הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנתשימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.


אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
אלימות 2.1
מתן סיוע נפשי ותמיכה ע"י בית ספר לתלמיד שיש חקירה
בעניינו
2.1‎-8
 
1 במאי 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


בעקבות פנייה של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרדנו לראש מדור נוער
במשטרה בשאלת מתן סיוע נפשי ותמיכה לתלמיד שיש חקירה בעניינו מסרה
סנ"צ ד"ר סוזי בן ברוך לקציני הנוער במשטרה את ההנחיות המצוטטות
להלן. הנחיות אלה הן חד-משמעיות, והן מתירות מתן סיוע נפשי לתלמיד
הנמצא בחקירה כל עוד נשמר חסיונו ואין פגיעה במהלך החקירה.
להלן ההנחיות:
הוראות החוקר הניתנות למנהל בית הספר או לצוותו, שעניינן במניעת
שיבוש החקירה, צריכות להיות ממוקדות ומוגבלות בזמן.
 
א. 
אם תינתן הוראה שלפיה אין לקיים כל קשר עם התלמיד, הרי היא
איננה קבילה, שכן זה תפקידם של המנהל ואנשי צוותו, להיות בקשר
עמו.
 
ב. 
תמיכה ומתן סיוע לתלמיד, גם אם בשל מצוקה הנובעת מעצם קיום
החקירה בעניינו, אינה עומדת בסתירה להוראות הנוגעות למניעת שיבוש
החקירה.
 
ג. 
יש להבהיר למנהל ו/או לאנשי צוותו, שבמידה וישוחחו עם התלמיד על
תוכני החקירה, גרסאות מעורבים אחרים וכד', הם עלולים לשבש את
החקירה ובכך לעבור עברה פלילית בעצמם.
 
ד. 
חרף האמור לעיל, אין מניעה כי במסגרת שיחה עם תלמיד הנמצא
במצוקה בעקבות חקירתו ישמעו המנהל או איש הצוות מהתלמיד כל מה
שירצה התלמיד להשמיע, ובכלל זה מה עבר עליו בחקירה, ובלבד
שהמנהל או איש הצוות יימנעו מלהתייחס לתוכן הדברים כאמור, אלא
יתמקדו ברגשות ובמצוקות העולים בשל עצם אמירתם ובשל המצב שבו
התלמיד נמצא.
 
ה. 
כמו כן, אין מניעה מלערוך שיחות בכיתות, כאשר יש בכך צורך חינוכי
או טיפולי, ובלבד שמנהל שיחה כזו יקפיד כי לא תעסוק בעובדות
האירוע הנחקר, בגרסאות מעורבים ובזהותם, בפעולות החקירה של
המשטרה וכד', אלא תמוקד בהיבטים החינוכיים והטיפוליים בלבד.
 
ו. 
הנחיה זו תקפה בכל סוגי העברות שבהן מתנהלת חקירה שבה היה
תלמיד מעורב, אם כנפגע ואם כחשוד, למעט מקרים שבהם מעורב גם
איש צוות בית הספר, שאז יהיה צורך בהוראות המתאימות לנסיבות
המיוחדות והלוקחות בחשבון גם את צורכי התלמיד כאמור.
 
ז. 


בשאלות אפשר לפנות אל שפ"י, טל' 02‎-5603251/3874.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003