6. דרכי הוראה
אמצעי הוראה 6.1
כנס יזמות חינוכיות במתמטיקה בעל-יסודי
עדכון סעיף 6.1‎-3 בחוזר "הודעות ומידע" סג/6
(סג)4 -6.1
הכנס שהודענו עליו בסעיף 6.1‎-3 בחוזר "הודעות ומידע" סג/6 נדחה לחופשת
החנוכה התשס"ד בשל פניות של מנהלים ומורים. בתי הספר מתבקשים
להוסיף ולשלוח תיאורים של יזמות במתמטיקה שיש בהן חידוש או שיפור
באחד מהנושאים האלה:
- דרכי ההוראה
- ארגון הלמידה
- למידה בינתחומית.
יש להדגיש בתיאור היזמה את המטרות ואת המאפיינים הייחודיים
בהפעלתה.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' יפה שגב-שעשוע, מנהלת
המחלקה
לקידום יזמות ומשימות ומפקחת ארצית בנושא,
טל' 03‎-5603263/4 ו-02‎-6503227/8 (מזכירות).
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003