חוזר זה מבוטל

ארגון ומינהל 3.
הסעות 3.3
הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים 3.3‎-4
 
1 ביוני 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
3.3‎-2 בחוזר
הוראות הקבע
סא/1(א)
 
  מטרת הפרסום  


מבוא
הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה
לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר
מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך כך.

הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום, תוך
הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על
שילוב חברתי - אינטגרציה.

מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים,
שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום
מהיבטים פדגוגיים וכלכליים. המערכת מאפשרת השגת אינטגרציה בחינוך
בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה באמצעות הקמת חטיבות ביניים
שהתלמידים מגיעים אליהן בדרך כלל מאזורים שונים. מערכת ההיסעים גם
נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי
הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך
המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.

תוקף ההוראות בחוזר זה החל בתחילת שנת הלימודים התשס"ה. בכל מקרה
שהן סותרות הוראות או הנחיות שניתנו בעבר, הן הקובעות. סעיף זה מחליף
את סעיף 3.3‎-2 בחוזר הוראות הקבע סא/1(א).
   
הסעות תלמידים  1. 
כללי - קני מידה לזכאות
ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית אל
מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים
רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו
נמצא במרחק רב מביתם.
למען הסר ספק, המשרד אינו משתתף במימון הסעות לפנימיות
פעם בשבוע או פעם בשבועיים.
בסעיפים הבאים מפורטים הנהלים וקני המידה המזכים
השתתפות בהסעה.
 
1.1
 
סוג היישוב/המוסד
הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב
שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים
ביישובים שהוקמו כחוק.  
1.2   
אוכלוסיות התלמידים הזכאים להשתתפות המשרד
בהסעה
 
1.3   
בחינוך הרגיל, לגילאי חובה
המשרד משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר
רשמיים בלבד, מכיתה א' עד כיתה י' ועד בכלל.
למרות הרחבת חוק חינוך חובה לילדים גילאי 4‎-3 ביישובים
מסוימים אין השתתפות במימון הסעות לילדים אלה, עקב
בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם.
 
א.   
בחינוך הרגיל, לתלמידי כיתות י"א-י"ב  ב.   
במועצות אזוריות לא תיערך כל הפרדה בין התלמידים
על פי הגילים, וכל התלמידים המוסעים, בכל רמות
הכיתה, זכאים להסעה.
 
1)   
ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על יסודי כלשהו
תאושרנה הסעות ליישוב הקרוב ביותר, גם לתלמידי
כיתות י"א-י"ב. ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף
תאושרנה הסעות לכיתות "אתגר" (בעבר "הכוון")
בלבד ביישוב הקרוב ביותר.
למען הסר ספק, אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי
י"א-י"ב בכיתות "אתגר" בתוך היישוב.
 
2)   
הערה: השתתפות המשרד בעלות ההסעות, כמפורט לעיל ב-1
וב-2, תינתן בתנאי שהתלמידים לומדים במוסדות חינוך
על-יסודיים בפיקוח האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך.
 
 
בחינוך המיוחד  ג.   
המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך
המיוחד גילאי 21‎-3 לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר
"מוכרים שאינם רשמיים" ולגני ילדים, על פי החלטת
ועדת השמה/ערר וועדת שיבוץ, לפי הדוגמה המופיעה
בנספח א ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.
המשרד אינו משתתף בהוצאות ההסעה של תלמידים
נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים רפואיים,
פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב. כמו-כן, המשרד אינו
משתתף בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית תלמידי
החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב
ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם.
 
1)   
הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת
ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד
מתגורר בתחומה.
רשויות מקומיות שפועלת בהן מערכת ועדת השמה
ממוחשבת ישתמשו בטופס לפי הדוגמה המופיעה בנספח
ב.
 
2)   
תלמידים נכים או מוגבלים עקב תאונה או מחלה
הלומדים במוסדות חינוך רשמיים
תלמיד שנפגע בתאונה או הסובל ממחלה, למעט תאונת
דרכים, ובידו אישור רפואי מנומק ומפורט כי אינו יכול
להגיע לבית הספר בכוחות עצמו, זכאי להסעה. באישור
הרפואי יצוין משך הזמן שהאישור תקף לגביו.
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות,
התשנ"ד-1994 מחייב את הרשות המקומית להסיע ילד נכה
למוסד החינוכי שהוא לומד בו, ללא קשר לסיבת נכותו.
במקרה של נכות עקב תאונת דרכים הרשות המקומית
רשאית לתבוע את החזר הוצאות הנסיעה מחברת הביטוח של
הרכב המעורב בתאונה.
תלמידים נכים, הלומדים בבתי ספר רגילים, ואשר עקב
נכותם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לבית הספר,
זכאים להסעה ללא קשר להגבלת מרחק.
 
ד.   
בחוות חקלאיות, במרכזים ימיים, במרכזים
טכנולוגיים מקצועיים (מט"ם) ובמסגרות למחוננים
עבור הסעות למוסדות החינוך האלה תינתן השתתפות
המשרד, בתנאי ששיעורים אלה הם חלק בלתי נפרד מתכנית
הלימודים המאושרת.
מרחקי הנסיעה המצדיקים הסעה יהיו זהים למפורט  
ב-1.4-א' להלן.
תלמידים הלומדים בחווה חקלאית זכאים להסעה פעם
בשבוע הלוך ושוב. נוהל האישור של משרד החינוך להסעות
לחוות חקלאיות יהיה במתכונת הנהוגה במערך ההסעות
לבתי הספר, דהיינו האישור יינתן על ידי ועדת ההסעות
המחוזית.
מנהלי החוות נדרשים לתכנן מערכת שיעורים באופן ששעות
הלימוד שהתלמיד יהיה זכאי להן תרוכזנה ביום אחד
ברציפות.
הרשות המקומית תתכנן את מערך ההסעות עם מנהל החווה,
עד כמה שניתן, בצורה יעילה וחסכונית (הסעה מרוכזת של
תלמידים מאותו יישוב או מאותו מוסד).
במרכזים טכנולוגיים מקצועיים לא תהיה כל הפרדה בין
התלמידים על פי הגילים, וכל התלמידים המוסעים, בכל
רמות הכיתה, יהיו זכאים להסעה.
שיעור ההשתתפות של המשרד יהיה השיעור הרגיל המקובל.
לא תינתן השתתפות בהסעות תלמידים לשיעורים ולחוגים
מקצועיים אחרים.
 
