אוכלוסיות מיוחדות 1.
עולים 1.7
היערכות לקליטת מורים עולים בהתשס"ה 1.7‎-1

כללי
1. 
משרדנו נערך לקליטת מורים עולים לקראת שנת הלימודים התשס"ה
בעוד מועד, כדי שהמנהלים יוכלו להתארגן במערכת השעות לקליטת
העולים. על כן אנו מודיעים על סדרי העסקת המורים העולים. אין ספק
שזו אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת
החינוך בפרט.
בשנת הלימודים התשס"ה תימשך המגמה לקלוט במערכות החינוך את
המורים העולים שהוכשרו בקורסי התאמה של המחלקה למורים עולים
בהיקף שלא יפחת ממחצית המשרה, והמשרד מקצה שעה שבועית
תמורת שעה שבועית מתקן בית הספר, עד מחצית המשרה, כדלהלן:
בחינוך היסודי: עד 8 ש"ש.
בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי: עד 6 ש"ש.
 
 
ההיבטים שיש להתחשב בהם בשיבוץ המורים העולים  2. 
מורים עולים ישובצו ככל האפשר בבתי הספר שיש בהם מספר רב
של תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית
הספר.
 
א.   
יש לוודא כי המורה העולה ישתלב בהוראת תלמידים ישראלים
ותיקים, כדי שיוכל להתנסות בכל סוגי אוכלוסיות התלמידים
בבית הספר.
 
ב.   
מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה
העולה מתקן בית הספר, כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת
ההוראה ללא צורך בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.
 
ג.   
כדי להקל על קליטתו של המורה יש להימנע משיבוצו בכיתות
מאוכלסות או בעייתיות. מוצע להעסיקו בשלב ראשון בשיעורי עזר
ובהקבצות בחצאי כיתות, ובהדרגה לשלבו בכיתות רגילות.
 
ד.   
מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לליווי המורים העולים בשנת
עבודתם הראשונה ולהצמיד חונך מצוות בית הספר לכל מורה (עם
אישור השעות נשלחות אל מנהלי בתי הספר הנחיות לקליטת
המורה העולה).
 
ה.   
הקריטריונים להעסקת מורים עולים  3. 
תינתן עדיפות למסיימי קורסי התאמה או השתלמות מטעם
המחלקה למורים עולים.
 
א.   
תאריך העלייה של המורים הוא מ-י' באלול התשנ"ח (1.9.98)
ואילך. במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך
זה.
 
ב.   
הוקצו שעות מקבילות להעסקתם מתקן בית הספר (שעה תמורת
שעה) או ממקור אחר.
 
ג.   
גננות תוכלנה לקבל 2 שעות שבועיות מהמשרד כנגד שעה שבועית
אחת.
 
ד.   
מורים שעלו ארצה לאחר ו' בטבת התשס"א (1.1.2001) ולא
קיבלו כל סיוע יוכלו לקבל שעה תמורת שעה, עד  2/3 המשרה.
 
ה.   
תינתן עדיפות בחלוקת השעות למפרנס ראשי.  ו.   
לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר על ידי
המשרד.
 
ז.   
ניתן אישור בכתב על העסקת העולה ממי שהוסמך לכך
במשרדנו.
 
ח.   
בחמ"ד יש לדאוג להתאמת המורה כמקובל.
 
ט.   
לתשומת לב המנהלים  4. 
דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר
ועניין. האישור תקף לשנה אחת בלבד.
 
א.   
מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, השעות
מתבטלות אוטומטית, ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות.
המנהל יודיע על כך למפקח על קליטת מורים עולים במחוז.
 
ב.   
אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממי שהוסמך לכך.  ג.   
מנהל שלא יקצה שעות במקביל לא ייכלל בהסדר זה.  ד.   
תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור
ממשרד הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע.
 
ה.   
בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה להעסקת המורה (ראה
טופס 1 בנספח שלהלן), אם הכוונה להעסקת המורה בחטיבת
הביניים או בחטיבה העליונה באותו סמל מוסד.
 
ו.   
מנהלים שייכללו בתכנית זו ידאגו, בסופו של התהליך, להעסיק את
המורים העולים מתקן בית הספר בסיום השנה השנייה.
 
