אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מבוגרים 1.1
הנוהל למתן היתר למוסדות לעניין גמול השתלמות 1.1‎-1
 
1 במאי 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  הגדרות  1. 
"מוסד": מוסד המקיים קורס או קורסים המיועדים לבגירים
והמעוניין בקבלת היתר להגיש בקשות לוועדה (להלן: "היתר")
על-ידי הוועדה או שקיבל היתר מן הוועדה.
 
1.1   
"מרצה": מי שמועסק על-ידי מוסד ועיקר עיסוקו בו הוא בהוראה
או בהדרכה בקורס או בקורסים.
 
1.2   
"עובד מינהל": מי שמועסק במוסד בקשר לקורס או לקורסים
ואינו מרצה.
 
1.3   
"הוועדה": הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות, למעט
לעניין עובדי הוראה, שמונתה על-ידי המנהל הכללי של משרד
החינוך לפי 2.1 להלן.
 
1.4   
הוועדה  2. 
הרכב הוועדה  2.1   
הוועדה תמונה בידי המנהל הכללי של משרד החינוך (להלן:
"המנהל הכללי") מבין עובדי המשרד.
 
א.   
המנהל הכללי ימנה את יושב-ראש הוועדה מבין חבריה ואת
מרכז הוועדה מבין עובדי המשרד.
 
ב.   
על עבודת הוועדה יחולו ההוראות בפרק משנה 64.1
לתקשי"ר.
 
ג.   
סמכויות הוועדה
הוועדה מוסמכת -  
2.2 
לקבוע אמות-מידה לקבלת היתר למוסד  א.   
לקבל בקשות לקבלת היתר, לבדקן ולהחליט בהן;  ב.   
לאצול מסמכויותיה לוועדות משנה מבין חבריה  ג.   
למנות בקרים, להדריכם ולטפל בדוחות שהגישו;  ד.   
לבדוק הפרות של הנוהל ולהחליט על ביטול ההיתר למוסד
במקרים המתאימים.
 
ה.   
סדרי עבודתה של הוועדה
הוועדה מוסמכת לקבוע את סדרי עבודתה בכפיפות לנוהל זה ולפרק
המשנה 64.1 לתקשי"ר.
 
2.3 
פתיחת מוסד וקיומו
 
3. 
חובת ההכרה בתעודות
מוסד המעוניין בהכרה בתעודותיו לעניין גמול השתלמות יפעל לפי
נוהל זה לקבלת ההיתר. באין ההכרה בתעודות לפי נוהל זה לא
יהיה אדם זכאי לקבל גמול השתלמות בגין כל תעודה במסגרות
הנזקקות לאישורה של הוועדה.
 
3.1   
בקשה לקבלת היתר  3.2   
הבקשה לקבלת היתר תוגש לוועדה. היא תכלול פרטים על
העניינים המפורטים ב-3.6 להלן, ויצורפו לה אישורים
ופרטים אחרים שנקבעו בנוהל זה.
 
א.   
הוועדה תחליט בבקשה ותודיע על כך למבקש תוך ארבעה
חודשים מיום הגשתה.
 
ב.   
העברת העתקים של בקשות ומתן חוות דעת
המוסד יעביר לוועדה את האישורים הנדרשים מן הרשות
המקומית ומן הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שבתחומן נמצא
המוסד שהבקשה מתייחסת אליו.
 
3.3   
מתן היתר לתאגיד
לא יינתן היתר לחבר בני אדם להגיש בקשות לוועדה אלא אם הם
תאגיד.
 
3.4   
כשירות בעל המוסד
הוועדה לא תיתן היתר למוסד אם בעליו או מי שבידו השליטה
עליו הוא בעל עבר פלילי.  
3.5   
אמות המידה למתן היתר  3.6   
הוועדה לא תיתן היתר אלא אם היא סבורה כי תובטח רמה
נאותה בעניינים המפורטים להלן:
 
א.   
הכשרתו וכושרו של הממונה על ההדרכה במוסד  1)   
מבני המוסד והגישה אליהם, החצר, מספר הכיתות,
חדרי-הלימוד, הספח והשירות (לרבות הארכיון
והספרייה)
 
2)   
תנאי הבטיחות במוסד  3)   
הריהוט והציוד של המוסד  4)   
הבסיס הכספי לקיום המוסד.  5)   
במתן החלטתה בדבר העניינים המפורטים ב-א' לעיל תתחשב
הוועדה בסוג המוסד, בתחומי פעילותו ובגילם ובצורכיהם
של המשתלמים בו.
 
ב.   
התנאים למתן היתר  3.7   
הוועדה רשאית להתנות את מתן ההיתר בתנאים שיש
לקיימם מראש ולקבוע בהיתר תנאים שיש לקיימם אחרי
נתינתו.
 
