חוזר זה בוטל


חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
קייטנות ומחנות קיץ 7.11
קייטנות ומחנות קיץ - כללי 7.11‎-12
 
1 ביוני 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
7.11‎-9 בחוזר
הוראות הקבע
  סג/9(ב)
  מטרת הפרסום  


1. קייטנות
 
מבוא - ערכן החינוכי של הקייטנות  1.1
מראשיתו של החינוך העברי החדש בא"י דאגו הרשויות המקומיות
והממלכתיות ותנועות הנוער לקיים בחופשות ובפגרות מסגרות נופש
וקיט לילדים ולבני נוער, באווירה חינוכית-תרבותית הולמת.

זה כמה שנים שבצד קייטנות עירוניות, ציבוריות ומוסדיות נערכות
קייטנות פרטיות, על-בסיס עסקי. משרד החינוך רואה בברכה את
הרחבת מגוון התחומים ומעגל המשתתפים, אך יחד עם זאת רואה צורך
דחוף להזכיר ולהדגיש את המטרות החינוכיות-החברתיות של הקייטנה.

הקייטנות ומפעלי הנופש לסוגיהם הם השלמה לחוק חינוך ממלכתי
התשי"ג ולמפעל החינוך בבית הספר. הדגש מושם בהם על חיי חברה, על
משחק, על בידור, על מלאכה יוצרת ועל פעולות תרבות, אמנות וספורט.
בפעולות אלה הילדים ובני הנוער גם מוצאים פורקן לאחר שנת לימודים
ארוכה ומייגעת, ומחליפים כוח לקראת מאמץ רוחני חדש.

בעולם גוברת ההכרה שהקייטנה היא מכשיר חינוכי שתרומתו חשובה
לעיצוב אישיותם והתנהגותם החברתית של הילד והנער.
 
 
עקרונות מנחים   1.2
ההנחיות וההוראות שלהלן מחייבות כל מי שבכוונתו להפעיל קייטנה
לילדים ולנוער בימי החופשה.
 
 
משרד החינוך אחראי לשלומם, לביטחונם, לבטיחותם ולרווחתם של
ילדים ובני נוער בשהותם במסגרות חינוכיות מאורגנות הפועלות על פי
חוק. המשרד גם אחראי לאופיים החינוכי של תכנים ושירותים
חינוכיים בישראל, לרבות קייטנות, ולרמתם החינוכית-המקצועית של
העוסקים בשירותים אלו. לפיכך, המשרד רואה חובה לעצמו להתקין
תקנות ולקבוע כללים ברורים בכל הקשור לקייטנות. מארגני הקייטנות
באשר הם יקפידו על מילוים של הנהלים שלהלן.
 
 
קייטנה היא לפי הגדרתה החוקית עסק טעון רישוי, ולכן על כל מפעיל
קייטנה לקבל את אישור הרשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים
התשל"ו-1975. חובת רישוי עסקים לקייטנות תחול על קייטנות שמשך
פעילותן הוא מעל יומיים.

בשנת התש"ן-1990 אושר חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), ולפיו לא
יינתן רישיון לפי חוק רישוי עסקים לקייטנה, אלא אם כן ניתן לה
אישור גם ממי ששר החינוך הסמיכו לכך (ראה את נוסח החוק
בנספח 1).

הנחיות אלה נוספות להנחיות ולהוראות שהוצאו על ידי משרד הבריאות
ועל ידי משרד החינוך בתחומים אלה:
 
 
בריאות - תקנות תברואה - תקנות רישוי עסקים, התשל"ו-1975  1.   
הוראות הבטיחות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1‎-32  2.   
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ג-1993  3.   
הוראות הביטחון בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב), סעיף 25-.5.3  4.   
אין בכוונת כותבי חוזר זה או בכוונת המשרד להתערב באמות המידה
של מחירי הקייטנות או לפקח עליהם. אנו ממליצים לרשויות המקומיות
ולגופים השונים לפתח מערכת פעילות קיט שתגביר את ההיצע, תמנע
האמרת מחירים, ותאפשר לכל תלמיד מעוניין תכנית נופש בזמן הפגרה
ההולמת את צרכיו ואת יכולתו. כמו כן אנו ממליצים, כי במפעלי קיט
תפעל ועדה שתקבע את שיעור ההשתתפות של ההורים, בהתאם למצבם
  הכלכלי.
 
 
מפעלי הקיט לסוגיהם - מסגרות   1.3
אנו מבחינים ב-5 מסגרות עיקריות של קייטנות:   
קייטנות במבנה  א.   
קייטנות יום בשטח פתוח בתחום היישוב  ב.   
קייטנות יום בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב  ג.   
קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי פנימייה  ד.   
קייטנות יום ולילה המתקיימות בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב.
ה.   
   
קייטנות במבנה: אלה קייטנות יום המתקיימות בתוך מוסד
חינוכי או בתוך מבנה ציבורי או פרטי מכל סוג, בתוך תחום
היישוב וסמוך לאזור מגורים או סמוך למתקנים ציבוריים פעילים.
בקייטנות אלה המבנה משמש בסיס קבע לפעילות הקייטנה, אך
אפשר בהחלט לשלב יציאות לפעילות מחוץ למבנה (טיול, ברכה
וכו').
 
א.   
קייטנות יום בשטח פתוח, בתחום היישוב: אלה קייטנות
המתקיימות בתוך מחנה, חורשה או מגרש פתוח מכל סוג ונמצאות
בתוך תחום היישוב.
 
ב.   
קייטנות יום בשטח פתוח, מחוץ לתחום היישוב: אלה
קייטנות המתקיימות בתוך מחנה, חורשה, מגרש פתוח, שפת הים
וכו' והנמצאות מחוץ לתחום היישוב.
 
ג.   
קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי פנימייה: קייטנות
אלה מתקיימות בפנימיות ובמבנים שהותאמו לכך, והילדים
נמצאים במסגרת ובאחריות החינוכית של המארגנים 24 שעות
ביממה.
 
ד.   
קייטנות יום ולילה בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב:
קייטנות אלה מתקיימות בתוך מחנה, חורשה, מגרש פתוח, שפת
הים וכו' הנמצאים מחוץ לתחום היישוב, והילדים נמצאים
במסגרת ובאחריות החינוכית של המארגנים 24 שעות ביממה.
 
ה.   
תכנית הקייטנות  1.4
כדי לספק שירות לפי הצרכים של כלל האוכלוסייה ולפי טעמיה השונים
ייטיבו הגופים השונים לעשות אם יעודדו קיום מפעלי קיט מגוונים
ושונים, בהתאם לצרכים ולרצון של כל שכבות הגיל.

במסגרת הקייטנה חשוב להציע מגוון רחב של פעילות חינוכית-חברתית.

אפשר לקיים קייטנות הממוקדות בתחום ובנושא ייחודיים ומוגדרים,
כגון אמנויות, טבע, ספורט וכיו"ב. קייטנה תוגדר כמתמקדת בנושא
מסוים, אם לפחות 50% מן התכנית יוקדשו לנושא הייחודי. במקרה
כזה יש להבטיח שהמדריכים בתחום המקצועי יהיו רק מי שהוכשרו
והוסמכו להדריך בתחום זה.
 
