חוזר זה בוטלתכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס
עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט - "האמנה החינוכית"
9.3‎-14
 
1 ביוני 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
9.3‎-9
בחוזר הוראות
הקבע סג/8(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. הקדמה

בשל שינויים במבנה ותוספות בכללי ההתנהגות בתחרויות ספורט של בתי
הספר אנו מפרסמים מחדש את הוראות הקבע הנוגעות לכללים. יש לשים לב
במיוחד לשינויים ולתוספות בכותרת ובתת-סעיפים 5.6 ו-.5.7
החל משנת הלימודים התשנ"ח כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע)
הנוטלים חלק בתחרויות הספורט המאורגנות על ידי הפיקוח על החינוך
הגופני או על ידי התאחדות הספורט לבתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות
החינוכית, החברתית והספורטיבית" המובאים להלן.

הכללים דלהלן -
באים להשריש ערכי חינוך בקרב המשתתפים;
א. 
נועדו ליצור תנאים הוגנים ודומים לתלמידים ולנבחרות בבתי הספר
השונים;
ב. 
מטרתם להבטיח כי הטיפול החינוכי הספורטיבי ארוך-הטווח של
בית-הספר, מוריו ומאמניו ימנע עומס יתר על התלמיד הספורטאי,
ויאפשר את התפתחותו החינוכית והספורטיבית.
 
ג. 

2. פעולות חינוכיות בבתי הספר

בתי הספר נדרשים לקיים פעולות הסברה וחינוך שבהן יושם דגש על -
- כללי תקנון התחרויות;
- ההגינות הספורטיבית;
- מניעת ביטויי אלימות מילולית וגופנית;
- שמירה על הרכוש ועל איכות הסביבה;
- עידוד התלמידים הספורטאים;
- מניעת ססמאות או הערות פוגעות לגבי כל המעורבים בתחרות.


3. אישור רפואי

כל תלמיד המצטרף לנבחרת בית הספר חייב להמציא לבית הספר אישור
רפואי המאשר את כשירותו מבחינה רפואית להשתתף בפעילות ספורט
תחרותית של בתי ספר. התלמיד חייב להמציא את האישור לפני שהחל את
השתתפותו בנבחרת באותה חטיבת גיל (חט"ב או חט"ע) - אישור אחד לכל
חטיבת גיל.
תלמיד ישוחרר מחובה זו אם עבר בדיקה רפואית לפי חוק הספורט ונמצא
כשיר.


4. הרשאים להשתתף בתחרויות בתי הספר

כל חברי נבחרת בית הספר יהיו תלמידים מן המניין שנרשמו לאותו בית
ספר והחלו את לימודיהם בו באחד בספטמבר באותה שנת לימודים.
4.1 
שיתוף תלמיד שעבר בין בתי ספר המעורבים בליגת על ובמשחקי הגמר
הארצי באותו ענף בנבחרת בית הספר שאליו עבר יאושר רק לאחר
מילוי טופס הבקשה לאישור השתתפות תלמיד/ה חדש/ה בנבחרת בית
ספר ואישורו על-ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני (ראה את
הטופס להלן).
4.2 
בנבחרת בית הספר, של שני המינים, רשאים להשתתף תלמידים
מאותה חטיבת גיל בלבד (ז'-ח' או ט' או י'-י"ב).  
א.  4.3 
בחטיבות הגיל ז'-ח' ו-ט'  ב.   
הגדרת "חריג גיל": תלמיד שנשאר כיתה והוא יליד שנתון
אחד מעל בני כיתתו.
1)   
תלמידים אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילם
בלא יותר משנה אחת (בגלל בשלות מאוחרת או מכל סיבה
אחרת) לא ייחשבו חריגי גיל. מנהל הרוצה לשלב תלמיד כזה
באליפויות השונות ימציא אישור לכך שהתלמיד החל ללמוד
בכיתה א' בשנתון הקטן מגילו ולכן הוא איננו חריג גיל.
 
2)   
קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתי הספר תלמיד אחד
בלבד שהוא חריג גיל (שנשאר כיתה). לעומת זאת, הקבוצה
רשאית לשתף ללא הגבלה את כל התלמידים שלא נשארו
כיתה מאז כיתה א', בהתאם לנאמר ב-2 לעיל.
 
3)   
אין כללים אלה חלים על תלמידי כיתות י'-י"ב.  4)   
בחטיבת הגיל י'-י"ב  ג.   
בשנה שיש בה אליפות בינלאומית בענף מסוים לא יוכל
להשתתף אף תלמיד ספורטאי ששנת לידתו קודמת
לשנה הקובעת
באליפות בענף זה.
 