א.   
תנאי מוקדם למתן ההיתר להגיש בקשות לוועדה הוא ניסיון
של 24 חודשי פעילות שבה יקוימו לפחות 4 קורסים בהיקף
של 60 שעות כל אחד, באותה מסגרת שבה המוסד מעוניין
לפעול.
 
ב.   
תוקפו של ההיתר
ההיתר יכול להיות בלתי מוגבל בזמן או מוגבל לתקופה שתיקבע
בו ושלא תפחת משלושה חודשים.
 
3.8   
רכישת מוסד  3.9   
אם הבעלות על המוסד שונתה, יש להודיע על כך לוועדה
ולציין את הפרטים האלה:
1) שמו ומענו של הבעלים הקודם
2) המועד של מתן ההיתר למוסד ותקופת תוקפו
 
א.   
3) פרטי הבעלים החדשים:   
א) שם התאגיד
ב) מענו
ג) החוק שלפיו הוקם
ד) תאריך התאגדותו
ה) מספר רישומו
 
 
4) הסיבה להעברת הבעלות
5) המועד שבו הועברה הבעלות.
 
 
להודעה יצורפו המסמכים האלה:  ב.   
העתק מעודכן של תקנות ההתאגדות או המסמך
המשמש בסיס לתאגיד
 
1)   
אם המוסד נמצא במבנה שכור - הסכמת המשכיר
להעברה.
 
2)   
על הבעלים החדשים להתחייב בכתב בפני הוועדה לקיים את
כל התנאים שנקבעו בהיתר החל על המוסד.
 
ג.   
הוועדה תבדוק הודעה לפי סעיף זה כאילו הייתה בקשה
חדשה להיתר.
 
ד.   
ערר
אם הוועדה סירבה לתת היתר למוסד, המבקש רשאי, תוך עשרים
ואחד יום מהיום שהודע לו על הסירוב, לערור על כך בפני מנהל
האגף לחינוך מבוגרים.  
3.10
 
 
תחומי ההיתר
בבקשה למתן היתר יוגדרו התחומים שבהם ההיתר מתבקש.
 
3.11
 
 
הרחבת תחומי הפעילות
היתר בתחומי פעילות נוספים שלא נכללו בהיתר שניתן בעבר
על-ידי הוועדה טעון בקשה נפרדת לוועדה וקבלת היתר מפורש
שלה.
 
3.12
 
 
טיפול בבקשה
 
4. 
מועד קבלת הבקשה  4.1   
בקשה תתקבל במועד שבו יגיעו לוועדה גם כל המסמכים
שיש לצרפם אליה.
 
א.   
הוועדה תציין לעניין כל בקשה את מועד קבלתה.
 
ב.   
החלטת הוועדה
החלטת הוועדה תישלח למבקש תוך ארבעה חודשים ממועד
קבלתה של הבקשה לקבלת היתר.  
4.2   
בדיקת בקשה  4.3   
הגיעה בקשה לוועדה, תיבדק אם היא כשרה לקבלה.  א.   
נמצא כי הבקשה כשרה לקבלה, יצוין על גביה בכתב המועד
שבו היא נתקבלה.
 
ב.   
נמצא כי הבקשה אינה כשרה לקבלה, תישלח הודעה על כך
למבקש ודרישה להמציא מסמכים חסרים לוועדה תוך
תקופה שתיקבע בהודעה.
 
ג.   
הומצאו לוועדה המסמכים החסרים, יצוין על גבי הבקשה
מועד קבלתם כמועד קבלת הבקשה.
 
ד.   
לא הומצאו לוועדה המסמכים החסרים במועד שנקבע,
תידחה הבקשה.
 
ה.   
בדיקת בקשה לגופה  4.4   
כל בקשה שתתקבל תיבדק לפי אמות המידה שפורטו ב-3.6
לעיל.
 
א.   
בדיקת הכשרתו וכושרו של הממונה על ההדרכה במוסד
תכלול השכלה אקדמית וניסיון בניהול מערכות הדרכה.
 
ב.   
בדיקת מבני המוסד תכלול התייחסות גם למבנים העומדים
לרשותו באורח שאינו אקראי לשם עריכת קורסים.
 
ג.   
לגבי בדיקת תנאי הבטיחות של המוסד ישלח המוסד הצהרה
של בעל תפקיד ברשות המקומית שהוא מומחה לעניין.
 
ד.   
לצורך בדיקת הבסיס הכספי לקיומו של המוסד המבקש
ישלח המוסד הצהרה של רואה חשבון כי בדק את מאזני
המבקש, את ספרי החשבונות שלו, וכן את שיעורי שכר
הלימוד שהוא מתכוון לגבות מהמשתלמים וכי למוסד קיימת
איתנות פיננסית.
 
ה.   
החלטת הוועדה תינתן לאחר שייבדקו כל הנושאים
המפורטים בתת-סעיף 3 ונתקבלו כל חוות-הדעת המפורטות
בו.
 
