דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

7. אטלסים, מפות וגלובוסים


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי


היסטוריה

7.31
253.70
קרית ספר **מפת ע"י בתקופת המקרא / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא 7.31.004/00
123.35
מוסד הרב
קוק
אטלס דעת מקרא 7.31.008/00

גיאוגרפיה

7.35
54.40 יבנה אטלס לבתי-ספר יסודיים ולחטיבת הביניים, (מהדורה
מחודשת ומתוקנת) / מ' ברוור
7.35.001/00
2.50 המרכז
למיפוי
ישראל
/ ישראל - מליחות קרקעית, קנה מידה 500,000:1
**המרכז למיפוי ישראל
7.35.024/00
99.95 יבנה אטלס פיסי, מדיני וכלכלי (מהדורה מחודשת) /מ' ברוור 7.35.025/00
190.80
יבנה אטלס אוניברסיטאי חדש - פיסי, מדיני, כלכלי, היסטורי
מהדורה חדשה, מורחבת ומעודכנת) /מ' ברוור)
7.35.025/00
76.45 המרכז
למיפוי
ישראל
אטלס ישראל החדש, לחט"ע / א' שחר, המרכז למיפוי
ישראל
7.35.030/00
191.05
כרטא אטלס כרטא פיסי, מדיני, כלכלי, חברתי / א' שחר 7.35.031/00


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003