אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מבוגרים 1.1
הנוהל לאישור קורס לעניין גמול השתלמות 1.1‎-2
 
1 במאי 2003
(לגבי קורסים
שיתחילו
ב-1.7.03)
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  הגדרות  1. 
"אחראי מינהלי": עובד מינהל במוסד שמונה מטעמו לרכז קורס
פלוני מבחינה מינהלית.
 
1.1   
"הוועדה": הוועדה שמונתה על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך
לפי תת-סעיף 2.1 של סעיף 1.1‎-1 בחוזר זה.
 
1.2   
"מוסד": מוסד שקיבל היתר לפי הנוהל למתן היתר למוסדות לעניין
גמול השתלמות.
 
1.3   
"מרכז אקדמי": אחראי על תכנית הלימודים בקורס פלוני מטעם
המוסד שהוא בעל כישורים אקדמיים רלוונטיים לקורס.
 
1.4   
"מרצה": מי שמועסק על ידי מוסד בתפקיד של הוראה או הדרכה
בקורס פלוני.
 
1.5   
"נוהל המוסדות": הנוהל למתן היתר למוסדות לעניין גמול
השתלמות (ראה סעיף 1.1‎-1 בחוזר זה).
 
1.6   
"עובר מינהל": מי שמועסק על ידי מוסד ואיננו מרצה.
 
1.7   
"קורס": השתלמות פרונטאלית המיועדת למי שהוא בעל השכלה
של 11 שנות לימוד לפחות ושמספר שעות הלימוד בה הוא 40
לפחות.
 
1.8   
הוועדה
 
2. 
סמכויות הוועדה
הוועדה מוסמכת -
 
2.1   
לקבוע אמות מידה להכרה בקורס בהתחשב בתחום שבו הוא
עוסק;
 
א.   
לקבל בקשות להכרה בקורס, לבדקן ולהחליט בהן;  ב.   
להסמיך עובד של משרד החינוך שיפעל מטעמה בכל הקשור
לטיפול בבקשה להכרה בקורס
 
ג.   
לקבוע את דרך עבודתם של בקרים מטעמה בנושא  ד.   
לטפל בדוחות הבקרים על ביקוריהם בקורסים;  ה.   
לפעול כוועדת חריגים;  ו.   
לקבוע את תפקידיו ואת כשירותו של האחראי המינהלי.  ז.   
סדרי עבודתה של הוועדה
הוועדה מוסמכת לקבוע את סדרי עבודתה בכפיפות לנוהל זה,
לנוהל המוסדות המובא בסעיף 1.1‎-1 של חוזר זה ולפרק המשנה
64.1 לתקשי"ר.
 
2.2   
פתיחת קורס וקיומו
 
3. 
הגבלת הטיפול בקורסים
לא יינתן אישור לקורס, אלא אם הבקשה בקשר אליו הוגשה
לוועדה 60 יום לפחות לפני תחילתו.
 
3.1   
הגשת בקשה  3.2   
בקשה לאישור תוגש בטופס שייקבע על ידי הוועדה ושיהיו בו
פרטים לעניין הנושאים המפורטים ב-4.1 להלן, לרבות
המסמכים שיש לצרפם לבקשה.
 
א.   
הוועדה תחליט בבקשה ותודיע על כך למבקש תוך שישה
שבועות מיום קבלת הבקשה, כאמור ב-3.3 להלן.
 
ב.   
מועד קבלת הבקשה  3.3   
בקשה לאישור קורס תיחשב כאילו התקבלה במועד שבו
הגיעו למשרדי הוועדה הבקשה שמולאה כראוי וכל
המסמכים שיש לצרפם אליה.
 
א.   
הוועדה תציין על גבי הבקשה, בהודעה למבקש וברישום
בפנקסיה, את המועד של קבלתה.  
ב.   
הליך מהיר
מוסד שאושר לעניין זה על-ידי הוועדה, לפי אמות מידה שתפרסם,
יוכל להגיש בקשה לפתיחה או לקיום של קורס ביום פתיחתו של
הקורס, וההוראות ב-3.1 וב-3.2 לעיל תחולנה עליו, בשינויים
המתחייבים מכך.
 
3.4   
החלטת הוועדה בבקשה
 
4. 
אמות המידה לאישור  4.1   
הוועדה לא תיתן אישור לקורס אלא אם היא סבורה כי
תובטח רמה נאותה בעניינים המפורטים להלן:
 
א.   
תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים  1)   
הכשרתם וכושרם המקצועי של סגל המרצים והמרכז
האקדמי בקורס
 
2)   
המבנים שבהם יתקיים הקורס והגישה אליהם, מספר
הכיתות והתאמתן לקורס שלגביו הוגשה בקשה
 
3)   
תנאי הבטיחות בקורס  4)   
הריהוט והציוד שישמשו בקורס  5)   
מספר המשתלמים הצפוי בקורס והתאמתו למבנים
ולכיתות שבהם הוא יתקיים.
 
