ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
השירות הפסיכולוגי-החינוכי - "סל שירותים" - רשימת
השירותים הפסיכולוגיים
3.7‎-32
 
1 במאי 2003
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסג/7(א)
סעיף 3.7‎-30
 
  מטרת הפרסום  


בסעיף 3.7‎-30 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א) נמחקו 5 שורות בעמ' 3 של
הסעיף. אנו מפרסמים שוב את עמ' 3 ו-4 של הסעיף ומבקשים להחליפם
בעמודים השגויים.

מומלץ כי ייערך דיון מקדים, בתחילת כל שנת לימודים, בין
הפסיכולוג ובין מנהל המוסד החינוכי לגבי אופן הניצול של "הזמן
המקצועי" העומד לרשות המוסד, ב לשירותים הרשומים
בסל הבסיסי ובהתחשב בעדיפויות, כדלקמן. בהקשר זה חשוב כי
תהיה התחשבות בראייה המקצועית הבלתי תלויה של פסיכולוג
המוסד החינוכי בהערכת הצרכים ובבניית תכנית העבודה
בכפיפות למטרות שפ"י.  
2.2   
על אף ומעבר להסכמות שתיקבענה בין הפסיכולוג/השירות
הפסיכולוגי ובין מנהל המוסד החינוכי, יש לקחת בחשבון את
הצורך בהוצאת הפסיכולוג מתכנית העבודה הקבועה לצורך גיבוי
מערכות חינוכיות אחרות העלולות להזדקק לשירותיו בעטיים של
אירועים חריגים, אסונות, מצבי חירום וכיו"ב.
 
2.3   
כל שפ"ח ישתתף בפיתוחם ובקידומם של השירותים
הפסיכולוגיים על ידי השתתפות במשימות ברמה ארצית, כגון
השתתפות בוועדות במשרד החינוך, במטה ובמחוז, והשתתפות
בוועדות בינמשרדיות ובוועדות הכנסת. ההקצאה תותאם לגודל
התחנה ולמספר המשרות. המפתח להקצאה: על כל תקן פסיכולוג
(משרה מלאה) יוקצה יום אחד שנתי למשימה ארצית.
 
2.4   
השירות המשלים: השפ"ח, בשיתוף עם הרשות המקומית, ישקול
את האפשרות לספק את השירותים המצויים בסל המשלים על ידי
מימונם ממקורות תקציביים אחרים, הן ממסדיים והן פרטיים,
באופנים ארגוניים שונים (מימון הרשות המקומית, קניית
שירותים מרצון ע"י הורים וכד'). מפרט סל השירותים והגורמים
המבצעים אותו יסוכמו טרם הפעלתו בין מנהל השפ"ח למנהל
מחלקת/אגף החינוך ברשות.
ייעשה מאמץ לשמור על אינטגרציה של השירותים הניתנים לילדי
היישוב, ולכן אנו רואים יתרון וחשיבות בתפקיד המרכז והמתאם
של השפ"ח המקומי, באחריות מנהל השפ"ח.
עם זאת, כל אדם זכאי, כמובן, לקנות את השירותים שהוא מממן
מכיסו במקום שיחפוץ. השפ"ח המקומי ישאף לתת את השירות
המשלים באמצעות ניצול כוח האדם הקיים ובמידת הצורך בגיוס
אנשי מקצוע נוספים.
השירות המשלים יינתן מעבר לשעות העבודה הקיימות, תוך
הפרדה ברורה - ארגונית, תקציבית ומקצועית - בין שתי היחידות
ובכפיפות לכללי האתיקה המקצועיים. אופן ההפעלה, דרכי
התשלום וכו' יתואמו בין מנהל השפ"ח לבעלי התפקידים ברשות
המקומית (הגזבר, המזכיר, מנהל כוח האדם וכו'), בכפיפות
להנחיות שתינתנה על ידי מרכז השלטון המקומי.
אין לספק שירותי חובה באמצעות הסל המשלים.
 
2.5   
 
סל השירותים הבסיסי  3. 
כיוון שכאמור לעיל במרבית השירותים הפסיכולוגיים אי אפשר לספק
את מלוא "הסל הבסיסי" בשל אחוז כיסוי נמוך מ-100%, מצאה
הנהלת שפ"י לנכון להציג את רשימת השירותים על פי סדר עדיפויות
מומלץ.
עם זאת, יש לאפשר לכל מנהל שפ"ח לקבוע את העדיפויות שלו בתיאום
עם מנהל אגף/מחלקת החינוך (ובמידת הצורך בסיוע הפסיכולוג
המחוזי). זאת כדי להתחשב במאפיינים הייחודיים והשונים של כל
יישוב ולאפשר שיקול דעת אוטונומי למופקדים על הנושא בכל יישוב.
מול עיניהם יעמדו שיקולים כמו אחוז הכיסוי, מספר
המתמחים/המומחים/המומחים הבכירים בשירות, מידת הפיזור
הגיאוגרפי של הרשות (למשל מועצות אזוריות), זמינותם של שירותים
משיקים בקהילה (מרפאת בהר"ן, שירותים טיפוליים ציבוריים וכד')
ותנאים ייחודיים הקיימים ביישוב.
כאמור לעיל, אין לספק שירותי חובה באמצעות הסל המשלים.
להלן רשימת השירותים הנכללים בסל הבסיסי:
 
 
שירותי החובה
השירותים הבאים יינתנו בכל השירותים הפסיכולוגיים, והיקפם
ואפיונם ייקבעו על ידי מנהל התחנה ועל ידי שאר הגורמים
(הפסיכולוג המחוזי, מנהל מחלקת החינוך וכו'):
 
3.1
 
מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי (א) לצוותים פדגוגיים:
למנהלים, למחנכים, למורים, לגננות וליועצות ו-(ב) להורים,
בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות
הנפש שלהם במערכת החינוך ברמות של איתור ומניעה
 
א.   
במקרים של ילדים בסיכון - התערבות מערכתית במסגרת
החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלוונטיים, הערכה
ראשונית של הילד והמלצות לגבי המשך ההתערבות
 
ב.   
אבחון והערכה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, כמתחייב
מחוק החינוך המיוחד, טיפול בתלמידים לקויי למידה, וכן כל
הפעולות הנגזרות מחוק החינוך המיוחד המובא בחוזרי
המנכ"ל, כמו השתתפות בוועדות השמה, בוועדות מתי"א,
בוועדות שיבוץ וכד'
 
ג.   
התערבות טיפולית ראשונית לילדים בסיכון (עד 5 פגישות),
בהתאם לשיקול מקצועי
 
ד.   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003