חוזר זה בוטל


חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
קייטנות ומחנות קיץ 7.11
קייטנות ומחנות קיץ - ביטחון 7.11‎-13
 
1 ביוני 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
7.11‎-10 בחוזר
הוראות הקבע
סג/9(ב)
 
  מטרת הפרסום  


1. סדרי הביטחון בקייטנות
 
מבוא - כללי
 
1.1
הנחיות הביטחון חלות על כל סוגי הקייטנות:  א.   
קייטנות המאורגנות על ידי הרשות המקומית - בתחום
היישוב או הרשות
 
1)   
קייטנות המאורגנות על ידי יזמים פרטיים - בתחום היישוב
או בשטחים הפתוחים יום ולילה
 
2)   
קייטנות המאורגנות על ידי תנועות נוער - בתחום היישוב או
בשטחים פתוחים יום ולילה.
 
3)   
קייטנות תוקמנה רק לאחר קבלת רישיון מתאים בהתאם לחוק
הקייטנות.
 
ב.   
מרכז הקייטנה הוא האחראי על הביטחון בקייטנה; כלומר: הוא
האחראי על אבטחתה.
בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עולה על 100 ימונה לתפקיד
זה ממונה ביטחון מיוחד, נוסף למרכז, והוא ישמש עוזר לביטחון
(עב"ט).
 
ג.   
 
מטרת השמירה והאבטחה בקייטנות
 
1.2
המטרה העיקרית של האבטחה והשמירה בקייטנות היא להגן על
החניכים ועל אוכלוסיית הקייטנה, למנוע כניסה של גורמים זרים
(עוינים/פליליים) לתחום הקייטנה, להרתיע גורמים עוינים ולמנוע מהם
לבצע פיגועים מהסוגים האלה:
 
 
פיגוע ותקיפת חניכים ומדריכים בתחומי הקייטנה בנשק קר
(סכינים, פגיונות, אלות)
 
א.   
פיגוע על ידי החדרת מטעני חבלה, מתאבד ומכוניות תופת לתחומי
הקייטנה או למקום סמוך
 
ב.   
התקפת מחבלים באמצעות נשק חם  ג.   
פיגוע בטיולים ובפעילויות ספורט ונופש המבוצעים במסגרת
הקייטנה.
 
ד.   
 
המודעות לנושאי הביטחון בקייטנה
 
1.3
מרכז הקייטנה (או האחראי לביטחון) יפעל במשך כל הקייטנה להגברת
מודעותם של הסגל והחניכים בנושאי הביטחון כדלהלן:
 
 
הסברה   
המרכז (או האחראי לביטחון) יכנס את החניכים לתדריך הסברה
ביטחוני מיד עם פתיחת הקייטנה.
 
א.   
בקייטנות של למעלה משבוע תתקיים פעולת הסברה פעם בשבוע.  ב.   
ההסברה תכלול -  ג.   
סיכונים ביטחוניים אפשריים (החדרת מטען חבלה,
חדירת מתאבד, החדרת מכונית תופת, הצתה, חטיפה, פיגוע
בנשק קר, פיגוע בנשק חם ועוד)
 
1)   
זהירות מחפץ חשוד - גילוי ותגובה (מהו חפץ חשוד,
סוגי חפצים חשודים, תגובות ראשוניות, הרחקת אנשים
וילדים, דיווח מיידי, אזעקת המשטרה, פינוי);
 
2)   
סדר הפעולות ואופן ההתנהגות בעת איתור "חפץ
חשוד" המחייב פינוי
(סימון המקום ואבטחתו, ריכוז כל
קבוצה ליד המדריך שלה, פינוי לשטח כינוס מסודר, מפקד
ילדים מדויק, המתנה לכוחות הביטחון);
 
3)   
סדר הפעולות בעת אירוע ביטחוני/חירום.
4)   
 
כרזות (פלקטים)
 
1.4
כרזות אזהרה מפני חפצים חשודים תיתלינה במקומות בולטים בתחומי
הקייטנה (בנקודות ריכוז, בחדרי אוכל, במגרש מסדרים ועוד). יש
לוודא מדי יום שהכרזות שנתלו נמצאות במקום והן שלמות ובמצב
תקין וקריא.
את הכרזות אפשר להשיג אצל קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות
המקומית/במחוז/במטה בירושלים.
 
 
 
תרגול נושאי הביטחון  1.5
יש צורך חיוני בתרגול כל קייטנה במצבי חירום אפשריים, מוקדם ככל
האפשר. התרגול יסייע להגביר זהירות, עירנות ויכולת תגובה נכונה
במצבים ביטחוניים ובטיחותיים אפשריים. התרגול יתבצע על פי
המתכונת כדלהלן:
 
 
תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת עד שבוע  א.   
התרגיל נועד לבחון את הצורך לפנות את הקייטנה כתוצאה
ממצבי חירום ביטחוניים ובטיחותיים כאחד.
 
-   
התרגיל יתקיים לאחר תכנון וארגון מראש ביום פתיחת
הקייטנה.
 
-   
תרגיל הפינוי יתקיים בכל מחזור חדש של קייטנים.  -   
תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת למעלה
משבוע ימים
 
ב.   
יש לקיים בקייטנה המתקיימת למעלה משבוע את אותו תרגיל
המצוין ב-א לעיל.
 
-   
יש לקיים בקייטנה תרגיל פתע פעם בשבוע.  -   
תרגילי עירנות
יש לקיים בקייטנה תרגילי עירנות לשומרים ולמאבטחים לפחות
פעם אחת בקייטנה המתקיימת עד שבוע וכל שבוע בקייטנה
המתקיימת למעלה משבוע ימים. התרגילים יבוצעו באחריות מרכז
הקייטנה.
 
ג.   
 
סריקות  1.6
בכל קייטנה תקוימנה כל יום סריקת בוקר וסריקות שוטפות
שמטרתן להבטיח שבמהלך הלילה ובמהלך היום לא הוטמן בשטח
הקייטנה מטען חומר נפץ או חפץ מסוכן.
א.   
סריקת הבוקר תבוצע על ידי שני מבוגרים לפחות, לפי קביעה
ותכנון של המרכז/האחראי לביטחון, והיא תסתיים לכל המאוחר
חצי שעה לפני פתיחת הקייטנה והגעת הקייטנים. לפני השלמת
הסריקה לא תורשה כניסה לשטח הקייטנה. בקייטנות המשתרעות
על שטח גדול תבוצע הסריקה באמצעות מספר גדול יותר של
מבוגרים, לפי תכנון האחראי לביטחון, כדי "לכסות" באופן יסודי
את כל השטח בזמן המזערי הנתון.
הסריקה תבוצע בשיטת "פעולה במקביל", ותקיף את כל שטח
הקייטנה, ובכלל זה מבנים, חצרות, חדרי משחק ופעולה,
מסדרונות, חדרי מדרגות, שירותים, מטבח וחדר אוכל, משרד או
מפקדה, פחי אשפה (גם בתחנת ההסעה שליד הקייטנה), ארגזי
חשמל, עמדות כיבוי אש, מחסנים, צמחייה וכל מקום אחר היכול
לשמש להסתרת מטען.
 
ב.   
סריקות שוטפות: נוסף לסריקת הבוקר תבוצע סריקה היקפית,
בעיקר לאורך הצד הפנימי של הגדר או לאורך קו התיחום של
אזור הקייטנה.
סריקה מסוג זה תבוצע לפחות פעם בשעה בזמן פעילות הקייטנה,
באמצעות הגורמים האלה:
 
ג.   
2 מבוגרים (שומרים, מדריכים או הורים), בקייטנה פתוחה
ובקייטנה הנמצאת מחוץ ליישוב
 
-   
מבוגר אחד או שני חניכים ברמה של תלמידי בית ספר
על-יסודי (מכיתה ז' ומעלה), בקייטנה סגורה או בקייטנה
בתוך היישוב.
 
-   
 
אמצעים פיזיים  1.7
כדי לשפר ולייעל את האבטחה ואת הבטיחות בקייטנה, ובמקרים
מסוימים אף לחסוך בכוח אדם ולהרתיע גורמים עוינים, יש להתקין
בכל קייטנה אמצעי ביטחון כדלהלן:
 
 
גדר תקינה  א.   
יש להעדיף הקמת קייטנה במקום מגודר היטב.  1)   
לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא כי הגדר שלמה, ואם יש בה
פרצות, יש לתקנה מיד.
 
2)   
לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא, כי השטח הסמוך והצמוד
לגדר הקייטנה נקי וגלוי לעין (נקי מצמחייה, ללא פסולת
בניין, פנוי מחומרים אחרים), ואינו יכול לשמש מסתור
להנחת חפצים חשודים.
3)   
כניסה  ב.   
יש לאפשר כניסה משער אחד בלבד בכל קייטנה. יתר
השערים יהיו נעולים במשך כל שעות הקייטנה.
 
1)   
יש לדאוג ל-3‎-2 פתחי מילוט נוספים, שיהיו סגורים מבפנים
וניתנים לפתיחה בקלות בעת הצורך.
 
2)   
חנייה לרכב  ג.   
יש לאסור כניסת רכב לתוך תחומי הקייטנה. תאושר כניסה
אך ורק לרכב חיוני, למטרות פעילות הקייטנה.
 
1)   
יש לדאוג למקום חנייה לכלי רכב במרחק של לא פחות
מ-100 מ' מהכניסה לקייטנה.
 
2)   
הקפדה על סדר כדי להקל באיתור חפצים חשודים  ד.   
יש לעשות הכול כדי להקל על האפשרות לאתר ולזהות
חפצים חשודים.
 
1)   
על-כן יש לדאוג -  2)   
לקביעת מקומות מוגדרים לריכוז אשפה בתוך
הקייטנה;
 
-   
לפינוי אשפה בצורה מסודרת ובתכיפות גבוהה  -   
לסידור ולארגון של ציוד החניכים.  -   
סימון וזיהוי של ציוד חיוני
כדי להקל על זיהוי הציוד והאמצעים השייכים לקייטנה - וזאת
כדי למנוע החלפת חפצים קיימים בחפצים דומים העלולים לשמש
גורמים עוינים למטרה חבלנית - יש לסמן בסימן בולט ציוד חיוני
כמו מטפי כיבוי, מכלי גז ניידים, מצברים ועוד.
 
ה.   
מערכות כריזה למטרות שליטה
כדי להקל על מרכזי הקייטנה להעביר הנחיות ברורות לקייטנים
בזמן מצבי חירום יש לוודא שיהיו בקייטנה -
1) מגפון ידני - לקבוצה המונה עד 300 איש, בתנאי שכולם
נמצאים בתא שטח אחד;
2) מערכת כריזה - לקבוצה המונה מעל 300 איש.
ו.   

 
אבטחת הקייטנה  1.8
בשטח המיושב של היישוב  א.   
בקייטנת יום בשטח המיושב של היישוב שבה עד 100
חניכים אין חובה שיהיה מאבטח חמוש.
 
1)   
כל קייטנה הפועלת בלילה מחייבת אבטחה חמושה.  2)   
בכל קייטנה שבה מ-100 ועד 300 חניכים תתקיים אבטחה
על ידי מאבטח חמוש עד אחד.
 
3)   
בכל קייטנה שבה מ-300 ועד 750 חניכים תתקיים אבטחה
על ידי 2 מאבטחים חמושים.
 
4)   
בכל קייטנה שבה מ-750 חניכים ומעלה תתקיים אבטחה על
ידי 3 מאבטחים חמושים באקדח.
 
5)   
תלמידי כיתות י"א-י"ב יוכלו לשמור במסגרת ההתנדבות
למשמר האזרחי עם נשק (תלמיד י"א-י"ב אחד עם
בוגר/מאבטח אחד).
 
6)   
המאבטחים יהיו בקיאים בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים
שיש לנקוט לאחר גילוים בכל הקשור לנוהלי פינוי.
 
7)   
המאבטחים והשומרים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש
ובכללי הבטיחות בנשיאת נשקם האישי ובטיפול בו.
 
8)   
שומר מתנדב (שלא בשכר) אינו חייב להיות בוגר הכשרת
מאבטחי מוסדות חינוך.
 
9)   
קייטנות יום ולילה בשטח פתוח ומחוץ לתחום היישוב  ב.   
בכל קייטנה תתקיים שמירה/אבטחה על ידי נושאי נשק,
כמפורט בנספח 8 של סעיף זה. בכל עמדה/פטרול יימצא נושא
נשק ארוך-קנה אחד לפחות. אם יש שני שומרים, יוכל
השומר השני לשאת נשק קצר (אקדח).
 