ה.   
תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או בקרב
משפחות אומנות/מאמצות
הפנימייה, ההוסטל וכיו"ב נחשבים מקום מגוריו של
התלמיד. לפיכך חובת הסעתם של תלמידים השוהים
בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות חלה
על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר,
כאמור לעיל.
במקרים אלה יהיה שיעור בהשתתפות של המשרד 100% של
עלות ההסעה המאושרת לגבי תלמידי החינוך המיוחד
בלבד. לגבי תלמידי החינוך הרגיל יהיה שיעור ההשתתפות
של המשרד זהה לשיעור ההשתתפות הקבוע לרשות
המקומית.
 
ו.   
בתי ספר על-אזוריים, ניסויים וייחודיים
המשרד אינו משתתף במימון הסעות לבתי ספר על-אזוריים,
ניסויים וייחודיים, ואולם, אם בית הספר הקרוב ביותר
למקום מגורי התלמיד הוא על-אזורי, תינתן השתתפות
המשרד על-פי הנהלים, כמקובל.
 
ז.   
בחינוך העצמאי, בחינוך "המוכר שאינו רשמי"
ובמוסדות פטור
ההסעות למוסדות החינוך העצמאי והחינוך "המוכר שאינו
רשמי" ולמוסדות פטור תטופלנה ותאושרנה על ידי האגף
לחינוך "מוכר שאינו רשמי" במשרדנו, ולפיכך לא תטפלנה בהן
הוועדות המחוזיות. זאת למעט הסעות של תלמידי החינוך המיוחד
המופנים ללימודים במוסדות לחינוך מיוחד "מוכרים שאינם
רשמיים (ראה ב-ג' לעיל).
במקרים שבהם מוגשת בקשה להסעת ילדי החינוך המיוחד
למוסד מוכר שאינו רשמי מחוץ ליישוב המגורים ויש פתרון
לימודי קרוב, תינתן השתתפות המשרד רק אם מרחק
ההסעה הוא עד 35 ק"מ.
 
ח.   
המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה  1.4   
המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב
ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה הוא:
 
א.   
לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): מ-2 ק"מ.
-   
לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ-3 ק"מ.  -   
תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי 3 ועד
גיל 21, הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים
להסעה מאורגנת מיוחדת, ללא קשר להגבלת המרחק:
 
ב.   
תלמידים עם פיגור קשה/עמוק וסיעודי  -   
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות  -   
אוטיסטים/P.D.D  -   
בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש  -   
תלמידים בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי  -   
תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב  -   
תלמידים בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודי  -   
חירשים וכבדי שמיעה  -   
עיוורים ולקויי ראייה.  -   
תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים
להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל.
 
 
השתתפות המשרד מותנית בכך שהתלמיד לומד בבית הספר
או בגן הקרוב ביותר למקום מגוריו והתואם את המגמה
החינוכית הרצויה לו, קרי ממלכתית או ממלכתית דתית. כל
מגמה אחרת אינה מזכה בהשתתפות המשרד בהוצאות
ההסעה, ואם ההורים מעוניינים בבית ספר מסוים מסיבה
כלשהי, עליהם לשאת בהוצאות ההסעה.
 
ג.   
הסעת תלמיד בחינוך המיוחד לגן-ילדים הנמצא במרחק
העולה על 25 ק"מ או לבית הספר הנמצא במרחק
העולה על 35 ק"מ טעונה אישור בכתב של צוות שיבוץ
בהתאם לחוזר הוראות הקבע נט/8(א), סעיף 1.2‎-19,
בעמוד 3 של הסעיף.
 
1)  ד.   
במקרים שבהם החליט הצוות להפנות תלמיד למסגרת
של חינוך מיוחד ברשות מקומית אחרת עליו לרשום
בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה, ובכלל זה הנימוקים
להפניית התלמיד לרשות המקומית המסוימת.
 
2)   
במקרים שבהם הרשות המקומית שהתלמיד מופנה
אליה אינה סמוכה לאזור המגורים של התלמיד יש
לצרף העתק של הפרוטוקול לבקשה לאישור הסעה
מיוחדת של התלמיד המופנית לממונה על ההסעות
במחוז.
 
3)   
סוג הדרך
ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.
 
1.5   
איסוף ופיזור
בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד. אם מספר התלמידים
מחייב שימוש ביותר מכלי רכב אחד, אפשר לפצל את האיסופים.
לא יאושרו יותר משני פיזורים מבית ספר אחד בחינוך הרגיל
ובחינוך המיוחד. ועדת ההסעות המחוזית תקפיד שלא לאשר
פיזורים נוספים.
על מנהלי בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה
ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן
בפיזור אחד או בשני פיזורים לכל היותר. כמו-כן לא יקוימו
שיעורים במקצועות חובה בשעת אפס המחייבים קווי הסעות
נוספים או מיוחדים.
 
1.6   
ארגון ההסעות וביצוען  1.7   
חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית
שהתלמידים מתגוררים בתחומה. בכל מקרה, משרד החינוך
אינו נוטל חלק בארגון ההסעות, אלא משתתף במימונן בלבד.
לא תתבצענה הסעות באורח ישיר על ידי מוסדות חינוך, אלא
רק על ידי הרשויות (מקומיות או אזוריות). לפיכך גם לא
תועבר שום השתתפות ישירות למוסדות החינוך, אלא רק
  לרשויות.
 
א.   
השתתפות המשרד תינתן רק עבור מסלולי נסיעה
העומדים בקני המידה לזכאות המפורטים בחוזר זה.
אישורים אלו ניתנים על ידי ועדת ההסעות המחוזית.
 
