8. עובדי הוראה
הכשרת עובדי הוראה 8.2
מענק שעות השתלמות לעובדי הוראה בשנת הלימודים
התשס"ד
8.2‎-3
1. כללי
 
על פי הסכמי העבודה יינתנו בשנת הלימודים התשס"ד מענקי שעות
לעובדי הוראה הלומדים במסגרות המתאימות כמפורט בהוראות
המופיעות להלן. בהתאם לכך רשאים להגיש בקשה למענק שעות
השתלמות עובדי הוראה בפועל (בכלל עובדי הוראה כלולים מדריכים
מקצועיים מוסמכים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי
והנדסאי או לתארים הנזכרים להלן), הלומדים במוסדות להשכלה
גבוהה, לרבות האוניברסיטה הפתוחה, מכללות להכשרת עובדי הוראה
במסלולים אקדמיים ומוסדות חינוך אחרים שהוכרו על ידי המועצה
להשכלה גבוהה, או הלומדים במסגרות לימוד אחרות שהוכרו לצורך
מענק השעות על ידי האגף להשתלמות עובדי הוראה בלימודים ובמסלולי
לימוד כמפורט ב-3 להלן.
 
1.1
 
לימודים לתואר אקדמי בשלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל אינם
מוכרים לצורך מענקי שעות, להוציא את מי שהחל את לימודיו לפני
אפריל 2002 וקיבל בגין לימודים אלה מענק ממשרד החינוך (החזר שכר
לימוד או מענק שעות) או שהיה בשנת התשס"ב בשנת שבתון.
 
1.2
 
מודגש בזאת: עובד הוראה שקיבל בעבר מענקי השתלמות מלאים (מענקי
שעות או השתתפות בשכר לימוד) אינו זכאי לקבל מענקים נוספים (עפ"י
הסכמי העבודה עו"ה זכאי לקבל, במסגרת הסכמי השכר, עד 12 שעות
מענק לימודים או 3 שנים שכר לימוד מלא).
 
1.3
 
הקצאת שעות המענק תבוצע לפי סדר העדיפויות המפורט ב-3 להלן,
בכפיפות למגבלות התקציב ובהתאם להיקף שעות הלימוד בשבוע, לפי
פירוט זה:
 
1.4
עובד הוראה הלומד לפחות 6 ש"ש יהיה זכאי למענק של 2 ש"ש.  א.   
לעובד הוראה הלומד 11‎-9 ש"ש אפשר לאשר מענק של 3 ש"ש
בכפיפות למגבלות התקציב.
 
ב.   
לעובד הוראה הלומד 12 ש"ש ויותר אפשר לאשר מענק של 4 ש"ש
בכפיפות למגבלות התקציב.
 
ג.   
הערה: קורס אקדמי באוניברסיטה הפתוחה בישראל הוא שווה ערך ל-4
שעות לימוד שבועיות.
 
 
2. זכאות להגשת בקשה למענק שעות
 
רשאים להגיש בקשה למענק שעות השתלמות עובדי הוראה במוסדות
חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על יסודיים, בבתי מדרש ובמכללות
להכשרת עובדי הוראה שהם חברים בארגוני המורים.
 
2.1
 
זכאים למענק שעות השתלמות עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי
הוראה שסיימו שתי שנות עבודה לפחות ושהיקף משרתם אינו פחות
משליש משרה.
 
2.2
 
עובד הוראה הלומד ביותר מקורס אחד המזכה במענק שעות השתלמות
יצרף את מספר השעות הנלמדות בכל הקורסים כמכלול אחד לעניין
חישוב מספר השעות.
 
2.3
 
עובד הוראה המועסק בחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחד ובחלק
ממשרתו ברובד חינוכי אחר, יהיה מבחנו הקובע, הן לעניין חישוב היקף
המשרה שהוא מועסק בה בפועל והן לעניין קביעת הבסיס לתשלום שעות
המענק, המסגרת שהוא מועסק בה בהיקף משרה גדול יותר.
 
2.4
3. קדימויות
 
עדיפות ראשונה  3.1
לימודים של עובדי הוראה בפועל לקראת הסמכה להוראה במוסד
מוכר להכשרת עובדי הוראה, ובכלל זה לימודים של עובדי הוראה
מוסמכים לקראת תואר מורה בכיר הלומדים במכללה או בסמינר
להכשרת עובדי הוראה
 
א.   
לימודים של מורים בחינוך הטכנולוגי לתואר B.Sc, B.Ed. Tec.
והנדסאי, וכן לימודים לתעודת הוראה שייחשבו כלימודי הסמכה
לחינוך הטכנולוגי.
 
ב.   
 