1)   
בקייטנות לילה ייקבע מספר נושאי הנשק בכפיפות לטבלת
"תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים ולשומרים במחנה",
כמפורט בנספח 8 של סעיף זה.
 
2)   
השמירה תוכל להתקיים על ידי הורים/מלווים הרשאים
לקבל נשק מסוג "קרבין" בתחנות המשטרה, שומרים
חמושים נושאי נשק, מתנדבים שאושרו על ידי
משטרת-ישראל, מתנדבי המשמר האזרחי ומאבטחי חברות
השמירה המאבטחות את מוסדות החינוך שהם בעלי תעודות
ומורשים לשאת נשק כחוק.
3)   
אסור בהחלט להשתמש בנשק מסוג תמ"ק "עוזי" ותמ"ק
"מאוזר פלקון" באבטחת קייטנות.
 
4)   
המאבטחים והשומרים יתודרכו ויתורגלו בזיהוי מטעני
חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים וכן בכל הקשור
לנוהלי פינוי.
 
5)   
המאבטחים והשומרים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש
ובכללי הבטיחות בנשיאת נשקם האישי.
 
6)   
אבטחה צמודה בשער
מטרתה העיקרית של האבטחה/השמירה הנייחת היא לקיים
ביקורת על הנכנסים לתחום הקייטנה (ובכלל זה בדיקת תיקים)
ולמנוע כניסה של אנשים ורכב שאינם מורשים להיכנס לתחום
הקייטנה. כמו כן השומר משמש גורם צופה ומתריע על זרים
המסתובבים סמוך לקייטנה בנסיבות מחשידות, וכן גורם המרתיע
גורמים עוינים.
לביצוע משימות אלה יש לוודא -
 
ג.   
ששער הקייטנה יהיה סגור וניתן לפתיחה נוחה מבפנים.
בשטח פתוח ומגודר, שאין בו שער קבוע, יותקן שער בצורת
מחסום (מוט או חבל) שלא יאפשר מעבר רכב בלי פתיחה
מכוונת על ידי השומר (אפשר להציב יתדות למניעת כניסה
ישירה).
 
1)   
שהמאבטח יהיה במקום בולט, ונשקו יהיה צמוד אליו. יש
להבטיח שהשומר יימצא במקום נוח ומוצל, וכך יקל עליו
לבצע את תפקידו.
 
2)   
שכאשר אדם זר מבקש להיכנס לשטח הקייטנה, יבדוק
השומר את זהותו (באמצעות תעודה מזהה) ואת מטרת
כניסתו, ויעביר את הנתונים באמצעי הקשר שברשותו
לאחראי לביטחון או למפקדה לצורך קבלת אישור לכניסת
הזר. אם הנכנס נושא תיק או חבילה, יש לבדקם. אם הנכנס
נושא נשק, יש לבדוק אם הוא מורשה לשאת את הנשק
ולדווח על כך לאחראי לביטחון.
 
3)   
שמירה ניידת (פטרול)  ד.   
מטרתה העיקרית של השמירה הניידת היא לשמור ולפקח על
שטחים שאינם יכולים להיות נצפים או מפוקחים על ידי
השומר בשער, בעיקר בקייטנות המופעלות על שטח גדול,
פתוח, או על שטח שיש בו עצמים המגבילים את שדה הראייה
(חורשה, מתקנים גבוהים, מגבלות טופוגרפיות וכיו"ב).
 
1)   
הפטרול יסייר בגזרה שנקבעה לו, או מסביב לקייטנה, לאורך
קו התיחום או הגדר, או שיתמקד בפיקוח על פעילות מיוחדת
הנערכת בקייטנה - הכול לפי ההנחיות שתינתנה על ידי
האחראי לביטחון או על ידי מרכז הקייטנה.
2)   
במהלך הסיור יסרוק הפטרול באופן שוטף את השטח בניסיון
לאתר "חפצים חשודים" או מפגעים אחרים העלולים לסכן
את הקייטנים. נשקו יהיה צמוד אליו, ויהיה בידו אמצעי קשר
לדווח על אנשים ועל חפצים חשודים או על כל התפתחות של
סכנה לקייטנה. בכל מקרה מסוג זה יש להעביר דיווח מיידי
באמצעי הקשר לאחראי לביטחון, תוך כדי שמירה רצופה על
קשר עין עם הגורם החשוד.
 
3)   

  1.9 כללי זהירות בנשיאת אקדח ובאחזקתו
להלן פירוט כללי הזהירות העיקריים בשימוש באקדח שהמנהל והעב"ט
צריכים להכירם (פירוט הכללים בהרחבה מצוי בחוברת ההוראות
הניתנת לנושאי הנשק במוסדות החינוך):
 
 
אופן נשיאת הנשק  א.   
האקדח יהיה במצב פרוק.  1)   
גבר יישא את האקדח בנרתיק הצמוד למותן, רצוי מתחת
ללבוש.
 
2)   
אישה יכולה לשאת את האקדח בנרתיק מיוחד, שאפשר
להניחו בתיק האישי, או בנרתיק הצמוד למותן.
 
3)   
כאשר האקדח נמצא בתיק, יהיה התיק צמוד בכל עת לנושא
הנשק.
 
4)   
בשום מקרה אין להשאיר את הנשק במכונית (זו עברה
פלילית) או בחדר ללא השגחה.
 
5)   
אחסון האקדח  ב.   
אקדח שנלקח הביתה, יש לאחסנו במקום בטוח ולהקפיד
שלא תהיה לזרים, ובמיוחד לילדים, גישה אליו. בעת האחסון
יש להפריד בין המחסניות לאקדח, וכל פריט יאוחסן במקום
נפרד.
 
1)   
יש להחזיק את האקדח ואת המחסניות במקום יבש ומאוורר,
והאקדח יאוחסן בארון נעול.
 
2)   
1.10 כללי זהירות בנשק
יש לנהוג בכל כלי ירייה כאילו הוא טעון.  א.   
לא יכוון אדם נשק, גם אם אינו טעון, לעבר אדם אחר שלא לצורך
(מותר לכוון רק בשעת תקרית ולכיוון האויב).
 
ב.   
בעת מסירת כלי ירייה וקבלתו יש לבדקו ולוודא שאינו טעון.
ג.   
בדיקת האקדח - סדר הפעולות  ד.   
יש להטות את הקנה בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, אל מול
חומת מפגע או רהיט כבד שיוכל לספוג את הקלע במקרה של
פליטת כדור.
 
1)   
יש לוודא שאין מחסנית באקדח.  2)   
יש לפרוק את המחסנית, אם היא נמצאת באקדח.  3)   
יש לבדוק את האקדח (תוך הסתכלות אם לא נשאר כדור
בבית הבליעה).
 
4)   
יש לוודא שנית כי אין מחסנית בתוך בית המחסנית ולשחרר
נקירה על ידי לחיצה על ההדק.
 
5)   
אין להכניס את האצבע לשמורת ההדק שלא לצורך.  ה.   
לפני שמנקים את כלי הירייה יש להוציא את המחסנית, לבדוק את
הכלי ולוודא שאין כדור בקנה.
 
ו.   
לפני הלחיצה על ההדק צריך לוודא שהקנה מכוון לחומת מפגע או
לריהוט שיכול לקלוט את הכדור.
 
ז.   
בשום מקרה אין להרשות לתלמיד לשאת תיק המכיל נשק.  ח.   
הפרטים המלאים לגבי כללי הזהירות באחסנת נשק ובאחזקתו,
המיועדים לבעלי הנשק, כלולים בחוברת "הנחיות והוראות לנושאי
נשק במוסדות חינוך" משנת התשמ"ח.
 
ט.   

1.11 הוראות פתיחה באש
להלן הוראות משטרת ישראל בנושא של פתיחה באש. ההוראות הן
כלליות, ומותאמות לכלל נושאי הנשק, ולא רק לנושאי האקדחים מטעם
משרדנו. על נושא הנשק לקרוא היטב את ההוראות, לבדוק אם הבין
אותן ולנהוג לפיהן. במקרה של ספק בהבנת ההוראות יש לפנות לקב"ט
המקומי לקבלת הסבר.

כללים בדבר פתיחה באש
 
עקרונות כלליים  א.   
בנוהל זה יפורטו כללים מנחים, הוראות וסייגים בכל הנוגע
לשימוש בכלי ירייה ולפתיחה באש, על ידי עובדים, שומרים
ומאבטחים הנושאים נשק בתוקף תפקידם.
 
1)   
כלי ירייה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכן את
חייו או את שלמות גופו של אדם, הן מי שהירי כוון אליו והן
של אחרים. לפיכך ייעשה השימוש בנשק בהתאם לאמור
בכללים אלו.
 
2)   
השימוש בנשק לעבר אדם מותר לשם הגנה עצמית של היורה
או של זולתו. הכללים בנוהל זה מבוססים על הוראות סעיפים
34 י' ו-34 ט"ז שבחוק העונשין, התשל"ז-1977, כפי שתוקן
(תיקון מספר 39, חלק מקדמי וחלק כללי) ופורסם בספר
החוקים 1481, ב-ט"ז באלול התשנ"ד, .23.8.94
 
3)   
השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא
אחרון, במידת הזהירות הראויה, כאשר אין דרך אחרת
בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.
 
4)   
נחיצות השימוש בכלי ירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוע.
יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנה
לחיים.
 
5)   
 
השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית
השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית מותר במקרים האלה:
 
ב.   
תקיפה שלא כדין שצפויה ממנה סכנה מוחשית לחיים  1)   
סכנה מיידית ומוחשית לחיים של המשתמש עצמו/של
אחרים.
 
2)   
במקרים אלה יהיה הירי האמצעי האחרון להדיפת התקיפה
ויבוצע ב"בודדת" ומכוון לגוף. יש להפסיק את הירי משחלפה
הסכנה.
 
 
פתיחה באש במקרה של סכנת חיים  ג.   
הגדרות  1)   
סכנת חיים: סכנה של אבדן חייו של אדם או של
חבלה מסוכנת בגופו.
 
א)   
נשק חם: לרבות כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה,
מטען נפץ.
 
ב)   
נשק קר: לרבות סכין, פגיון, גרזן, אלות ומוטות ברזל.
ג)   
אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח באש אם לא
תיפסק התקיפה.
 
ד)   
השימוש בכלי ירייה מותר, אם הוא נדרש באופן מיידי, כדי
להדוף תקיפה שלא כדין, שבוצעה באמצעות נשק חם או קר
ושנשקפת ממנה סכנת חיים מוחשית ליורה או לזולתו.
 
2)   
לצורך הדיפת התקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש
לעבר גופו של התוקף, במגמה לפגוע בו ולמנוע ממנו את
השלמת מעשה התקיפה. יש להפסיק את הירי מיד כשתיפסק
התקיפה ולא תהיה עוד סכנת חיים.
 
3)   
פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו
דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה, לרבות מתן אזהרה
מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לסכן את חייו של היורה
או של זולתו.
 
4)   
נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, ניתן
לירות בגופו כדי למנוע את המשך התקיפה. נמלט התוקף
בלא נשק, אין לירות בו.
 
5)   
פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל, לעבר התוקף בלבד, בירי
בודד ומכוון, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה
בחפים מפשע.  
6)   
יש להימנע ככל האפשר מירי לעבר נשים או ילדים.  7)   
אין לפתוח באש לשם הגנה על רכוש כאשר אין מתלווה סכנת
חיים לעברת הרכוש.
 
8)   
פעולות לאחר סיום הירי  ד.   
טיפול רפואי: יש להגיש טיפול רפואי למחבל שנפגע לאחר
שנבדק כי אין נשקפת עוד סכנה מצדו.
 
1)   
דיווח: יש לדווח בהקדם האפשרי על כל מקרה של שימוש
בכלי ירייה לתחנת המשטרה הקרובה, לקב"ט הרשות
ולקב"ט המחוזי של משרדנו.
 
2)   
סריקה: יש לבצע סריקה לאיתור נפגעים נוספים או נזק
לרכוש.
 
3)   
בידוד אזור הירי: יש למנוע כניסת אנשים לאזור הירי עד
לסיום הבדיקה המשטרתית.
 