6)   
במתן ההחלטה בדבר העניינים המפורטים ב-א לעיל תתחשב
הוועדה בסוג הקורס, בתחום שבו הוא יעסוק ובצורכי
המשתלמים.
 
ב.   
הוועדה תיוועץ במומחים שתקבע בעניינים הפדגוגיים
והבטיחותיים הקשורים לקורס.
 
ג.   
התנאים לאישור  4.2   
הוועדה רשאית להתנות את מתן האישור בתנאים שיש לקיים
לפני פתיחתו ולקבוע באישור תנאים שיש לקיים אחרי
פתיחתו.
 
א.   
אישור שיש בצדו תנאים יהיה אישור זמני, והוא יהפוך
לאישור סופי עם מילוי התנאים להנחת דעתה של הוועדה.
 
ב.   
תוקפו של האישור
תוקף האישור יהיה למשך כל תקופת קיומו של הקורס, בכפיפות
להוראות ב-5.5 וב-5.6 להלן.
 
4.3   
ערר
סירבה הוועדה לאשר קורס, או התנתה את האישור בתנאים,
המבקש רשאי, תוך עשרה ימים מהיום שבו נודע לו על הסירוב או
על התנאים, לערור על כך בפני מנהל האגף לחינוך מבוגרים.
 
4.4   
הודעה על שינויים
המוסד יודיע לוועדה לאלתר ובכתב על כל שינוי שחל בפרטים
שנכללו בבקשה לאישור או במצורפיה, לרבות ביטול קורס, דחיית
מועד פתיחתו או הפסקתו. ההודעה תימסר בפקס' לוועדה או למי
שהוסמך לכך מטעמה, לפי הנחיותיה.
 
4.5   
בדיקת בקשה  4.6   
הגיעה בקשה לוועדה, תיבדק אם היא כשרה לקבלה.  א.   
נמצא כי הבקשה כשרה לקבלה, יצוין על גביה בכתב המועד
שבו היא נתקבלה.
 
ב.   
נמצא כי הבקשה אינה כשרה לקבלה, תישלח הודעה על כך
למבקש ודרישה להמציא מסמכים חסרים לוועדה תוך
תקופה שתיקבע בהודעה.
 
ג.   
הומצאו לוועדה המסמכים החסרים, יצוין על גבי הבקשה
מועד קבלתם כמועד קבלת הבקשה.
 
ד.   
לא הומצאו לוועדה המסמכים החסרים במועד שנקבע לפי ג'
לעיל, תידחה הבקשה.
 
ה.   
בדיקת בקשה לגופה  4.7   
כל בקשה שתתקבל תיבדק לפי אמות המידה שפורטו ב-4.1
לעיל.
 
א.   
תכניות הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים
ייבדקו לפי התחום המקצועי, המטרות שהוצבו על-ידי
המוסד ומידת הרלוונטיות שלהם למשתלמים.
 
ב.   
בדיקת הכשרתו וכושרו של סגל המרצים והמרכז האקדמי
בקורס תכלול השכלה אקדמית או שוות-ערך בתחום
המקצועי של הקורס.
 
ג.   
המבנים והכיתות שבהם יתקיים הקורס יהיו מתאימים
למספר המשתלמים האמורים ללמוד בו, וכן יומצאו לוועדה
מסמכים הקשורים לשימוש במבנים ובכיתות לצורך ביצוע
הקורס בהם.
 
ד.   
לבקשה יצורפו מסמכים המאפשרים לבקר מטעם הוועדה
להיכנס לכיתות ולמבנים שבהם נערך הקורס, וזאת גם אם
הכניסה למבנה מוגבלת עקב היותו במתקן המחייב אישור
כניסה ביטחוני או אחר.  
ה.   
לגבי תנאי הבטיחות בקורס תיבדק הצהרה של מומחה לעניין
מטעם המוסד.
 
ו.   
לגבי הריהוט והציוד שישמשו בקורס תיבדק הצהרת המוסד
על עמידה בתקנים שקבעה הוועדה.
 
ז.   
פיקוח על קורס  5. 
הבקר וסמכויותיו
מי שהוסמך על ידי הוועדה לפקח על קורסים (להלן: "הבקר")
מוסמך -  
5.1   
לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד ללא תיאום מראש;  א.   
לבדוק אם ההוראה בקורס היא בהתאם לתכנית הלימודים
שאושרה לו ולהעריך את אופן התנהלותו של השיעור;
 
ב.   
לייצג את הוועדה כלפי האחראי המינהלי על הקורס ולקשר
בין המוסד ובין הוועדה;
 
ג.   
לאשר את ביצוע ההוראות של הוועדה לגבי הקורס, לרבות
ביצוע תכנית הלימוד והתאמת המרצים לדרישות הוועדה;
 
ד.   
לקיים הערכה ובקרה על הקורס ולתת משוב בתחומים
המפורטים להלן:
 
ה.   
איכות הניהול בתחום ההשתלמות ובתחום הארגון  1)   
נוכחות המשתלמים  2)   
מילוי ההוראות של נוהל המוסדות (ראה בסעיף 1.1‎-1
בחוזר זה) ושל נוהל זה, בנוסח שהוא בתוקף באותה
שעה;
 
3)   
לבדוק את יומני הקורס ואת רשימות הנוכחות ולקבל כל
מסמך הקשור לקיום הקורס.
 