1)   
בשנה שאין בה אליפות בינלאומית באותו ענף  2)   
בית הספר יהיה רשאי לשתף בתחרות תלמיד ספורטאי
אחד בלבד אשר שנת לידתו קודמת בשנה אחת, לכל
היותר, לשנה הקובעת באליפות בענף זה.
 
א)   
באליפות מתמשכת (אליפות במסגרת ליגה של בתי ספר
המתקיימת במשך תקופה במהלך שנת הלימודים) -
- כל קבוצה/נבחרת של בית ספר רשאית לרשום בטופס
  הרישום הקבוצתי למשתתפים כמה חריגי גיל כהגדרתם
  בתקנון ללא הגבלה; זאת מתוך רשימה של עד 20
  שחקנים;
 
ב)   
- בטופס המשחק רשאית הקבוצה לרשום אך ורק תלמיד
  חריג גיל אחד כהגדרתו בתקנון, אשר יהיה רשאי
  לשחק;
 
 
- אפשר לשנות מדי משחק את רשימת השחקנים בטופס
  המשחק, לרבות את חריג הגיל (כמובן מתוך הרשימה
  שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי).
 
 
באליפות קצרה (אליפות הנמשכת עד 3 ימים ברצף) -
- בשלבים הארציים ישותפו השחקנים שיירשמו בטופס
  המשחק למשחק הראשון על פי התקנון, ללא כל
  אפשרות של שינוי או תוספת של שחקנים עד למשחק
  הגמר;
- אפשר לערוך שינוי בסגל השחקנים, בין האליפות הקצרה
  למשחק הגמר, זאת מתוך הרשימה של עד 20 שחקנים,
  כולל חריג הגיל.
ג)   
לקראת כל שנת לימודים תפורסם בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע"
השנה הקובעת לגבי כל חטיבת גיל (ראה א', ב' ו-ג' לעיל).
 
ד.   

5. מעבר תלמידים בין בתי ספר

לחץ על תלמיד, בכל דרך שהיא, לעבור מבית ספר לבית ספר, או לעבור
מאגודה לאגודה, אסור לחלוטין.
5.1 
בנבחרת בית ספר לכיתות ח', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול
להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק
תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה ח') מבית
ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או
מבית ספר מחו"ל.
5.2 
בנבחרת בית-ספר לכיתות ט', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול
להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק
תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה ט')
מבית-ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית
או מבית ספר מחו"ל.
5.3 
בנבחרת בית ספר לכיתות י', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול
להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק
תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה י') מבית
ספר אחר, מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל. לעניין זה
"בית ספר אחר" - למעט מוסד חינוך שנקבע על ידי המשרד או באישורו
כמוסד שבו ימשיכו את לימודיהם בוגרי כיתה ט' של בית ספר פלוני.
5.4 
בנבחרת בית ספר לכיתות י"א, בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול
להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק
תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה י"א) מבית
ספר אחר, מאותה רשות מקומית או מרשות אחרת או מבית ספר מחו"ל.
5.5 
למען הסר כל ספק, לנבחרת בית-ספר בכיתה ח', באותו ענף ובכל אחד
משני המינים, יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד. גם לנבחרת בית ספר
בכיתה ט', באותו ענף ובכל אחד משני המינים, יכול להצטרף אך ורק
תלמיד אחד. לנבחרת י'-י"ב יוכלו להצטרף תלמיד אחד העולה לכיתה י'
ותלמיד אחד העולה לכיתה י"א (אין מעבר של תלמידים מכיתה י"א
לכיתה י"ב). רק אותו תלמיד שיאושר יוכל ליטול חלק בתחרויות עד
תום לימודיו בתיכון (בכיתה י"ב).
תלמידים נוספים שהצטרפו לבית הספר, לכיתות ח' או ט' או י' או י"א,
ולא אושר להם לשחק בנבחרת בית הספר, לא יוכלו לייצג את אותו בית
ספר גם בשנים שלאחר מכן, עד לסיום לימודיהם באותו בית ספר.
תלמיד ספורטאי שנרשם לפי אחד מהתת-סעיפים 5.5‎-5.2 לעיל לא יוכל
להירשם שוב כתלמיד ספורטאי במוסד חינוך אחר כל עוד הוא לומד
באותה חטיבת גיל (חטיבת ביניים או חטיבה עליונה).
בית ספר שישתף תלמיד/ים בניגוד להנחיות דלעיל יורחק אוטומטית
מהמשך התחרויות ויועמד בפני ועדת המשמעת של הפיקוח הארצי על
החינוך הגופני.
5.6 
תלמיד מכיתות ז' עד י' (ועד בכלל), שעבר מבית ספר אחד למשנהו
בארץ, או תלמיד שהגיע מחו"ל, בתקופה שמיום 1 בספטמבר ועד 20
ביוני בשנת לימודים מסוימת, לא ישותף במשחקים במסגרת אליפויות
בתי הספר באותה שנת לימודים ובשנת הלימודים שאחריה. תלמיד
כאמור רשאי יהיה להשתתף במשחקים החל ביום 1 בספטמבר של שנת
הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן
המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור.
אם השנה השלישית כאמור היא כיתה י"ב שאליה אין העברות (ראה
ב-5.6), לא יורשה התלמיד להשתתף בתחרויות.
5.7 
תלמיד כיתה י"א שעבר אחרי 31 באוגוסט לבית ספר אחר לא יוכל
לשחק גם בכיתה י"ב.
5.8 
תלמיד אינו רשאי לעבור מבית ספר אחד לבית ספר אחר המצוי מחוץ
לתחום הרשות המקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, וזאת אם
ברשות המקומית שבה הוא לומד קיים בית ספר שנבחרתו משתתפת
באותה ליגה.
5.9 


