ארגון ומינהל 3.
סקרים ואיסוף מידע 3.9
מסירת ידיעות ומתן ראיונות 3.9‎-3
 
1 ביוני 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


אנו חוזרים ומזכירים לכל המורים, עובדי מדינה ועובדי-ציבור אחרים,
לרבות מורים עובדי בעלויות, כי החוק אוסר על עובד-ציבור למסור ללא
סמכות ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו.
הסמכות להתיר מסירת ידיעה היא בידי המנהל הכללי של משרד החינוך
התרבות והספורט.
בכל מקרה של פנייה ישירה אל מורה מטעם נציגים של אמצעי תקשורת -
עיתונות, רדיו וטלוויזיה - יש להפנות את הפונה אל דובר המשרד.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/10(א), י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004