 
קייטנות נפרדות, לפי מגמות בתי-הספר  1.5
קייטנות המאורגנות על ידי רשות מקומית שיש בה בתי-ספר ממלכתיים
וממלכתיים-דתיים תקוימנה בנפרד לתלמידי כל בית-ספר, בתנאי שבכל
קייטנה ישתתפו לפחות 50 תלמידים.

כאשר מספר המשתתפים בקייטנות משתי המגמות קטן, ורואים משום
הקלה משקית וארגונית בהקמת קייטנה אחת, יש לחפש מרכז אחראי
לקייטנה היודע מראש כי לפניו קייטנה מעורבת. לקבוצות הילדים
הדתיים ימונו מדריכים דתיים, ותובטח מסגרת עצמאית לתלמידי כל
בית ספר, כגון במפקד הבוקר, בתפילה וכד'. זאת כדי לשמור על אופייה
החינוכי של כל קבוצת בית-ספר.

קייטנות פנימייתיות הן בכל מקרה נפרדות - לתלמידי בית-הספר
הממלכתי והממלכתי-דתי. אם מספר הילדים אינו מספיק כדי לקיים
קייטנה פנימייתית נפרדת, יש לצרף בתי-ספר בעלי אותה מגמה,
מרשויות מקומיות שונות, למפעל אחד.
 
 
כוח-אדם בקייטנות  1.6
הגדרת תפקידים  א.   
מנהל הקייטנה: מי שאחראי על הקייטנה ועל הפעלתה,
בהתאם לחוק ולאמור בחוזר זה. מרכז הקייטנה חייב להיות
נוכח במקום הקייטנה במשך כל זמן הפעילות בה. אם עליו
להתלוות לפעילות מחוץ לתחום הקייטנה, עליו למנות לעצמו
מחליף.
 
1)   
מדריך ראשי: מדריך, עוזר למרכז קייטנה שיש בה 150
חניכים ויותר ולמרכז קייטנה פנימייתית שיש בה 100
תלמידים ויותר.
 
2)   
רכז בטיחות: מי שנתמנה על ידי מנהל הקייטנה לרכז את
הפעילות להבטחת הבטיחות בקייטנה.
 
3)   
אחראי לביטחון  4)   
מי שהוסמך ואושר על ידי קב"ט הרשות להיות אחראי
על הביטחון בקייטנות יום בתחום היישוב
*   
מי שהוסמך ואושר על ידי קב"ט המחוז של משרדנו ועל
ידי קב"ט הרשות להיות אחראי בקייטנות יום ולילה
המתקיימות בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים מחוץ
לתחום היישוב.
 
*   
מדריך מקצועי: מדריך בקייטנה שאינו חייב להימצא כל
שעות הפעילות בקייטנה, והוא מפעיל נושא מסוים בקייטנה
בפרקי זמן קצובים (כגון ריתמוזיקה, מחול, דרמה, מציל
וכד').
 
4)   
מדריך חברתי: מדריך בקייטנה המצוי בה בכל שעות
הפעילות, שיש באחריותו קבוצת תלמידים, והוא מלווה את
פעילותם במשך היום, אם כמפעיל ישיר ואם כמפעיל מלווה
בנושאי פעילות ייחודית מקצועית (שחייה, מחול, רכיבה על
סוסים וכו').
 
5)   
אב/אם בית: בקייטנות עם פנימייה - ממונה על סידורי
הבית והמשק ועל ההיגיינה האישית של החניכים.
 
6)   
חישוב כוחות ההדרכה  ב.   
בקייטנה יומית, במבנה או בחורשה, יש למנות מדריך לכל
קבוצה של 25 תלמידים.
 
1)   
בקייטנה יומית לחוף-ים או ביציאה לברכה יש למנות מדריך
לכל קבוצה של 15 ילדים.
 
2)   
בקייטנה עם פנימייה יש למנות מדריך לכל קבוצה של 15
ילדים.
 
3)   
בקייטנה לתלמידי בתי הספר של החינוך המיוחד יש למנות
מדריך לכל קבוצה של 11 ילדים.
 
4)   
המרכז והמדריך הראשי אינם כלולים בחישוב מספר
המדריכים.
 
5)   
בשום מקרה לא יפחת מספר המדריכים הבוגרים בקייטנה
ממדריך בוגר אחד על כל 40 משתתפים בקייטנה (בכלל
מדריכים בוגרים לא יובאו בחשבון מדריכים מקצועיים,
אלא אם הם חלק ממערך ההדרכה הקבוע של הקייטנה).
 
6)   
בקייטנות לגני ילדים אפשר למנות מרכזים כדלקמן:  7)   
במגזר העירוני אפשר למנות מרכז אחד ל-5 קייטנות
לכל היותר בגני ילדים באותה שכונה, ברדיוס שלא
יעלה על 5 ק"מ.
 
א)   
במגזר הכפרי אפשר למנות מרכז אחד לכמה יישובים
(עד 5 יישובים) במרחק שלא יעלה על 5 ק"מ (בין
היישוב הקרוב והרחוק ביותר).
ב)   
 
מועמדים לעבודה בקייטנות
מועמדים לעבודה בקייטנות יכולים להיות:  
ג.   
לתפקיד מנהל או מדריך ראשי: מי שהם בעלי תעודה של
מורה או מדריך מוסמך לפחות, עם ותק וניסיון בהוראה
או בהדרכה של 3 שנים. ובקייטנות של גופים נתמכים
המפוקחים ומאושרים על ידי משרד החינוך: מי שהם בעלי
תעודה של מורה או מדריך מוסמך לפחות, עם ותק בהוראה או
בהדרכה של 3 שנים, או בעלי תעודה בתוקף שהנפיק מינהל
החברה והנוער המעידה על כשירותם לתפקיד מרכז/מדריך
ראשי, ובלבד שפעילות זו היא פעילות המשך של פעילותו מול
אוכלוסייה דומה.
 
1)   
לתפקיד מדריכים בתפקידי הדרכה חברתית: מי שהם
מורים ומדריכים מוסמכים, מדריכים בלתי מוסמכים,
סטודנטים עם רקע של הדרכת בני נוער, תלמידי סמינרים
ומדריכים צעירים (מדריכים צעירים הם מסיימי כיתות
י'-י"א ו-י"ב של בתי הספר העל-יסודיים עם הכשרה וניסיון
בעבודה עם נוער - בוגרי קורסי מדריכים של מינהל החברה
והנוער במשרדנו או כל קורס אחר שתכניתו תאושר מראש
על ידי מינהל החברה והנוער.

הערה: בקייטנות של רשויות מקומיות אפשר להעסיק נוער
בעבודה כמד"צים כדלקמן:
 
2)   
מדריכים צעירים מסיימי כיתות י'-י"א ו-י"ב בעלי
תעודת מדריך צעיר, אשר סיימו את כל שלבי ההכשרה
לתפקיד ומילאו את המחויבות האישית שלהם במשך כל
שנה, יהיו זכאים לתשלום כספי עבור עבודתם
בקייטנות הרשותיות כמקובל על פי חוק העסקת הנוער.
א)   
אין להעסיק מדריכים צעירים אשר אינם עומדים
בתנאים המפורטים ב-א' לעיל (לא סיימו כיתה י' לפחות
ולא ביצעו את עבודתם בהתנדבות במשך כל השנה).
 