1)  ב.   
אין בביצוע הסעה כלשהי על ידי הרשות המקומית כדי
לחייב את משרד החינוך להכיר בה או להשתתף
במימונה.
רשות מקומית המבצעת הסעות שלא אושרו על ידי ועדת
הסעות מחוזית או מרכזית עושה זאת על-חשבונה,
ואינה זכאית לכל השתתפות של משרד החינוך.
 
 
ברשויות מקומיות המתוקצבות על ידי המשרד על בסיס
של עלות נסיעה לתלמיד ליום תאושר השתתפות המשרד
על פי מספר התלמידים הזכאים, בהתאם לכללי
הזכאות המפורטים לעיל.
 
2)   
על הרשות המקומית מוטלת החובה למצות את אפשרויות
ביצוע ההסעה בתחבורה ציבורית, גם אם הדבר מחייב שינוי
בשעה של פתיחת הלימודים.
מוסדות חינוך שייערכו לפתיחת הלימודים בשעה 8.30,
יוכלו ליהנות מהסדר של קווי תחבורה ציבורית מיוחדים.
זאת על פי הסדר שהושג בין הקואופרטיבים לתחבורה ובין
משרדי החינוך, התחבורה והאוצר.
הרשות המקומית תצרף לבקשה את תחשיב הוצאות הנסיעה.
התחשיב יתבסס על המחיר המוזל של כרטיס תלמיד הלוך
ושוב, או של כרטיס "חופשי חודשי", אם תעריף זה זול יותר.
רק במקרים שאין בהם מענה להסעה בקווי תחבורה ציבורית
יהיה אפשר לבצע את ההסעות בתחבורה מאורגנת (ברכב
שכור של חברות/משרדי הסעה). במקרים אלו על הרשות
לפעול על פי ההוראות וההנחיות של משרדנו לפרסום
מכרזים ולחתימת הסכמים.
 
ג.   
שיעורי ההשתתפות של משרד החינוך
להלן שיעורי ההשתתפות של משרד החינוך בהוצאות הרשויות
המקומיות:
 
1.8   
מועצות אזוריות: 75% של העלות המאושרת על ידי המשרד
עבור תלמידים עד כיתה י' ועד בכלל, ועבור תלמידי כיתות
י"א-י"ב 50% של העלות המאושרת על ידי המשרד.
א.   
רשויות או יישובים שהוגדרו על ידי הממשלה כ"אזורים בעלי
עדיפות לאומית": 90% של העלות המאושרת על ידי המשרד
ב.   
רשויות מקומיות ורח"מים (רשויות חינוך מקומיות): 50%
של העלות המאושרת על ידי המשרד
 
ג.   
רשויות מקומיות נטולות מענק: 40% של העלות המאושרת
על ידי המשרד.
 
ד.   
שיעורי השתתפות אלה כפופים לחוק התקציב.   
נוהל הגשת בקשה להשתתפות המשרד בהסעות  1.9   
רשות מקומית המעוניינת בהשתתפות משרד החינוך במימון
ההסעות תפנה בבקשה אל ועדת ההסעות המחוזית. הפנייה
תיעשה על גבי טופסי בקשה מיוחדים שאפשר להשיג בלשכות
המחוזיות של משרדנו.
 
א.   
הרשות המקומית תועמד על אחריותה למהימנות המידע
הכלול בבקשות. עליה להודיע תוך חודש למנהל מחלקת
ההסעות במחוז על כל שינוי שחל בסדרי ההסעה, במספר
התלמידים המוסעים וכד'.
 
ב.   
הרשות המקומית תקפיד על דיווח למשרד החינוך רק
על תלמידים זכאים על פי לוח זמנים שייקבע על ידי
משרדנו ויפורסם מעת לעת.
 
ג.   
הנוהל לפרסום מכרז ולחתימת הסכם עם חברות הסעה
המכרזים לביצוע הסעות והחוזים עם המסיעים המבצעים את
ההסעות יהיו אך ורק על פי נוסח אחיד שהוסכם בין משרד
החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המועצות האזוריות ומופץ
בין כל הרשויות המקומיות בארץ.
 
1.10
 
 
ועדת הסעות מחוזית  1.11
 
בכל מחוז תפעל ועדת הסעות בהרכב מנהל גף ההסעות
וההקצאות וגזבר המחוז. במידת הצורך, על פי החלטת מנהל
המחוז, ישתתף בדיונים גם הוא עצמו או סגנו. מינוי אחר
יקבל את אישורו של מנהל אגף ההסעות וההצטיידות.
הוועדה תדון בבקשות הרשויות מדי שנה, לקראת תחילת
שנת הלימודים. אישור של זכאות תלמיד להסעה ו/או
אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד,
או לפרק זמן קצוב אחר, קצר יותר.
לתלמידי החינוך המיוחד תאושרנה הסעות גם בימי חופשות
החגים והקיץ, על פי המפורט בחוזר מנכ"ל מיוחד בנושא זה
המתפרסם מעת לעת.
ועדת ההסעות תפעל כוועדת הקצבות לכל דבר ועניין.
 
א.   
הוועדה המחוזית תדריך את הרשות המקומית בכל הבעיות
הקשורות בהסעה, וכן במילוי הבקשה להשתתפות משרד
החינוך. הוועדה תקפיד על הגשת החומר על ידי הרשות
בהתאם להנחיות.
 
ב.   
ועדת הסעות מרכזית  1.12
 
 
רשות מקומית המעוניינת לקבל את השתתפות המשרד
בהסעות שאינן עונות על קני המידה שפורטו לעיל רשאית
לפנות אל ועדת ההסעות המרכזית. הפנייה תיעשה באמצעות
הוועדה המחוזית ועל גבי טופסי בקשה שאפשר להשיג
בלשכה המחוזית של משרדנו.
 
