בחינות
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בהיסטוריה בחינוך הדתי, התשס"ד (סג)4.3‎-12
בשנת הלימודים התשס"ד יחולו שינויים בתכנית של 2 יחידות לימוד החובה
בהיסטוריה ושל יחידות ההגבר ל-5 יחידות:
יחידות החובה  1. 
הנושא "תולדות היהודים בארצות האיסלם בדורות האחרונים"
ביחידה י' לא יהיה נושא בפני עצמו. הוא ישולב בתוך הנושאים
הנלמדים באופן כרונולוגי.
 
1.1
 
 
יחידה י' תורכב מנושא בחירה ומנושא חובה:
נושא הבחירה יהיה אחד מבין 3 הנושאים האלה:
 
1.2
 
 
החברה היהודית בימי הבית השני  א.   
הקהילה היהודית בימי הביניים  ב.   
החסידות.  ג.   
נושא החובה יהיה "נושאים נבחרים בתולדות ישראל והעמים
מאמצע המאה ה-19 ועד סוף מלחמת העולם הראשונה".
 
 
הנושא של יחידה ו'+ט' יהיה "נושאים נבחרים בתולדות ישראל
והעמים מסוף מלחמת העולם הראשונה ועד סוף העשור השני
למדינת ישראל", כולל השואה.
 
1.3
 
 
מפרט התכנים בשתי יחידות החובה יישלח לבתי הספר.
 
1.4
 
 
יחידות ההגבר  2. 
תינתן אפשרות להוסיף יחידת לימוד אחת נוספת ל-2 יחידות החובה.
ביחידה שלישית זו תתאפשר בחירה בין כתיבת עבודה ברמה של
יחידת לימוד אחת ובין בחינה בנושא אחד מיחידה ח' (הנושאים
יפורסמו).
 
2.1
 
 
היחידה הרביעית והיחידה החמישית תצורפנה, ותתקיים עליהן
בחינה חיצונית אחת. הנושאים יהיו "חירות ושוויון" ו"תולדות
ארה"ב".
 
2.2
 
 
בתי ספר שיבחרו לכתוב עבודה ביחידה השלישית יפנו למפמ"רית
לקבלת אישור.
 
2.3
 
 
סמלי השאלונים יפורסמו במועד מאוחר יותר.
 
 


לפרטים: הגב' שרה וידר, המפמ"רית להיסטוריה בחינוך הדתי, טל'
056‎-282085.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003