ב)   
לתפקיד הדרכה מקצועית: רק מי שהם מדריכים בעלי
הכשרה ותעודה מקצועית מוכרת בתחום שבכוונתם להדריך.
 
3)   
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון
למתן שירות לקטינים

על המועמד להדרכה בקייטנה, אם הוא בגיר, להמציא אישור
ממשטרת ישראל שאין מניעה להעסיקו בקייטנה בדרכים האלה:  
ד.   
חתימה על יפוי כוח (ראה בנספח 6 לסעיף זה) המאפשר
למעסיק לפנות בשמו למשטרה
 
1)   
פנייה ישירה למשטרה והמצאת האישור שאין מניעה
להעסיקו בקייטנה
 
2)   
אם הוא מורה במערכת - פנייה לגף כוח האדם במחוז משרד
החינוך לקבלת אישור שאין מניעה להעסיקו.
 
3)   
אין לקבל לעבודה בקייטנות עובד שהורשע בעברת מין שביצע
בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר (ראה את
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים, התשס"א-2001, בנספח 6 לסעיף זה).
 
 
הכשרת בעלי תפקידים לעבודה בקייטנות ובמחנות
לפני קיום הקייטנה או המחנה יקפיד נותן הרישיון להבטיח כי
בעלי התפקידים בקייטנה יעברו השתלמות בנושאים ובמסגרת
המינימום שיפורטו להלן:
 
ה.   
קייטנות יום במבנה או בשטח פתוח בתחום היישוב  1)   
מרכז קייטנה, מדריך ראשי ומי שאחראי
לביטחון בקייטנה

בעלי תפקיד אלה יחויבו במסגרת השתלמות כוללת של
15 שעות:
נושאים חינוכיים (9 שעות)
* עקרונות לבניית תכנית חינוכית בקייטנה
* ניהול חינוכי של צוותי עובדים* עקרונות החינוך הלא פורמאלי  
* שימוש בתכניות העשרה
א)   
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (6 שעות)
1. אבטחת שגרה בקייטנה (היכרות עם הוראות
קיימות)
2. הכרת חפץ חשוד (הרצאה ע"י חבלן)
3. עקרונות פינוי ומצבי חירום בקייטנה
4. בטיחות וגיהות בקייטנה
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
6. בריאות ותברואה בקייטנות.
 
 
מדריך בקייטנה (חברתי, מקצועי ומדריך צעיר)
מדריך בקייטנה יחויב במסגרת השתלמות כוללת של 11
שעות:
נושאים חינוכיים (8 שעות)
* עקרונות הדרכה לגיל צעיר
* הקניית כלים ומתודות ייחודיים לעבודה עם ילדים
  ונוער בקייטנה (משחקים, מיומנויות, מחנאות וכו')
* היכרות עם תכנית הקייטנה שהמדריך יפעל בה.
ב)   
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (3 שעות)
1. אבטחת שגרה ומצבי חירום בקייטנה
2. חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. בטיחות וגיהות בקייטנה
4. הוראות רחצה בברכה ובים.
 
 
קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי פנימייה
ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום היישוב
 
2)   
מרכז קייטנה ומדריך ראשי
בעלי תפקיד אלה יחויבו במסגרת השתלמות כוללת של
22 שעות:
נושאים חינוכיים (12 שעות)
* עקרונות לבניית תכנית חינוכית בתנאי פנימייה
* עקרונות החינוך הלא-פורמאלי 
* שימוש בתכניות העשרה
* פעולות ערב ולילה
* כללי התנהגות ונושאי יום-יום בקייטנה
* תקשורת עם הורים ועם גורמי חוץ.
 
א)   
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (10 שעות)
1. אבטחת שגרה בקייטנה ובפנימייה
2. הכרת חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. עקרונות פינוי ומצבי חירום בקייטנה ובפנימייה
4. בטיחות וגיהות בקייטנה
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
6. בריאות ותברואה בקייטנה.
 
מדריכים בקייטנה
מדריך בקייטנה יחויב במסגרת השתלמות כוללת של 12
שעות:
 
ב)   
נושאים חינוכיים (9 שעות)
* עקרונות הדרכה לגיל צעיר
* הקניית כלים ומתודות ייחודיים
* כללי התנהגות לחיי יום-יום בקייטנה
* פעולות ערב ולילה
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (3 שעות)
1. אבטחת שגרה ומצבי חירום
2. חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. בטיחות וגיהות בקייטנה.
 
 
רכז ביטחון בקייטנה או בפנימייה
מאחר שבקייטנות בתנאי פנימייה יש להעמיד למטרה זו
בעל תפקיד מיוחד, יש להכשירו בהשתלמות של 14
שעות, בנושאים אלה:
 
ג)   


6 ש'

4 ש'
4 ש'

נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות
1. אבטחת שגרה בקייטנה
2. היכרות עם חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. עקרונות מצבי חירום ונוהלי פינוי קייטנה
4. בטיחות וגיהות בקייטנה
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
 
 
הרשויות המקומיות, בסיוע מנהל מינהל החברה והנוער במחוז וקציני
הביטחון המחוזיים, תהיינה אחראיות לקיומן של השתלמויות אלה,
ותאפשרנה לכל מי שמקיים קייטנה לקחת חלק בהשתלמויות. זאת כדי
שהם יוכלו לעמוד בתנאי הרישוי הבסיסיים לאישור הקייטנה.
 
 
נוהל הגשת בקשה לקיום קייטנה  1.7
המבקש לפתוח או לקיים קייטנה יפעל לפי האמור בתקנות רישוי
עסקים התשל"ו-1975 ובתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח),
התשנ"ג-1993.
 
א.   
המבקש יצרף לבקשה (אשר תופנה לרשות המקומית) -  ב.   
תכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה לפי הטופס "בקשה
לרישיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים" (ראה נספח 4);
 
1)   
טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה (ראה נספח 9 בסעיף
7.11‎-13 בחוזר זה), ממולא כראוי וחתום בידי המבקש
בשלושה עותקים;
 
2)   
טופס מבדק בטיחות בקייטנה (ראה נספח 1 בסעיף 7.11‎-14
בחוזר זה), אם הרישיון מבוקש לקייטנה.
 
3)   
סמכויות נותן האישור  ג.   
נותן האישור, דהיינו מנהל מינהל החברה והנוער במחוז,
יבדוק אם תכנית הקייטנה ומצורפיה אינם סותרים מטרה
ממטרות החינוך הממלכתי, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך
ממלכתי, התשי"ג-1953 (להלן "חוק חינוך ממלכתי"), ויגיש
חוות דעת בכתב לעניין זה לרשות הרישוי בהקדם האפשרי
ולא יאוחר מתום 21 ימים מיום שנמסרו לו תכנית הקייטנה
ומצורפיה לבדיקה.
 
1)   
נותן האישור רשאי לתת לבעל הרישיון לפתיחת קייטנה את
ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח כי הפעילות
בקייטנה תושתת על העקרונות המפורטים בסעיף 2 לחוק
חינוך ממלכתי או כי לא תסתור כל דין.
 
2)   
נותן האישור יתנה את אישורו בעריכת ביקורת בטיחות על פי
המפורש בנספח 1 לסעיף 7.11‎-14 בחוזר זה שתעיד כי אין
מניעה להפעיל את הקייטנה מבחינה בטיחותית.
 