א.   
חריגות מקני המידה לזכאות או משיעורי ההשתתפות
תובאנה לפני מנהל האגף להסעות ולהצטיידות, והוא יטפל
בהן במסגרת ועדת הסעות מרכזית, בהרכב זה: מנהל מינהל
הפיתוח, מנהל האגף להסעות ולהצטיידות ו/או סגנו, נציג
חשב המשרד, נציג המינהל לכלכלה ולתקציבים במשרד ונציג
משרד האוצר. מנהל מחלקת ההסעות ירכז את עבודת
הוועדה. במידת הצורך יוזמן לדיון גם נציג הרשות המקומית
ו/או נציג הוועדה המחוזית.
במקרים מיוחדים יוזמן לדיון גם נציג מרכז השלטון המקומי
ו/או נציג ארגון המועצות האזוריות. נציגים אלה יוזמנו לדיון
גם על פי בקשתם או על פי בקשת הרשות המקומית.
 
ב.   

הסעות מורים
2. 
 
כללי
הנחיות אלו חלות על עובדי הוראה שהם עובדי משרד החינוך
המשובצים במוסדות חינוך רשמיים בלבד - גני ילדים מעורבים
(גילאי 4‎-3 וחובה), גני ילדים חובה, בתי ספר יסודיים וחטיבות
ביניים.
 
2.1
 
קצובת נסיעה
עובדי הוראה כאלה, הנזקקים להסעה בתחבורה ציבורית ממקום
מגוריהם למוסד ובחזרה, יהיו זכאים לקצובת נסיעה או להחזר
הוצאות נסיעה. בקשות לקבלת קצובת נסיעה תוגשנה לגזברויות
בלשכות המחוזיות של המשרד.
 
2.2
 
הסעה מאורגנת  2.3   
כעיקרון לא חלה על משרד החינוך חובה על פי חוק, ואף לא
על פי הסכמים פרופסיונליים, לארגן ולממן הסעות של עובדי
הוראה בתחבורה מאורגנת מיוחדת.
 
א.   
במקרים שבהם עובדי הוראה נזקקים להסעה מאורגנת
(כאמור ב-2.4 ד' להלן, ובהעדר אפשרויות להשתמש בקווי
תחבורה ציבורית, המשרד רשאי להחליט על הסעה מאורגנת.
מנהלי המחוזות יביאו בחשבון את מרכיב ההסעה כמרכיב
בעדיפות גבוהה בשיבוץ עובדי הוראה. שיבוץ זה ייעשה על פי
המלצת מנהל מחוז, או מי שהוסמך על ידו, ובאישור אגף כוח
אדם בהוראה.  
ב.   
כללים לארגון הסעה  2.4   
ההחלטה על "הסעה מאורגנת" מחייבת אישור מוקדם של
ועדת ההסעות המחוזית.
 
א.   
הרשות המקומית שעובדי ההוראה מוסעים אליה תהיה
אחראית לארגון ההסעות, ותקבע, במידת הצורך, מקום
איסוף מרכזי לעובדי ההוראה המוסעים.
על הרשות המקומית גם מוטלת החובה לבצע את ההסעות
המאורגנות תוך חיסכון מרבי, גם אם הדבר מחייב שילוב
הסעות מורים מרשויות שונות בהסעה אחת.
 
ב.   
אין לארגן הסעת מורים מיוחדת או לשלם קצובת נסיעה
למורים במקרים שבהם ניתן לשלב הסעת מורים עם הסעות
תלמידים הקיימות באזור, ובמידת האפשר יש לבצע הסעות
ברכב הרשות המקומית כשעלות ההסעה הזו זולה יותר.
מנהלי בתי הספר מתבקשים לגלות עירנות ולא לאשר בקשה
לקצובת נסיעה למורים המצטרפים להסעות תלמידים.
 
ג.   
אין לארגן הסעת מורים מיוחדת במקרים שבהם אפשר
להשתמש בתחבורה ציבורית רגילה.
 
ד.   
אם אפשר, יש להסיע עובדי הוראה למקום עבודתם מן
הכביש הראשי. במקרה זה תכוסינה במלואן הוצאות הנסיעה
בתחבורה הציבורית עד לכביש הראשי, וכן ממנו, בסוף יום
העבודה.
 
ה.   
הסעה מאורגנת לשני הכיוונים תאורגן פעם ביום, לפי לוח
זמנים המתואם עם מנהלי בתי הספר. מנהלי בתי הספר
חייבים לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר,
באופן שאפשר יהיה להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור
אחד בלבד.
 
ו.   
לא תאורגן הסעה מיוחדת למורים במקום שבו התלמידים
עושים את הדרך ברגל.
 
ז.   
"ועדת ההסעות המחוזית" תאשר הסעות מאורגנות אך ורק
בכפיפות למסגרת תקציבית שנתית שתאושר.
 
ח.   
אין לאשר החזר הוצאות או הסעה מאורגנת לעובדי הוראה
לאספות הורים או מורים, לביקורי בית וכיו"ב, אם הם
מקבלים קצובת נסיעה. פיצוי על-כך משולם לעובדי הוראה
אלה במסגרת הסכמי השכר (סעיף 17 להסכם השכר לשנים
1978‎-80).
עובדי הוראה המשתמשים ברכבם הפרטי לצורך הגעתם
לבית הספר יוכלו לקבל החזר הוצאות נסיעה על פי תעריפי
התחבורה הציבורית הנהוגים באזור, או, לחלופין, המשרד
ישקול החזר הוצאת נסיעה ברכב פרטי לפי תעריפי החשב
הכללי (החזר הוצאות "משתנות" בלבד). הוצאות אלו
תדווחנה במסגרת "קצובת נסיעה".
מורים עובדי משרד החינוך שאינם מקבלים קצובת נסיעה
עקב העובדה שהם נהנים מהסעה מאורגנת יכולים להגיש על
גבי טופס אש"ל את חשבון נסיעותיהם בתפקיד (לדוגמה:
לאספות הורים או מורים, לביקורי בית וכיו"ב).
מורים אלה יגישו את הדיווח לפי תעריפי התחבורה
הציבורית (אך אין הם חייבים לנסוע דווקא בתחבורה
ציבורית), ויקבלו את ההחזר עד לתקרה שנקבעה. התקרה
תעודכן מעת לעת על ידי חשב המשרד.
 
