9. תכניות לימודים
חינוך לערכים 9.4
טיפוח תקשורת בין-אישית כקדימות בתכנית הפעילות
הבית-ספרית
(סג) 9.4‎-12


1. ההיערכות להתשס"ד
בשנת התשס"ד נמשיך להעמיק את טיפוח התקשורת הבין-אישית בכיתות
א'-ו', תוך מתן דגש לאחת או ליותר מהכשירויות החברתיות הנכללות
בתכנית: ניהול שיח, ניהול קונפליקטים בתפיסה גישורית, הליכות ונימוסים,
עבודת צוות וקבלת החלטות.
על כל בית-ספר לפתח תכנית בית ספרית לטיפוח תקשורת בין-אישית בהתאם
לתפיסה הכוללת שהציגה המחלקה לחינוך לחיים בחברה ועל-פי חמשת
העקרונות המנחים שלהלן:
 
אינטגרטיביות: חשוב שהתכנית הבית-ספרית תיבנה תוך יצירת
"חיבורים" ו"קשרים" לנושאים שעל סדר היום החינוכי בבית-הספר כפי
שהם באים לידי ביטוי בתכנית הפעילות הבית-ספרית. בנוסף, חשוב
שכל מורה ימצא או ייצור "חיבורים" ו"קשרים" בין הכשירויות
החברתיות שנקבעו לבין התכנים הלימודיים במקצועות השונים.
1.1
רלוונטיות ללומדים: חשוב שהתכנית תאפשר ללומדים דיון ועיסוק
בנושאים, בסוגיות, בדילמות ובבעיות מעולמם של הלומדים, תוך
שיתופם בבחירת התכנים.
1.2
התנסות ועשייה: כשירות חברתית מתפתחת רק בעקבות התנסות,
עשייה ולמידה מלווה. חשוב שהתכנית שתיבנה בבית-הספר תזמן
התנסויות חברתיות ותחתור לתרגום המסרים החברתיים להתנהגות
הלומדים הלכה למעשה. מומלץ לאפשר ללומדים התנסות ועשייה
במסגרות השונות, כמו כיתה ו/או שכבה ו/או בוועדות שונות ובזמנים
שונים, כמו שיעור, יחידה, פעילות חברתית וכו'.
1.3
עקביות: בתכנית שתיבנה בבית הספר יודגש עקרון העקביות בלמידה,
בהתנסות ובעשייה תוך יצירת רצף והמשכיות.
1.4
;
שיתוף ושיתופיות: חשוב לשתף חברים שונים בצוות החינוכי בחשיבה
ובבחירת הכשירויות החברתיות שתטופחנה ברמת הכיתה/ות בבית
הספר. שילוב חברי צוות העוסקים בתחומים שונים בבית הספר מאפשר
יצירת חיבורים וקשרים לתכנים הלימודיים ולפעילויות החברתיות
כחלק מתכנית הלימודים הבית ספרית.
1.5
2. מיפוי חומרי למידה לטיפוח תקשורת בין-אישית
כדי לסייע ביישום התכנית בכיתות א'-ו' מיפתה המחלקה לחינוך לחיים
בחברה את כלל החומרים שפיתחה בנושא תוך התייחסות למתודות מגוונות
להפעלה, לכשירויות החברתיות ולערכים המרכזיים שכל אחת מן הפעילויות
מטפחת. אפשר להוריד ולהדפיס את המיפויים מהאתר של האגף לחינוך
יסודי,
http://www.education.gov.il/yesodi/rikuz.htm או באמצעות קישורים
ישירים המרכזים את כלל החומרים בנושא. אלה החומרים:
כרזה ייחודית הממפה את כלל החומרים שהמחלקה פיתחה: הכרזה
נשלחה לתלייה בחדרי המורים בכל אחד מבתי-הספר. אפשר לעיין בה
בחדר המורים ולהוריד אותה להדפסה ישירות מכתובת זו:
http://www.education.gov.il/yesodi/download/herva_krazahatzaot.pdf.
2.1
אוסף פעילויות, איגרות וחוברות למורה: החומרים נשלחים פעם
בחודשיים לבית-הספר, וניתנים להורדה ולהדפסה מכתובת זו:
http:/www.education.gov.il/yesodi/hevra_igarot.htm. אפשר גם לקבל את
החומרים ממנהל המוסד החינוכי.
2.2
תמונות המתארות תקשורת בין-אישית בחיי בית-הספר: התמונות
ניתנות להורדה ולהדפסה בכתובת זו:
http://www.education.gov.il/yesodi/herva_kraza2.htm.
2.3
"מילים הן גשר" -תכנית שבועית לטיפוח תקשורת בין-אישית בזיקה
לפרשת השבוע: התכנית נשלחת בכל שבוע על-ידי מנהל בית ספר "חורב"
מירושלים, ואפשר להורידה ולהדפיסה בכתובת זו:
=http://education.forums.walla.co.il/ts.cgi? tsscript=f/boards/file_board&forum_id  
groups_id=0&b=1 &cat_id=11&board=8&2122.

.
 
2.4
תערוכה וירטואלית - מגוון הצעות לעיצוב הסביבה הלימודית לטיפוח
תקשורת בין-אישית: אפשר לעיין בתערוכה ולהדפיסה בכתובת זו:
http://www.education.gov.il/yesodi/herva_tmunot.htm
2.5

מנהלים וצוותי ניהול הנערכים לשנת התשס"ד והמעוניינים לקבל
חינם תקליטור המרכז את כלל החומרים שפותחו לטיפוח תקשורת
בין-אישית מוזמנים לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה
לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, טל' 02‎-5603284.


3. חוברת תשיעית - ניהול שיח
פורסמה חוברת תשיעית העוסקת בתרבות השיח והוויכוח ומציגה את
ההישגים הנדרשים בכיתות א'-ו' בניהול שיח. החוברת מסייעת ביישום
הנושא הלכה למעשה תוך הצגת חומרים תיאורטיים, לצד מודלים שונים
ופעילות מגוונת לטיפוח ניהול שיח במסגרת קבוצתית, כיתתית ובית ספרית.
החוברת נשלחה לכל בתי הספר היסודיים בארץ וניתנת להורדה מפרסומי
המחלקה בכתובת זו:
http://www.education.gov.il/yesodi/herva_igarot.htm.
לפרטים נוספים, להדרכה לליווי ולייעוץ אפשר לפנות אל המדריכות לחינוך
לחיים בחברה במחוזות:
בבתי הספר הממלכתיים:
- מחוז ת"א: גב' נגה לוי, טל' 050‎-719867
- מחוז חיפה: הגב' פאני ויצמן, טל' 052‎-817319
- מחוז צפון: הגב' ענת מאיר, טל' 050‎-359938
- מחוז דרום: הגב' יפה דלומי, טל' 051‎-942106
- מחוז מרכז: הגב' טלי אילות, טל' 050‎-277917
- מחוז ירושלים: הגב' טלי מאמא, 02‎-6732092
בבתי הספר הממלכתיים-דתיים
הגב' רבקה צ'רקה, מפ"א לחינוך לחיים בחברה ובמשפחה, טל'
056‎-282458.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003