4)   
תחקיר: קצין הביטחון המחוזי יערוך דוח מפורט לאחר כל
מקרה של פתיחה באש וישלח אותו לאגף הביטחון במשרדנו.
הממונה הארצי לאבטחת מוסדות חינוך יעביר את ממצאי
התחקיר, בצירוף המלצותיו, לגורמי ביטחון שונים.
 
5)   
אמצעים לשליטה, לאזעקה ולמילוט במצבי חירום  1.12
 
בכל קייטנה יימצאו האמצעים שיפורטו בהמשך במצב תקין ושמיש
ובסטנדרטים המחייבים:
 
 
אמצעי קשר חיצוני, כגון טלפון (או פלא-פון) או מכשיר קשר
ליצירת קשר עם מוקד הפועל ברציפות 24 שעות ביממה (במפקדה
או במשרד של הקייטנה תיתלה במקום בולט טבלה עם מספרי
טלפון חיוניים: משטרה או צה"ל לפי אזורי האחריות, מכבי אש,
מד"א, בית חולים קרוב, קב"ט מקומי וכו'), אמצעי קשר פנימי,
כגון מכשירי קשר קטנים לקשר עם שומרים/פטרול, מערכת כריזה
ו/או מגבירי קול ניידים (מגפון), בהתאם לגודל הקייטנה
 
א.   
יציאות חירום בקייטנות יום במבנה בתחום היישוב (לפחות יציאה
אחת נוספת ליציאה הראשית), דרכי פינוי נוחות ובטוחות ושטחי
פינוי (לפחות שניים ובכיוונים נוגדים), במרחק של 500‎-300 מ'
מאזור הקייטנות
 
ב.   
שטחי כינוס למקרה שיהיה צורך בפינוי כל המשתתפים בקייטנת
יום ולילה המתקיימת בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב, בעת
אירוע חירום
 
ג.   
אמצעי כיבוי אש ועזרה ראשונה - כמפורט בטופס אישור העסקים
של הקייטנה ובהנחיות הבטיחות.
 
ד.   
האחראי לביטחון בקייטנה  1.13
 
בכל קייטנה ימונה אחראי לביטחון. בקייטנות שמספר המשתתפים
בהן הוא עד 100 יכול לשמש בתפקיד זה גם מרכז הקייטנה.
בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עולה על 100 ימונה לתפקיד
זה אדם מיוחד נוסף למרכז הקייטנה (שישמש עוזר ביטחון -
עב"ט).
 
א.   
האחראי לביטחון חייב לקבל תדרוך אישי בנושא מילוי תפקידו
מהקב"ט המקומי. תיאום התדרוך עם הקב"ט הוא באחריות
האחראי לביטחון או מרכז הקייטנה. התיאום לביצוע התדרוך
יקוים לפחות 15 יום לפני פתיחת הקייטנה.
 
ב.   
יציאה מהקייטנה לסיורים ולטיולים ביום ובלילה  1.14
 
יציאה לטיול תבוצע בהתאם לנוהלי הביטחון בטיולים ובפעולות
חוץ-בית ספריות כמפורט בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב), סעיף
25-.5.3
 
א.   
כל פעילות מחוץ לשטח הקייטנה מחייבת תיאום עם הלשכה
לתיאום טיולים ואישור שלה.
 
ב.   
 
סוגי הקייטנות ונוהלי אבטחתן  1.15
 
מנקודת הראות של ביטחון הקייטנה ושל אבטחתה יש להבחין בין
הקייטנות לפי ארבעת הסוגים שיפורטו בהמשך, ובכלל זה הגדרת
אמצעי האבטחה המחייבים אותם, וזאת נוסף לכללים ולהנחיות
הכלליים המחייבים את כל סוגי הקייטנות, כפי שצוין בסעיפים
קודמים:
 
 
סיווג א': קייטנת יום המתקיימת בתוך מוסד חינוכי, בסניף
תנועת הנוער, במבנה ציבורי או פרטי מכל סוג, בתוך תחום
היישוב וסמוך לאזור מגורים או למתקנים ציבוריים פעילים.
סידורי האבטחה יהיו דומים לאלה המקובלים או המחייבים לפי
ההוראות של משרדנו לגבי מוסדות חינוך במהלך שנת הלימודים.
א.   
סיווג ב': קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה או מגרש
פתוח מכל סוג, כלומר במקום שאינו משמש בקביעות כמוסד
חינוכי או כקייטנה והנמצא בתוך תחום היישוב. במקרה זה, נוסף
לאמור לעיל -
 
ב.   
יש לתת עדיפות למיקום הקייטנה במקום שהוא מגודר
מראש, ובכל מקרה יש ליצור תיחום ברור באמצעות חבלים,
עצים או אבנים (בלי לפגוע בכללי בטיחות בסיסיים
ומחייבים) או באמצעות סימון ברור מכל סוג מסביב
לקייטנה, באופן שגבולות האבטחה של הקייטנה יהיו
ברורים.
1)   
אם יש בקייטנה 100 חניכים ויותר, יהיה בה אמצעי
לאזעקת עזרה במקרה של כשל באמצעי הקשר האחרים.
 
2)   
אם הקייטנה מגודרת, יימצא שומר בכניסה לשטח הקייטנה.
אם הקייטנה אינה מגודרת, יסייר השומר לאורך קו התיחום
או לפי הנחיות מיוחדות.
 
3)   
מיקום הקייטנה ואמצעי הביטחון במקום יתואמו (באמצעות
הקב"ט המקומי) עם גורמי הביטחון המקומיים, ויהיו
מותנים באישורם.
 
4)   
סיווג ג': קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה, מגרש
פתוח, שפת הים וכיוצא באלה, הנמצאים מחוץ לתחום היישוב.
במקרה זה, נוסף לכל האמור
לעיל -
 
ג.   
יש לקיים סיור מוקדם בשטח המיועד לקייטנה עם גורמי
הביטחון המקומיים לאישור הקייטנה ואמצעי האבטחה
המיועדים.
 
1)   
את הסיור בשטח יש לקיים לפחות 10 ימים לפני מועד
פתיחת הקייטנה, וזימון גורמי הביטחון הנוגעים בדבר ייעשה
על ידי הקב"ט המקומי.
 
2)   
אם יש בקייטנה מעל ל-100 קייטנים, יש למנות אחראי
לביטחון נפרד, שיתודרך במילוי תפקידו על ידי הקב"ט
המקומי.
 
3)   
בכל קייטנה, ללא תלות במספר הקייטנים, חייב להימצא
רכב פינוי צמוד, וחייבים להיות דרכי גישה נוחות לשטח
הקייטנה ושילוט מכוון.
 
4)   
סיווג ד': קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי פנימייה
ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום היישוב. קייטנות הכוללות לינת
לילה מחייבות קיום סידורי ביטחון מיוחדים, נוסף לכל ההוראות
והסידורים שפורטו בסעיפים הקודמים, כדלקמן:
 
ד.   
אישורים ותדרוכים של קב"ט הרשות/המחוז  1)   
כל פתיחת קייטנה מסיווג ד' מחייבת תדרוך ואישור
קב"ט הרשות/המחוז של משרדנו, נוסף למילוי טופס
תיאום לקיום הוראות בטיחות וביטחון בקייטנה (ראה
בנספח 9 של סעיף זה).
 
א)   
קב"ט הרשות/המחוז יאשר את מינוי האחראי לביטחון
בקייטנה ויתדרך אותו.
 
ב)   
קב"ט הרשות/המחוז יבדוק את אמצעי הקריאה
והאזעקה בקייטנה.
ג)   
קב"ט הרשות/המחוז יוודא שיש אמצעי תקשורת
המאפשרים התקשרות למשטרה, למכבי אש ולמד"א.
 
ד)   
קב"ט הרשות/המחוז יקבע מועד לביצוע תרגיל פינוי.  ה)   
 
תיאום מוקדם עם גורמי הביטחון
המקומיים/האזוריים

התיאום ייעשה בכל מקרה ובכל מספר של קייטנים
(באמצעות הקב"ט המקומי), באחריות הנהלת הקייטנה.
 
2)   
שמירה בקייטנה ביום ובלילה  3)   
ככלל תתקיים שמירה בנשק.  א)   
בקייטנות לילה יהיה מספר השומרים/המאבטחים
בהתאם לטבלת תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים
ולשומרים (כמפורט בנספח 8 של סעיף זה).
 
ב)   
יש להקפיד על תכנון השמירה: יש להציב שומר בשער,
ויש לדאוג לשמירה רגלית סביב שטח הקייטנה (פטרול),
וכן לקיומה של כיתת כוננות.
 
ג)   
נוכחות אחראי לנושא הביטחון
בכל קייטנה שלנים או שוהים בה במשך הלילה מעל ל-100
קייטנים חייב האחראי לביטחון להימצא בתוך הקייטנה
במשך הלילה.
 
4)   
כל השומרים השוהים בקייטנה במשך הלילה (ובכלל זה
השומרים שאינם במשמרת) יהיו מאורגנים במסגרת של
"כיתת כוננות" לצורך הפעלה מרוכזת ומאורגנת להתגוננות
נגד תקיפה עוינת בפרק הזמן שלפני הגעת כוחות הביטחון.
הפעלת כיתת הכוננות בעת הצורך תבוצע אך ורק לפי
ההוראות ובפיקודו הישיר של האחראי לביטחון או סגנו.
לשם כך עליו להכין ולאמן את כיתת הכוננות בהתאם לדרוש.
5)   
הקייטנה תהיה מוארת במשך שעות החשכה. במידת האפשר
יושם דגש על תאורה "היקפית" (לאורך הגדרות/גבולות
התיחום). רצוי להבטיח תאורת חירום למקרה של תקלה
ברשת הראשית.
 
6)   
תיאום ביטחוני בלשכה לתיאום טיולים  7)   
קייטנות יום בתחום השטח המיושב של היישוב אינן
חייבות לקבל אישור ביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים.
-   
קייטנות שמתקיימת בהן פעילות לילה והן מתקיימות
מחוץ לשטח המיושב של היישוב חייבות לקבל אישור
ביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים.
 
-   

2. סדרי הביטחון במחנות
 
מבוא - כללי
 
2.1
הנחיות הביטחון חלות על כל סוגי המחנות:  א.   
מחנות המאורגנים על ידי יזמים פרטיים - בשטחים
הפתוחים יום ולילה
 
1)   
מחנות המאורגנים על ידי תנועות נוער - בתחום היישוב  2)   
מחנות קיץ מחוץ לתחום היישוב המאורגנים על ידי תנועות
נוער, על ידי רשויות מקומיות ועל ידי יזמים פרטיים
בשטחים הפתוחים המשלבים פעולה יום ולילה.
 
3)   
מחנות ומחנות פנימייתיים יוקמו רק לאחר קבלת רישיון מתאים
בהתאם לחוק הקייטנות.
 
ב.   
מרכז המחנה הוא האחראי על הביטחון במחנה; כלומר: הוא
אחראי על אבטחת המחנה. במחנות שמספר המשתתפים בהם
עולה על 100 ימונה לתפקיד זה קב"ט.
 
ג.   
 
מטרת השמירה והאבטחה במחנות  2.2
המטרה העיקרית של האבטחה והשמירה במחנות היא להגן על
החניכים ועל אוכלוסיית המחנה, להרתיע גורמים עוינים ולמנוע מהם
לבצע פיגועים מהסוגים האלה:
 
 
פיגוע ותקיפת חניכים ומדריכים בתחומי המחנה בנשק קר
(סכינים, פגיונות, אלות)
 
א.   
פיגוע על ידי החדרת מטעני חבלה, מתאבד ומכוניות תופת לתחומי
המחנה או למקום סמוך
 
ב.   
הגנה על החניכים ועל המדריכים בתחומי המחנה מפני התקפת
מחבלים באמצעות נשק חם
 
ג.   
כניסה של גורמים זרים (עוינים/פליליים) לתחום המחנה  ד.   
פיגוע בטיולים ובפעילויות ספורט ונופש המבוצעים במסגרת
המחנה.
 
ה.   
 