עדיפות שנייה
לימודים של עובדי הוראה בכל שלבי החינוך הלומדים לתואר אקדמי
כלשהו במוסדות להשכלה גבוהה בארץ שקיבלו היתר מהמועצה
להשכלה גבוהה לקיים לימודים אקדמיים בארץ.
 
3.2
 
עדיפות שלישית  3.3
קורסים לבעלי תפקידים (מדריכים, מרכזי מקצועות, מרכזי מגמות,
מרכזי שכבות, מרכזי פרויקטים), באישור האגף להשתלמות והדרכה
לעובדי הוראה ובהתחשב בצרכים הייחודיים של המחוז
 
א.   
קורסים להסבת מקצוע לתחום הוראה נוסף, וכן קורסים להסמכה
לשכבת גיל נוספת או להעמקה בתחום ההוראה של מקבל המענק
 
ב.   
לימודים לתואר "רב" בישיבות הגבוהות המאושרות לכך ולימודי
תורה שבעל פה במוסדות המתאימים באישור האגף להשתלמות
עובדי הוראה ובהתחשב בצורכי המחוז
 
ג.   
לימודים לכפל תואר  ד.   
לימודים לתואר אקדמי שני או שלישי לעובד הוראה שאושרו לו
בעבר המענקים בהיקף מלא לרכישת תואר אקדמי ראשון או שני
(בכפיפות למגבלות התקציב).
 
ה.   
4. חובות המשתלמים וזכויותיהם (עבור עו"ה
שבקשתם למענק אושרה)
 
מענק השעות יהיה חלק ממשרתו של עובד ההוראה.
 
4.1
 
עובד ההוראה לא יידרש להפחית ממשרתו הקבועה מספר שעות זהה
למספר שעות המענק, בתנאי שהיקף השעות הכולל את המענק לא יעלה
על 140% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד
ההוראה אינן מקנות קביעות לשעות אלו לשנים הבאות.
 
4.2
 
עובד הוראה שאושרה בקשתו למענק שעות חייב להודיע למפקח על
ההשתלמויות באגף להשתלמות והדרכה לעובדי הוראה על כל שינוי
בתכנית הלימודים ובמוסד הלימודים שאושרו לצורך המענק.
 
4.3
 
שינוי כלשהו בתכנית ההשתלמות מחייב בדיקה מחודשת של הזכאות.
ייתכן ביטול המענק עקב שינוי כזה.
 
4.4
 
עובד הוראה שזכותו למענק בוטלה מסיבה כלשהי לא יוכל להסתייע
באותה שנה בטענה שצמצם את משרתו, להוציא ביטולים הנובעים
מביטול קורסים שעובד ההוראה נשלח אליהם לפי דרישת המשרד.
 
4.5
 
מקבל המענק יתחייב לעבוד בהוראה כמה שנים נוספות, כמניין שנות
המענק שקיבל.
 
4.6
 
מקבל המענק זכאי להחזר הוצאות נסיעה מבעלות המוסד שהוא מועסק
בו לפי תעריפי הרכב הציבורי, למעט נסיעות עירוניות. עובד הוראה
המועסק על ידי משרד החינוך יפנה בבקשתו להחזר לגזברות שבלשכה
המחוזית. עובד הוראה המועסק על ידי בעלות פרטית יפנה בבקשה
להחזר אל הבעלות.
 
4.7
 
הפסיק עובד ההוראה את לימודיו במרוצת שנת הלימודים, הוא יודיע על
כך לגזברות המחוז או לבעלות המשלמת את שכרו, והיא תפסיק את
תשלום המענק של שעות ההשתלמות ואת החזר הוצאות הנסיעה החל
באחד בחודש שלאחר הפסקת הלימודים.
 
4.8
 
ועדה משותפת למשרדנו ולארגוני המורים, שתפעל במסגרת האגף
להשתלמות והדרכה לעובדי הוראה במשרד, תעקוב אחר מילוי
חובותיהם של המשתלמים (ובכלל זה ביקורת לימודים), תשמור על
זכויותיהם ותשמש ועדת עררים.
 
4.9
5. הנוהל להגשת הבקשות ולאישורן
 
הבקשה תוגש על טופס מיוחד, שאפשר לקבלו במזכירויות בתי הספר,
בלשכות המחוזיות של משרד החינוך ובסניפים של הסתדרות המורים
בישראל ושל ארגון מורי בתי הספר העל יסודיים. את הטופס יש לשלוח
למפקח על ההשתלמות במחוז עבודתו של הפונה, כמפורט בטופס
הבקשה.
 