3)   
נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל הרישיון
לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה, אם
נראה לו כי התיקון דרוש כדי לקיים את הוראות החוק. בעל
הרישיון חייב לדאוג שהתיקונים יבוצעו תוך המועד הנקוב
בהודעה.
 
4)   
התנאים המאפשרים בקשה לפטור מרישוי עסקים (על פי
חוק רישוי עסקים)

ארגון או גוף המבקשים לקבל פטור מרישוי עסקים צריכים לעמוד
בתנאים הבאים (רשימת התנאים אינה סופית):
ד.   
הגוף מפעיל קייטנות במשך כ-3 שנים, באופן משביע
רצון, על-דעת הגורם הממשלתי המפקח על הגוף
והרשות המקומית. יצורף מכתב מהגורם הממשלתי
המפקח על הגוף ומהרשות המקומית המאמתים את
האמור.
 
(1)   
לגוף תשתית חינוכית וארגונית של כוח-אדם מיומן בעל
השכלה ומיומנות מקצועית מבחינה חינוכית, ובכלל זה
חינוך בלתי פורמאלי, ביטחון, בריאות וגיהות. הגוף
יציין:
- את פריסת האתרים והמוסדות שבניהולו
- את הוותק של פעילותו החינוכית
- את האפיון של הפעילות בקייטנות.
 
(2)   
הגוף אושר על-ידי ועדה בינמשרדית של משרד הפנים
ומשרד החינוך (להלן: "הוועדה הבינמשרדית").
 
(3)   
הגוף חתם על התחייבות לאפשר למפקחים מטעם משרד
החינוך התרבות והספורט ומטעם גופים מפקחים
אחרים (משרד הבריאות, משרד התעסוקה והמסחר,
הרשות המקומית) לבקר בפעילותו ולהנחותו ולהישמע
להנחיות המפקחים. התחייבות זו תימסר למשרד
הפנים, והעתקים שלה יישלחו למינהל החברה והנוער
במשרד החינוך התרבות והספורט.
(4)   
ארגון או גוף כאמור המעוניין לפנות לוועדה הבינמשרדית
לצורך אישור כאמור, מתבקש לשלוח את פרטיו למר אשר
גרנר, מרכז רישוי עסקים, משרד הפנים, אחד העם 9, "מגדל
שלום", ת"ד 29851, תל-אביב 61298. הארגון או הגוף יפרט
בפנייתו כיצד הוא עומד בתנאים דלעיל. הוועדה הבינמשרדית
אינה מתחייבת לזמן כל גורם או להשיב על כל פנייה.
 
 
2. מחנות
 
מבוא - ערכם החינוכי של המחנות  2.1
מראשיתו של החינוך העברי החדש בא"י דאגו הרשויות המקומיות
ותנועות הנוער הממלכתיות לקיים בחופשות ובפגרות מסגרות נופש
וקיט לילדים ולבני נוער, באווירה חינוכית-תרבותית הולמת.

מפעלי תנועות הנוער ומפעלי הנופש לסוגיהם הם השלמה לחוק חינוך
ממלכתי התשי"ג. הדגש מושם בהם על חיי חברה, על משחק, על בידור,
על מלאכה יוצרת ועל פעולות תרבות, אמנות וספורט, יחד עם התנסות
והתמודדות עם אתגרים ועם מצבים חדשים. בפעולות אלה הילדים ובני
הנוער גם מוצאים פורקן לאחר שנת לימודים ארוכה ומייגעת, ומחליפים
כוח לקראת מאמץ רוחני חדש.

בעולם גוברת ההכרה שהמחנות הם מכשיר חינוכי שתרומתו חשובה
לעיצוב אישיותם והתנהגותם החברתית של הילד והנער.
 
 
 
עקרונות מנחים   2.2
ההנחיות וההוראות שלהלן מחייבות כל מי שבכוונתו להפעיל מחנה
לילדים ולנוער בימי החופשה.

משרד החינוך אחראי לשלומם, לביטחונם, לבטיחותם ולרווחתם של
ילדים ובני נוער בשהותם במסגרות חינוכיות מאורגנות הפועלות על פי
חוק.
 
 
המשרד גם אחראי לאופיים החינוכי של תכנים ושירותים חינוכיים
בישראל, לרבות מחנות, ולרמתם החינוכית-המקצועית של העוסקים
בשירותים אלו. לפיכך, המשרד רואה חובה לעצמו להתקין תקנות
ולקבוע כללים ברורים בכל הקשור למחנות.
מארגני המחנות באשר הם יקפידו על מילוין של ההוראות שבחוזר זה.
מחנה הוא לפי הגדרתו החוקית עסק טעון רישוי, ולכן על כל מפעיל
מחנה לקבל את אישור הרשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים
התשל"ו-1975. חובת רישוי עסקים למחנות תחול על מחנות שמשך
פעילותם הוא מעל יומיים (החל מהשעה 12 בצהריים של היום
השלישי).
בשנת התש"ן-1990 אושר חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), ולפיו לא
יינתן רישיון לפי חוק רישוי עסקים למחנה, אלא אם כן ניתן לו אישור
גם ממי ששר החינוך הסמיכו לכך (ראה את נוסח החוק בנספח 1).
הנחיות אלה הן נוספות להנחיות ולהוראות שהוצאו על ידי משרד
הבריאות ועל ידי משרד החינוך בתחומים אלה:
 
 
בריאות - תקנות תברואה - תקנות רישוי עסקים, התשל"ו-1975  1.   
הוראות הבטיחות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1‎-32  2.   
תקנות המחנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ג-1993  3.   
הוראות הביטחון בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב), סעיף 25-.5.3  4.   
אין בכוונת כותבי חוזר זה או בכוונת המשרד להתערב באמות המידה
של מחירי המחנות או לפקח עליהם. אנו ממליצים לרשויות המקומיות
ולגופים השונים לפתח מערכת פעילות קיט שתגביר את ההיצע, תמנע
האמרת מחירים, ותאפשר לכל תלמיד מעוניין תכנית נופש בזמן הפגרה
ההולמת את צרכיו ואת יכולתו. כמו כן אנו ממליצים כי במחנות תפעל
ועדה שתקבע את שיעור ההשתתפות של ההורים, בהתאם למצבם
הכלכלי.
 
 
המחנות לסוגיהם - מסגרות   2.3
אנו מבחינים ב-2 מסגרות עיקריות של מחנות:   
מחנות יום ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה: מחנות אלה
מתקיימים בפנימיות ובמבנים שהותאמו לכך, והילדים נמצאים
במסגרת ובאחריות החינוכית של המארגנים 24 שעות ביממה.
 
א.   
מחנות יום ולילה בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב: מחנות
אלה מתקיימים בתוך חורשה, מגרש פתוח, שפת הים וכו'
הנמצאים מחוץ לתחום היישוב, והילדים נמצאים במסגרת
ובאחריות החינוכית של המארגנים 24 שעות ביממה.
 