ט.   
לעובד הוראה המאחר להסעה המאורגנת לא תוחזרנה
הוצאות הנסיעה בתחבורה אחרת.
 
י.   
בקשות של עובדי הוראה לארגון הסעה תוגשנה על ידי העובד
על-גבי טופס "בקשה להסעה מאורגנת", אל מנהל המחלקה
לחינוך ברשות המקומית, לא יאוחר מיום 15 ביוני בכל שנה.
מנהל המחלקה לחינוך יגיש את הבקשה לאישור הוועדה
המחוזית כמקובל לגבי הסעת תלמידים. אפשר להשיג טופסי
"בקשה להסעה מיוחדת" בלשכות המחוזיות של משרדנו.
 
יא.   
במקרים של הסעות מאורגנות המבוצעות ברכב של רשויות
מקומיות או אזוריות (צהוב) תחושב העלות בהתאם לנהלים
שנקבעו בהסעות תלמידים באותה עת.
 
יב.   

בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל אגף ההסעות וההצטיידות במינהל הפיתוח,
טל' 02‎-5603359.3. נספחיםנספח ב טופס החלטת ועדת השמה ממוחשב

מחוז __________________
טופס סיכום החלטה של ועדת ההשמה המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול הוועדה
ברשות המקומית:
_____________________________________________
תאריך: ____________            


לכבוד
ועדת ההסעות המחוזית
שלום רב,

הנדון: הודעה על שיבוץ של תלמיד חינוך מיוחד במוסד חינוכי
בוועדת ההשמה מתאריך _______ בעניינו של התלמיד/ה _______ מס' ת"ז _______
נקבעו:

* זכאות לחינוך מיוחד.

* סוג המסגרת: __________________________

* אפיוני חריגויות: עיקרית: _____________________
                         משנית: _____________________
                         משנית נוספת: ________________
התלמיד/ה שובץ/ה על-ידי מחלקת החינוך וילמד/תלמד ב _______________________
החל מתאריך _______________________
נבקשכם לפעול על פי כללי הזכאות שפורסמו בחוזר המנכ"ל לעניין הסעות
תלמידים ועובדי הוראה (ראה חוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 3.3‎-4,
"הסעות תלמידים ועובדי הוראה").

בברכה,

מנהל מחלקת החינוך

פרטי התלמיד: הכתובת: ______________________
                  מס' הטלפון: ______________________
פרטי ביה"ס: המען למכתבים: ______________________
                  מס' הטלפון: ______________________נספח ג נוהל ההשתתפות של משרד החינוך בהעסקת מלווים
           בהסעות במסגרת "חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם
           מוגבלות"
רקע כללי
חוק ההסעה הבטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות,
התשנ"ד-1994, נכנס לתוקפו בראשית שנת הלימודים התשנ"ו, ב-ו'
באלול התשנ"ה, .1.9.95
להלן נוסח התיקון לחוק שאושר ופורסם ביום 7.1.97, וכן התקנות
שהותקנו על ידי שר החינוך ופורסמו ביום 19.8.98, המתקנות את
התקנות משנת 1995 בנושא:
 
א. 
סעיף ב: "שר החינוך התרבות והספורט יקבע כללים ומבחנים לעניין סעיף זה,
לרבות לעניין הסעה של ילדים נכים שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג."


תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים
ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) (תיקון), התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-7 לחוק הסעה בטיחותית לילדים
ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 8 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 2
 
בתקנה 2 לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים
לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה-1995, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
1. 
האחריות לביצוע הליווי לילד נכה הזכאי לקבלו חלה על הרשות
המקומית שבתחום שיפוטה הוא גר.
 
"(ב)
 
ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה -  (ג)   
ילד חריג כאמור בתקנה 1(א)(1), שאופיין בוועדת ההשמה
כחולה-נפש, כאוטיסט, כמי שסובל מהפרעות התנהגות קשות,
כבעל פיגור עמוק (סיעודי), כבעל פיגור קשה או כבעל פיגור
בינוני;
 
(1)   
משותק מוחין או בעל נכות פיזית קשה;  (2)   
נמצא זכאי לליווי על-ידי ועדת חריגים שמינה לעניין זה שר
החינוך התרבות והספורט.
 
(3)   
התגלעו חילוקי דעות בין ההורים ובין הרשות המקומית לעניין
זכאותו של ילד נכה לליווי, תכריע בהם ועדת החריגים.
(ד)   
רשות מקומית תתקשר, אם הדבר מעשי, עם רשויות מקומיות
סמוכות, כדי שההסעה והליווי יהיו חסכוניים, ובלבד שהסעה
כאמור לא תגרום להארכתו של משך ההסעה באורח בלתי סביר.
 
(ה)   
תחילתן של תקנות אלה ביום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998)."
2. 
פרטי ההסדר
בהסדר מיוחד שהושג בין משרד החינוך לבין מרכז השלטון המקומי
נקבעו מקורות המימון לביצוע החוק על ידי הרשויות המקומיות:
 
ב. 
תחולה: תחולת ההסדר משנת הלימודים התשנ"ט, .1.9.98  1.   
חובת הליווי חלה בימי הלימוד הרשמיים וכן בימי הפעילות בפגרת
הקיץ ובחופשות החגים למסגרות החינוך הזכאיות לכך.
 
2.   
נוהלי דיווח ותשלומים  3.   
הגשת בקשה
הרשות המקומית תגיש בקשה לקבלת השתתפות בהעסקת
מלווים לוועדת ההסעות המחוזית של משרד החינוך על גבי
טפסים מיוחדים שהוכנו למטרה זו. טופסי בקשה יסופקו
על-ידי הלשכות המחוזיות של משרדנו.
הסיוע יינתן אך ורק לרשויות שתמלאנה אחר דרישות החוק
ותעסקנה מלווים בפועל.
 
א.   
אישור בקשה
ועדת ההסעות המחוזית תדון בבקשת הרשות לקבל אישור
השתתפות בהעסקת מלווים ותאשר את מספר התלמידים
הזכאים.
 
ב.   
תשלום
השתתפות משרד החינוך בהעסקת מלווים תועבר בהתאם
לאישור מדי חודש בחודשו באמצעות מערכת תשלומים
מאוחדת.
 
