הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג שברשימת הספרים הבית-ספרית המופצת לתלמידים
בכל גיל יצוין ליד שם הספר המבוקש המחיר המרבי של הספר, כפי שהוא מופיע בחוזר
זה. זאת כדי שהמורים, ההורים והתלמידים יוכלו לוודא שאין גובים מהם מחיר העולה על
המחיר המרבי. רשימת הספרים והמחירים המרביים טעונה את אישורו של המפקח
הכולל של בית הספר.

תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל הפדגוגי, משרד
החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.


בשאלות אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, מנהל הגף לאישור ספרי לימוד,
טל' 02‎-5603543.


בכבוד רב,
רונית תירוש
המנהלת הכללית

ביאורי הסימנים וראשי התיבות
* או ** - סימון זה יבוטל החל מחוזר רשימת ספרי הלימוד בשנת התשס"ד. בחוזר הנוכחי
הוא מציין שהספר מאושר לשנת הלימודים התשס"ד בלבד, אלא אם אושר מחדש (ראה
במבוא).

אח"ד - אגף החינוך הדתי

ב"א+ת"ל - המחלקה לתלמוד באונ' בר אילן, בשיתוף האגף לתכניות לימודים.

הלמ"ה- המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה, ביה"ס לחינוך, האונ' העברית, ירושלים

הקמ"ה - הקיבוץ המאוחד

מא"ה - המכון לאמצעי הוראה

ת"ל - האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט ירושלים

מל"מ י-ם - המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, האונ' העברית בירושלים

מל"מ רחובות - המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, מכון ויצמן רחובות

מל"מ ת"א - היחידה למחקר ולפיתוח, אונ' ת"א

מל"ל - המדור לתכניות לימודים, ביה"ס לחינוך, אונ' חיפה

מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, תל-אביב

מחת"ב - המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים

מעל"ב - המכון העברי להשכלה בכתב בישראל (רובינשטין), ירושלים

מישל"ב - המכון הישראלי להשכלה בכתב, תל-אביב

נט"ע - מעבדה לטיפוח חינוכי חברתי, אונ' תל-אביב

ס"פ - ספרית פועלים

המפ"ה - המרכז הפדגוגי הארצי

מד"ל - מדריך למורה

מפ' אונ' - מפעלים אוניברסיטאים להוצאה לאור, אונ' תל-אביב

ע"ע - עם עובד

יח"ס - סיוע לילד החריג, אוניברסיטת ת"א

טח"י - הטלוויזיה החינוכית הישראלית, תל-אביב

אן' אם' סי' - המרכז למוזיקה, רח' טהון 50, חולון

מל"ט - המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון

מפ"ט - המרכז הפדגוגי-טכנולוגי, עמל


מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים

א. הספרה הראשונה משמאל מסמנת את הספרים לפי הגילים והסוגים
1. לכיתות א'
2. לכיתות ב'-ו'
3. לכיתות ז'-ט'
4. לכיתות י'-י"ב
5. לילדי עולים
6. ספרי קודש
7. אטלסים, מפות וגלובוסים
8. לחינוך הגופני
9. לחינוך הטכנולוגי
ב. הספרות השנייה והשלישית משמאל מסמנות את המקצוע, כדלהלן:
10. לימודי יהדות
11. תנ"ך
12. תורה שבע"פ
13. דינים
14. תפילה
15. מחשבת ישראל
16. נושאים בין תחומיים ביהדות
20. לשון עברית, ספרות ופילוסופיה
21. קריאה וכתיבה והבנת המקרא
22. ידיעת הלשון
23. הבעה
24. ספרות
25. פילוסופיה
30. מדעי החברה ומקצועות קרובים
31. היסטוריה
32. אזרחות
33. לימודי המולדת והחברה לביה"ס היסודי
34. תולדות היישוב, לימודי ארץ ישראל
35. גיאוגרפיה
36. מדעי החברה
37. תקשורת וקולנוע
40. מתמטיקה
41. מתמטיקה
46. סטטיסטיקה
47. מדעי המחשב
50. מדעי הטבע והחקלאות
51. טבע
52. מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים
53. ביולוגיה
54. פיזיקה
55. כימייה
56. גיאולוגיה
57. לימודי הסביבה והחקלאות
58. מדע וטכנולוגיה לחטיבה העליונה
59. מדעי החיים והחקלאות (לביה"ס החקלאי וההתיישבותי)
60. שפות זרות
61. אנגלית
62. ערבית
63. צרפתית
64. צ'רקסית
65. רוסית
70. אמנויות ומקצועות העבודה
71. ציור ואמנות
72. חינוך מוזיקלי
73. חינוך גופני ובטיחות בדרכים
74. טכנולוגיה לביה"ס היסודי ולחטה"ב
75. אמנויות טכניות לחטה"ב
76. אמנויות כלליות
77. בריאות וחינוך תזונתי
78. תכניות רשות
79. נושאים מיוחדים
80. חינוך טכנולוגי
81. טכנולוגיה בחטה"ב
82. חשמל ואלקטרוניקה
83. טכנולוגיות מידע
84. בנייה ואדריכלות
85. מינהל
86. מכונאות רכב ותחבורה
87. אופנה
88. תיירות
89. מלונאות
91. אמנויות העיצוב
92. כימייה תעשייתית וביוטכנולוגיה
93. מכונות
94. חינוך לפעוטות
95. מכונאות ימית ותובלות
96. עיבוד עץ
97. טכנולוגיות תקשורת
98. תעשייה וניהול
99. טכנולוגיה מוכללת
ג. הספרות הרביעית, החמישית והשישית משמאל מסמנות את המספר הסידורי של הספר
בתוך המקצוע, לפי החלוקה שלהלן:
299‎-1, 899‎-400: ספרי לימוד בהוצאות שונות
399‎-300: ספרים במסגרת האגף לתכניות לימודים
900 ואילך: ספרים במסגרת הטלוויזיה החינוכית
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998