ב.   
תכנית המחנה  2.4
כדי לספק שירות לפי הצרכים של כלל האוכלוסייה ולפי טעמיה השונים
ייטיבו הגופים החינוכיים השונים לעשות אם יעודדו קיום מחנות
מגוונים ושונים, בהתאם לצרכים ולרצון של כל שכבות הגיל.
במסגרת המחנה חשוב להציע מגוון רחב של פעילות חינוכית-חברתית.
אפשר לקיים מחנות הממוקדים בתחום ובנושא ייחודיים ומוגדרים,
כגון אמנויות, טבע, ספורט וכיו"ב. מחנה יוגדר כמתמקד בנושא מסוים,
אם לפחות 50% מן התכנית יוקדשו לנושא הייחודי. במקרה כזה יש
להבטיח שהמדריכים בתחום המקצועי יהיו רק מי שהוכשרו והוסמכו
להדריך בתחום זה.
 
 
כוח-אדם במחנות   2.5
הגדרת תפקידים  א.   
מרכז: מי שאחראי על המחנה ועל הפעלתו, בהתאם לחוק
ולאמור בחוזר זה.
 
1)   
מדריך ראשי: מדריך, עוזר למרכז המחנה או המחנה
הפנימייתי שיש בו 100 חניכים ויותר.
 
2)   
אחראי לביטחון  3)   
מי שהוסמך ואושר על ידי קב"ט המחוז של משרדנו ועל ידי
קב"ט הרשות להיות אחראי על הביטחון ועל הבטיחות
במחנות יום ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים
פתוחים מחוץ לתחום היישוב.
 
 
מדריך מקצועי: מדריך במחנה שאינו חייב להימצא כל
שעות הפעילות במחנה, והוא מפעיל נושא מסוים במחנה
בפרקי זמן קצובים (כגון ריתמוזיקה, מחול, דרמה, מציל
וכד').
 
4)   
מדריך חברתי: מדריך במחנה המצוי בו בכל שעות
הפעילות, שיש באחריותו קבוצת תלמידים, והוא מלווה את
פעילותם במשך היום, אם כמפעיל ישיר ואם כמפעיל מלווה
בנושאי פעילות ייחודית מקצועית (שחייה, מחול, רכיבה על
סוסים וכו').
 
5)   
אב/אם מחנה: במחנות עם פנימייה - ממונה על סידורי
המשק ועל ההיגיינה האישית ועל התברואה של החניכים.
 
6)   
חישוב כוחות ההדרכה  ב.   
במחנה ובמחנה פנימייתי יש למנות מדריך לכל קבוצה של
15 ילדים.
 
1)   
המרכז והמדריך הראשי אינם כלולים בחישוב מספר
המדריכים.
 
2)   
בשום מקרה לא יפחת מספר המדריכים הבוגרים במחנה
ממדריך בוגר אחד על כל 40 משתתפים במחנה (בכלל
מדריכים בוגרים לא יובאו בחשבון מדריכים מקצועיים,
אלא אם הם חלק ממערך ההדרכה הקבוע של המחנה).
 
3)   
מועמדים לעבודה במחנות
מועמדים לעבודה במחנות יכולים להיות:
 
ג.   
לתפקיד מרכז או מדריך ראשי: מי שהם בעלי תעודה של
מורה או מדריך מוסמך לפחות, עם ותק וניסיון בהוראה או
בהדרכה של 3 שנים, או בעלי תעודה בתוקף שהנפיק
מינהל החברה לתפקיד והנוער המעידה על כשירותם
מרכז/מדריך ראשי.
1)   
לתפקיד מדריכים בתפקידי הדרכה חברתית: מבוגרים:
מי שהם מורים ומדריכים מוסמכים, מדריכים בלתי
מוסמכים, סטודנטים עם רקע של הדרכת בני נוער, תלמידי
סמינרים. צעירים: מסיימי כיתות י' ומעלה של בתי הספר
העל-יסודיים עם הכשרה וניסיון בעבודה עם נוער - בוגרי
קורסי מדריכים של מינהל החברה והנוער במשרדנו או
קורסי הדרכה של תנועות הנוער המאושרים על ידי מינהל
החברה והנוער במשרדנו.
 
2)   
לתפקיד הדרכה מקצועית: רק מי שהם מדריכים בעלי
הכשרה ותעודה מקצועית מוכרת בתחום שבכוונתם להדריך
בו.
 
3)   
הכשרת בעלי תפקידים לעבודה במחנות
לפני קיום המחנה יקפיד נותן הרישיון להבטיח כי בעלי התפקידים
במחנה יעברו השתלמות בנושאים ובמסגרת המינימום שיפורטו
להלן:
 
ד.   
מחנות המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים
מחוץ לתחום היישוב
 
 
רכז מחנה ומדריך ראשי
בעלי תפקיד זה יחויבו במסגרת השתלמות כוללת של 22
שעות:
 
א)   
נושאים חינוכיים (12 שעות)
* עקרונות לבניית תכנית חינוכית בתנאי פנימייה
* עקרונות החינוך הלא-פורמאלי
* שימוש בתכניות העשרה
* פעולות ערב ולילה
* כללי התנהגות ונושאי יום-יום במחנה
* תקשורת עם הורים ועם גורמי חוץ
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (10 שעות)
1. אבטחת שגרה במחנה ובפנימייה
2. הכרת חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. עקרונות פינוי ומצבי חירום במחנה ובפנימייה
4. בטיחות וגיהות במחנה
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
6. בריאות ותברואה במחנה.
 
מדריכים במחנה
מדריך במחנה יחויב במסגרת השתלמות כוללת של 12 שעות:
ב)   
נושאים חינוכיים (9 שעות)
* עקרונות הדרכה לגיל צעיר
* הקניית כלים ומתודות ייחודיים
* כללי התנהגות לחיי יום-יום במחנה
* פעולות ערב ולילה
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (3 שעות)
1. אבטחת שגרה ומצבי חירום
2. חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. בטיחות וגיהות במחנה.
 
 
רכז ביטחון במחנה או בפנימייה
מאחר שבמחנות בתנאי פנימייה יש להעמיד למטרה זו בעל
תפקיד מיוחד, יש להכשירו בהשתלמות של 14 שעות,
בנושאים אלה:
 
ג)   


6 ש'

4 ש'
4 ש'

נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות
1. אבטחת שגרה במחנה או בפנימייה
2. היכרות עם חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. עקרונות מצבי חירום ונוהלי פינוי מחנה
4. בטיחות וגיהות במחנה
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
 
 
הרשויות המקומיות, בסיוע מנהל מינהל החברה והנוער במחוז וקציני
הביטחון המחוזיים, תהיינה אחראיות לקיומן של השתלמויות אלה,
ותאפשרנה לכל מי שמקיים מחנה לקחת חלק בהן. זאת כדי שהם יוכלו
לעמוד בתנאי הרישוי הבסיסיים לאישור המחנה.
 
 
 
נוהל הגשת בקשה לקיום מחנה   2.6
המבקש לפתוח או לקיים מחנה יפעל לפי האמור בתקנות רישוי
עסקים התשל"ו-1975 ובתקנות המחנות (רישוי ופיקוח),
התשנ"ג-1993.
 