ג.   
דוח ביצוע
הרשות המקומית תידרש להגיש דוח ביצוע על התלמידים
המלווים בפועל, על-גבי טפסים מיוחדים שיוכנו למטרה זו
לתקופה ספטמבר-ינואר עד סוף חודש פברואר ולתקופת
פברואר-אוגוסט בחודש ספטמבר. דוחות הביצוע יועברו אל
לשכת המחוז של משרדנו.
השתתפות המשרד תועבר על פי הצהרת הרשות המקומית
על הביצוע בפועל.
 
ד.   
תפקידי המלווה וכישוריו הנדרשים
כדי להבטיח פעילות נאותה לשם השגת המטרות המוגדרות בחוק נקבעו
על-ידנו תפקידי המלווה וכישוריו:
 
4. 
המלווה יהיה נוכח בכל מהלך ההסעה.  א.   
המלווה יחזיק בידיו את רשימת התלמידים מהרשות המקומית
המיועדים להיות מוסעים באותה הסעה. רשימה זו תכלול את
שמות הילדים, את כתובותיהם, את מספרי הטלפון של הבית ושל
מקום העבודה של ההורים, את שם המוסד החינוכי שהתלמיד
לומד בו, את נקודות האיסוף ואת נקודות ההורדה.
 
ב.   
המלווה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו, ויקפיד שיעשו
זאת רק בנקודות שנקבעו מראש. אין להעלות ולהוריד תלמידים
במקומות מזדמנים ולא מתוכננים.
 
ג.   
על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ליד פתח היציאה
והכניסה של הרכב.
 
ד.   
המלווה יקפיד שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת, ויוודא
שכל התלמידים הממתינים להסעה יעלו על הרכב.
 
ה.   
במהלך הנסיעה יקפיד המלווה כי התלמידים ישבו במקומותיהם,
חגורים בחגורות הבטיחות, ולא יוציאו את הראש ואת הידיים
מהחלונות.
 
ו.   
המלווה יקפיד שהתלמידים ירדו מהרכב בפתח הגן/בית הספר או
בנקודת ההורדה שסוכמה מראש. בשום מקרה אין להוריד
תלמידים במקום שהם צריכים לחצות כביש כדי להגיע ליעדם.
 
ז.   
בסיום ההסעה יבדוק המלווה אם לא נשאר תלמיד בתוך הרכב.
כמו כן יש לוודא שלא נשאר תלמיד במוסד החינוכי לפני סגירתו.
 
ח.   
המלווה ידווח לרשות המקומית על תופעות ועל אירועים חריגים
המתרחשים במהלך הנסיעה.

הכישורים הנדרשים למלווים
- עליהם לדעת את השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה.
- עליהם להיות ללא עבר פלילי.
- עליהם להיות בני 18 ומעלה.
- עליהם להיות בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור קשר אתם.
הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפעול על פי החוק
ובהתאם להנחיות המשרד.
 
ט.   

נספח ד הנחיות ביטחון ובטיחות - הוראות האגף לביטחון,
           לבטיחות ולשעת חירום
כללי  א. 
ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב
הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון
האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.
 
1.   
נוסף למובא בהמשך מוסמכים גורמי הביטחון והבטיחות
האחראים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות
התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת
לעת.
 
2.   
נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.  3.   
אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:  4.   
הסעות בתחום היישוב העירוני  א)   
הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המקומיות (בעיקר
הסעות לבתי ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר"
 
ב)   
הסעות באזורי גבול, ביהודה, בשומרון ובחבל עזה.
 
ג)   
הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון  ב. 
חימוש ומיגון  1.   
בכל הסעה בתחום העירוני רצוי שהנהג יהיה חמוש, ויש
לעשות את כל הניתן לשם כך.
 
א)   
בהסעות המבוצעות על ידי רשויות מקומיות אל מחוץ לתחום
היישוב, וכן בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות
(בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים ועל ידי רשויות "קו
התפר") יהיו הנהגים חמושים באקדחים.
 
ב)   
בהסעות באזורי יהודה, שומרון ועזה, שבהן האחריות על
הביטחון השוטף, ובכלל זה אבטחת הסעות התלמידים, היא
על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח, ויהיה מלווה מבוגר
חמוש בנשק ארוך קנה (רוס"ר/קרבין) בכל רכב היסעים, לפי
הנחיית הצבא. צה"ל, כאחראי על הביטחון השוטף באזורים
אלה, רשאי לקבוע סדרי אבטחה נוספים על האמור כאן.
ג)   
 
אבטחה וביטחון  2.   
רשויות המסיעות תלמידים באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה
תדאגנה להכשיר את נהגי ההיסעים בקורס הישרדות וירי.
במימון מלא של משרד החינוך. פרטים לגבי מועד הקורס
והתשלום עבורו יש לקבל באגף הביטחון במשרד החינוך.
 
א)   
הסעות תלמידים ועובדי הוראה באזורי יהודה, שומרון וחבל
עזה תתבצענה אך ורק בכלי רכב שחלונותיהם ממוגנים מפני
זריקת אבנים ובקבוקי תבערה לפי מפרטי משרד החבורה
מס' 89/01, 89/02, 89/03 מחודש יוני 1989.
 
ב)   
הסעות תלמידים ועובדי הוראה באזורי יהודה, שומרון וחבל
עזה המחייבות שימוש ברכב הממוגן נגד ירי תבוצענה על פי
הנחיות מערכת הביטחון וצה"ל. אוטובוסים ממוגני ירי
יועברו לרשויות על פי הדרישות והתכנון של שלטונות הצבא,
וישמשו בעדיפות להסעת תלמידים.
 
ג)   
דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת
התלמידים ועובדי ההוראה בשטחי יהודה, שומרון ועזה.
 
ד)   

קשר
 
3.

 
כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו.
א)   
בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי הקו
הירוק ורשויות "קו התפר" יהיו כל כלי הרכב מצוידים
במכשיר קשר למוקד ביטחוני - הממשל הצבאי או המשטרה
או הרשות המקומית - או למוקד ביטחוני אחר.
 