המודעות לנושאי הביטחון במחנה  2.3
מנהל המחנה (או האחראי לביטחון) יפעל במשך כל המחנה להגברת
מודעותם של הסגל והחניכים בנושאי הביטחון כדלהלן:
 
 
המנהל (או האחראי לביטחון) יכנס את החניכים לתדריך הסברה
ביטחוני מיד עם פתיחת המחנה.  
א.   
במחנות של למעלה משבוע תתקיים פעולת הסברה פעם בשבוע.  ב.   
ההסברה תכלול -  ג.   
סיכונים ביטחוניים אפשריים (החדרת מטען חבלה,
חדירת מתאבד, החדרת מכונית תופת, הצתה, חטיפה, פיגוע
בנשק קר, פיגוע בנשק חם ועוד)
 
1)   
זהירות מחפץ חשוד - גילוי ותגובה (מהו חפץ חשוד,
סוגי חפצים חשודים, תגובות ראשוניות, הרחקת אנשים
וילדים, דיווח מיידי, אזעקת המשטרה, פינוי);
 
2)   
סדר הפעולות ואופן ההתנהגות בעת איתור "חפץ
חשוד" המחייב פינוי
(סימון המקום ואבטחתו, ריכוז כל
קבוצה ליד המדריך שלה, פינוי לשטח כינוס מסודר, מפקד
ילדים מדויק, המתנה לכוחות הביטחון);
 
3)   
סדר הפעולות בעת אירוע ביטחוני/חירום.
 
4)   
 
כרזות (פלקטים)  2.4
כרזות אזהרה מפני חפצים חשודים תיתלינה במקומות בולטים בתחומי
המחנה (בנקודות ריכוז, בחדרי אוכל, במגרש מסדרים ועוד).
יש לוודא מדי יום, שהכרזות שנתלו נמצאות במקום והן שלמות ובמצב
תקין וקריא.
את הכרזות אפשר להשיג אצל קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות
המקומית/במחוז/במטה בירושלים.
 
 
 
תרגול נושאי הביטחון  2.5
יש צורך חיוני בתרגול כל מחנה במצבי חירום אפשריים, מוקדם ככל
האפשר. התרגול יסייע להגביר זהירות, עירנות ויכולת תגובה נכונה
במצבים ביטחוניים ובטיחותיים אפשריים. התרגול יתבצע על פי
המתכונת כדלהלן:
 
 
תרגיל פינוי במצבי חירום למחנה המתקיים עד שבוע  א.   
התרגיל בא לבחון את הצורך לפנות את המחנה כתוצאה
ממצבי חירום ביטחוניים ובטיחותיים כאחד.
 
-   
התרגיל יתקיים לאחר תכנון וארגון מראש ביום פתיחת
המחנה.
 
-   
תרגיל הפינוי יתקיים בכל מחזור חדש של מחנאים.
 
-   
תרגיל פינוי במצבי חירום למחנה המתקיים למעלה
משבוע ימים
 
ב.   
יש לקיים במחנה המתקיים למעלה משבוע את אותו תרגיל
המצוין ב-א לעיל.
 
-   
יש לקיים במחנה תרגיל פתע פעם בשבוע.  -   
תרגילי עירנות
יש לקיים במחנה תרגילי עירנות לשומרים ולמאבטחים לפחות
פעם אחת במחנה המתקיים עד שבוע ובכל שבוע במחנה המתקיים
למעלה משבוע ימים. התרגילים יבוצעו באחריות מנהל המחנה.
 
ג.   
 
סריקות  2.6
בכל מחנה תקוימנה כל יום סריקת בוקר וסריקות שוטפות
שמטרתן להבטיח שבמהלך הלילה ובמהלך היום לא הוטמן בשטח
המחנה מטען חומר נפץ או חפץ מסוכן.
 
א.   
סריקת הבוקר תבוצע על ידי שני מבוגרים לפחות, לפי קביעה
ותכנון של המרכז/האחראי לביטחון, והיא תסתיים לכל המאוחר
חצי שעה לפני פתיחת המחנה והגעת המשתתפים. לפני השלמת
הסריקה לא תורשה כניסה לשטח המחנה. במחנות המשתרעים על
שטח גדול תבוצע הסריקה באמצעות מספר גדול יותר של מבוגרים,
לפי תכנון האחראי לביטחון, כדי "לכסות" באופן יסודי את כל
השטח בזמן המזערי הנתון.
הסריקה תבוצע בשיטת "פעולה במקביל", ותקיף את כל שטח
המחנה, ובכלל זה מבנים, חצרות, חדרי משחק ופעולה, מסדרונות,
חדרי מדרגות, שירותים, מטבח וחדר אוכל, משרד או מפקדה, פחי
אשפה (גם בתחנת ההסעה שליד המחנה), ארגזי חשמל, עמדות
כיבוי אש, מחסנים, צמחייה וכל מקום אחר היכול לשמש להסתרת
מטען.
 
ב.   
סריקות שוטפות: נוסף לסריקת הבוקר תבוצע סריקה היקפית,
בעיקר לאורך הצד הפנימי של הגדר או לאורך קו התיחום של
אזור המחנה.
סריקה מסוג זה תבוצע לפחות פעם בשעה בזמן פעילות המחנה,
באמצעות שני מבוגרים.
 
ג.   
 
אמצעים פיזיים  2.7
כדי לשפר ולייעל את האבטחה ואת הבטיחות במחנה פנימייתי (שאינו
מחנה יער), ובמקרים מסוימים אף לחסוך בכוח אדם ולהרתיע גורמים
עוינים, יש להתקין בכל מחנה אמצעי ביטחון כדלהלן:
 
 
גדר תקינה  א.   
לפני פתיחת המחנה יש לוודא כי הגדר שלמה, ואם יש בה
פרצות, יש לתקנה מיד.
 
1)   
לפני פתיחת המחנה יש לוודא כי השטח הסמוך והצמוד לגדר
הקייטנה נקי וגלוי לעין (נקי מצמחייה, ללא פסולת בניין ופנוי
מחומרים אחרים) ואינו יכול לשמש מסתור להנחת חפצים
חשודים.
 
2)   
כניסה  ב.   
יש לאפשר כניסה משער אחד בלבד בכל מחנה. יתר השערים
יהיו נעולים במשך כל שעות המחנה.
 
1)   
יש לדאוג ל-3‎-2 פתחי מילוט נוספים, שיהיו סגורים מבפנים
וניתנים לפתיחה בקלות בעת הצורך.
 
2)   
חנייה לרכב  ג.   
יש לאסור כניסת רכב לתוך תחומי המחנה. תאושר כניסה אך
ורק לרכב חיוני, למטרות של פעילות המחנה.
 
1)   
יש לדאוג למקום חנייה לכלי רכב במרחק של לא פחות
מ-100 מ' מהכניסה למחנה, אולם אפשר לאשר בנייה בצמוד
למחנה, במרחק של פחות מ-100 מ', בהתאם לתנאי השטח
ולשליטה של המאבטח על הנעשה במגרש החנייה.
 
2)   
הקפדה על סדר כדי להקל באיתור חפצים חשודים  ד.   
יש לעשות הכול כדי להקל על האפשרות לאתר ולזהות
חפצים חשודים.
 
1)   
על-כן יש לדאוג -  2)   
לקביעת מקומות מוגדרים לריכוז אשפה בתוך המחנה  -   
לפינוי אשפה בצורה מסודרת ובתכיפות גבוהה  -   
לסידור ולארגון של ציוד החניכים.  -   
סימון וזיהוי של ציוד חיוני
כדי להקל על זיהוי הציוד והאמצעים השייכים למחנה - וזאת כדי
למנוע החלפת חפצים קיימים בחפצים דומים העלולים לשמש
גורמים עוינים למטרה חבלנית - יש לסמן בסימן בולט ציוד חיוני
כמו מטפי כיבוי, מכלי גז ניידים, מצברים ועוד.
 
ה.   
מערכות כריזה למטרות שליטה
כדי להקל על מנהלי המחנה להעביר הנחיות ברורות למשתתפים
בזמן מצבי חירום מומלץ שיהיו במחנה -
ו.   
1) מגפון ידני;
2) מערכת כריזה.
 
 
 
אבטחת המחנה
 
2.8
מחנות יום ולילה בשטח פתוח ומחוץ לתחום היישוב  א.   
בכל מחנה תתקיים שמירה/אבטחה על ידי נושאי נשק,
כמפורט בנספח 8 להלן. בכל עמדה/פטרול יימצא נושא נשק
ארוך-קנה אחד לפחות. אם יש שני שומרים, יוכל השומר
השני לשאת נשק קצר (אקדח).
 
1)   
מספר נושאי הנשק ייקבע בכפיפות לטבלת "תקן כוח אדם
לחובשים, לרופאים ולשומרים בקייטנה ובמחנה", כמפורט
בנספח 8 להלן.
 
2)   
השמירה תוכל להתקיים על ידי הורים/מלווים הרשאים
לקבל נשק מסוג "קרבין" בתחנות המשטרה, שומרים
חמושים נושאי נשק, מתנדבים שאושרו על ידי
משטרת-ישראל, מתנדבי המשמר האזרחי ומאבטחי חברות
השמירה המאבטחות את מוסדות החינוך שהם בעלי תעודות
ומורשים לשאת נשק כחוק.
 
3)   
אסור בהחלט להשתמש בנשק מסוג תמ"ק "עוזי" ותמ"ק
"מאוזר פלקון" באבטחת מחנות.
 
4)   
המאבטחים והשומרים יתודרכו ויתורגלו בזיהוי מטעני
חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים וכן בכל הקשור
לנוהלי פינוי.
 
5)   
המאבטחים והשומרים יהיו בקיאים בהוראות פתיחה באש
ובכללי הבטיחות בנשיאת נשקם האישי.
 
6)   
אבטחה צמודה בשער
מטרתה העיקרית של האבטחה/השמירה הנייחת היא לקיים
ביקורת על הנכנסים לתחום המחנה (ובכלל זה בדיקת תיקים)
ולמנוע כניסה של אנשים ורכב שאינם מורשים להיכנס לתחום
המחנה. כמו כן השומר משמש גורם צופה ומתריע על זרים
המסתובבים סמוך למחנה בנסיבות מחשידות, וכן גורם המרתיע
גורמים עוינים.
לביצוע משימות אלה יש לוודא -
 
ב.   
ששער המחנה יהיה סגור וניתן לפתיחה נוחה מבפנים. בשטח
פתוח ומגודר, שאין בו שער קבוע, יותקן שער בצורת מחסום
(מוט או חבל) שלא יאפשר מעבר רכב בלי פתיחה מכוונת על
ידי השומר (אפשר להציב יתדות למניעת כניסה ישירה).
 
1)   
שהמאבטח יהיה במקום בולט, ונשקו יהיה צמוד אליו. יש
לדאוג גם שיהיה ברשותו אמצעי קשר עם האחראי לביטחון
או עם המשרד/המפקדה של המחנה לצורך בירור מיידי או
דיווח חיוני על סיכונים ועל חשדות. יש להבטיח שהשומר
יימצא במקום נוח ומוצל, וכך יקל עליו לבצע את תפקידו.  
2)   
שכאשר אדם זר מבקש להיכנס לשטח המחנה יבדוק השומר
את זהותו (באמצעות תעודה מזהה) ואת מטרת כניסתו,
ויעביר את הנתונים באמצעי הקשר שברשותו לאחראי
לביטחון או למפקדה לצורך קבלת אישור לכניסת הזר. אם
הנכנס נושא תיק או חבילה, יש לבדקם. אם הנכנס נושא
נשק, יש לבדוק אם הוא מורשה לשאת את הנשק ולדווח על
כך לאחראי לביטחון.
 
3)   
שמירה ניידת (פטרול)  ג.   
מטרתה העיקרית של השמירה הניידת היא לשמור ולפקח על
שטחים שאינם יכולים להיות נצפים או מפוקחים על ידי
השומר בשער, בעיקר במחנות המופעלים על שטח גדול,
פתוח, או על שטח שיש בו עצמים המגבילים את שדה הראייה
(חורשה, מתקנים גבוהים, מגבלות טופוגרפיות וכיו"ב).
 
1)   
הפטרול יסייר בגזרה שנקבעה לו, או מסביב למחנה, לאורך
קו התיחום או הגדר, או שיתמקד בפיקוח על פעילות מיוחדת
הנערכת במחנה - הכול לפי ההנחיות שתינתנה על ידי
האחראי לביטחון או על ידי מרכז המחנה.
 
2)   
במהלך הסיור יסרוק הפטרול באופן שוטף את השטח בניסיון
לאתר "חפצים חשודים" או מפגעים אחרים העלולים לסכן
את המשתתפים. נשקו יהיה צמוד אליו, ויהיה בידו אמצעי
קשר לדווח על אנשים ועל חפצים חשודים או על כל
התפתחות של סכנה למחנה. בכל מקרה מסוג זה יש להעביר
דיווח מיידי באמצעי הקשר לאחראי לביטחון, תוך כדי
שמירה רצופה על קשר עין עם הגורם החשוד.
 