ו.   
דוחות  5.2   
בקר שביקר בקורס ימסור לוועדה תוך 48 שעות לאחר כל
ביקור דוח בכתב על פעולותיו לפי הנאמר לעיל.
 
א.   
הוועדה תעביר העתק מהדוח שקיבלה למנהל המוסד המקיים
את הקורס.
 
ב.   
מנהל מוסד שקיבל העתק מהדוח רשאי למסור לוועדה בכתב
ביאורים והשגות על הביקורת.  
ג.   
הוועדה תעביר לקבלן ביאורים והשגות שקיבלה ממנהל
המוסד, תבקש את תגובתו ותגבש את עמדתה לעניין
הממצאים.
 
ד.   
חובות המוסד  5.3   
מוסד חייב לדווח לפי הנחיות הוועדה על פתיחת קורס במועד
הנקוב בבקשה.
 
א.   
מוסד חייב למסור לבקר את כל הידיעות שיבקש ולאפשר לו
לפקח על הקורסים במוסד בהתאם לנוהל זה. המוסד ימלא
בדייקנות אחר ההוראות בדבר יומן הקורס ודפי חתימת
הנוכחות של התלמידים והמצאת העתקים מהם לבקר.
 
ב.   
המוסד חייב לשתף פעולה עם הבקר ולאפשר לו למלא את
תפקידו לפי נוהל זה.
 
ג.   
המוסד ימלא אחר ההוראות המפורטות בפרסומי הוועדה,
לרבות המידעון למוסדות, וזאת נוסף להוראות בנוהל זה
ובנוהל המוסדות (ראה בסעיף 1.1‎-1 בחוזר זה).
 
ד.   
דרישה לתקן ליקויים  5.4   
הוועדה, או מי שהוסמך לכך מטעמה, רשאית לדרוש מבעל
המוסד, בהודעה בכתב. לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בעניין
הנוגע לקורס, אם נראה לה כי התיקון דרוש כדי לקיים את
ההוראות בנוהל זה או את תנאי האישור שניתן לפיו כדי
לקיים את ההוראות בנוהל המוסדות או את תנאי ההכרה
בכל מה שקשור לקורס פלוני.
 
א.   
בעל המוסד חייב למלא אחרי דרישה כאמור תוך המועד
הנקוב בהודעה.
 
ב.   
ביטול האישור לקורס  5.5   
אם הוועדה נוכחה כי לא התקיים או חדל להתקיים האמור
ב-4.1 (א), כולו או חלקו, או תנאי מהתנאים שבמילוים
הותנה האישור לקורס, או כי הופרה הוראה של נוהל זה
הנראית לוועדה כהפרה חמורה, היא רשאית לבטל את
האישור לאלתר או להתרות בכתב בבעל המוסד המקיים את
הקורס, ואם לא תוקן הליקוי שפורט בהודעתה לבעל המוסד
בתוך המועד שקבעה הוועדה, תהיה הוועדה רשאית לבטל את
האישור.
 
א.   
מי שבוטל האישור של הקורס שהוא מקיים רשאי לערור על
כך בפני מנהל האגף לחינוך מבוגרים תוך 15 ימים מהיום
שהודע לו על החלטת הוועדה.
 
ב.   
לפני מתן החלטה על ביטול הקורס תינתן לבעל המוסד
המקיים את הקורס הזדמנות לטעון את טענותיו בפני
הוועדה.  
ג.   
מנהל האגף לחינוך מבוגרים יחליט בערר לאחר שייתן לעורר
הזדמנות להביא בפניו את טיעוניו, והחלטתו תהיה סופית.
 
ד.   
סנקציות אחרות
הוועדה רשאית להטיל, בשל הפרה של נוהל זה או של תנאי
האישור, סנקציות אלה, כולן או חלקן:
 
5.6   
חיוב הבעלות לחזור על נושא או על נושאים שנלמדו בקורס
פעם נוספת
 
א.   
אי-התחשבות לעניין האישור בשיעורים מסוימים  ב.   
החלטה כי אישור זמני יבוטל  ג.   
פסילת מוסד מלהגיש בקשות לאישור קורסים בתחום
מסוים, בתחומים מסוימים או באורח כללי למשך תקופה
שתקבע הוועדה, שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על
שנתיים.
 
ד.   
במקרים של בדיקת חשד להפרה חמורה של הנהלים הוועדה
רשאית להסיר את הפיקוח על קורס באורח זמני, עד
להחלטה לעניין הסנקציה המתאימה, ושיעורים שיתקיימו
באותו זמן לא יילקחו בחשבון לעניין גמול השתלמות.
 
ה.   


בשאלות אפשר לפנות ליו"ר הוועדה לאישור
קיום קורסים
לגמולי השתלמות, למעט עו"ה, טל' 02-5601404/8.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003