א.   
המבקש יצרף לבקשה (שתופנה לרשות המקומית) -  ב.   
אישור לתכנית של הפעילות החינוכית במחנה לפי הטופס
"בקשה לרישיון למחנה לפי חוק רישוי עסקים" (ראה נספח 4
להלן);
 
1)   
טופס תיאום הוראות ביטחון במחנה (ראה נספח 9 בסעיף
7.11‎-13 בחוזר זה), ממולא כראוי וחתום בידי המבקש
בשלושה עותקים;
 
2)   
טופס מבדק בטיחות במחנה (ראה נספח 2 בסעיף 7.11‎-14
בחוזר זה).
 
3)   
סמכויות נותן האישור  ג.   
נותן האישור, דהיינו מנהל מינהל החברה והנוער (ובתנועות
הנוער - מנהל המחלקה לתנועות נוער), יבדוק אם תכנית
המחנה ומצורפיו אינם סותרים מטרה ממטרות החינוך
הממלכתי, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי,
התשי"ג (להלן "חוק חינוך ממלכתי"), ויגיש חוות דעת בכתב
לעניין זה לרשות הרישוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום
21 ימים מיום שנמסרו לו המחנה ומצורפיו לבדיקה.
 
1)   
נותן האישור רשאי לתת לבעל הרישיון לפתיחת מחנה את
ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח כי פעילות המחנה
תושתת על העקרונות המפורטים בסעיף 2 לחוק חינוך
ממלכתי או כי לא תסתור כל דין.
 
2)   
נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל הרישיון
לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע למחנה, אם
נראה לו כי התיקון דרוש כדי לקיים את הוראות החוק. בעל
הרישיון חייב לדאוג שהתיקונים יבוצעו תוך המועד הנקוב
בהודעה.
 
3)   
אישור בטיחות למחנה קיץ
ראה נספח 6 לסעיף 7.11‎-14, "נוהל אישור בטיחות למחנה קיץ".
להלן תרשים של תהליך רישוי קייטנה/מחנה נוער:
 
ד.   


3. נספחים
נספח 1 חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990*
הגדרות
בחוק זה -
"חוק רישוי עסקים": חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;(1)

"ילד" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

"קייטנה": מקום שבו מתנהלת פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש
וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות,
בתקופת חופשת הלימודים מבית-הספר;

"השר": שר החינוך והתרבות.
 
1. 
רישוי קייטנות
לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי
עסקים.
 
2. 
סייג לרישוי
לא יינתן רישיון לקייטנה אם תכנית הקייטנה נוגדת את מטרות החינוך
הממלכתי כמפורט בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953,(2) או
שהתכנית מנוגדת לכל דין.
 
3. 
פעילות אסורה
לא ינהל אדם קייטנה אם תכנית הקייטנה או הפעילות בה נוגדות את
העקרונות המפורטים בסעיף 3.
 
4. 
עונשין
המנהל קייטנה בניגוד להוראות סעיפים 2 או 4, דינו - מאסר שישה
חודשים.
 
5. 
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לעניין
קייטנות, לרבות בענייני בטיחות וביטחון, פעילות חינוכית והדרכה
ופיקוח פדגוגי.
(א)  6. 
אדם שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון או לא קיים הוראות תקנה
לפי סעיף קטן (א), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רישיון
שניתן לפי חוק רישוי עסקים, והוראות חוק רישוי עסקים יחולו
לגביו.
 
(ב)   
* נתקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התש"ן (12 ביוני 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו
  בהצעות חוק 1958, מיום ב' בניסן התש"ן (28 במארס 1990), עמ' 171.
(1) ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התש"ן, עמ' 91.
(2) ס"ח התשי"ג, עמ' 173; התש"ם, עמ' 105.


תיקון חוק רישוי עסקים
אחרי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים יבוא:
 
"קייטנות
7. 
לא יינתן רישיון לפי חוק זה לקייטנה אלא אם כן ניתן אישור
לכך גם מאת מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך ויראו
אותו כאילו היה הוא נותן האישור לפי סעיף 6.
 
(א)  2ג.   
השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי
לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של קייטנות
המנוהלות על ידי ארגונים או גופים שייקבעו, אם הם מנהלים
קייטנה שהיא המשך לפעילות החינוכית של הארגון או הגוף
במשך כל השנה, והקייטנה מנוהלת על-ידם.
כהמשך לפעילות החינוכית תיחשב פעילות המיועדת לאותו
קהל ילדים, גם אם אין זהות מוחלטת בין כל המשתתפים
בפעילות הארגון או הגוף במשך כל השנה לבין אלו
המשתתפים בקייטנה...
 
(ב)   
סייג לתחולה
חוק זה לא יחול על מי שהיה בידו רישיון לקייטנה לפי חוק רישוי
עסקים שהיה בר תוקף ערב תחילתו של חוק זה.
 
8. 

נספח 2 הודעה על הסמכה לתת אישור לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח-1968
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג(א) לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968,(1) אני
מסמיך את מנהל אגף הנוער במשרד החינוך והתרבות, את סגנו ואת מנהלי
אגף הנוער במחוזות משרד החינוך והתרבות לתת את האישור לעניין הסעיף
האמור.
י"ח בתמוז התש"ן (11 ביולי 1990)
זבולון המר
שר החינוך והתרבות

(1) ס"ח התשכ"ח, עמ' 1204; התש"ן, עמ' 156.


נספח 3 רשימת מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות שהוסמכו לתת

אישור לפי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990

 
מס' הפקס'  מס' הטלפון הכתובת  שם המנהל
המחוז 
04‎-6500188
 
04‎-6500110
04‎-6500384
 
בית הממשלה,
נצרת עילית
17105
 
ד"ר אפרים
נוימן
 
צפון
 
04‎-8632642
 
04‎-8632639
 
קרית הממשלה,
בניין ב',
רח' פל-ים א/15,
חיפה
 
אהרן הלוי
 
חיפה
 
03‎-6896758
 
03‎-6896428
 
השלושה 2,
תל-אביב
 
רפי דהן
 
מרכז
 
03‎-6896631
 
03‎-6896183
 
השלושה 2,
תל-אביב
 
משה רובוביץ
 
תל-אביב
 
08‎-6263139
 
08‎-6263138
 
קרית הממשלה,
רח' התקווה 4,
באר-שבע
 
אלי שיטרית
 
דרום
 
02‎-5601510
 
02‎-5601515/6
 
כנפי נשרים 22,
ירושלים
 
זאב אלון
 
ירושלים
 
02‎-6477435
 
04‎-6477426
 
פאולוס השישי
39,
נצרת 16000
 
תאופיק
זחאלקה
 
המגזר הערבי
 כוח האדם החינוכי של הקייטנה
(על כל 40 ילדים ונוער המשתתפים בקייטנה דרוש מדריך מלווה בוגר
אחד מעל גיל 18)
ג. 
הגיל   ההשכלה  מס' ת"ז  השם המלא  התפקיד  מס' 
          1.
          2.
          3.
          4.
          5.
          6.
          7.
          8.
          9.
          10.
פרטי הקייטנה והתכנית החינוכית  ד. 
מס' החניכים המשוער: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.   
גיל החניכים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.   
משך הפעילות של הקייטנה: מיום . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . .  3.   
שעות הפעילות בקייטנה: . . . . . . . . . . . . . .  4.   
השטח שבו הקייטנה אמורה לפעול: . . . . . . . . . . .  5.   
הנושא או הנושאים העיקריים של הקייטנה:
א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ג)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
6.   
יש לצרף תכנית מודפסת של הקייטנה ופירוט כולל של השעות
והנושאים לפי ימי הפעילות.  
7.   
יש לצרף את סמל הקייטנה, את דגל הקייטנה, את תלבושת החובה
בקייטנה ואת המנון הקייטנה, אם יש כאלה, בכתב, בציור, בדגם
או בדוגמה.
 