5.1
 
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא יום חמישי, י"ג באייר התשס"ג
(15.5.03). הטופס יוחתם כמפורט להלן:  
5.2
עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים - מורים עובדי המשרד -
יאשרו את נכונות הפרטים על ידי המנהל ובידיעת המפקח על המוסד.
גננות עובדות המשרד תאשרנה את הפרטים בחתימת המפקחות.
 
א.   
עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת
הבעלות על המוסד.
 
ב.   
עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל
המוסד ויעבירו את הבקשה למר דוד אדרי, מפקח באגף להשתלמות
והדרכה לעובדי הוראה, רחוב השלושה 2, תל אביב 61070.
 
ג.   
עובדי ההוראה יקפידו על מילוי מדויק ומלא של סמל המוסד.
 
ד.   
 
האגף להשתלמות והדרכה לעובדי הוראה יוציא אישורים על תנאי
לפונים הזכאים עד א' בתמוז התשס"ג (1.7.03).
 
5.3
 
עובד שאושר לו מענק על תנאי יידרש להמציא אישור לימודים רשמי לא
יאוחר מיום י"א במרחשוון התשס"ד (6.11.03). האישור יכלול את
מספר שעות הלימודים בשעות שבועיות, את התואר שלקראתו העובד
לומד ואת שנת לימודיו לתואר. עובד הוראה שלא ימציא אישור לימודים
כזה, תבוטל זכותו למענק, והכספים ששולמו לו על חשבון המענק ינוכו
משכרו (במקרה של לימודים ל-מ"א די באישור המציין שהמורה לומד
בתכנית ל-מ"א לצורך קבלת המענק).
 
5.4
6. הנוהל להגשת ערעורים
עובד הוראה המבקש לערער על אי הכללתו ברשימות הזכאים לקבלת מענק
שעות יפנה במכתב מנומק למפקח על ההשתלמות באגף להשתלמות והדרכה
לעובדי הוראה במחוז, ויצרף את טופס הבקשה לקבלת המענק. המפקח יצרף
את חוות דעתו, וישלח את הבקשה לוועדת עררים. תשובת הוועדה תוחזר
לעובד ההוראה באמצעות המפקח. ערעורים יתקבלו עד י"א במרחשוון
התשס"ד (6.11.03).
לתשומת לב: הוועדה תדון בבקשות המערערים רק לאחר ריכוז
השעות שהתקבלו כתוצאה מביטולים, בחודש דצמבר 2003.

7. ביצוע התשלום - דיווח והתחשבנות
 
מענק השתלמות לעובד הוראה שהוא עובד המדינה ישולם על ידי משרד
החינוך.
 
7.1
 
מענק השתלמות לעובד הוראה שאינו עובד המדינה ישולם על ידי
הבעלות על מוסד החינוך שהמבקש מועסק בו מיד עם אישור המענק על
ידי מנהל האגף להשתלמות עובדי הוראה. משרדנו יחזיר לבעלות את
מענק ההשתלמות. מוסדות שלמשרדנו אין קשרי התחשבנות כספית עמם
אינם נכללים בהסדר זה.
 
7.2
 
הודעה על המענקים תינתן למוסדות החינוך עד סוף חודש יולי 2003.
 
7.3
 
התחשבנות עם הבעלויות: על דעת מרכז השלטון המקומי תהיה שיטת
ההתחשבנות עם הבעלויות לצורך החזרת הסכומים ששולמו על ידן
כמענקי השתלמות כדלקמן:  
7.4
הבסיס להתחשבנות יהיה פרופיל בית הספר שנקבע לצורך תשלום
שכר לימוד בחינוך העל-יסודי.
 
א.   
על סמך הקצאה ראשונית יבוצע התשלום לא יאוחר מחודש אוקטובר
ומדי חודש בחודשו.
 
ב.   
החזרים לבעלויות בחינוך העל-יסודי ייעשו על פי הפרופיל של בית
הספר, ויועברו באופן שוטף עם העברות שכר הלימוד.
 
ג.   
בחודש מאי 2004 יועבר על ידי הרשות דוח ביצוע שיכלול הצהרה
על מספר המענקים ששולמו.
 
ד.   
ההתחשבנות הסופית תתבצע בחודש יולי 2004. תשלומים ינוכו
מבעלויות שלא הצהירו כמבוקש.
 
ה.   


בשאלות ובהבהרות נוספות אפשר לפנות אל מפקחי ההשתלמות
לעובדי הוראה
במחוזות המשרד. טפסים ופרטים נוספים אפשר למצוא באתר
האינטרנט של האגף
להשתלמות והדרכה לעובדי הוראה שכתובתו
www.education.gov.il/hishtalmut hadracha .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003