ב)   
בכל רכב המסיע תלמידים ביהודה, בשומרון ובחבל עזה
יותקנו לחצני מצוקה מפרויקט "ברק" של חברת "מוטורולה".
ציוד זה יאפשר פתיחת ערוץ דיבור דו-כיווני בין הרכב
למוקד הביטחון ואזעקת כוחות לסיוע בזמן אמת.
אחריות ההתקנה היא על הרשות, ומשרד החינוך יממן את
העלות של שכירת הציוד מחברת "מוטורולה".
 
ג)   
בטיחות  ג. 
חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה  1.   
חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח
על התעבורה במשרד התחבורה.
א)   
לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר
קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.
 
ב)   
נהג המסיע תלמידים בכל גיל יהיה בעל רישיון להסעת ילדים.
על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע ילדים"
(תקנה 84).
 
ג)   
כמו כן יידרש הנהג המסיע ילדים להמציא תעודת יושר פעם
בחמש שנים, וכן לעמוד בהוראות "החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,
התשס"א-2001".
 
ד)   
בכל מקום שקיימת בו הסעת תלמידים מאורגנת אל מוסד
החינוך וממנו היא תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים
והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או
אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות.
 
ה)   
רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות
בתעבורה. במקרה של פיטורי/התפטרות קצין הבטיחות, על
בעל החברה להודיע על כך למזמין תוך יומיים מיום עזיבת
קצין הבטיחות ולשכור קצין בטיחות חלופי תוך שבועיים
מעזיבת קודמו.
 
ו)   
הסעות לא תבוצענה בשום מקרה ברכב מסחרי בלתי אחוד
(כגון טנדרים).
 
ז)   
רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, שעבר את
כל הבדיקות הנדרשות ונמצא תחת פיקוח של קצין בטיחות
בתעבורה.
 
ח)   
כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי
משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים
ותלמידים, לרבות ערכות מילוט, עזרה ראשונה וכיבוי אש
ומזגן.
 
ט)   
כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות
שלט "הסעת ילדים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את
יעדי הנסיעה.
 
י)   
לא תורשה צפיפות באוטובוס מעל למותר לפי תקנות משרד
התחבורה.
 
יא)   
כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם
למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה
במשרד התחבורה.
 
יב)   
ילדים עד גיל חמש (ועד בכלל) יוסעו במושבי בטיחות
המתאימים לגילם בלבד והמותקנים בכלי הרכב כהלכה
באמצעות חגורת הבטיחות (המשמעות היא כי ילדים בגיל זה
אינם יכולים להיות מוסעים באוטובוס ללא חגורות בטיחות).
יג)   
ילדים בגיל 6 ומעלה יוסעו בכלי רכב באחת משתי
האפשרויות האלה:
 
יד)   
באוטובוס  1)   
חגורים בחגורות בטיחות בכל רכב אחר.  2)   
ארגון סדרי ההסעה  2.   
הרשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר,
תקבע את תחנות האיסוף וההורדה. מומלץ כי תחנות אלה
תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות
כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו.
 
א)   
אם יש תלמידים המסיימים את הלימודים והם אמורים
להמתין להסעה, על מנהל בית הספר לקבוע סידורים
מתאימים שיבטיחו כי התלמידים נמצאים תחת השגחה.
לשם כך יקבע מנהל בית הספר תורנות של מורים או
תלמידים מהכיתות הגבוהות או סידורים נאותים אחרים.
 
ב)   
התקנתן ותחזוקתן של תחנות הסעה לתלמידים היא
באחריות הרשות המקומית/הבעלות.
 
ג)   
מסוף ההסעות הבית-ספרי  ד)   
     
המסוף יאושר על ידי הרשות המקומית/הבעלות, וכל
קווי ההסעה ישולטו בהתאם.
 
1)   
תוקמנה גדרות-מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה,
והתלמידים לא יורשו להימצא באזור זה.
 
2)   
יש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא
שימוש בהילוך אחורי. במקרים שבהם חייבים
להשתמש בהילוך אחורי תיקבענה הנחיות הכוונה על
ידי מנהל המוסד והרשות להילוך מסוכן זה.
 
3)   
תחנת ההסעה תשולט באופן ברור. תותקן מדרכה
מוגבהת מעל פני הכביש וכן סככה שבה יוכלו הילדים
לחכות מחוץ לאזור התנועה של המכוניות.
 
4)   
האחריות לסדר ולמשמעת במסוף היא של הנהלת
המוסד החינוכי. מנהל המוסד ימנה מורים תורנים
במידה מספקת לפיקוח על הסדר בעת העלאת
התלמידים ויוודא שהתלמידים לא ייכנסו לאזור
התנועה או יחצו אותו.
5)   
האחריות לתקינות הפיזית של המסוף, להסרת מפגעים,
לסדרי ההיסעים ולמילוי ההנחיות על ידי הנהגים היא
של הבעלות/הרשות המקומית.
 
6)   
העלאה והורדה של תלמידים במסוף תתבצע בדלת
הקדמית בלבד.
 
7)   
העלאה והורדה של תלמידים במסוף תתבצע בתחנה
המיועדת, בצמוד לפתח ההעלאה וההורדה בלבד.
 
8)   
יותקן שילוט אזהרה בולט שנוסחו "שטח תמרון
אוטובוסים - הכניסה אסורה".
 
9)   
תחנות ההסעה ביישובי המועצות האזוריות, ביישובי קו
התפר וביישובי יהודה, שומרון וחבל עזה תהיינה אך
ורק בתוך היישובים ובשליטה של אנשי האבטחה
במקום.
 
10)
 
אבטחת האוטובוס בחנייה  ה)   
בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות
נעולים.
 
1)   
אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מוסדרים.  2)   
אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות
הפלשתינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.
 
3)   
סדרי ההסעה יהיו ברורים ויובאו לידיעת התלמידים
והוריהם. סדרים אלו יכללו התנהגות באירועים חריגים
(תאונות, פגיעה חבלנית, שרפה).
 