6. משך ההשתתפות בתחרויות בתי הספר

תלמיד שהחל את פעילותו בנבחרת בית הספר לא יוכל לשחק יותר מ-3 שנים
בסך הכול באותה חטיבת גיל: חטיבת ביניים או חטיבה עליונה. תלמיד אותו
בית ספר שהחל את פעילותו בנבחרת בית הספר בכיתה י"א לא יוכל לשחק
יותר משנתיים.


7. חובות התלמידים המשתתפים בתחרויות בתי הספר

כל תלמיד שהוא חבר בנבחרת חייב להשתתף בכל השיעורים של כיתתו
שנקבעו במערכת השיעורים, לעמוד במטלות הלימודיות ככל התלמידים
ולהגיע להישגים לימודיים סבירים.


.8 אימוני נבחרות בתי הספר

ההנהלה והצוות המקצועי של בית הספר יקבעו את מספר האימונים
השבועיים שיתאמן בהם כל תלמיד בנבחרת בית הספר בתקופות
השונות של השנה, כדי שיימנע עומס יתר על התלמיד. בכל מקרה לא
יהיו לתלמיד יותר מ-2 יחידות אימון באותו יום (3 שעות לכל
היותר ליום, ובכלל זה פעולותיו הספורטיביות שמחוץ לביה"ס).
קבוצות ליגת-העל תקיימנה, בתקופות שבהן מתקיימים משחקי
ליגה באגודות הספורט, עד שני אימונים בשבוע, ובתקופות
שאין מתקיימים בהן משחקי ליגה באגודות - עד 3 אימונים
בשבוע.
8.1 
אימוני נבחרת בית הספר יהיו מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות,
ובכל מקרה לא יפגעו במערכת הלימודים של שחקני הנבחרת.
 
8.2


9. תפקידיו ואחריותו של מנהל בית הספר

בבתי הספר המשתתפים בליגת-על יהיה מנהל בית הספר חבר בהנהלת
הקבוצה. בנבחרות אחרות יהיה המנהל מעורב בהליכים ובקבלת
ההחלטות.
9.1 
מנהל בית ספר המעוניין לשתף בנבחרת בית ספרו תלמיד המתעתד
לעזוב בית ספר אחר חייב להודיע על הכוונה לעשות זאת בכתב למנהל
בית הספר שבו התלמיד לומד, וכל זאת עוד לפני שבוצע המעבר.
9.2 
מנהל בית הספר יאשר אישית ובכתב פנייה של נציג בית ספרו לכל
תלמיד מבית ספר אחר (ללא אישור מראש אין לפנות). פנייה כזאת
תיעשה רק לאחר גמר משחקי בתי הספר באותו ענף, באותה קבוצת גיל
ומין ובאותה שנה.
9.3 