3)   
 
חלוץ/מאסף  2.9
הגדרות

חלוץ:
קבוצת נוער השוהה עם מדריכיה הבוגרים בשטח המחנה
העתידי לצורך הקמתו הפיזית.
מאסף: קבוצת נוער השוהה בשטח המחנה שהסתיים לצורך
פירוקו.
הערה: החלוץ בשטח המחנה לא ייחשב כמחנה עד לקבלת
האישורים המתאימים: ביטחוני, בטיחותי ובריאותי.
א.   
הביטחון בחלוץ  ב.   
לפני הגעת החלוץ לשטח יש ליידע על כך את קב"ט המחוז.  1)   
בשלב הקמת המחנה, עד קבלת האישור הביטחוני מקב"ט
המחוז ומכוחות הביטחון, יפעל צוות החלוץ על פי הנוהל של
חניון לילה, תוך הקפדה על הכללים האלה:
 
2)   
שמירה בשער המחנה 24 שעות ביממה     
הקפדה על לינה מרוכזת     
שמירה של 2 שומרים לפחות בלילה בנקודת הריכוז של
הלינה
 
   
נוכחות שומרים חמושים על פי המפתח בטבלת הטיולים
ועל פי האישור הביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים
 
   
במהלך החלוץ והמאסף - נוכחות של חובש אחד לפחות
בשטח ההקמה והפירוק.
 
   
אישור ביטחוני לחלוץ  ג.   
כדי לקיים את פעילות החלוץ יש להגיש בקשה ללשכה
לתיאום טיולים לקיום החלוץ על פי ההנחיות לתיאום
טיולים.
 
1)   
יש לקבל אישור ביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים לקיום
החלוץ ובו הגדרה מפורשת של תקופת החלוץ ושל כמות
נושאי הנשק במקום.
 
2)   
חלוץ עד 100 איש יוגדר כחלוץ עד להגעת הגוף העיקרי ויפעל
על פי ההנחיות לחניון בטיולים.
 
3)   
חלוץ מעל 100 איש יוגדר כחלוץ עד 2 לילות ויפעל על פי
ההנחיות לחניון בטיולים.
 
4)   
גם בחלוץ של מחנה בכל מספר שהוא חייב להיות אחראי
ביטחון (האחראי אינו חייב להיות קב"ט המחנה) שיאושר על
ידי הקב"ט המחוזי.
 
5)   
בטיחות ובריאות בחלוץ
כללי השמירה על הבטיחות ועל הבריאות של החניכים במחנה
חלים גם על החלוץ, למעט האישורים לפתיחת המחנה אשר יינתנו
בשלבי ההקמה של המחנה וטרם פתיחתו והגעת החניכים.
 
ד.   
נוכחות בעלי תפקידים בחלוץ ובמאסף  ה.   
בעלי התפקידים הבאים במחנה - קב"ט המחנה, רכז
הבריאות ורכז הבטיחות - חייבים להיות בשטח ההקמה
משלב החלוץ לצורך מתן הנחיות, פיקוח ובקרה.
 
1)   
כללים אלה חלים גם על המאסף.
 
2)   

כללי זהירות בנשיאת אקדח ובאחזקתו  2.10
 
ראה ב-1.9 של סעיף זה.
 
 
כללי זהירות בנשק  2.11
 
ראה ב-1.10 של סעיף זה.
 
 
הוראות פתיחה באש  2.12
 
ראה ב-1.11 של סעיף זה.
 
 
אמצעים לשליטה, לאזעקה ולמילוט במצבי חירום  2.13
 
בכל מחנה יימצאו האמצעים שיפורטו בהמשך במצב תקין ושמיש
ובסטנדרטים המחייבים:
 
 
אמצעי קשר חיצוני, כגון טלפון (או פלא-פון) או מכשיר קשר
ליצירת קשר עם מוקד הפועל ברציפות 24 שעות ביממה (במפקדה
או במשרד של המחנה תיתלה במקום בולט טבלה עם מספרי טלפון
חיוניים: משטרה או צה"ל לפי אזורי האחריות, מכבי אש, מד"א,
בית חולים קרוב, קב"ט מקומי וכו'), אמצעי קשר פנימי, כגון
מכשירי קשר קטנים לקשר עם שומרים/פטרול, מערכת כריזה ו/או
מגבירי קול ניידים (מגפון), בהתאם לגודל המחנה
 
א.   
יציאות חירום במבנה בתחום היישוב (לפחות יציאה אחת נוספת
ליציאה הראשית), דרכי פינוי נוחות ובטוחות ושטחי פינוי (לפחות
שניים ובכיוונים נוגדים), במרחק של 500‎-300 מ' מאזור המחנה
ב.   
שטחי כינוס למקרה שיהיה צורך בפינוי כל המשתתפים במחנה
יום ולילה המתקיימים בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב, בעת
אירוע חירום
 
ג.   
אמצעי כיבוי אש ועזרה ראשונה - כמפורט בטופס אישור העסקים
של המחנה ובטופס אישור הבטיחות למחנה
 
ד.   
תיק אבטחה שיוכן על ידי האחראי לביטחון במחנה ויימצא
במינהלת המחנה (ראה פירוט ב-2.18 להלן).
 
ה.   
האחראי לביטחון במחנה  2.14
 
במחנה ימונה אחראי לביטחון בעל דרגת קצונה (במילואים), או
בעל דרגת רס"ר ומעלה בצה"ל (במילואים), בוגר תפקיד פיקודי
באחת מהיחידות הלוחמות בצה"ל.
 
א.   
האחראי לביטחון חייב לקבל תדרוך אישי בנושא מילוי תפקידו
מהקב"ט המחוזי. תיאום התדרוך עם הקב"ט הוא באחריות
האחראי לביטחון או מרכז המחנה. התיאום לביצוע התדרוך
יקוים 15 יום לפני פתיחת המחנה לפחות.
ב.   
אחראי הביטחון מחויב לעבור הכשרה במסגרת ההשתלמויות של
מינהל החברה והנוער.
 
ג.   
יציאה מהמחנה לסיורים ולטיולים ביום ובלילה  2.15
 
ראה ב-1.14 של סעיף זה.
 
 
סוגי המחנות ונוהלי אבטחתם  2.16
 
מנקודת הראות של ביטחון המחנה ושל אבטחתו יש להדגיש: מחנות יום
ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום
היישוב ומחנות הכוללים לינת לילה בשטח מחייבים קיום סידורי
ביטחון מיוחדים, נוסף לכל ההוראות והסידורים שפורטו בסעיפים
הקודמים, כדלקמן:
 
 
אישורים ותדרוכים של קב"ט הרשות/המחוז  א.   
כל פתיחת מחנה מחייבת תדרוך ואישור של קב"ט
הרשות/המחוז של משרדנו, נוסף למילוי טופס תיאום
והצהרה לקיום הוראות בטיחות וביטחון במחנה.
 
1)   
קב"ט הרשות/המחוז יאשר את מינוי האחראי לביטחון
במחנה ויתדרך אותו.
 
2)   
קב"ט המחוז יאשר את תכנית אבטחת המחנה, את מספר
השומרים ביום ובלילה ואת נוהלי אחסנת הנשק.
 
3)   
קב"ט הרשות/המחוז יבדוק את אמצעי הקריאה והאזעקה
במחנה.
 
4)   
קב"ט הרשות/המחוז יוודא שיש אמצעי תקשורת המאפשרים
התקשרות למשטרה, למכבי אש ולמד"א.
 
5)   
קב"ט הרשות/המחוז יקבע מועד לביצוע תרגיל פינוי.  6)   
תיאום מוקדם עם גורמי הביטחון המקומיים/האזוריים
התיאום ייעשה בכל מקרה ובכל מספר של משתתפים (באמצעות
הקב"ט המקומי), באחריות מרכז המחנה.  
ב.   
שמירה במחנה ביום ובלילה  ג.   
ככלל תתקיים שמירה בנשק.  1)   
מספר השומרים/המאבטחים יהיה בהתאם לטבלת תקן כוח
אדם לחובשים, לרופאים ולשומרים במחנה ובקייטנה
(כמפורט בנספח 8 להלן).
2)   
יש להקפיד על תכנון השמירה: יש להציב שומר בשער, ויש
לדאוג לשמירה רגלית סביב שטח הקייטנה (פטרול), וכן
לקיומה של כיתת כוננות.
 
3)   
תכנון השמירה יתבצע על פי תכנית אבטחת המחנה כפי
שאושרה על ידי קב"ט המחוז וכוחות הביטחון (משטרת
ישראל וצה"ל בתחום גזרתם).
 
4)   
נוכחות אחראי לנושא הביטחון
בכל מחנה שלנים בו או שוהים בו במשך הלילה מעל ל-100
משתתפים חייב האחראי לביטחון להימצא בתוך המחנה במשך
הלילה.
 
ד.   
כיתת כוננות
כל השומרים השוהים במחנה במשך הלילה (ובכלל זה השומרים
שאינם במשמרת) יהיו מאורגנים במסגרת של "כיתת כוננות"
לצורך הפעלה מרוכזת ומאורגנת להתגוננות נגד תקיפה עוינת
בפרק הזמן שלפני הגעת כוחות הביטחון. הפעלת כיתת הכוננות
בעת הצורך תבוצע אך ורק לפי ההוראות ובפיקודו הישיר של
האחראי לביטחון או סגנו. לשם כך עליו להכין ולאמן את כיתת
הכוננות בהתאם לדרוש.
 
ה.   
תאורה
המחנה יהיה מואר במשך שעות החשכה. במידת האפשר יושם
דגש על תאורה "היקפית" (לאורך הגדרות/גבולות התיחום). רצוי
להבטיח תאורת חירום למקרה של תקלה ברשת הראשית.  
ו.   
תיאום ביטחוני בלשכה לתיאום טיולים
מחנות שמתקיימת בהם פעילות לילה והם מתקיימים מחוץ לשטח
המיושב של היישוב חייבים לקבל אישור ביטחוני מהלשכה
לתיאום טיולים.
 
ז.   
 
דגשים מיוחדים למחנות  2.17
 
הסברה  א.   
תינתן הסברה לכל מדריכי המחנה, עם פתיחתו, על ידי
הקב"ט המחוזי או בהתאם להנחייתו האישית, על ידי הקב"ט
של הרשות המקומית או על ידי האחראי לביטחון של המחנה.
1)   
האחראי לביטחון במחנה חייב להשתתף בהשתלמות
שתתקיים באחריותו של משרדנו, באותה שנה שבה המחנה
מתקיים (עד 5 חודשים לפני קיום המחנה).
 
2)   
אמצעים פיזיים  ב.   
יותקנו אמצעים לאזעקת המשטרה או צה"ל (טלפון/פלאפון,
קשר אלחוטי).
1)   
בכל מחנה יותקנו אמצעי קשר או מערכת כריזה לאזעקת
המאבטחים והמדריכים בשעת הצורך.
 
2)   
בכל מחנה יהיה ציוד עזרה ראשונה בהתאם לתקן (ראה
סעיף 7.11‎-14, תת-סעיף 17).
 
3)   
בכל מחנה שהחניכים שוהים בו בלילה יימצאו אמצעי תאורת
חירום.
 
4)   
אחזקת נשק  ג.   
אם ירוכזו כלי הנשק על ידי האחראי לביטחון, תחול עליו
חובת אחזקת נשק בהתאם לחוק ולהוראות משטרת-ישראל.
 
1)   
יש להקפיד על כללי הבטיחות והזהירות בשימוש בנשק (על
הוראות הבטיחות לנשיאת נשק מסוג "קרבין" ראה בנספח
10 להלן).
 
2)   
תכנית אבטחת המחנה
 
2.18
 
כללי  א.   
הקב"ט/האחראי לביטחון במחנה יכין תכנית אבטחה למחנה
במהלך ההכנות.
 
1)   
תכנית האבטחה תובא לאישור קב"ט המחוז וכוחות הביטחון
בשטח המחנה.
 
2)   
אישור קב"ט המחוז לתכנית האבטחה הוא תנאי לקבלת
אישור רישוי עסקים ואישור לקיום המחנה.
 
3)   
אם יתגלו ליקויים במהלך הסיור בשטח בתכנית האבטחה
אשר הוצגה על-ידי קב"ט המחנה, יובהרו הליקויים על ידי
קב"ט המחוז ויתוקנו על-ידי קב"ט המחנה לצורך קבלת
האישור המתאים.
 