ו)   
מנהל בית הספר ומוריו יסבירו לתלמידים את כללי
ההתנהגות והזהירות בדרכים (עלייה על הרכב וירידה ממנו,
איסור הוצאת ראש או ידיים מן הרכב, חציית כבישים תוך
שימת לב וכדומה).
 
ז)   
מנהל בית הספר ידאג להעביר לתלמידים את הוראות
ההתנהגות בתחנת ההסעה שלהלן, ובנוסף יעביר דף להורים
כדי לסייע להם בהדרכת ילדיהם, כדלקמן:
 
ח)   
אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או המתחיל
בנסיעה.
 
1)   
בשעת המתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק
של צעד אחד לפחות משפתה. במקום שאין מדרכה יש
להמתין ליד עמוד התחנה.
 
2)   
אין לשחק בתחנת ההסעה.
3)   
הגיע רכב ההסעה לתחנה, יש לעלות עליו רק לאחר
שהוא נעצר לחלוטין.
 
4)   
הכניסה לרכב ההסעה היא בדלת המיועדת לעליית
נוסעים, בדלת הקדמית, אלא אם כן ניתנה הוראה
מפורשת אחרת על ידי הנהג.
 
5)   
אין להוציא את הידיים או את הראש מהחלון.  6)   
אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.  7)   
יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות. יש לזכור כי
באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.
 
8)   
אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב
ההסעה או לדחוף אותו החוצה.
 
9)   
אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות
על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב
ההסעה או מאחוריו.
 
10)
 
מנהלי בתי הספר ומוריו יבהירו לילדים כי במקרים של
התפרעות ברכב בעת הנסיעה או גרימת נזק לרכב בעת
הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד המתפרעים או גורמי
הנזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן
תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם.
ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית, עם
מנהל בית הספר ועם הורי התלמיד, וכל הגורמים האלה
יקבלו דיווח על משך ההשעיה.
 
11)
 
ליווי  3.   
הנהג אינו ראשי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.  א)   
רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר (הורה,
מורה וכדומה).
 
ב)   
ליווי על ידי מבוגר מומלץ בהסעת תלמידים של מוסדות
החינוך המיוחד, וכן בהסעות אזוריות שבהן מסלול הנסיעה
ארוך.
 
ג)   
מומלץ כי הסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד
החינוכי או לבתיהם תלווה על ידי מבוגר או על ידי תלמיד
כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה. את ההכשרה יקיימו
המוסד החינוכי או הרשות המקומית.
ד)   
המלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר, שיכללו את
הגדרת תפקידיו בהסעה ואת תרגול ההתנהגות במצבי חירום
ובמצב של תאונה. המלווה גם יקבל רשימה של מספרי טלפון
של המוסד ושל הורי התלמידים.  
ה)   
במצב שבו ילד יורד מרכב ההסעה ועליו לחצות כביש יעשה
זאת המלווה יחד אתו, מאחורי רכב ההסעה. המלווה יפקוד
את התלמידים, לפי רשימה, בתחילת הנסיעה, יעקוב אחר
מהלך האיסוף וההורדה, ויוודא שלא נשאר תלמיד ברכב
בסיום הנסיעה.
 
ו)   
בהסעת תלמידים נכים ייעשה הליווי על ידי אדם מבוגר, על
פי החוק ל"הסעה בטיחותית של ילדים ופעוטות עם מוגבלות,
התשנ"ד-1994", שנכנס לתוקפו ביום .1.9.95
 
ז)   
הנחיות בטיחות לנהג  4.   
המורים האחראים על ההסעות והמורים התורנים בתחנות
ההסעה או המפקחים מטעם הרשות/הבעלות ינחו את הנהגים
ויבדקו את עמידתם בדרישות האלה:
 
א)   
כשמגיעים לתחנת האיסוף, על הנהג לפתוח את הדלת
הקדמית בלבד ולדאוג שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה
מסודרת.
 
1)   
אין להסיע תלמידים בעמידה (באוטובוס אפשר להושיב
על מושב אחד 3 תלמידים שגילם אינו עולה על 14
שנים), ואין להסיע יותר מ-70 תלמידים.
 
2)   
במהלך הנסיעה על הנהג להיות עירני גם למתרחש בתוך
הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, התנהגות פרועה
של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות).
 
3)   
כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך
ורק דרך הדלת הקדמית, אלא אם כן יש מלווה המפקח
על הדלת האחורית.
 
4)   
יש לשאוף כי ההורדה של הילד תתבצע בצד שבו נמצא
מוסד החינוך או ביתו של התלמיד, כדי שהילד לא
ייאלץ לחצות כבישים.
 
5)   
התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומסודרות
מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות
מזדמנים.
6)   
לפני עליית התלמידים לרכב המסיע יבדוק הנהג את הרכב
מבחוץ ומבפנים, ויוודא שלא נשאר בו כל חפץ חשוד.
הבדיקה תתבצע בהתאם להוראות בחוזר הוראות הקבע
סא/5(ב), סעיף 5.3‎-24, מדי בוקר, בתחילת יום העבודה
ולאחר חנייה ללא השגחה.
קב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות יוודאו אכיפת
נוהל זה במלואו. בכל אוטובוס יימצא טופס בדיקה שימולא
וייחתם מדי בוקר על-ידי הנהג ויוחלף פעם בחודש. דוגמת
הטופס מובאת בנספח ה להלן.
 
7)   
בסיום כל נסיעה יבדוק הנהג את הרכב כדי לוודא שכל
הילדים יצאו ממנו.
 
8)   
תוקפן של הוראות הבטיחות
הרשות המקומית תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות
מתקנות התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של
משרדנו.
הוראות והנחיות אלו בנושא הבטיחות תיכללנה בנוסח האחיד של
המכרז והחוזה להסעות תלמידים. אי-קיום הוראות הבטיחות על
ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין הסעה,
ואולי אף להפסקת ההתקשרות עם החברה.
 
5.   
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/10(א), י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004