ז.   
את הבקשות יש להפנות בכל מחוז למפקח המחוזי על המורים
העולים (בנספח שלהלן מובאת רשימת המפקחים על המורים
העולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם).
 
ח.   
יש להגיש את הבקשה עד כ"ח באב התשס"ד (15.8.04), ומוקדם
ככל האפשר.
 
ט.   
מספר השעות המוקצות לנושא הוא מוגבל.
 
י.   
תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך
5. 
המורה העולה, שסיים קורס התאמה באחת המכללות, פונה אל
המפקח על מורים עולים במחוז.
א.   
המורה או המנהל מחזיר את הבקשה למפקח.
ג.   
המורה העולה ממלא טופס בקשה לשעות (טופס 1 בנספח שלהלן)
ומחתים את מנהל בית הספר המתואם עם המפקח הכולל או
המקצועי.
 
ב.   
המפקח על מורים עולים ממליץ על שיבוץ המורה העולה בעבודה.
ד.   
הבקשה עוברת מהמפקח המחוזי אל מנהל המחלקה.
ה.   
אישור סופי של מנהל המחלקה מועבר למפקח על המורים העולים
במחוז ולמנהלי בתי הספר. הפעלת השעות תתאפשר לאחר
אישור מחלקת התקן במחוז.
 
ו.   
המפקח על מורים עולים דואג למילוי כל הטפסים הנדרשים לצורכי
קליטת מורה חדש במערכת.
ז.   
הערה: עבור מורים שישובצו בחמ"ד יש לקבל גם את אישורה של
מועצת החמ"ד.
 
 
נוהל הדיווח לקבלת משכורת  6. 
בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור
התקן, והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים, בפיצול משרה 00
או בפיצול משרה 03 בחטיבות הביניים.
השעות ממשרד הקליטה תועברנה דרך הגזברויות בצירוף אישור
בכתב ממנהל המחלקה, ותדווחנה בפיצול משרה 31.
בחינוך העל-יסודי תשלמנה הבעלויות את שכר המורים, והן תקבלנה
החזר דרך השכל"ם, לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל המחלקה על גבי
הטופס שיישלח לבתי הספר (טופס 2 בנספח שלהלן).
 
 

רשימת המפקחים על המורים העולים במחוזות ושעות הקבלה
שלהם  
מס' הטלפון  הכתובת  ימי קבלת קהל
השם הפרטי 
ושם המשפחה
המחוז
02‎-5604711
02‎-5604705/6
 
כנפי נשרים 15,
ג' שאול, ירושלים
 
בתיאום
מראש
 
מיכאל כהן,
סגן מנהל המינהל
 
המטה
 
02‎-5601637 
פקס'
02‎-5601618
כנפי נשרים 22, 
חדר 451, קומה 4
גבעת שאול
ב', 15.30‎-12 
ד', 15.30‎-12
זהבה אפרתי  ירושלים, 
מנח"י
03‎-6896389 
פקס'
03‎-6896754
03‎-6896754
בניין מושקוביץ, 
השלושה 2,
קומה 10, חדר
1055, ת"א
ב', 15‎-9  אורית 
פריידנרייך
תל-אביב 
03‎-6896635 
פקס'
03‎-6896765
בניין מושקוביץ, 
השלושה 2,
קומה 14, חדר
1451, ת"א
ג', 16‎-10  איילה ניקולא  מרכז 
03‎-6898757 
פקס'
03‎-6898759
בניין מושקוביץ, 
השלושה 2,
קומה 3, חדר
304, ת"א
ב', 16‎-10 
(בשאר הימים יש
להתקשר
טלפונית)
חיה שבח  המינהל 
לחינוך
התיישבותי
04‎-8632676 
פקס'
04‎-8632575
רח' פל-ים 
15, קריית
הממשלה, חיפה
א', 13‎-8 
ג', 16‎-8
אורי כהן  חיפה 
04‎-6500177 
פקס'
04‎-6500281
בית הממשלה, 
קומה 4, חדר 611
הקריה, נצרת עלית
ב', 16‎-11  מרים עיני  צפון 
08‎-6264352 
פקס'
08‎-6264356
רח' התקווה 4, 
באר שבע
ב', 16‎-11  אמיליה גרינשפון  דרום 


לפרטים יש לפנות אל מר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם בהוראה, תיאום
ובקרה ומנהל המחלקה למורים עולים, טל' 02‎-5604705/6.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004