4)   
תכנית אבטחת המחנה תוכן כמפורט להלן. התכנית תלווה
בתרשימים, בתמונות ובטבלאות כנדרש.
 
5)   
המסגרת להכנת תיק אבטחה במחנה קיץ  ב.   
תוכן התיק (ראה דוגמה בנספח 11 להלן)
(1) כללי
(2) עיקרי שיטת האבטחה במחנה
(3) בעלי תפקידים במחנה
(4) דגשים והנחיות למאבטחים/לשומרים במחנה
(5) פק"ל מאבטחים במחנה
(6) אירועי חירום במחנה - מקרים ותגובות
(7) טלפונים ואמצעי תקשורת
(8) רפואה במחנה
(9) תיאום עם גורמי חוץ
(10) הוראות פתיחה באש
(11) נספחים
פירוט הנושאים הכלולים בתיק   
כללי
פרק זה יכלול תיאור טופוגרפי וגיאוגרפי של המחנה, מיקומו,
גודלו, תכנית המחנה ותיאור סביבתו הקרובה, דרכי גישה,
מיקום מדויק (נ"צ), מחנות משניים (אם הם קיימים), אזורי
שהיית החניכים, סוג ומיקום המתקנים, נקודות תורפה
ביטחוניות, שטחי פינוי, עמדות שמירה, עמדות הג"ס, סידורי
חשמל ותאורה (גנרטור).
 
(1)   
עיקרי שיטת האבטחה
פרק זה יכלול:
 
(2)   
פירוט עמדות השמירה הנייחות והניידות (מפקדת
המחנה, הש"ג, עמדות תצפית, אוהל כיתת כוננות,
פטרולים - רגלי ורכוב);
 
(א)   
שיטת האבטחה - אבטחת יום ואבטחת לילה, פירוט
איוש העמדות והפטרולים ביום ובלילה ומיקום
העתודה, פירוט המשמרות וכמות כוח האדם בכל
משמרת והגדרת תפקידי השומרים/המאבטחים בכל
עמדה;
 
(ב)   
כיתת כוננות - מיקום ואיוש ביום ובלילה, פירוט
תפקידים ומשמרות;
 
(ג)   
פקודות קבע למאבטחים, הנחיות והוראות;  (ד)   
שיטת דיווח  (ה)   
עיבוי המערך והזעקת תגבורת.  (ו)   

  בעלי תפקידים במחנות
  פרק זה יכלול את כלל בעלי התפקידים שלהלן במחנה,
  הגדרת תפקידיהם, מיקומם ודרכי ההתקשרות אליהם:
 
(3)   
המפקד/אחראי המחנה  (א)   
קב"ט המחנה
(ב)   
סגן קב"ט המחנה  (ג)   
רופא + חובשים ומגישי עזרה ראשונה במחנה  (ד)   
המנהלן, אמרכל המחנה.  (ה)   
 
דגשים והנחיות למאבטחים/לשומרים במחנה
פרק זה יכלול פקודות קבע למאבטחים/לשומרים:
 
(4)   
עליית משמר ותדריכים  (א)   
חלוקת הנשק ואבטחתו  (ב)   
סריקות במחנה  (ג)   
נוהל הטיפול ב"חפץ חשוד"  (ד)   
נוהל עצירת חשוד  (ה)   
דרכי דיווח  (ו)   
מיקום השומרים במחנה מעבר לשעות השמירה ודרכי
הזעקתם במקרה של אירוע חירום
 
(ז)   
לבוש והתנהגות  (ח)   
גזרות שמירה ואבטחה  (ט)   
גזרות פטרול (בדגש על תרשים המחנה)  (י)   
נוהלי חירום.  (יא)
 

פק"ל מאבטחים/שומרים במחנה
פרק זה יכלול את הציוד ואת האמצעים של
השומרים/המאבטחים (כולל קשר, תאורה וכו').
 

(5) 
 

אירועי חירום במחנה
פרק זה יפרט את אופן התפקוד של בעלי התפקידים בעת
אירועי חירום במחנה (חפץ חשוד, שרפה, אירוע פח"ע,
חדירת חשודים, חדירת גורמים פליליים), ובכלל זה תגובות
בעת התרחשותם (מינוי צוות כיבוי והגדרת תפקידיו, מינוי
צוות בטיחות מאנשי המחנה שיבצעו סיור לאיתור מפגעי
בטיחות).
 

(6) 
 

טלפונים ואמצעי תקשורת
בפרק זה יפורטו אמצעי התקשורת והקשר אל המחנה וממנו
החוצה לגורמי הביטחון, למשטרה, למד"א, לכיבוי-אש,
לגורמי התנועה ולמשרד החינוך (טלפונים, פלאפונים,
מכשירי קשר, פקסימיליה וכו').
 

(7) 
 

רפואה במחנה
בפרק זה יפורטו כוח האדם ואמצעי הרפואה במחנה (כולל
מיקום המרפאה, האמבולנס, הרופא, אחראי המרפאה,
החובשים והציוד שברשותם).
 

(8) 
 

תיאום עם גורמי חוץ
בפרק זה יפורטו הגורמים המאשרים את המחנה והקשורים
אליו (משרד החינוך ומשרד הבריאות).
 

(9) 
 

הוראות פתיחה באש
בפרק זה תפורטנה הוראות הפתיחה באש בתוקף - סייגים
והגבלות.
 

(10)
 

נספחים
בפרק זה יצורפו תרשים שטח המחנה, תצלום/מפה
50,000:1 של אזור המחנה, מכתב תיאום וכו'.
 

(11)
 
פיקוח ובקרה במחנה  2.19
 
תדרוכים  א.   
יבוצע תדרוך לכל סגל המחנה ביום הראשון, ובו יפורטו
נוהלי הביטחון, תכנית האבטחה ונוהלי החירום.
 
1)   
יבוצע תדרוך מפורט לאנשי האבטחה במחנה ביום
הראשון, ובו יפורטו נוהלי הביטחון במחנה, תכנית האבטחה,
נוהלי החירום, הדגשים והנחיות הביטחון ונוהלי השימוש
בנשק והפתיחה באש.
 
2)   
מדי ערב תתבצע עליית משמר של שמירת הלילה ובה
יתודרכו השומרים על-ידי הקב"ט בנושאים האלה: מודיעין,
חלוקת שמירה וגזרות, טבלת שמירה, נוהלי חירום ודגשים
מיוחדים.
 
3)   
כוחות העזר במחנה - מרכז המחנה, הרופא, החובשים,
המנהלן וכו' - יתודרכו בתחילת המחנה ולפחות פעם בשבוע
בנושאים האלה:
 
4)   
  א)  נוהלי חירום   
  ב)  דרכים וצירי פינוי.   
פיקוח ובקרה  ב.   
קב"ט המחנה יבצע בדיקות תקינות שמירה באופן מדגמי
במהלך היום ובמהלך הלילה במחנה.
 
1)   
קב"ט המחנה יבצע בדיקות מדגמיות לכל הטיולים היוצאים
משטח המחנה לבדיקת תקינותם ועמידתם בתקנים
הנדרשים.
 
2)   
קב"ט המחנה יפקח על קיום האבטחה ותכנית האבטחה
במהלך המחנה.
 
3)   
אבטחת המחנה תיבדק על-ידי יחידת הפיקוח של משרד
החינוך.
 
4)   
תרגילים
קב"ט המחנה ידאג לבצע תרגול של השומרים/המאבטחים וכן
תרגול של פינוי המחנה בהתאם למפורט ב-2.5 לעיל.
 
ג.   
מלווים רפואיים בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית
 
3. 
כל טיול בשטחים הפתוחים, בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים מחייב
השתתפות מלווה רפואי.
 
3.1 
המלווה הרפואי יכול להיכלל במסגרת המלווים המבוגרים ובכפל
תפקיד (כגון מלווה חמוש ומגיש עזרה ראשונה).
 
3.2 

בשאלות אפשר לפנות אל מר שאול יגיל, ממונה הביטחון הארצי במוסדות החינוך,
טל' 02‎-5602234.4. נספחים
נספח 1 - היחידה לפיקוח טיולים ולפעילות חוץ-בית-ספרית

אגף הביטחון במשרד החינוך מפעיל פקחי טיולים המסייעים למטיילים
בנושאי ביטחון ובטיחות ומקיימים ביקורת לטיולים ולפעילות
חוץ-בית-ספרית של בתי ספר ותנועות נוער על פי ההנחיות המפורטות
בחוזר זה.
א. 
משימה נוספת של צוות הפיקוח היא קיום הדרכות, בתיאום עם קב"טי
המחוזות ועם הרשויות המקומיות והאזוריות, למנהלים, למרכזי
הטיולים, למורים ולגננות מבתי הספר ומהגנים באזור המבוקש.
ב. 
פריסת היחידה לפיקוח טיולים
הממונה על פקחי הטיולים במשרד החינוך - ממונה ביטחון
מוסדות חינוך ארצי:
טל' 02‎-5602234 ו-02‎-5603002
מנהל יחידת פיקוח הטיולים בירושלים: טל' 02‎-5603005, פקס'
02‎-5602882
אזור הצפון (נצרת): טל' הפקח המחוזי: 03‎-7713104; אזורי
הפיקוח: הגליל העליון, רמת הגולן, הגליל המערבי, הגליל התחתון, עמק
הירדן, הגלבוע ועמק בית שאן
אזור הכרמל והשומרון (חיפה): טל' הפקח המחוזי: 03‎-7703871;
אזורי הפיקוח: עמק זבולון והכרמל, חדרה והשרון
אזור ירושלים והשפלה (ת"א, מרכז, י-ם): טל' הפקח המחוזי:
03‎-7703869; אזורי הפיקוח: פרוזדור ירושלים וירושלים, לכיש
ועדולם, בקעת הירדן ועין גדי
אזור הנגב ומדבר יהודה (דרום): טל' הפקח המחוזי:
03‎-7703870; אזורי הפיקוח: אשדוד וחוף עזה, צפון הנגב ובאר שבע,
מדבר יהודה והר הנגב, אילת והערבה.
ג. 

נספח 2 - הלשכות המחוזיות לתיאום טיולים של משרד החינוך
התרבות והספורט
לשכת צפון
אילנייה, ד"נ גליל תחתון 15255
טלפון: 04‎-6765713
פקס': 04‎-7675701
ימים א'-ה', בין השעות 16‎-8
- 
לשכת חיפה
רחוב הלל 18, חיפה 33072
טלפון: 04‎-8675804
פקס': 04‎-8645549
ימים א'-ה', בין השעות 16‎-7.30
- 
לשכת ת"א ומרכז
אבו כביר, רחוב הרצל 155, תל אביב 68101
טלפון: 03‎-6811152/3
פקס': 03‎-6811156
ימים א'-ה', בין השעות 16‎-7.30
- 
לשכת ירושלים
רחוב הלני המלכה 13, ירושלים 95101
טלפון: 02‎-6258465
פקס': 02‎-6236545
ימים א'-ה', בין השעות 16‎-7.30
- 
לשכת באר שבע
רח' הרצל 32, בניין השופ-ליין, באר שבע
טלפון: 08‎-6279258
פקס': 08‎-6286824
ימים א'-ה', בין השעות 16‎-8.
בימי ו' כל הלשכות לתיאום טיולים סגורות.
- 

נספח 4 - טופס דוגמה לאישור ביטחוני
נספח 5 - יחידות המשטרה המטפלות ברישום טיולים ובהשאלת
כלי נשק

המחוז הצפוני
       מרחב הגליל 
04‎-9876808 
רח' ההגנה 16  תחנת עכו 
04‎-9518444 
רח' הנשיא 5  תחנת נהריה 
06‎-6968222 
  תחנת גולן 
04‎-9904444 
  תחנת משגב 
04‎-9901444 
רח' החרושת  תחנת כרמיאל 
04‎-6978444 
הר כנען  תחנת צפת 
04‎-6809444 
כביש קריית שמונה  תחנת ראש פינה 
04‎-6958444 
רח' סלינגר, פינת המכבים  תחנת קרית שמונה 

מרחב העמקים
04‎-6028444  בניין הרוסים  תחנת נצרת 
04‎-6524444  רח' הנשיא  תחנת עפולה 
04‎-6067444  רח' העצמאות  תחנת בית שאן 
04‎-6728444  דרך נצרת  תחנת טבריה 
04‎-6540444  רח' העצמאות 146  תחנת מגדל העמק 

