4. בחינות
בחינות בגרות 4.3
רמות הבחינה בהיסטוריה בחינוך הכללי - רענון 4.3‎-11
בהמשך לסעיף 4.3‎-10 בחוזר "הודעות ומידע" סא/3 ולסעיף 6 בחוזר
המיוחד ב', התשמ"ט, "מתכונת בחינות הבגרות":
רמות הבחינה בהיסטוריה בחינוך הכללי תהיינה 2 י"ל, 3 י"ל ו-5 י"ל. התיקון
יחול על בוגרי התשס"ד ואילך.


בשאלות אפשר לפנות אל מר מיכאל ירון, המפמ"ר להיסטוריה
בחינוך הכללי,
טל' 02‎-5603478.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003