ו.   
היה טעון קיומו של מוסד ברשיון לפי כל דין, תבדוק הוועדה
כי המוסד הוא אמנם בעל רשיון כאמור.
 
ז.   
הריהוט והציוד של המוסד ייבדקו לפי התקנים שתקבע
הוועדה.
 
ח.   
 
דיווחי המוסד
המוסד ידווח לוועדה בכתב -  
4.5   
על סגל המרצים המועסק בו - בחודש ינואר מדי שנה;  א.   
על סגל עובדי המינהל המועסקים בו - בחודש ינואר מדי שנה;
ב.   
על כל שינוי בנתון ששימש בסיס למתן ההיתר להגיש בקשות
לוועדה - תוך חודש ימים מהיום שהתרחש.
 
ג.   
אצילת סמכויות
הוועדה יכולה לאצול את סמכויותיה לפי תת-סעיף 4 לוועדת משנה
שלה או לעובד משרד החינוך שהנושא הוא חלק מתפקידו.
 
4.6   
תוקף החלטות הוועדה  4.7   
החלטת הוועדה בדבר ההיתר למוסד תהיה תקפה לתקופה
שתפורט בהחלטה.
 
א.   
החלטת הוועדה הדוחה בקשה לקבלת היתר תהיה תקפה
למשך מחצית שנה, ובקשה חדשה של אותו מבקש תידון לפני
כן אם תשתנינה הנסיבות.
 
ב.   
הפיקוח על המוסד  5. 
תחומי הפיקוח והבקרים  5.1   
תכנית הלימודים, ספרי הלימוד, ספרי העזר, עזרי הלימוד
וההישגים הלימודיים של המוסד יהיו נתונים לפיקוחה של
הוועדה.
 
א.   
הוועדה תמנה בקרים מטעמה ותצייד כל בקר בתעודה
מטעמה לצורך הזדהות.
 
ב.   
הבקר רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למוסד ולחצריו, ללא
תיאום מראש, כדי לברר אם קוימו הוראות נוהל זה ותנאי
ההיתר. כמו כן כל בקר רשאי לדרוש מבעל המוסד או
ממנהלו כל ידיעה הדרושה לו לשם מילוי תפקידיו וכן את כל
המסמכים הקשורים לקורס, לפי נוהל זה.
 
ג.   
דרישה לתקן ליקויים
הוועדה, או מי שהוסמך לכך מטעמה, רשאית לדרוש מבעל
המוסד, בהודעה בכתב, לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בעניין
הנוגע למוסד או לתנאי הבטיחות בו, אם נראה לה כי התיקון
דרוש כדי לקיים את ההוראות בנוהל זה או את תנאי ההיתר. בעל
המוסד חייב למלא אחרי הדרישה תוך המועד הנקוב בה.
 
5.2   
ביטול ההיתר למוסד להגיש בקשות לוועדה  5.3   
אם הוועדה נוכחה כי לא התקיים או חדל להתקיים תנאי
מהתנאים שבמילוים הותנה ההיתר למוסד, היא רשאית
להתרות בכתב בבעל המוסד, ואם התנאי לא קוים תוך
המועד שקבעה הוועדה, היא רשאית לבטל את ההיתר.
 
א.   
מי שההיתר למוסד שלו בוטל רשאי לערור על כך בכתב בפני
מנהל האגף לחינוך מבוגרים תוך 21 יום מהיום שהודע לו על
החלטת הוועדה.
 
ב.   
לפני מתן החלטה לפי א' לעיל תיתן הוועדה לבעל המוסד
הזדמנות לטעון את טענותיו בפניה, לרבות מי שהיא תסמיך
מטעמה.
 
ג.   
מנהל האגף לחינוך מבוגרים יחליט בערר, לאחר שייתן לעורר
ולוועדה הזדמנות להביא בפניו את טיעוניהם, והחלטתו תהיה
סופית.
 
ד.   
בוטל ההיתר למוסד, יוכל לפנות בבקשה לקבלת ההיתר
מחדש לכל המוקדם בתום שלוש שנים מיום הביטול.
 
ה.   
תחולה  6. 
נוהל זה יחול על מוסדות חדשים.  6.1   
מוסד שקיבל אישור להגיש קורסים לוועדה לפני תחילת תוקפו של
נוהל זה ייחשב כמוסד שקיבל היתר לכל דבר ועניין עד .1.1.04
 
6.2   
על מוסד כאמור ב-6.2 תחולנה הוראות נוהל זה, אך הוא יידרש
להגיש בקשה לחידוש ההיתר עד .1.12.03
 
6.3   


בשאלות אפשר לפנות ליו"ר הוועדה לאישור
קיום קורסים
לגמולי השתלמות, למעט עו"ה, טל' 02‎-5601404/8.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003