מרחב חיפה
04‎-8354444  רח' יפו 26  מטה מרחב חיפה 
04‎-8464444  כביש חיפה-עכו  תחנת זבולון 
04‎-6299444  כביש חיפה  תחנת זכרון יעקב 
04‎-6327444  כביש חדרה-כפר סבא  תחנת חדרה 

מחוז מרכז
מרחב השרון
09‎-8604444  רח' רזיאל 6  תחנת נתניה 
09‎-7473555  כביש השרון  תחנת כפר סבא 
03‎-9393444  רח' שטמפפר 57  תחנת פתח תקוה 

מרחב השפלה
08‎-9371444  רח' הרצל 206  תחנת רחובות 
03‎-9689444  רח' ז'בוטינסקי 61  תחנת ראשל"צ 
08‎-9279444  רח' הרצל 80  תחנת רמלה 
08‎-9782444  רח' כצלנסון 25  תחנת לוד 

מחוז תל אביב
מרחב ירקון
03‎-5644444    מטה מרחב ירקון 

מרחב דן
03‎-6104444  רח' ז'בוטינסקי 122 ר"ג  מטה מרחב דן 
09‎-9704444  שבעת הכוכבים  תחנת הרצליה 
03‎-5384444  דרך לוד  תחנת מסובים 
03‎-5488444  רח' טרומפלדור 1  תחנת רמת השרון 

מרחב איילון
03‎-5026444  רח' אילת 62  תחנת חולון 
03‎-5555222  רח' פייר ז'לבר 23  תחנת בת ים 
03‎-5122444  רח' רזיאל 20  תחנת יפו 
03‎-6304444  דרך לוד 100, ת"א  תחנת השכונות 

מחוז ירושלים
02‎-5391111  מגרש הרוסים  מטה מחוז ירושלים 
02‎-6226222  קישלה  תחנת דוד 
02‎-9902222  כביש באר שבע-הר טוב  תחנת בית שמש 

מחוז ש"י
02‎-6279279    מטה המחוז 
02‎-9406444    תחנת הבקעה 
02‎-9706444    תחנת בנימין 
02‎-9939444    תחנת עציון 
02‎-5358444    תחנת מעלה אדומים 
02‎-9969444    תחנה אזורית חברון 
03‎-9065444    תחנה אזורית שומרון 

המחוז הדרומי
מרחב לכיש
08‎-6771490  רח' הנשיא, אפרידר  תחנת אשקלון 
08‎-6620444  רח' הגדוד העברי  תחנת שדרות 
08‎-6872222  רח' לכיש 2  תחנת קרית גת 
08‎-8608444  רח' ארלוזורוב  תחנת קרית מלאכי 
08‎-8587744  שד' הנשיא  תחנת אשדוד 

מרחב הנגב
08‎-6462744  רח' הרצל  תחנת באר שבע 
08‎-9928222  רח' הרצל 5  תחנת אופקים 
08‎-9551222  רח' יהודה  תחנת ערד 
08‎-9543444  רח' הרצל  תחנת דימונה 
08‎-6588444    תחנת מצפה רמון 
08‎-6362444  כיכר ת"א  תחנת אילת 

להלן שעות הפתיחה של תחנות המשטרה לשם חלוקת כלי הנשק
לטיולים:
א. בימי חול: בין השעות 7.30-.14.30
ב. בערבי שבת וחג ובחול המועד: בין השעות 13‎-7.30.

נספח 7 - בתי חולים ותחנות מגן-דוד-אדום באזורי טיולים

רשימת מוקדי מד"א
04‎-6792628  רח' הקישון 1, טבריה  אזור ירדן - טבריה 
    קרית שמונה 
    צפת 
    קצרין 
    חצור 
04‎-8512233 
רח' יצחק שדה 10, חיפה  אזור כרמל - חיפה 
    קריות 
    טבעון 
04‎-9912333  רח' העבודה 10, עכו  אזור מטה אשר - עכו 
    נהריה 
    כרמיאל 
    מעלות 
04‎-6421333 
רח' ההסתדרות 11, עפולה  אזור גלבוע - עפולה 
    נצרת עילית 
    מגדל העמק 
    בית שאן 
    שקד 
    בקעת הירדן 
09‎-8623333  רח' מינץ 12, נתניה  אזור שרון - נתניה 
    חדרה 
    זכרון יעקב 
03‎-9345588 
רח' המכבים 30, פ"ת  אזור ירקון - פתח תקוה 
    כפר סבא 
    הרצליה 
    קראון 
    קרני שומרון 
    אריאל 
03‎-5460111 
רח' אלקלעי 2 (בזל), ת"א  אזור דן - תל אביב 
    רמת גן 
03‎-9642333 
רח' ז'בוטינסקי 102,
ראשל"צ
 
אזור איילון - ראשל"צ
    חולון 
    בת ים 
    מודיעין 
    שוהם 
    לוד 
    רחובות 
    יבנה 
02‎-6523133 
רח' המ"ג ירושלים  אזור ירושלים - ירושלים 
    מעלה אדומים 
    פסגות 
    בית שמש 
    גוש עציון 
08‎-8551333  רח' זלמן ארן, אשדוד  אשור לכיש - אשדוד 
    אשקלון 
    קרית מלאכי 
    קרית גת 
08‎-6559333 
רח' סוקולוב, באר שבע  אזור הנגב - באר שבע 
    שדרות 
    נתיבות 
    אופקים 
    צוחר 
08‎-6559333 
רח' הרצל 16, דימונה  אזור עד"י - דימונה 
    ערד 
    ירוחם 
    עין בוקק 
    אילת 

הנהלה ראשית: מרכז מד"א, רח' יגאל אלון 60, תל אביב 67062, טל'
03‎-6300222
מרכז שירותי הדם: תל השומר, בשטח ביה"ח ע"ש שיבא, תל השומר, טל'
03‎-5300400
בכל מוקדי מד"א בארץ מותקן קו חירום 101.

רשימת מספרי הטלפון של בתי החולים בארץ

04‎-6828811  צפת 
04‎-6738211  פוריה 
04‎-6524141  עפולה - העמק 
04‎-9850505  נהריה 
04‎-8543131  חיפה - רמב"ם 
04‎-6304304  חדרה 
09‎-7472555  כפר סבא - מאיר 
03‎-5303030  תל השומר - שיבא 
03‎-9377377  פתח תקוה - בילינסון 
02‎-6777111  ירושלים - הדסה (עין כרם) 
02‎-5844111  ירושלים - הדסה (הר הצופים) 
02‎-6555111  ירושלים - שערי צדק 
02‎-6464111  ירושלים - ביקור חולים 
08‎-9779999  צריפין - אסף הרופא 
08‎-9441211  רחובות - קפלן 
08‎-6400111  באר שבע - סורוקה 
08‎-6358011  אילת - יוספטל 


נספח 9 - טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה* (יוגש בשלושה
העתקים)
חלק א' (ימולא על ידי מבקש הרישיון)

שם הקייטנה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען הקייטנה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מבקש הרישיון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס' תעודת הזהות של
מבקש הרישיון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מרכז הקייטנה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הקייטנה תתקיים בין התאריכים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. 
שם האחראי על הביטחון בקייטנה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 
להלן התכנית לאבטחת המקום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
3. 
מספר השומרים החמושים בקייטנה: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
4. 
מפגש בין האחראי לביטחון בקייטנה ובין משטרת ישראל התקיים
ביום . . . . . . . . . . , ומולאו כל דרישות המשטרה.
 
5. 
אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ומדויקים, ואני מבקש כי יינתן
אישור להקמתה של הקייטנה.

____________                 _________________                 ____________
        תאריך                                  שם החותם ותפקידו                              חתימה
חלק ב' (ימולא על ידי קצין הביטחון ברשות המקומית לגבי
קייטנות, ולגבי מחנות על ידי הקב"ט המחוזי)
פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות. כן/לא
1. 
דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימות להוראות. כן/לא
2. 
דרישות מיוחדות לביטחון הקייטנה: . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 

* הכוונה גם למחנה.

חוות הדעת: אני ממליץ לתת רישיון/לא לתת רישיון.
הנימוקים לסירוב: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
4. 

____________                 _________________                 ____________
        תאריך                                  קב"ט רשותי/מחוזי                              חתימה
(מחק את המיותר)

תפוצה: לרשות הרישוי
לקצין הביטחון המחוזי, משרד החינוך התרבות והספורט
למבקש הרישיון


נספח 10 - הוראות בטיחות לנשיאת רובה קרבין
כאשר מקבלים כלי נשק או מוסרים אותו, יש לבדקו ולוודא שהוא ריק
מתחמושת. המוסר יבדוק את הנשק לפני המסירה, והמקבל יבדוק
אותו עם הקבלה, אף שראה את המוסר בודק את הנשק.
1. 
אין להישען על הרובה בכלל ועל הקנה ועל קצה הקנה בפרט.
2. 
אין לטעון את הנשק ללא פקודה.
3. 
הרובה יהיה נצור תמיד, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת.
4. 
בבדיקת הנשק יהיה הקנה מופנה -  5. 
במטווח - לכיוון חומת הירי;  א.   
מחוץ למטווח, בשגרה ובמבצעים - 60 מעלות כלפי מעלה.
ב.   
אין לכוון את הנשק לאדם, בין אם הוא טעון ובין אם הוא ריק.
6. 
אין להשתמש בתרמיל/בכדור כדי לנקות את הקנה משמן.
7. 
יש לשמור על ניקיון הרובה ולוודא שיהיה תמיד תקין לירייה.
8. 
על כל תקלה, ואפילו הקטנה ביותר, יש לדווח מיד. כל תיקון ייעשה על
ידי נשק מוסמך.
9. 
יש לבצע פירוק נשק רק בהתאם לנלמד בשיעור פירוק והרכבה, וגם את
זה יעשה רק מי שקיבל רשות מיוחדת לכך.
10. 
המחזיק בביתו נשק ותחמושת ינעל אותם או יניח אותם בצורה שבשום
אופן לא תהיה לילדים גישה אליהם.
 
11. 

הערה
ההוראות שהבאנו בנספח זה הן על פי "מערכי שיעור הירייה ברובה קרבין
M"1-, מהדורה ראשונה, משטרת ישראל, בית הספר הארצי, מאת רב ניצב
אהרון סלע, אפריל 75.


נספח 11 - דוגמה לתיק אבטחת מחנה (מחנה כפר החורש)
תוכן התיק
1. עיקרי שיטת האבטחה
2. שיטת האבטחה
3. פקודות קבע למאבטחים
4. מקרים ותגובות
5. בעלי תפקידים
6. תיאומים ונספחים.
עיקרי שיטת האבטחה  1. 
שטח המחנה: המחנה בנוי ממפקדה ראשית, מבנייני עזר, ממבני
מגורים ומשלושה מחנות משנה.
 
א.   
דרכי גישה: למחנה 6 דרכי גישה אפשריות לרכב:
* דרך ראשית, מכיוון דרום-מזרח
* דרך אחת מכיוון צפון, דרך כפר עילוט
* דרך אחת מכיוון מערב, דרך תמרת
* דרך אחת מכיוון צפון מזרח
* דרך אחת מכיוון דרום - מתחברת למחנה אלון
* דרך אחת מכיוון דרום החסומה בגדר בקר ועבירה אך ורק לרכב
X44.
 
ב.   
סימון המחנות: כל המחנות מסומנים ומוקפים, וכל היקף
המחנה ממוספר בנקודות ביקורת מ-1 עד 32.
 
ג.   
שיטת האבטחה
כעיקרון כוח האבטחה מורכב מאחד-עשר מאבטחים, ונוסף קב"ט
המחנה וצוות מהתנועה - תצפיתנים ללא נשק.
אבטחת יום
ביום יש 5 עמדות נייחות, פטרול נייד ופטרול סגן קב"ט.
עמדות נייחות
ש"ג תחתון - מאבטח
ש"ג עליון - שומר ללא נשק
2. 
ש"ג תמרת - מאבטח
עמדת עילוט - מאבטח
עמדת מגורי סגל - תצפיתן ללא נשק
פטרולים ניידים
פטרול פנימי - סגן קב"ט
אבטחת לילה
בלילה יש שתי עמדות נייחות ושני פטרולים ניידים וכן סיור ממונע של
הקב"ט.
עמדות נייחות
עמדת עילוט - מאבטח
ש"ג אמצעי - 2 מאבטחים עם נשק וללא נשק
פטרולים ניידים
פטרול עילוט - 2 מאבטחים
פטרול תמרת - 2 מאבטחים
 
 
השמירה תתנהל בשתי משמרות - משמרת יום ומשמרת לילה:
- לילה: 00:00‎-06:20
- יום: 00:00‎-20:06
 
*   
משמרת לילה תבצע בדיקת קשר לפי: פטרול אחת ל-15 דקות,
עמדה נייחת כל 30 דקות.
 