8.   
לוח התכנית החינוכית של הקייטנה לפי ימים
 
9.   
התכנים   המקום  התאריך  מס'  התכנים  המקום  התאריך  מס' 
         1.        1. 
         2.        2. 
         3.        3. 
         4.        4. 
         5.        5. 
         6.        6. 
         7.        7. 
         8.        8. 
         9.        9. 
         10.        10. 

הצהרת מרכז הקייטנה (ימולא ע"י מרכז הקייטנה)
אני מצהיר שקראתי את חוזר הוראות הקבע סד/10(ב) ואני
מתחייב לפעול לפיו.
. . . . . . . . . . .                           . . . . . . . . . . .
      תאריך                                           חתימה
 
10.   
אישור לקיום הקייטנה (ימולא בידי נותן האישור)*
תכנית הקייטנה התקבלה במשרדנו ביום . . . . . . . . . .
התכנית ופרטיה נבדקו ונמצאו -
1. מתאימים לחוק הפיקוח על הקייטנות, התש"ן-1990;
2. סותרים את חוק הפיקוח על הקייטנות, התש"ן-1990;
3. טעונים שיפור או תיקון בנושאים המפורטים להלן:
1) . . . . . . . . . .  2). . . . . . . . . .  3). . . . . . . . . .
4) . . . . . . . . . .  5). . . . . . . . . .  6). . . . . . . . . .
ה. 
עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
לפיכך (מחק את המיותר):
1. החלטתי לאשר/לא לאשר את קיום הקייטנה.**
2. החלטתי להתנות את אישור הקייטנה בקיום התנאים האלה: . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המפקח על הקייטנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       __________               __________               __________
              תאריך                      שם המורשה                      חתימה* אישור זה לקיום הקייטנה בא כתוספת לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968.
** יש לשים לב לחישוב כוח ההדרכה בקייטנה כמפורט ב-1.6 בחוזר הוראות הקבע
סד/10(ב), סעיף 12-.7.11 כמו כן יש לקבל אישור ביטחון, כמפורט בנספח 9 של
סעיף 7.11‎-13, ואישור בטיחות, כמפורט בנספח 6 של סעיף 7.11‎-14 בחוזר הנ"ל.
 
 

נספח 5 דרגות עובדי הוראה, גמולים וטבלת שכר
פירוט דרגות עובדי הוראה   א. 
מורה/מדריך מ"א  1.   
מורה/מדריך ב"א  2.   
מורה מוסמך, מדריך מוסמך או גננת מוסמכת  3.   
מורה/מדריך לא מוסמך א"א (מסיים בימ"ד למו"ג, סטודנט מסיים
שנה ג' או שנה שנייה בחינוך)
 
4.   
מורה/מדריך לא מוסמך, שלב א' + (סטודנט המסיים שנה שנייה
או בעל תעודת בגרות עם 3 שנות ניסיון בהדרכה או תלמיד שנה ב'
בבית מדרש למורים ולגננות)
 
5.   
מורה/מדריך לא מוסמך, שלב ב' (סטודנט המסיים שנה א', תלמיד
שנה א' בבית מדרש למורים ולגננות או מדריך עם תעודת בגרות +
2 שנות ניסיון)
 
6.   
מדריך צעיר (מסיים כיתות י', י"א ו-י"ב של בית הספר העל-יסודי,
לפני שירות צבאי, עם הכשרה וניסיון בעבודה עם נוער, בוגר קורס
מדריכים של אגף הנוער במשרדנו או קורסי הדרכה של תנועות
נוער).
 
7.   
גמול תפקיד ותשלומים שונים
שכר המורים המופיע בטבלאות השכר המתפרסמות על ידי משרד
החינוך מתאים לעבודה בקייטנה של 24 ימי פעולה, המתקיימת בין
השעות 14‎-8. בכל קייטנה בהיקף אחר יש להתאים את הטבלה באופן
יחסי.
שכר מדריך צעיר יהיה בשיעור 75% משכר מדריך/מורה מוסמך בשנת
הוותק החמישית ו/או לא פחות משכר המינימום כפי שנקבע על ידי
שירות התעסוקה לנוער.
להלן פירוט תגמולי התפקיד והתשלומים לבעלי תפקידים בקייטנות:  
ב. 
מרכז בקייטנות עם פנימייה או במחנה עם פנימייה: 12% מן
השכר.
 
1.   
מרכז בקייטנה או במחנון ללא לינה: 10% מן השכר.  2.   
מדריך ראשי, מדריך מקצועי, אם בית: 5% מן השכר.  3.   
מדריך עירוני: 20% מן השכר.  4.   
מדריך מחוזי: 35% מן השכר.  5.   
מדריך בקייטנה לילדי החינוך המיוחד או לילדים מוגבלים יקבל
תוספת שכר של 6.5% מן השכר.
6.   
מדריך בקייטנה עם פנימייה, החייב ללון עם הילדים, יקבל תוספת
שכר בשיעור 25% מן השכר.
 
7.   
מדריך בקייטנה עם פנימייה או במחנה, החייב ללון עם נוער בגיל
17‎-14, יקבל תוספת שכר בשיעור 34% מן השכר.
 
8.   
מדריך המתבקש לעסוק בהתקנת הפנימייה ובפירוקה יקבל
תשלום של יום עבודה להתקנה ושל יום עבודה לפירוק, ובלבד
שעבודה זו תתבצע בימים שאינם כלולים בימי הפעולה של
הקייטנה. התשלום עבור יום עבודה יהיה לפי נוסחה זו: המשכורת
הכוללת, מחולקת ב-24.
 
9.   
מדריך המתבקש להשתתף בימי עיון ובהשתלמות לקראת קיום
מחנות עם פנימייה יקבל תשלום עבור ימי ההשתלמות, החל ביום
השני, בתנאי שסך כל התשלום עבור ימי ההשתלמות לא יעלה על
יומיים. התשלום עבור יום השתלמות יחושב לפי הנאמר ב-9 לעיל.
 
10.   


נספח 6 החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן
שירות לקטינים, התשס"א-2001
החוק  א. 
הגדרות בחוק זה:
"בגיר": מי שמלאו לו 18 שנים, למעט אישה.
"בית ספר": כהגדרתו בפקודת החינוך נוסח חדש,
התשל"ח-1978.
"ועדה": כמשמעותה בסעיף 4.
"מוסד": בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו
קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים,
מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם
מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים,
תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות
קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או
באבטחת קטינים, ברכת שחייה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה,
פנימייה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
"מעסיק": לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד
ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם: האחראי
במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה
במוסד; לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד
ממשלתי או רשות מקומית: מנהל המוסד, ובמוסד שהוא תאגיד גם
התאגיד; לרבות מעסיק בפועל כמשמעותו בסעיף 7.
"עבודה": בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים,
המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר
עם קטינים.
"עברת מין": עברה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין,
התשל"ז-1977(2) (להלן - חוק העונשין), למעט סעיף 352.
 