10. עזרה לתלמידים ואיסור טובות הנאה

מומלץ כי בית הספר יעזור לספורטאי בתחום הלימודים (שיעורי עזר,
תיאום לוח המבחנים, התחשבות בעומס שבו התלמיד נתון וכיו"ב), אך
אסור להעלות לו ציונים או לתת לו בונוסים בשל הפעילות
הספורטיבית
. אסור בהחלט לשחרר תלמיד נבחרת משיעורי החינוך
הגופני הסדירים בבית הספר.
10.1
 
תלמיד ספורטאי אינו רשאי לקבל ממוסד החינוך, מהבעלות ומכל גוף
אחר תשלומים, אוכל או הטבה של ויתור על תשלומי חובה או טובות
הנאה אחרות, בצורה ישירה או עקיפה. לעניין זה "טובת הנאה" - למעט
טובות הנאה הניתנות באופן שוויוני לכל התלמידים באותו מוסד חינוך
ולמעט את האמור ב-10.3 להלן.
10.2
 
בית הספר רשאי להחזיר לתלמיד הוצאות נסיעה לבית הספר ובחזרה
בגובה עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית. כמו כן אפשר להסיע
תלמידים שמקום מגוריהם מרוחק מבית הספר, על פי נוהלי הסעת
תלמידים שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 4-.3.3 אין
לאפשר בשום מקרה הסעה במוניות על חשבון בית הספר או
הבעלות
או כל גוף אחר.
10.3
 


11. ועדת חריגים

מנהל בית ספר שעבר אליו תלמיד אשר אינו רשאי להשתתף בנבחרת בית
הספר על פי כללי האמנה החינוכית רשאי לפנות בבקשה לוועדת החריגים של
הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לאשר לתלמיד לשחק בנבחרת בית ספרו.
לבקשה, שבה תנומקנה הסיבות להעברה, יצורף מסמך שימולא על ידי
ההורים (ראה להלן), והמנהל יאשר בחתימתו את נכונות העובדות שתפורטנה
במסמך. מסמך זה יוגש למפמ"ר והממונה על החינוך הגופני עד 20 ביולי של
אותה שנה.
החלטות ועדת החריגים הן סופיות. הוועדה תדון בבקשות על פי הצורך
ולא יותר מפעמיים בשנה: בחודש אוגוסט (למי שהגיש את הבקשה עד 20
ביולי) ובחודש דצמבר (למי שהגיש את הבקשה עד 20 בנובמבר).


12. עברה על התקנון

תלמיד או בית ספר שנמצאו נוהגים בניגוד לסעיף מסעיפי הוראות אלו יובאו
לפני ועדת משמעת של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, והיא רשאית
להחליט על ענישה, על פי התקנון לאירועי החינוך הגופני בבתי הספר.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
להלן טופס פנייה לוועדת חריגים:
לכבוד
ועדת החריגים
משרד החינוך
הפיקוח הארצי על החינוך הגופני
רח' השלושה 2, תל-אביב 61092
פקס' 03‎-6896759

פנייה לוועדת חריגים
(בקשה לאישור לשחק בנבחרת בית הספר לתלמיד שעבר מבית ספר אחר)
הטופס ימולא וייחתם על ידי הורי התלמיד ויועבר לאישור, להארות/להערות
ולחתימה למנהל בית הספר. המנהל יעביר אותו למפמ"ר והממונה על החינוך
הגופני במשרד החינוך. המנהל אחראי לוודא את נכונות העובדות שצוינו
בטופס.

למילוי ולחתימה של ההורה/ים
אני/אנו ________ החתום/ים מטה מתגורר/ים באורח קבע ברחוב ________
__________ מספר __________ ביישוב __________ מיקוד________
טלפון ____________ מצהיר/ים כי:
בני/בתי __________________ מספר זיהוי __________
שתאריך לידתו/ה ___________ למד/ה השנה בביה"ס ___________
ביישוב ___________ בכיתה ___________
1) 
בני/בתי מבקש/ת לשחק בשנה הבאה בנבחרת בי"ס ___________
ביישוב ___________ בכיתה ___________ בענף ___________
2) 
בני/בתי גר/ה כיום עמי.*
בני/בתי גר/ה כיום בכתובת נפרדת, ברח' ___________
ביישוב ___________ מיקוד ___________ טלפון ___________
3) 
בני/בתי שיחק/ה עד היום בענף הספורט ___________ 
של האגודה ___________
4) 
בני/בתי נשאר/ה לשחק באגודה/יעבור/תעבור לאגודה אחרת* ________
 
5) 
________________________
* מחק את המיותר.

