בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בטיולים - תיקון
לסעיף 5.3‎-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) בנושא נוהלי
ביטחון בבתי הספר
5.3‎-32
 
1 ביוני 2004
 
  תאריך תחולה 
שינוי סעיף
5.3‎-25 בחוזר
הוראות הקבע
סא/5(ב)

 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) בנושא "נוהלי ביטחון בבתי הספר" פרסמנו
בסעיף 5.3‎-25 את נוהלי הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית. בגלל
הנחיות חדשות של משטרת ישראל באשר למלווים חמושים בטיול יש לשנות
כמה הנחיות בעמ' 9 של הסעיף. לפיכך אנו מביאים להלן את עמ' 9 ו-10
המתוקנים ומבקשים להחליפם בעמודים הישנים.

טופס הבקשה לטיול הנערך באזורים 2 ו-3 יועבר ללשכה לתיאום לא
יאוחר מ-14 יום לפני מועד הטיול ולטיול הנערך באזור 1 לא יאוחר
מ-21 יום לפני מועד הטיול.
ג. 
הטיול נחשב מאושר רק לאחר החתמת טופס הבקשה על ידי גורמי
הביטחון או על ידי הלשכה לתיאום טיולים של משרדנו. תצלום של
האישור הביטחוני יילקח לשטח על ידי אחראי הטיול.
ד. 
אם יש צורך לבצע שינוי במסלול הטיול בזמן ההתרחשות, חובה לפנות
לחדר המצב לטיולים ולקבל את אישורו לכך.
ה. 
אם ידוע מראש על ביטול טיול, יש להודיע על כך ללשכה לתיאום
טיולים. אם הוחלט על ביטול הטיול ביום הביצוע, יש להודיע על כך
לחדר המצב לטיולים.
בכל מקרה של שינוי בעיתוי הטיול יש ליידע את הלשכה לתיאום טיולים
ולקבל אישור על עדכון תאריך הטיול.
ו. 
בדיקת הטיול מההיבט הביטחוני והבטיחותי לפני היציאה: על
מנהל בית-הספר לוודא שבעל תפקיד מתוך בית-הספר - עב"ט / רכז
טיולים/אחראי טיול או כל בעל תפקיד אחר שייקבע על ידו - יבדוק
שהטיול יוצא על פי כל ההנחיות המפורטות בחוזרי המנכ"ל העוסקים
בביטחון ובבטיחות בטיולים, וכן על פי האישור הביטחוני שהונפק
לטיול, ויצהיר בחתימתו כי התקיימו כל התנאים המוקדמים
המאפשרים את יציאת התלמידים, וזאת על פי קביעה והחלטה של ועדת
החינוך והתרבות של הכנסת בישיבתה מתאריך ט"ז באדר התשס"ד, 9
במרס 2004.
 
ז. 
3. דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בטיולים
 
כמלווה חמוש בטיול יכול לשמש כל אחד העונה על
הקריטריונים האלה:
 
א. 
מתנדב של המשמר האזרחי שביצע הכשרה במסגרת משטרת
ישראל וירה ב"קרבין" ב-24 החודשים האחרונים ומורשה לשאת
כלי ירייה על פי חוק כלי ירייה
 
1)   
מורה של"ח שקיבל נשק ממשרד החינוך והנושא תעודה המאשרת
לו לשאת נשק בתפקיד
 
2)   
כל מורה הנושא נשק של משרד החינוך מ"המפעלים הראויים"
ברשות ובעל תעודה המאשרת לו לשאת נשק בתפקיד.
 