1.   
איסור העסקה ועיסוק   
מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד
בגיר שהורשע בעברת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון
עליה לשנה מאסר בפועל או יותר.
 
(א)  2.   
בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה
במוסד.
 
(ב)   
הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו ממועד ההרשעה
בעברה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד 20 שנים לאחר
שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עברה.
(ג)   
מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת
ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.
(א)  3. 
אישור המשטרה יינתן באחד מאלה:  (ב)   
הבגיר לא הורשע בעברת מין, כאמור בסעיף 2(א), או אם
הורשע, חלפה תקופת האיסור כאמור בסעיף 2(ג);
 
(1)   
הוועדה פטרה את הבגיר מהאיסור, כאמור בסעיף 4(ב).  (2)   
משטרת ישראל תרכז את כל הנתונים הנדרשים לעניין חוק זה.  (ג)   
אישור המשטרה יינתן על פי בקשתו של בגיר, ובלבד שאותו בגיר
המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק בו או מועמד
לעבודה בו, או על פי ייפוי כוח מטעם אותו בגיר למעסיק או
למוסד, ובלבד שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק
זה.
 
(ד)   
לעניין סעיף זה "אישור המשטרה" - אישור שניתן בתקופת השנה
שקדמה לקבלה לעבודה.
 
(ה)   
       הערכה על ידי ועדת מומחים
שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ימנה ועדה
שתהיה מורכבת משופט בית משפט שלום שישמש יושב ראש
הוועדה ומשני מומחים לעניין דפוסי התנהגותם של עברייני מין
ולעניין הטיפול בהם. הודעה על מינוי הוועדה ועל הרכבה תפורסם
ברשומות.
 
(א)  4.  
הוועדה מוסמכת, לפי בקשת בגיר שחל לגביו איסור עיסוק לפי חוק
זה
(להלן - המבקש), להעריך, בתוך תקופת האיסור, את הצורך
בהמשך תחולת האיסור ולתת לו פטור מן האיסור, לתקופת
האיסור, כולה או חלקה.
 
(ב)   
לא תיתן הוועדה פטור מן האיסור, כאמור בסעיף קטן (ב), אלא
אם כן שוכנעה שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים.
 
(ג)   
החלטת הוועדה תימסר למבקש; פטרה הוועדה את המבקש
מתקופת האיסור, כולה או חלקה, תודיע גם למי שאחראי
במשטרה על מתן אישורים לפי חוק זה.
 
(ד)   
לפני מתן החלטתה תיתן הוועדה הזדמנות למבקש או למי מטעמו
ולנציג היועץ המשפטי לממשלה להשמיע את טענותיהם.
 
(ה)   
הוועדה מוסמכת לקבל מהמשטרה כל מידע הנחוץ לצורך
החלטתה, לרבות מידע כאמור בסעיפים 2, 11 ו-11א לחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (3) (להלן - חוק
המרשם).
 
(ו)   
לא תדון הוועדה בבקשה נוספת של מבקש שבקשתו נדחתה לפני
תום שנתיים מיום דחיית הבקשה.
 
(ז)   
       עונשין
העובר על הוראות סעיף 2(א) או 3(א) דינו קנס, כאמור בסעיף
61(א)(3) לחוק העונשין.
(א)  5. 
העובר על הוראות סעיף 2(ב) דינו מאסר שנה.
 
(ב)   
מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה לא יישא באחריות
פלילית לפי סעיף 3(א) אם ההעסקה הייתה בנסיבות מיוחדות
שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת
הבגיר הייתה למשך זמן סביר, באותן נסיבות, שאינו עולה על 30
ימים, והמעסיק פעל בלא דיחוי לקבלת אישור המשטרה לפי
הסעיף האמור.
 
(א)  6. 
מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא
באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) אם וידא שהמוסד קיבל אישור
כנדרש לפי אותו סעיף.
 
(ב)   
הוראות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר
באמצעות קבלן כוח אדם ועל בגיר המועסק כאמור.
7.   
הופסקה עבודתו של עובד לפי הוראת סעיף 2, ובשל כך הוא פוטר בידי
מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה
עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי
לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963(4), זולת אם
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות,
שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים, כולם או חלקם.
8.   
לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בעניין הנוגע להפסקת
עבודה או לפיטורין לפי חוק זה.
 
9.   
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק המרשם לעניין
מסירת מידע למי שזכאי לקבלו.
 
(א)  10. 
מרשם פלילי   
על אף הוראות סעיף קטן (א), אין בהוראות חוק המרשם כדי
לפגוע בהוראות סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק זה.
 
(ב)   
     מוסדות נוספים
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי
לקבוע מוסדות נוספים המיועדים למתן שירות לקטינים שהוראות חוק
זה יחולו עליהם.
 
11.   
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע
לביצועו, לרבות סדרי הגשת בקשות לקבלת אישור המשטרה.
 
12.   
הוראות סעיף 3 יחולו, לעניין נשים, במועד שיקבע השר לביטחון הפנים
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שהשר לביטחון
הפנים ידווח אחת לשנתיים לוועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף
עבריינות המין בקרב נשים בישראל.
 
13.   
"תקופת הביניים" - התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום
התחילה.
(א)  13. 
בתקופת הביניים לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא אם
כן נתן לו הבגיר ייפוי כוח שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או
המוסד לבקש אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק
זה.
 
(ב)   
מעסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניים והוא עודנו מועסק
במוסד ביום התחילה, יפנה למשטרה לפי סעיף 3(ד) בתקופה
שמיום התחילה ואילך לצורך קבלת אישורה כי אין מניעה
להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור
בעצמו.
 
(ג)   
     תחולה
ביום כ"ז באדר א' התשס"ג (1 במרס 2003) (בחוק זה - יום התחילה),
בכפוף להוראות סעיף 13א.
 
14.   
     הוראות מעבר
הוראות חוק זה יחולו על בגיר שנידון לשנת מאסר בפועל או יותר בשל
עברת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעברה כאמור, בתוך
חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה.
החוק נתקבל בכנסת ביום ה' באב התשס"א (25 ביולי 2001);
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2904, מיום
י"ד בתמוז התש"ס (17 ביולי 2000), עמ' 505 (1), דיני
מדינת ישראל, נוסח חדש 31, עמ' 607.
 
15.   
טופס ייפוי-כוח למעסיק
לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים, התשס"א-2001 (להלן "החוק")
אני, החתום ___________ מטה בעל תעודת זהות ___________
המתגורר ב ___________________________________
מועמד לעבודה/מועסק כעובד הוראה במוסד כהגדרתו בחוק.
הריני מייפה בזה את כוחו של המעסיק _____________ לקבל בשמי
ובמקומי את אישור המשטרה כי אין מניעה להעסקתי בהתאם לחוק.
ניתן ביום __________ לחודש __________ שנת __________
 
ב.   

_________
חתימה     


 
 
בשאלות אפשר לפנות אל מר שלמה דהן, מפקח ארצי לקייטנות,
טל' 056‎-283178 ו-02‎-5603795, ואל מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות
(ראה נספח 3 לעיל).
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/10(ב), י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004