אני/אנו פונה/ים לוועדת החריגים לאשר לבני/בתי לשחק בנבחרת בית
הספר שהוא/היא מבקש/ת לעבור אליו מהסיבות האלה: _________
_____________________________________________
6) 
מצ"ב אישור משרד הפנים לשינוי כתובת של כל בני המשפחה
(למקרה שהסיבה היא שינוי כתובת).
 
7) 
ידועים לי/לנו כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית של
תחרויות בתי הספר כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל "הוראות קבע" סד/10(א),
סעיף 9.3‎-14, ואני/אנו מצהיר/ים כי כל הפרטים שמילאתי/מילאנו לעיל
מדויקים.

אני/אנו מייפה/ים את כוחו/ה של מנהל/ת בית הספר __________ לפנות
לוועדת החריגים לדון בענייננו.

ידוע לי/לנו כי החלטת ועדת החריגים תהיה סופית, ולא יהיה לגביה
ערעור.
בברכה,
     ____________            ____________            ____________
שם פרטי ושם משפחה                חתימה                              תאריך
הורה/י התלמיד/הפניית מנהל בית-הספר
אני _________________ מאשר בזאת, לאחר שבדקתי ווידאתי כי כל הפרטים
        שם מנהל בית-הספר
הנ"ל נכונים, את הגשת הבקשה לוועדת החריגים וממליץ על שיתוף התלמיד/ה
בנבחרת בית-ספרי _____________________
                                        שם ביה"ס
________________________
                    היישוב

בברכה,


          _____________           _____________           _____________
                  חתימה                              תאריך                         חותמת ביה"סלהלן טופס בקשה לאישור השתתפות תלמיד חדש בנבחרת בית
הספר:


טופס בקשה לאישור השתתפות תלמיד/ה חדש/ה בנבחרת ביה"ס"
(חובה להגיש טופס זה בין 1 ל-15 באוגוסט)

חלק I - התלמיד/ה

אני התלמיד/ה __________________      ___________      ___________
                          שם פרטי ושם משפחה               ת' לידה                     מס' ת"ז
כתובת: _______________________________________________
לומד בשנה"ל התש _________ בבית-הספר: _________ בכיתה: ________
מעוניין/ת להשתתף בנבחרת בית-הספר: _____________
החל משנת הלימודים התש ___________
בענף: ______________

                  _________________                                      __________
                      חתימת התלמיד/ה                                                     תאריך

חלק II - ההורים
אנו מאשרים כי העובדות המפורטות בחלק
נכונות.
1. 
אנו מודעים לעובדה שרק תלמידים שתאושר העברתם יוכלו ליטול חלק
בתחרויות ספורט של נבחרות בתי הספר המאורגנות על ידי משרד
החינוך (להלן התחרויות).
2. 
אנו מודעים לכל כללי הההתנהגות ההחינוכית, החברתית והספורטיבית
לבתי-הספר כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" סד/10(א), סעיף
9.3‎-14, ומתחייבים לפעול על פיהם.
 
3. 

_______________                 ____________              ________
       שם ההורה/ים                       חתימת ההורה/ים                    תאריך


חלק III - ביה"ס א' - ביה"ס המשחרר (ימולא רק במעבר לאזור רישום
אחר ו/או במעבר לכיתה י"א)
אני מסכים/ה להעברתו/ה של התלמיד/ה _________
ת"ז _________ ת' לידה _________
הלומד בכיתה _________ בבית-ספר _________
אל בית-הספר _________ לכיתה _________ לענף _________

_________       _________        _________       _________
שם המנהל/ת       חותמת ביה"ס       תאריך חתימת       מנהל/ת ביה"ס


חלק IV - ביה"ס ב' - ביה"ס הקולט (ימולא בכל מעבר בין בתי-ספר)
ברצוננו לרשום את התלמיד/ה _________ ת"ז _________
ת' לידה _________
לבית-ספרנו _________ לכיתה _________ בענף _________
זוהי ההעברה היחידה לכיתה ______ לשנת הלימודים התש ______
לנבחרת בית-ספרנו בענף ___________________________

_________       _________        _________       _________
שם המנהל/ת       חותמת ביה"ס       תאריך חתימת       מנהל/ת ביה"ס
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


לשימוש משרדי בלבד!
חלק V - אישור/ביטול העברה
התלמיד/ה העובר/ת ________________
שם פרטי + שם משפחה
העברה זו היא ההעברה היחידה לכיתה _______ לשנת הלימודים התש _______
לבית-הספר______________ בענף ______________

____________________            _____________            _____________
המפקח המרכז על החינה"ג                           תאריך                               חתימה

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/10(א), י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004