3)   
מורה של"ח בעל נשק פרטי, שברישיון הנשק שלו כתוב שהוא
רשאי לשאת נשק בתפקיד
 
4)   
קצין/שוטר קבע במשטרת ישראל המלווה בני-משפחה מדרגה
ראשונה עם נשקו המשטרתי ובעל תעודת קצין/שוטר
 
5)   
איש צבא קבע המלווה בני-משפחה מדרגה ראשונה עם נשקו
הצבאי האישי ובעל תעודת קצין/נגד
 
6)   
תושב יש"ע, קו העימות ומרחב התפר הנושא נשק שנופק על ידי
צה"ל, בעל הרשאה אישית מהרבש"צ/הרב"ש (רכז ביטחון שוטף)
והרשאי ללוות טיולים שלא בשכר
7)   
מלווה חמוש שנשכר מחברת אבטחה, בתנאי שעבר הכשרה בת 3
ימים באמצעות חברת הכשרה שזכתה במכרז של החברה למשק
ולכלכלה והוא נושא תעודת מאבטח טיולים בתוקף, חתומה על ידי
משטרת ישראל
 
8)   
מאבטח מוסדות חינוך, נושא פנקס מאבטח מוסדות חינוך בתוקף -
רק בנשק מסוג אקדח.
 
9)   
מאבטח מוסדות חינוך עם נשק מסוג "קרבין", בתנאי שעבר
הכשרה נוספת, בת יום אחד.
 
10)
 
כלי נשק המותרים לשימוש  ב. 
מותרים רק כלי נשק שדומים להם נמצאים בשירות
הצבא/המשטרה.  
1)   
בשל בעיות בטיחות אסור להשתמש בנשק מסוג "עוזי" לליווי
טיולים.
 
2)   
אסור להשתמש בכלי נשק צה"לי בליווי טיולי מוסדות
חינוך,
אלא אם מדובר באיש צבא קבע המלווה את אחד מבני
משפחתו מדרגה ראשונה, או כאשר הנשק הוא של ההגנה
המרחבית, עם אישור צבאי כנדרש.
 
3)   
מותר השימוש באקדחים מכל סוג שהוא, להוציא אקדח מסוגי
"טופי" ובתנאי שנושא האקדח הוא בעל רשיון על פי חוק כלי
ירייה.
 
4)   
"אזור 1" - באחריות צה"ל  ג. 
כל טיול באזור 1 מחייב הגשת בקשה ללשכות לתיאום טיולים של
משרד החינוך המופעלות מטעם המשרד על ידי החברה להגנת
הטבע, עד 21 יום לפני הטיול. ככלל טיול בתחום זה מחייב
מלווים חמושים בנשק ארוך קנה, ובכלל זה בעת נסיעה מיישוב
ליישוב, להוציא את האזורים שבגינם הותרו הקלות והמפורטים
בהמשך.
 
1)   
אזור 1 חולק לגזרות משנה 1 ו-1א' (ראה מפת תכנון ותיאום
טיולים מהדורת אוגוסט 99). ההנחיות המתאימות לכל אזור
משנה מפורטות בהמשך.
 
2)   
אסור בהחלט לקיים טיולים בכל אתר, מסלול או שטח שאינו
בריבונות ישראלית מלאה (שטחי A באוטונומיה, האי נהריים
ואזור צופר בערבה).
 
3)   
באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה אסור לקיים פעילות לילית רגלית
וטיולי שטח ליליים, ובכלל זה באשמורת הלילה האחרונה, טרם
זריחת החמה, מחוץ לתחומי היישובים.
 
4)   
"אזור 1" במרחב פיקוד צפון  ד. 
"אזור 1" במרחב פיקוד צפון מחולק לשני אזורי משנה כדלקמן:  1)   
"אזור 1-א'": מדרום לקו ראש הנקרה-כביש
צפון-מנרה-צומת מצודות-צומת שיאון-צומת מפל סער-צומת
מסעדה (כולל עמק הבכא, מסעדה ובוקעתה), כביש 98, עד
צומת חמת גדר (ראה מפת טיולים).
 
-   
"אזור 1": השטח שבין הקו המפורט באזור 1-א' לקו הגבול
(ראה מפת תכנון ותיאום טיולים מהדורת אוגוסט 99).
 
-   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/10(א), י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004