*   
נוסף לכך קיימת הקמב"צייה המאוישת 24 שעות ביממה ומרכזת
את כל נושא הקשר.
 
*   
כל פטרול ועמדה ידווחו בקשר מוטורולה ויצוידו בזרקור, נוסף
לנשק אוטומטי.
 
*   
כיתת כוננות
כל צוות השמירה ישמש כיתת כוננות בשעות שאינן בפעילות, כלומר
בכל עת יהיו לפחות 5 מאבטחים בכיתת כוננות ונוסף להם צוות
הרפואה וצוות כוננות סגל, הכולל את כל נושאי הנשק במחנה שיוזעקו
במערכת הכריזה במקרה חירום.
 
 
פקודות קבע למאבטחים  3. 
ככלל קיימות הוראות קבע לכל עמדה שתבוצענה במשך כל השעות
שבהן העמדה מאוישת, ולכל פטרול יש הוראות קבועות לשעות
הפטרול.
 
1.   
משמרת הלילה תבצע סריקה בכל רחבי המחנה, כולל פתיחת ציר
לש"ג בצורה הזו:
 
2.   
עמדת ש"ג אמצעי תבצע סריקה עד לש"ג תחתון.  א.   
פטרול עילוט יבצע סריקה בדרך ללא מוצא ובדרך החסומה
לעילוט עד 200 מ' משטח המחנה. כמו כן הוא יבצע סריקה
בדרך הפנימית עד ש"ג עילוט ופתיחת ציר לכיוון עילוט
למרחק של 200 מ' משטח המחנה.
 
ב.   
פטרול תמרת יבצע סריקה בדרך הפנימית מש"ג תמרת עד
הש"ג הראשי ובין המבנים.
 
ג.   
הסריקה תסתיים עד שעה 30:06, וכל מאבטח יחתום אצל
הקב"ט על כך שהשטח נקי.
 
ד.   
כל יום יתבצע תדריך לכל צוות האבטחה לפני ארוחת הערב.
בתדריך ייבדקו כלי נשק, יתבצע מעבר על פקודות הקבע
למאבטחים, כללי לכל המחנה ופרטני לכל אחת מהעמדות,
ותתבצע חזרה על הוראות הפתיחה באש.
 
3.   
כלי הנשק הארוכים (קרבין, M-16, גליל) יהיו לעולם פרוקים,
והמחסניות מחוץ לכלים, גם במשמרת וגם במנוחה.
האקדחים יהיו פרוקים, והמחסניות בכלים.  
א.  4.   
אורחים המגיעים עם נשק ארוך למחנה - יש לוודא שהנשק
פרוק וללא מחסנית.
 
ב.   
בזמן משמרת ינועו המאבטחים לבושים בצורה הגונה ולעולם עם
נעליים. תג שמי עם שם המאבטח יוצמד בכל עת לחולצה.
 
5.   

שעות פעילות הקב"ט וסגנו
06:00‎-00:00 - קב"ט
12:00‎-06:00 - סגן
18:00‎-12:00 - קב"ט
00:00‎-18:00 - סגן.
 
 
שעות פעילות המאבטחים   
לילה: משמרת אחת  -   
יום: ש"ג 1 - 7 שעות קבוע, עם השלמת אבטחה במחליף ל-3
שעות בש"ג עילוט
ש"ג 2 - 7 שעות קבוע, עם השלמת אבטחה במחליף ל-3 שעות
בש"ג תמרת.
 
-   

פק"ל מאבטחים
פטרולים
 
 
עליך לוודא שאין חדירה רגלית של זרים למחנה, כולל
מתחזים לחניכים.
 
1.   
עליך לוודא עירנות והימצאות עמדות נייחות במקומן.  2.   
עליך לוודא שאין יציאת חניכים משטח המחנה.  3.   
עליך לדווח לקב"ט על כל אירוע חריג כגון שרפות וכו'.  4.   

עמדת עילוט  
 
תפקידך להגן על הגזרה הצפונית של המחנה ולסכל כל ניסיון
להרע לבאי המחנה.
 
1.   
תפקידך לוודא שאף רכב לא ייכנס לכיוון המחנה בדרך
העפר.
 
2.   
תפקידך לוודא שאף אדם, בין אם רכוב או לא, לא ייכנס
לתחום שטח המחנה מכיוון צפון.
 
3.   
תפקידך להתריע בכל מקרה של אירוע שאינו רגיל, בין אם
שרפה או תנועה שאינה שגרתית.
 
4.   
תפקידך לתצפת לעבר רכס עילוט.  5.   

עמדת ש"ג תחתון  
 
תפקידך להגן על האגף המזרחי של המחנה.  1.   
תפקידך לוודא שאף כלי רכב שאינו מורשה ומאושר לא ייכנס
למחנה.
 
2.   
תפקידך לוודא שכל אדם הרוצה להיכנס למחנה אכן רשאי
להגיע.
 
3.   
תפקידך לסרוק כל אוטובוס ריק המגיע לאזור המחנה, כולל
תאים.
4.   
תפקידך להתריע על כל אירוע שאינו שגרתי או הנראה חריג.  5.   
תפקידך לתאם כל עלייה של כלי רכב עם ש"ג עליון.  6.   

עמדת ש"ג עליון  
 
עליך לתאם כל ירידה של רכב עם ש"ג תחתון.  1.   
עליך לקבל כל כלי רכב שעולה מש"ג תחתון ולכוון את כניסת
הרכב לחנייה.
 
2.   

ש"ג תמרת (עמדת יום בלבד)  
 
  עליך להגן על המחנה מכיוון מערב.  1.   
  עליך לוודא שאין תנועה של רכבים מכיוון תמרת.  2.   
  יש למנוע את כניסתם של חניכים שאינם חניכי המחנה.  3.   
  עליך לתצפת לכיוון צפון ומערב ודרום מערב ולהתריע על
שרפות.
 
4.   

עמדת מגורי סגל (תצפיתן ללא נשק)  
 
עליך לתצפת לכיוון דרום ולהתריע על שרפות ועל חדירות
רגליות.
 
1.   
עליך להגן ולשמור על אזור מגורי הסגל.
 
2.   
מקרים ותגובות      4. 
נוהל חפץ חשוד
בכל מקרה של חפץ שאינו מזוהה יינקטו הפעולות האלה:
 
1.   
יבודד אזור החפץ, ויורחקו כל האנשים מהאזור.  א.   
תועבר הודעה לקמב"צייה, וייודע הקב"ט.  ב.   
יוזעק חבלן משטרת ישראל.  ג.   
אם יש צורך יפונה המחנה לפי הנוהל הזה:  ד.   
תועבר הודעה במערכת הכריזה להתפנות לאמפי' (חוץ
מבמקרה שבו החפץ נמצא באמפי' עצמו).
 
1.   
לאחר הריכוז באמפי' יועברו החניכים לאגף המרוחק
מאזור החפץ.
 
2.   
נוהל שרפה
במחנה יש כיתת כוננות לכיבוי שרפות 24 שעות ביממה.
קיימות 4 חוליות כיבוי, ולכל חוליה גזרת אחריות וציוד כיבוי לפי
הפירוט הזה:
2.   
1. חוליית גנרטור
2. חוליית מפקדה X 2
3. חוליית מטבח.
 
האחראי על כל חוליה הוא מפקד החוליה, ויש גם אחראי כיבוי
לכל המחנה.
יבוצע תרגיל כיבוי אש פעם בשלושה ימים, וכן יבוצע תרגיל פינוי
מחנה במקרה של שרפה, כאשר הדגש הוא שאם פורצת שרפה
בשטח המחנה יתבצע הפינוי לשטחי הכינוס כמפורט להלן: כל
תת-מחנה יתכנס ברחבת המסדרים, ולאחר ספירת החניכים
יתבצע פינוי לשטחי הכינוס הראשיים: מגרש טקס סיום דרומית
למחנה ורכס עילוט צפונית למחנה.
מרפאה: אל מקום השרפה יזנקו 2 חובשים, ומרפאת המחנה
תיכנס לכוננות (טיפול בנפגעי עשן וכוויות).  
 
אירוע פח"ע בשטח המחנה
ברגע שתועבר הודעה על אירוע פח"ע בשטח המחנה יינקטו
הצעדים האלה:
 
3.   
תוקפצנה כיתות הכוננות, כולל צוות כוננות סגל.  1.   
תועבר הודעה במערכת הכריזה למחנות השונים.  2.   
תועבר הודעה לכל גורמי הביטחון בשטח.  3.   
יבודד אזור הפיגוע על ידי כוח האבטחה וכיתת הכוננות.  4.   
לא תתבצע כל תנועה של אנשים בשטח המחנה, למעט כוח
הכוננות בפיקוד הקב"ט ותיאום כל הכוחות שבשטח.
 
5.   
במידת האפשר יפונו שאר האנשים מהיער.  6.   
בשעת חירום יש ליידע ולהפעיל את כוחות הביטחון לפי התרשים
המצורף בנספח. האחריות על קיום הקשר עם גורמי הביטחון היא
על הקמב"צייה.
 
4.   
נוהל היציאה משטח המחנה  5.   
כל יציאה משטח המחנה תתואם ותאושר על ידי הקב"ט.
הקבוצות תצאנה כאשר הן מלוות על ידי מלווים נושאי נשק
ארוך ולאחר שהמאבטחים בגזרות הרלוונטיות יעודכנו הן
לגבי יום והן לגבי לילה.
1.   
בעלי תפקידים
1. יוני בן דור - מפקד הסמינר: ביפר 03‎-6106666, מנוי 36399
6.   
2. איתן בלומברג: ביפר 03‎-6106666, מנוי 53625.   
קב"טים
1. קב"ט מחנה: אורן אושרוביץ
2. סגן קב"ט: תומר הירש.  
 
טלפונים במחנה כפר החורש
* טלפון קווי: 04‎-554863
* פלאפון: 050‎-311633
* ביפר: 03‎-6106666, מנוי 51043
* מחלקת מפעלים, ת"א: 03‎-6813408
* מרכז הנוע"ל, ת"א: 03‎-6814488
* ביפר רכזי מפעלים: 03‎-6106666; מנוי יוני: 36399; מנוי
איתן: 53625
 
7.   
מיקום המחנה ברשת U.T.M
מחנה כפר החורש: 71105/62125
מנחת מסוקים: 71130/62085.  
8.   
רפואה
במחנה מרפאה מלאה הכוללת:
1. רופא;
2. אמבולנס פינוי;
3. אחראי מרפאה;
4. 7 חובשים.  
9.   
קשר אלחוטי
במחנה כפר החורש מערכת קשר שמתחלקת ל-3 חלקים:
 
10.   
מערכת רב-גל בכל המכוניות, עם האזנה במפקדה ראשית
כפר החורש ובמרכז התנועה בתל אביב 24 שעות ביממה
 
1.   
רשת קשר פנימית, שכורה למערך האבטחה: לשומרים בכל
עמדה ופטרול, לקב"ט ולהאזנה במפקדה הראשית, 24 שעות
ביממה
2.   
קשר אלחוטי למועצה אזורית עמק יזרעאל (רשת ביטחון)
המאפשר קשר עם קב"ט המועצה, עם מג"ב עפולה ועם קב"טי
היישובים הסמוכים. המכשיר נמצא במפקדה הראשית
בהאזנה 24 שעות ביממה.
 
3.   
תיאום
המחנה מתואם עם הגורמים האלה:
1. מרחב עמקים
2. משטרת נצרת
3. מג"ב עפולה
4. קב"ט מועצה אזורית יזרעאל
5. קב"ט משרד החינוך
6. מד"א מגדל העמק
7. מכבי אש עפולה
8. בית חולים עפולה.  
11.   
נספחים
1. תרשים שטח המחנה
2. תצלום מפה 50,000:1 של האזור ושל המחנה
3. מכתבי תיאום
4. הוראות פתיחה באש
5. רפואה - מקרים ותגובות
6. תרשים הפעלת כוחות הביטחון.
 
12.   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/10(ב), י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004