דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

6. ספרי קודש


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי


תנ"ך

6.11
57.90
קרית ספר **חומש "רודלהיים", 5 כרכים 6.11.001/00
100.50
הדרת הספר
מבית
שמואל
חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד (אותיות מרובעות), 5
(כרכים / שמואל גוטמן (אפשר לרכוש כרכים בודדים
6.11.002/00

תורה שבע"פ
6.12 
משנה מפורשת / אליעזר לוי (חלקים בודדים בחוברת)לבי"ס
5.55 סיני **ברכות 6.12.001/00
7.50 סיני **שבת 6.12.002/00
7.85 סיני **ראש השנה 6.12.003/00
66.85
סיני **מגילה 6.12.004/00
5.55 סיני **פסחים 6.12.005/00
5.55 סיני **יומא 6.12.006/00
5.55 סיני **ביצה 6.12.007/00
5.55 סיני **סוכה 6.12.008/00
6.45 סיני **בבא קמא 6.12.009/00
6.45 סיני **בבא מציעא 6.12.010/00
5.55 סיני **ביכורים 6.12.011/00
5.55 סיני **תענית 6.12.012/00
6.45 סיני **סנהדרין 6.12.013/00
6.45 סיני **נדרים 6.12.014/00
5.55 סיני **שבועות 6.12.015/00


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003