ספרי לימוד 6.3
רשימת ספרי עזר להוראת הקריאה (סג)6.3‎-2
רשימת הספרים שלהלן אושרה על ידי ועדת הקריאה כרשימת ספרי עזר
שאפשר להשתמש בהם לחיזוק לימוד הקריאה. אפשר להשתמש בספר עזר
בתנאי שהוא יילמד בנוסף לספר הלימוד המאושר ולא במקום ספר הלימוד,
כמובא בהוראות הקבע הנוגעות לאישור ספרי לימוד (ראה בסעיף 6.3‎-4
בחוזר הוראות הקבע סג/5(ב) ובסעיף 6.3‎-5 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א)).
רשימת ספרי הלימוד המאושרים להוראת הקריאה מובאת בחוזר "הודעות
ומידע" סג/8(ב).


ההוצאה  המחבר  שם הספר 
הוצאת צופיה - איכות בחינוך  יצחק תורג'מן  צורה צבע וצליל 
קלסי קלטת בע"מ  אביבה יעקובוביץ  אותיות זה משחק ילדים 
הוצאת אחיעבר  תמר פיש נחשון  אנו קוראים ומשחקים 
הוצאת ברק  בת יעקב צביאלי  הגה ואות 
הוצאת אח  אסתר טוב לי  טוב לי לקרוא 
איטה חנה שוורץ  איטה חנה שוורץ  כמה טוב לקרוא ולכתוב 


בשאלות אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, הממונה על אישור ספרי
לימוד,
טל' 02‎-5603004.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003